Ajankohtaista

Tulevaisuudenkuntoutus.fi-sivusto on osa Tutkitun tiedon teemavuoden 2021 ohjelmaa

Tulevaisuudenkuntoutus.fi-logo

Kuntoutuksen tutkimustietoa sekä tutkijoita ja tutkimuksesta kiinnostuneita toimijoita kokoava tulevaisuudenkuntoutus.fi-sivusto on hyväksytty osaksi Tutkitun tiedon teemavuoden 2021 ohjelmaa.

Tehdään yhdessä tutkitusta tiedosta näkyvämpää ja saavutettavampaa. Tervetuloa tutustumaan ja keskustelemaan Tulevaisuudenkuntoutus.fi-sivustolle!

Osallistuva tutkimuskumppanuus -mallilla vaikuttavaa tutkimusta ihmisten arkeen

Tieteellisen tutkimuksen merkityksellisyys ja hyödynnettävyys ihmisten arjessa on uudenlaista tutkimuskulttuuria ja eettistä kestävyyttä. Kuvituskuvassa aikuinen ja lapsi istuttavat kasvin tainta maahan.

Kuva: Salla Siparin esitysdia Vaikuttavuuden tutkimuksen päivillä 5.10.2021

Yliopettaja, REcoRDI-hankkeen projektipäällikkö Salla Siparin suullinen esitys Osallistuva tutkimuskumppanuus -mallilla vaikuttavaa tutkimusta ihmisten arkeen kuultiin Vaikuttavuuden tutkimuksen päivillä 5.10.2021. Esitystä seurasi yli 200 kuulijaa verkossa järjestetyssä tapahtumassa.

Vaikuttavuuden tutkimuksen päivät 2021 järjestettiin verkossa 5.-6.10.2021 teemalla Kohti uutta! Vaikuttavuus muutoksissa. Lue lisää tutkimuspäivistä.

Vauhtia julkaisutoimintaan

Kuvituskuva, jossa työpajan välineistöä, kuten värikyniä, muistilappuja ja julkaisuesimerkkejä

Kuva: Nea Vänskä

REcoRDI-hankkeessa vauhditettiin julkaisutoimintaa Metropolia Ammattikorkeakoulun julkaisukoordinaattori Riikka Wallinin fasilitoimassa työpajassa syyskuussa. Hankkeen loppupuoli on etenkin tulosten raportoinnin ja julkaisujen aikaa. Esimerkkijulkaisujen kautta pohdittiin erilaisten julkaisumuotojen etuja ja käytettävyyttä. Muistilappuja ja tusseja tarvittiin, kun julkaisua koskevia toiveita, odotuksia ja ideoita jaettiin ja koottiin. Ratkaisut löytyivät yhdessä oivaltaen.

Pyöreän pöydän keskustelut kokosivat kuntoutuksen kouluttajia ja päättäjiä REcoRDI:n alustavien tulosten äärelle

REcoRDI-hanke järjesti kaksi pyöreän pöydän keskustelua syyskuussa 2021. Pyöreän pöydän keskusteluissa kuntoutuksen kouluttajat, päättäjät ja vaikuttajat kuulivat hankkeen alustavista tuloksista ja pohtivat niiden merkitystä kuntoutuksen tutkimuksessa. Keskustelujen antia hyödynnetään, kun REcoRDI:n hanketoimijat jatkavat työtään tulosten raportoinnin ja julkaisujen äärellä.

Tapahtumat

Kohteena vai kumppanina kuntoutuksen soveltavassa tutkimuksessa -webinaari 28.5.

Kohteena vai kumppanina kuntoutuksen soveltavassa tutkimuksessa -webinaarissa kuultiin mielenkiintoisia tuloksia ja oivaltavia pohdintoja osallistuvasta tutkimuskumppanuudesta. Esittäjinä oli Osallistuva tutkimuskumppanuus – kehittävän koulutusprosessin kehittäjäkumppaneita ja Erätauko-säätiön Efe Evwaraye. Mukana webinaarissa oli yli 60 osallistuvasta tutkimuskumppanuudesta kiinnostunutta osallistujaa.

