Ratkaistavana kuntoutumisen hyvä tulevaisuus

Tulevaisuuskatsaukset suuntaavat katseet globalisaatioon, kestävään kehitykseen, teknologiaan, työn murrokseen, väestörakenteen muutokseen sekä osallistuvaan yksilöön. Kuntoutuksen muutoksessa ekologinen paradigma kohdistaa kuntoutuksen soveltavaa tutkimusta tarkastelemaan kuntoutumista.

Kuntoutuminen on yksilön ja ympäristön välinen tavoitteellinen muutosprosessi. Yksilöllisen prosessin kulmakiviä ovat voimavaralähtöisyys, aktiivinen toimijuus, päätöksenteko ja sitoutuminen sekä yhteistoiminta verkostoissa.

Kuntoutumisessa yksilö osallistuu hänelle mielekkääseen toimintaan eri yhteisöissä ja omassa elinympäristössä. Tavoitteena on toimintakyvyn edistyminen ja hyvän arjen mahdollistuminen.

Kuntoutumisprosessi suunnitellaan yhdessä kuntoutusalan ammattilaisten, kuntoutujan ja hänen läheistensä kanssa. Jatkuvassa muutoksessa tarvitaan tulevaisuusorientoitunutta ja uudistuvaa kuntoutuksen soveltavaa tutkimus- ja kehittämisosaamista ja verkostoitumista kuntoutumisen hyvän tulevaisuuden mahdollistamiseksi.

Soveltava tutkimus ratkoo kompleksisia haasteita

Tulevaisuuden haaste kuntoutuksen soveltavassa tutkimuksessa kiteytyy kuntoutuksen ja kuntoutumisen kompleksisiin systeemeihin. Kuntoutus on monialaista, -sektorista ja -muotoista erityisosaamista vaativaa yhteistoimintaa.

Kuntoutumisen epälineaariseen ja sykliseen prosessiin liittyy usein monia toimijoita omine intresseineen ja reunaehtoineen. Ratkaisevan tärkeää on onnistunut vuorovaikutus, kun yksilölle rakennetaan tarpeen mukaista ja tavoitteen suuntaista toimintakokonaisuutta hänen arkeensa.

Soveltava tutkimus etsii ratkaisuja ongelmiin ja vastaa tulevaisuuden tarpeisiin. Perustutkimusten tulosten hyödyntämisellä sekä kehittämis- ja innovaatiotoiminnalla tähdätään sovelluksiin käytännössä. Soveltava TKI-toiminta voi kohdistua esimerkiksi tuote- ja menetelmäkehittelyyn, käsiteelliseen ja toiminnalliseen mallintamiseen, prosesseihin sekä toimintakulttuureihin tarttuen yhteiskunnallisesti merkittäviin ilmiöihin.

Keinona yhdessä kehkeytyvä tutkimusosaaminen

Kuten kuntoutus, kuntoutuksen tutkimusosaamisenkin tulisi rakentua verkostoissa. Kuntoutuksen soveltavaa tutkimusosaamista ei voi kehittää yksinäkökulmaisesti – tarvitaan yhteisöllistä tutkimusta ja tulosten hyödyntämistä. Verkostoissa tunnistettu ja hyödynnetty moninainen osaaminen rikastuttaa yhdessä kehkeytyvää tutkimusosaamista.

REcoRDI -hankkeessa tunnistetaan tämän hetkisiä tietoaukkoja ja tulevaisuuden tarpeita kuntoutuksen tutkimuksessa kyselyjen ja työpajojen avulla. Näitä tuloksia hyödyntäen yhteiskehitetään kuntoutuksen soveltavan tutkimukseen suuntalinjat ja kuvataan ne konkreettiseksi tiekartaksi.

Tutkijakumppanuus ekosysteemissä

Hajautetun ja pirstaloituneen kuntoutustutkimuksen sijaan tarvitaan keskitettyä tutkimus- ja osaamisverkostoa – ekosysteemiä, joka on muodostunut yhteisen mielenkiinnon kohteen ja haasteen ratkaisemisen ympärille. Hankkeen aikana REcoRDI:n ekosysteemissä yhteiskehitetään kuntoutuksen soveltavan tutkimuksen toimintaperiaatteet, toimintatavat ja niihin liittyvät konkreettiset keinot ja menetelmät.

