Polku monimuotoiseen työelämään -hanke

Hankkeen aikana luodaan toimintamalli tukemaan vammaisten henkilöiden toimijuutta opintojen aikana sekä siirtymissä koulutukseen ja työelämään.

Tavoitteet

Koulutetaan henkilöitä tukemaan siirtymävaiheissa tapahtuvaa muutosta. Luodaan Metropoliaan monimuotoisuutta tukevaa toimintakulttuuria.

Hankkeen tavoitteena on Metropolian strategian mukaisesti luoda yksilöille mahdollisuuksia oppia Metropoliassa. Hankkeessa kiinnitetään huomiota opiskelijalähtöiseen ohjaukseen koko oppimispolun ajan aina pääsykokeiden saavutettavuudesta työllistymisen parantamiseen ja täydennyskoulutukseen.

Toiminta

Hankkeen toiminta-aika on 1.9.2023-31.8.2025, jonka aikana luodaan malli, kuinka oppimista voidaan tukea mahdollisimman tehokkaasti, vähentää keskeyttämisiä ja edesautetaan työllistymistä opintojen jälkeen. Hankkeessa edesautetaan olemassa olevan prosessin esilletuomista koko oppimispolkuun ja tehostetaan eri oppimisen tuen malleja ja yhteistyötä.

Hankkeisiin osallistuvien osaaminen vastaa paremmin työelämän ja yhteiskunnan tarpeisiin ja osaaminen tunnistetaan aiempaa paremmin.

  • Erityisryhmien ja alhaisen koulutustason omaavien henkilöiden opiskeluvalmiuksien tukemisella on parannettu heidän edellytyksiään jatkuvaan oppimiseen ja ehkäisty koulutuksen keskeyttämistä.
  • Osallistujat ovat suorittaneet opintonsa loppuun ja heidän työhön sijoittumisensa on parantunut.
  • Koulutusjärjestelmän joustavuus ja opetusmenetelmien monipuolistuminen on lisännyt ihmistenmahdollisuuksia opiskella ajasta ja paikasta riippumatta.
  • Tutkimus-ja kehittämistoiminta on aiempaa paremmin integroitu koulutukseen. Luovanosaamisenkehittäminen ja hyödyntäminen on vahvistunut.
  • Organisaatioiden osaamista, työhyvinvointia ja tuottavuutta on parannettu, valmiuksia muutoksiin on lisätty ja ikääntyneiden työssä pysymistä edistetty.
  • Palvelujen toimintamallien, yhteistyön ja ohjauksen kehittämisellä on edistetty työvoiman, ml.erityisryhmät, opiskelua, ammatillista liikkuvuutta sekä työllistymistä.

Toteuttajat

Metropolia Ammattikorkeakoulu ja Vamlas - Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö toteuttavat hanketta yhteistyössä Uudenmaan alueella.

Yhteystiedot