#OsallistuvaTutkimuskumppanuus #TutkitaanYhdessä #KuntoutuksenTutkimus

TEDx-puheenvuoro "Oletko kohde vai kumppani tieteellisessä tutkimuksessa" osa Tutkitun tiedon teemavuoden 2021 ohjelmaa

Yliopettaja, REcoRDI-hankkeen projektipäällikkö Salla Siparin TEDx-puheenvuoro "Oletko kohde vai kumppani tieteellisessä tutkimuksessa" suomenkielinen videotallenne on osa Tutkitun tiedon teemavuoden 2021 ohjelmaa. Puheenvuoron tallenne on katsottavissa TEDx Talks YouTube -kanavalla.

Tutustu Tutkitun tiedon teemavuoteen, tapahtumiin ja tekoihin Tutkittutieto.fi-nettisivuilla.

Oletko kohde vai kumppani tieteellisessä tutkimuksessa? | Salla Sipari | TEDxMetropoliaUniversity

Yliopettaja, REcoRDI-hankkeen projektipäällikkö Salla Siparin TEDx-puheenvuoro nyt katsottavissa TEDx Talks YouTube -kanavalla.

Puheenvuorossaan Salla kysyi herättelevän kysymyksen: Haluatko olla kohde vai kumppani tieteellisessä tutkimuksessa? Puheenvuoro oli osa Metropolia Ammattikorkeakoulun innovaatiokeskittymien ensimmäistä TEDxMetropolia University -tapahtumaa 3.2.2021.

Osallistuva tutkimuskumppanuus - kehittävä koulutusprosessi

Metropolian REcoRDI-hankkeen järjestämä Osallistuva tutkimuskumppanuus -kehittävä koulutusprosessi helmi-toukokuussa 2021!

Osallistuvassa tutkimuskumppanuudessa kaikilla asianosaisilla on mahdollisuus osallistua tutkimus- ja kehittämistoimintaan sen kaikissa vaiheissa. Osallistuva tutkimuskumppanuus kuntoutuksen soveltavassa tutkimuksessa edistää tutkimuksen laadukasta ja merkityksellistä toteuttamista sekä vahvistaa tarttumista merkityksellisiin tutkimusaiheisiin ja tulosten hyödynnettävyyttä käytännössä.

#OsallistuvaTutkimuskumppanuus

TEDxMetropoliaUniversity 

Metropolia Ammattikorkeakoulun innovaatiokeskittymien ensimmäisessä TEDxMetropoliaUniversity -tapahtumassa yliopettaja ja REcoRDI-hankkeen projektipäällikkö Salla Sipari kysyi: Haluatko olla kohde vai kumppani tieteellisessä tutkimuksessa? 

Tapahtuma striimattiin 3.2.2021 Metropolian YouTube-kanavalla. 

Ohjelma ja lisätiedot tapahtuman sivuilla 
 

Tutkittu tieto habilitaatioksi -webinaari

REcoRDI-hankkeen yhteistyössä Valtakunnallinen lasten ja nuorten kuntoutus ry:n kanssa 11.12.2020 järjestämässä Tutkittu tieto habilitaatioksi -webinaarissa aiheena oli lasten ja perheiden osallistuminen ja voimaantuminen. Aihe, esitykset ja keskustelu innostivat ja voimaannuttivat noin 50:tä webinaariin osallistunutta lasten kuntoutuksen ammattilaista ja asiantuntijaa.

Tutkittu tieto habilitaatioksi -webinaari VLK:n verkkosivuilla

Pyöreän pöydän keskustelu

REcoRDI-hanke järjesti kokeneille kuntoutuksen tutkijoille, kehittäjille ja vaikuttajille pyöreän pöydän keskustelun 4.12.2020. Keskustelun aiheena oli osallistuvan tutkimuskumppanuuden rakentaminen sekä osallistuvan tutkimuskumppanuuden edellyttämä osaaminen kuntoutuksen soveltavassa tutkimuksessa.

Osallistuva tutkimuskumppanuus -työpaja

REcoRDI-hankkeen työpajassa Lahdessa 29.10.2020 lasten kuntoutuksen moniammatillinen työryhmä tarkasteli osallistuvaa tutkimuskumppanuutta kuntoutuksen soveltavassa tutkimus- ja kehittämistoiminnassa.

