PEILI - Löydä vahvuutesi tekoälyllä

Syrjäytymisvaarassa olevien nuorten miesten elämänhallintaa tukeva hanke

Tekoäly yhdistettynä nuorten miesten todellisiin tarpeisiin ja kiinnostuksen kohteisiin löydämme kohdennettuja yksilölle sopivia uudenlaisia tulevaisuuden mahdollisuuksia.

Monialaiset tuotokset

Nuoret miehet ovat merkittävässä roolissa monialaisessa tiimissä edustaen kohderyhmää kehitystyön keskiössä. Heidän tehtävänä on määritellä erilaisia käyttäjätarpeita ja antaa äänensä kuuluvaksi nuoria miehiä koskevassa hankkeessa.

Metropolia Ammattikorkeakoulun rakentama asiantuntijatiimi koostuu:

  • tekoälyteknologia
  • terveyden edistäminen
  • sosiaaliala
  • palvelumuotoilu

Mobiili tekoälysovellus

Hankkeen tavoitteena on kehittää mobiili tekoälysovellus sanoittamaan nuorille miehille uusia tulevaisuuden polkuja, jotka vastaavat heidän kiinnostuksen kohteita ja jo hankittuja taitoja elämässä.

Osallistavat työpajat

Nuoria 16-29-vuotiaita miehiä tavoitellaan järjestöjen kautta mukaan toimintaan ja nuorten osallistavat työpajat järjestetään nuorten parissa toimivien tahojen tiloissa.

Mukaan tavoitellaan kuutta eri nuorten järjestöä tai nuorten parissa työskentelevää tahoa.

Tammikuussa 2019 käynnistyy ensimmäinen 8. viikon jakso Kohtaus ry:ssä. Monialainen hanketiimi yhdistää voimansa kohderyhmän nuorien kanssa, jolloin pääsemme suunnittelemaan nuoria aktivoivaa PEILI-toimintamallia ja kehittämään sitä yhdessä eteenpäin.

Lisäksi työpajoissa keskitytään määrittelemään tekoälysovelluksen käytettävyyttä helppojen prototyyppimallien avulla ja tutustutaan siihen mitä tekoäly ylipäätään tarkoittaa. Teknologian kautta nuorelle tulee tutuiksi oma elämäntilanne sekä uusia tulevaisuuden polkuja avautuu ennen näkemättömällä tavalla.

Nuoret sovelluksen ohjaksissa

Hankkeen aikana syntyvä PEILI-tekoälysovellus mahdollistaa itsenäisen tietojen tallentamisen ja suosittelee nuorelle juuri hänen antamiin tietoihin nojaten opiskelu- ja työpaikkoja sekä verkostoja mihin nuorella on mahdollista kiinnittyä. Kyseistä sovellusta voi hyödyntää nuorten parissa työskentelevät henkilöt aktivoidakseen nuoria hallinnoimaan omia tietojaan ja elämän tilannetta.

Palvelumuotoilun keinot

Yhdessä tekeminen korostuu yhteiseen päämäärään pääsemiseksi.

Hankkeessa käytetään palvelumuotoilun menetelmiä monialaisen kehitystiimin yhteen liimaamiseksi palvelua suunniteltaessa. Palvelumuotoilun keinoilla erilaisten kokeilujen kautta syntyy PEILI-kehittämismalli monialaisten tiimien käyttöön.

Kehittämismallissa alakohtaisia siiloja rikotaan siten, että kehitystiimin jäsenet substanssista riippumatta osallistetaan jossain määrin kaikkiin kehitysvaiheisiin. Sisäistä kommunikaatiota korostetaan pyrkien saamaan yhteinen näkemys tekemisen tavoitteista. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että terminologiaa puretaan, teknologia-asiantuntijat työskentelevät viikoittain yhdessä sosiaalialan ja terveyden edistämisen rinnalla ja toisinpäin.

Kohderyhmä on jatkuvan iteratiivisen kehitystyön keskiössä.

Julkaisut

Tikissä -blogit

Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan sydämessä.
Tikissä on Metropolian tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan (TKI) blogi.

Anna meidän olla...

PEILI-hankkeen sosiaalialan assistentti Nea Kaila 12.11.2019

"Me-säätiön laskelmien mukaan syrjäytyneitä nuoria Suomessa on noin 60 000 eli lähes koko ikäluokan verran. Jos nuorella ei ole työ- tai opiskelupaikkaa eikä hän ole asepalveluksessa tai hoida lasta kotona, hänet voidaan laskea syrjäytyneeksi. Oleellista on myös, onko nuorella aktiivinen toimijan rooli yhteiskunnassa. Jos nuori on itse päättänyt jäädä opiskelun ja työn ulkopuolelle omasta halusta hän ei ole syrjäytynyt, koska tilanteeseen ei liity samanlaista syrjäytymiskokemusta.