Ekosysteemin periaatteet

 • kumppanuus
 • vastavuoroisuus
 • avoimuus
 • luottamus

Ekosysteeminen toimintatavat

 • yhteisen ymmärryksen rakentaminen
 • yhteiskehittäminen 

Ekosysteemi rakennetaan digitaaliselle alustalle, jolloin kaikki ekosysteemin jäsenet voivat olla yhteyksissä alustalle karttuneeseen tietoon ja osaamisen, palveluiden ja kumppanien välittäminen sekä jakaminen on mahdollista. Alustaekosysteemillä tavoitellaan aktiivisen verkoston tehokkuusetuja ja parviälyä, joiden tuottamat tulokset ovat kaikkien hyödynnettävissä.

Ekosysteemin monitoimijaisessa verkostossa rakentuu tutkimuskumppanuuksia ja mahdollistuu kuntoutusta uudistavien käytänteiden innovointi ja kehittäminen yhdessä. Ekosysteemin monitoimijuus perustuu siihen, että kaikki kiinnostuneet toimijat kutsutaan mukaan.

Digitaalinen alusta rakennetaan yhdessä vastaamaan monitoimijaisen verkoston tarpeisiin ja laajenemaan itseorganisoituvasti houkuttelevan toiminnan ja sisällön kautta.

Kehittämisen keskiössä osallistuva tutkimuskumppanuus

Kuntoutus- ja kuntoutumistoiminnan luonteen mukaisesti myös sen soveltavassa tutkimuksessa tulisi painottua eri toimijoiden välinen yhteistoiminta. Kuntoutusymmärryksen muutoksen mukaan tutkimusprosesseihin osallistuvat kaikki asianosaiset, kuntoutujat läheisineen, ammattilaiset ja tutkijat.

Kuntoutuksen soveltavassa TKI-toiminnassa tarvitaankin omanlaistaan tutkimusasetelmakulttuuria, jolloin tutkimuksellisena lähestymistapana on osallistuva tutkimuskumppanuus (participatory co-recearch).

Osallistuva tutkimuskumppanuus TKI-menetelmänä palvelee näkökulmia, joissa kuntoutuksen tutkimusilmiö kohdistuu seuraaviin kärkiin

 1. asiakaslähtöinen kuntoutus
 2. osallistumista mahdollistava kuntoutuminen arjessa
 3. yhteiskehittely älykkäissä kuntoutuskäytännöissä

Metropolian REcoRDI:n keskiössä on kehittää kuntoutuksen soveltavaan TKI-toimintaan osallistuvan tutkimuskumppanuuden hyvä käytäntö. Hyvässä käytännössä tutkimuskumppanuuden rakentaminen, aiheen perustelu, tutkimussuunnitelman laadinta, tutkimuksen toteutus, julkaiseminen ja tulosten hyödyntäminen muodostavat tiekartan verkoston ja osaamisen vahvistumiselle.

Vaikuttava kuntoutuksen soveltava tutkimus

Kehittäminen alustaekosysteemillä edistää laadukasta, systemaattista ja tutkimuslogiikalta linjakasta kuntouksen soveltavaa TKI-toimintaa. Aktiivinen ja ekspansiivinen ekosysteemi mahdollistaa tutkimusten monialaisen hyödyntämisen ja suuntaamisen yhteisen tiekartan avulla.

Hyödyt heti käytettävissä

 • Näyttöön perustuvien kuntoutuspalvelujen kehittyminen
 • Kuntoutuksen soveltavan tutkimuksen kestävä matalan kynnyksen yhteiskehittäminen
 • Soveltavan tutkimuksen profiilin vahvistuminen kuntoutuksessa
 • Osallistuvien tahojen ja toimijoiden menestystekijöiden vahvistaminen

 

Salla Sipari 2020 / Päivitetty 11.8.2020