Re:act – Nuorten verkostot työelämään

Re:act – Nuorten verkostot työelämään -hanke on päättynyt 30.11.2022.

Hankkeen tavoitteena oli edistää alle 30-vuotiaiden nuorten työllisyyttä, työllistymistä ja oppimista luovilla aloilla. Hanke pyrki parantamaan etenkin heikossa työmarkkina-asemassa olevien nuorten miesten työllisyystilannetta ja auttamaan luovaa alaa pysymään elinvoimaisena. Tavoite oli, että 30% osallistuvista nuorista on avoimilla työmarkkinoilla toimenpiteen jälkeen.

Hankkeen tuloksia kokoava julkaisu

Media- ja tapahtuma-alat ovat toipumassa nopeasti koronan aiheuttamasta poikkeusajasta. Toimintarajoitusten ja massatyöttömyyden jälkeen aloille on muodostunut paikoin huutava työvoimapula. Sen ominaispiirre on, että työnantajat etsivät ensisijaisesti kokeneita ammattilaisia. Samanaikaisesti aloilla on kuitenkin työttömiä työnhakijoita, joiden osaaminen ei kohtaa työnantajien tarpeiden kanssa. Etenkin työuraansa vasta aloittaville ei ole tarjolla riittävästi heidän kokemukseensa ja osaamiseensa soveltuvia työtehtäviä.

Miten kasvattaa liiketoimintaa, jos osaavan työvoiman saatavuudesta ei ole varmuutta? Kuinka paljon uskaltaa investoida ja ottaa riskejä, kun toimintaympäristö on epävarma ja kuluttajien luottamus ja ostovoima ovat alhaalla? Onko uusien työntekijöiden perehdyttämiseen ja kouluttamiseen mahdollisuuksia? Onko toiminta kannattavaa lyhyellä tai pitkällä aikavälillä?

Miten uraansa aloittavat nuoret pääsevät tällaisessa ympäristössä kiinni työelämään? Tässä julkaisussa tarkastellaan nuorten kiinnittymistä media- ja tapahtuma-aloille niin alalla aloittavien nuorten, alan työnantajien kuin oppilaitostenkin näkökulmasta.


Hankkeen taustat

Koronakriisi, joka uhkasi luovien alojen työllisyyttä, yritysten toimintaedellytyksiä ja vaikeutti alalle työllistymistä. Runsaasti työpaikkoja, osaamista ja infrastruktuuria oli vaarassa kadota. Oli uhkana, että luovat alat lamaantuvat, työntekijät, freelancerit ja yrittäjät jäävät työttömiksi ja alaa opiskelevat eivät pääse harjoittelu- ja työssäoppimispaikkoihin oppimaan, verkostoitumaan ja rakentamaan polkujaan kohti työtä ja ammattilaisuutta. Kriisi kasvatti myös opintojen venymisen tai keskeytymisen riskiä.

Ammattikorkeakouluista ja 2. asteelta luoville aloille valmistuneiden työllistyminen on heikompaa kuin kaikilla aloilla keskimäärin – tämä jo ennen poikkeusaikoja. Miesten työllistyminen on naisia heikompaa. Samanaikaisesti muun muassa av- ja tapahtuma-aloilla on kärsitty osaavan työvoiman pulasta. Työntekijät ja työnantajat eivät ole kohdanneet, tai osaaminen ei ole ollut työelämän vaatimusten mukaista.

Kohderyhmää ovat pääkaupunkiseudulla asuvat alle 30-vuotiaat työttömiksi jääneet työntekijät ja vastavalmistuneet nuoret media-, tapahtuma-, valokuva- ja graafisilla aloilla, joiden työllistymiseen koronatilanne on vaikuttanut negatiivisesti.

Lisäksi hankkeen kohderyhmää ovat Suvilahdessa, Kaapelitehtaalla ja Nilsiänkatu 10:ssä tai muualla pääkaupunkiseudulla toimivat luovien ja muiden alojen toimijat, jotka tarvitsevat osaavaa työvoimaa, uutta osaamista sekä tukea koronakriisin jälkeisessä tilanteessa ja joilla on mahdollisuus tarjota työ-, työkokeilu-, palkkatuki-, työharjoittelu- ja työssäoppimispaikkoja nuorille.

Projektin tavoitteet

Tavoitteena oli kehittää tapoja, joilla nuorten työttömien ja opiskelijoiden työssäoppimis- ja työllistymisjaksoista tulee sisällöllisesti monipuolisia, oppimista ja työllistymistä edistäviä ja hyvin ohjattuja. Hankkeessa luotiin työ-, työkokeilu-, palkkatuki-, työharjoittelu- ja työssäoppimisjaksoista ketjuja, joissa nuori siirtyy yrityksestä toiseen säännöllisin väliajoin ja saa tilaisuuden tutustua erilaisiin luovan alan työpaikkoihin sekä mahdollisuuden oppia, näyttää osaamistaan, verkostoitua ja parantaa mahdollisuuksiaan työllistyä yrityksiin. Ilman alan koulutusta oleville tarjottiin mahdollisuutta opinnollistaa osaamistaan ja työtään.

Hankkeen kouluttajat ja opettajat työskentelivät Suvilahdessa, Kaapelitehtaalla ja Nilsiänkatu 10:ssä työelämäympäristössä, ja he

  • vastasivat työssäoppimisen, harjoittelun ja työn opinnollistamisen koordinoinnista
  • tarjosivat koulutusta, ammatillista ja muuta tukea sekä osaamisen päivitystä nuorille sekä yrityksille ja muille toimijoille
  • tukivat työnantajia nuorten rekrytoimisessa, työpaikkaohjaamisessa, palkkatuen hakemisessa ja muussa ydinosaamisen ulkopuolisessa työssä.

Hankkeessa kerättiin tietoa vaikuttavuudesta, käytännön toteutuksesta sekä työssäoppimisen ja työelämän muuttuvista vaatimuksista jatkokehittämistä varten päätöksentekijöille ja opetus- ja työllisyysaloille. Tulokset siirrettiin hankkeen aikana ja sen jälkeen käytäntöön. Tavoitteena oli, että Suvilahdesta, Kaapelitehtaasta ja Nilsiänkatu 10:stä muodostuu luovien alojen työssäoppimisen ja työllistymisen keskittymä, ja että oppilaitokset jatkavat läsnäoloaan alueilla hankkeen jälkeen.

Hanke perustui Metropolian ja Helsingin kaupungin Re:start – Osaaminen tutkinnoiksi ja työksi -hankkeen havaintoihin ja toimintamalleihin. Sen toteuttivat Metropolia AMK yhteistyössä Stadin ammatti- ja aikuisopiston, Kiinteistö Oy Kaapelitalon ja luovien alojen toimijoiden kanssa.

Lisätietoa

Tutustu hankkeen omiin verkkosivuihin

tki-info [at] metropolia.fi (tki-info[at]metropolia[dot]fi)