Polku monimuotoiseen työelämään -hanke

Polku monimuotoiseen työelämään etsii ratkaisuja ja hyviä käytänteitä sote-alan monimuotoisen ja inklusiivisen opiskelun ja työelämän edistämiseen. Hankkeessa vahvistetaan saavutettavaa ja yhdenvertaista toimintakulttuuria korkeakoulussa sekä edistetään opiskelijoiden toimijuutta yksilöllisissä siirtymisissä koulutukseen ja työelämään.

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on Metropolian strategian mukaisesti luoda yksilöille mahdollisuuksia oppia Metropoliassa. Hankkeessa kiinnitetään huomiota opiskelijalähtöiseen ohjaukseen koko oppimispolun ajan aina valintakokeiden saavutettavuudesta työllistymisen parantamiseen ja täydennyskoulutukseen.

Tavoitteena on luoda toimintamalli, joka tukee monimuotoista ja inklusiivista opiskelua ja työelämää. Toimintamalli sisältää yhteiskehittämällä tuotettuja yhdenvertaisuuteen ja saavutettavuuteen liittyviä hyviä oppilaitoksen toimintakäytänteitä, jotka edistävät opiskelijoiden toimijuutta yksilöllisissä siirtymissä koulutukseen ja työelämään.

Toimintamallin periaatteena on kaikille sopiva suunnittelu (Design for all). Hyviä käytänteitä pilotoidaan Metropolia Ammattikorkeakoulussa sosiaali- ja terveysalan tutkintojen valintakokeissa, opiskelussa ja ohjatussa harjoittelussa. Toimintamalli julkaistaan kaikille avoimella sivustolla.

Kohderyhmät

Hankkeen ensisijaisena kohderyhmänä ovat

  1. korkeakoulututkinnosta kiinnostuneet ja
  2. korkeakoulututkintoa suorittavat nuoret, joilla on saavutettavuuteen liittyviä haasteita polullaan kohti työelämää.

Välillisenä kohderyhmänä ovat Kaksi naista seisomassa ja mies pyörätuolissa kaapiston edessä

  1. muut opiskelijat
  2. työvoimaa tarvitsevat pk- ja mikroyritykset
  3. oppilaitoksen lehtorit ja muu henkilökunta.

YK:n yleissopimuksen mukaan vammaisiin henkilöihin kuuluvat ne, joilla on sellainen pitkäaikainen ruumiillinen, henkinen, älyllinen tai aisteihin liittyvä vamma, joka vuorovaikutuksessa erilaisten esteiden kanssa voi estää heidän täysimääräisen ja tehokkaan osallistumisensa yhteiskuntaan yhdenvertaisesti muiden kanssa

Toimenpiteet

Hankkeen aikana toteutetaan opiskelijavalintaa, opiskeluprosessia, ohjattua harjoittelua sekä opiskelijoiden työelämään siirtymistä koskevia toimenpiteitä.

Esteetön ja saavutettava opiskelijavalinta

Sosiaali- ja terveysalan koulutuksesta kiinnostuneille ja yksilöllisen tuen tarpeessa oleville toisen asteen opiskelijoille järjestetään tutustumistilaisuuksia ja työpajoja sote-alan tutkinnoista, opetuksesta ja oppimisympäristöistä. Tilaisuuksia järjestetään sekä etänä että Myllypuron kampuksella. Näissä tilaisuuksissa ja työpajoissa potentiaalit tulevat opiskelijat pääsevät kertomaan millaiset heidän tarpeiden mukaiset esteettömät ja saavutettavat opinnot olisivat.

Opiskelijoiden prosessi ja joustavat opintopolut

Metropolian sote-alan opiskelijoille tehdään kysely, jossa kartoitetaan Metropolian opiskelijoiden kokemuksia sote-alan monimuotoisen, inklusiivisen ja yhdenvertaisen opiskelun ja työelämän edistämisen ilmiöistä, esteistä ja ratkaisuista sosiaali- ja terveysalalla.