Nuori voi kokea kuuluvansa alakulttuuriin, jossa työnteko ei ole normi ja kiinnostuksen kohteet voivat olla hyvin rajoittuneita muutamille elämänalueille. Vai pitääkö joku Greta Thunbergiä yhteiskunnasta syrjäytyneenä nuorena, vaikka hän osin vastaa yllä olevia kriteerejä?"

Tekoäly ehkäisee syrjäytymistä

PEILI-hankkeen tietotekniikan asiantuntija Vesa Ollikainen 11.6.2019

"Syrjäytymisen ehkäisemiseksi etsitään ratkaisuja. Auttaisiko tekoäly? Mitä hyödyllisen tekoälysovelluksen tulisi tehdä ja miten sen pitäisi toimia? Muodostetaanko samankaltaisista käyttäjistä heimoja, vai suositteleeko sovellus tukijärjestöjä?"

Gamifying a path to well-being

PEILI-hankkeen tietotekniikan assistentti Riku Sykäri 16.4.2019

"Gamification today is commonly understood as the practice of introducing certain prominent game elements, like points, scores or progression systems, into a non-entertainment context, thereby increasing user engagement, productivity and learning ability [1]. It is not done to mimic games as ends in themselves. Rather, the goal is to emulate successful engagement techniques which game designers across time have discovered and kept using, across classic board games all the way to modern video games with multi-million dollar budgets.

“It is our view that effective support services must successfully dodge various psychological pitfalls related to their use.” "

Haaveissa hyvä elämä

Peili-hankkeen sosiaalialan assistentti Johanna Valkama 26.3.2019

"Voi kuitenkin olla, että ratkaisut ovat aivan nenämme alla. Tai oikeastaan suoraan edessämme, tasavertaisina tiimin jäseninä. Siis ne syrjäytymisuhan alla olevat nuoret itse. Mitä jos heidät otettaisiin mukaan hankkeen projektitiimiin kokemusasiantuntijoina, kertomaan mitä pitää tehdä ja minkä pitää muuttua? Mitä jos he olisivat niitä, jotka näyttävät mihin suuntaan hankkeen pitää mennä?"

Opinnäytetyöt

Kokemusasiantuntijat osana PEILI-hankkeen kehitystiimiä

Peili-hankkeen sosiaalialan assistentti Johanna Valkama 2019

Opinnäytetyö toteutettiin Metropolian PEILI-hankkeessa osana PEILI-toimintamallin kehitystyötä. Hankkeen tavoitteena on luoda itseohjautuvuutta tukeva toimintamalli sekä tekoälyä hyödyntävä sovellus, jotka auttavat 16-29 -vuotiaita työn ja koulutuksen ulkopuolella olevia miehiä työn, opiskelun ja muiden sosiaalisten verkostojen pariin. Hanke toteutetaan Metropolian TKI-palveluiden alaisessa yksikössä monialaisen tiimin yhteisprojektina. Hankkeen aikana toteutetaan kuusi 8 viikon mittaista työpajajaksoa, joissa kohderyhmään kuuluvat nuoret miehet pääsevät kokemusasiantuntijoina mukaan kehitystyöhön.

Opinnäytetyön tarkoituksena oli osallistaa työpajalla olevat nuoret mukaan toimintamallin kehittämiseen pyytämällä heitä kertomaan, mitä tekijöitä nuori tarvitsee passiivisesta olotilasta aktiiviseksi toimijaksi muuttumiseen, sekä vertailla nuorten tuottamaa aineistoa moniammatillisen tiimin tuottamaan aineistoon. Aineisto kerättiin hankkeen perustana olevan nelivaiheisen mallin mukaan. Kerätty aineisto analysoitiin aineistolähtöisellä sisällönanalyysillä. Analyysistä nousseita pääluokkia vertailemalla oli mahdollista vertailla miten nuorten ja ammattilaisten näkemykset yhtenivät ja erosivat toisistaan.

PEILI-hanke tekee unelmat näkyviksi

Sosiaali- ja kuntatalous -lehden artikkeli sivulla 24.

Haastateltavana projektipäällikkö Kaisa Puuronen

Yritysmaailma-lehden juttu Peili-hankkeesta