Teemalliset palvelumuotoilua hyödyntävät työpajat/ryhmähaastattelut toteutetaan alkukartoituskyselyjen jälkeen. Tavoitteena on syventää kyselyissä saatua tietoa ja työstää ratkaisuja sote-alan monimuotoisen opiskelun ja työelämän edistämiseen yhdessä kohderyhmän edustajien kanssa.

Yhteistyö työnantajien kanssa

Työelämäkumppanien kanssa tehdään yhteistyötä osatyökykyisten harjoittelujaksojen sekä esteettömän ja saavutettavan harjoittelun kehittämiseksi Metropoliassa järjestetyissä yhteiskehittelytyöpajoissa ja tilaisuuksissa.

Monimuotoisuutta tukevan toimintakulttuurin vahvistaminen ja koulutuspakettien luominen

Kyselytutkimuksien ja työpajojen/ryhmähaastatteluiden tulokset analysoidaan ja esille tulleet ilmiöt, esteet ja ratkaisut teemoitellaan. Analysoinnin jälkeen toteutetaan Metropolia ammattikorkeakoulussa tilaisuuksia ja yhteiskehittämisen työpajoja esille nousseiden teemojen käsittelemiseksi. Yhteiskehittämisen työpajoissa rakennetaan toimintamallia ja kehitetään hyviä käytänteitä monimuotoisen ja inklusiivisen opiskelun ja työelämän edistämiseksi. Kaikille yhteisiin työpajoihin kutsutaan mukaan aiheesta kiinnostuneet sote-alan Metropolian opiskelijat, opettajat ja henkilökunta. Tiivistä yhteistyötä tehdään Metropolian opiskelijahyvinvointiryhmän, opojen, erityisopettajien ja opiskelijajärjestö Metkan kanssa. Yhteiskehittäminen toteutuu hankeaikana ja on hanketyöntekijöiden sekä kokemusasiantuntijoiden fasilitoimaa. Toimintamallin kehittämisessä käytetään palvelumuotoilun työkaluja.

Lisäksi järjestetään koulutuksellisia tilaisuuksia toivotuista aiheista yhdessä Metropolian moninaisuutta ja yhdenvertaisuutta edistävien työryhmien (mm. Keke-verkosto, Majakka) sekä ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa.

Yhteistyötä

Hanke vahvistaa toimintaansa tekemällä yhteistyötä eri tahojen kanssa:

  • Metropolian Myllypuron kampuksella järjestetään Täsmätyökykyisten rekrymessut 19.3.2024 klo 11.30-15.00.
  • Metropolian bioanalytiikan opiskelijat ottivat vastaan hankkeen haasteen Minno-opinnoissaan ja ideoivat hankkeen tavoitteiden tueksi erilaisia toimenpiteitä.
  • Opiskelijoiden mielenterveysviikkoa vietetään 8.-14.4.2024.
  • Hankkeemme asiantuntijalehtori Ulla Vehkaperä on mukana Job Shadow Day - työn seurannan -päivässä 23.5.2024.Piirretty kuva miehestä, jonka pään tilalla on hehkulamppu, mukana teksti Job Shadow Day

Toteuttajat

Metropolia Ammattikorkeakoulu ja Vamlas - Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö toteuttavat hanketta yhteistyössä Uudenmaan alueella.

Tietosuojaseloste

Lue hankkeen tietosuojaseloste.

Yhteystiedot

Projektipäällikkö Elina Förster, Metropolia AMK,
elina.forster [at] metropolia.fi (elina[dot]forster[at]metropolia[dot]fi),
p. 040 184 1947

Projektikoordinaattori Auli Räsänen, Metropolia AMK,
auli.rasanen [at] metropolia.fi (auli[dot]rasanen[at]metropolia[dot]fi),
p. 040 672 6577

Asiantuntijalehtori Ulla Vehkaperä, Metropolia AMK
ulla.vehkapera [at] metropolia.fi (ulla[dot]vehkapera[at]metropolia[dot]fi)
p. 040 714 5147