Tutkitulla tiedolla kuntoutuksen tulevaisuuteen II -webinaari

REcoRDI-hankkeen toisessa, 30.10.2020 järjestetyssä, webinaarissa esiteltiin hankkeen osatutkimuksen alustavia tuloksia ja rakennettiin kuntoutuksen soveltavan tutkimuksen tulevaisuusnäkymää noin 90 kuntoutuksen ja kuntoutumisen asiantuntijan kanssa.

Tulevaisuusareena 2020

REcoRDI-hankkeen työpaja Tutkitulla tiedolla hyvinvoivaan tulevaisuuteen oli osa Metropolia Ammattikorkeakoulun innovaatiokeskittymien Tulevaisuusareenaa, joka järjestettiin verkossa 23.9.2020.

Tulevaisuusareena 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun verkkosivuilla

Yhteiskehitellen kohti perheiden hyvää arkea

Janakkalan perhekeskuksessa syyskuussa pidetyssä Yhteiskehitellen kohti perheiden hyvää arkea -koulutusaamupäivässä REcoRDI-hankkeen yhteiskehittelyyn osallistui perhekeskuksen työntekijöitä monialaisesti.

Tutkitulla tiedolla kuntoutuksen tulevaisuuteen -webinaari

REcoRDI-hankkeen ensimmäisessä webinaarissa 4.6.2020 kuntoutuksen tulevaisuutta rakennettiin yhdessä yli 200 osallistujan kanssa. Webinaarissa esiteltiin hankkeen tuloksia liittyen tutkijoiden näkemyksiin kuntoutuksen soveltavan tutkimuksen nykytilasta ja tietoaukoista sekä toteutettiin aineiston keruuta tiekarttaa ja Tulevaisuudenkuntoutus.fi-alustaa varten.

Muut REcoRDI-hankkeen tapahtumat sekä esittely- ja kehittelytilaisuudet

  • Metropolian kehittäjäverkosto 20.5.2020
  • Perhekeskus- ja varhaiskasvatusverkosto 24.4.2020
  • Kuntoutuksen tutkimus- ja kehittämisyhdistys (KUTKE) ry, ammatillisen kuntoutuksen verkosto 6.4.2020
  • Valtakunnallinen lasten ja nuorten kuntoutus ry, verkostoseminaari 11.3.2020
  • Uusi lastensairaala, kuntoutuksen tiimi 22.1.2020

Ratkaistavana kuntoutumisen hyvä tulevaisuus

Tulevaisuuskatsaukset suuntaavat katseet globalisaatioon, kestävään kehitykseen, teknologiaan, työn murrokseen, väestörakenteen muutokseen sekä osallistuvaan yksilöön. Kuntoutuksen muutoksessa ekologinen paradigma kohdistaa kuntoutuksen soveltavaa tutkimusta tarkastelemaan kuntoutumista.

Kuntoutuminen on yksilön ja ympäristön välinen tavoitteellinen muutosprosessi. Yksilöllisen prosessin kulmakiviä ovat voimavaralähtöisyys, aktiivinen toimijuus, päätöksenteko ja sitoutuminen sekä yhteistoiminta verkostoissa.

Kuntoutumisessa yksilö osallistuu hänelle mielekkääseen toimintaan eri yhteisöissä ja omassa elinympäristössä. Tavoitteena on toimintakyvyn edistyminen ja hyvän arjen mahdollistuminen.

Kuntoutumisprosessi suunnitellaan yhdessä kuntoutusalan ammattilaisten, kuntoutujan ja hänen läheistensä kanssa. Jatkuvassa muutoksessa tarvitaan tulevaisuusorientoitunutta ja uudistuvaa kuntoutuksen soveltavaa tutkimus- ja kehittämisosaamista ja verkostoitumista kuntoutumisen hyvän tulevaisuuden mahdollistamiseksi.

Soveltava tutkimus ratkoo kompleksisia haasteita

Tulevaisuuden haaste kuntoutuksen soveltavassa tutkimuksessa kiteytyy kuntoutuksen ja kuntoutumisen kompleksisiin systeemeihin. Kuntoutus on monialaista, -sektorista ja -muotoista erityisosaamista vaativaa yhteistoimintaa.

Kuntoutumisen epälineaariseen ja sykliseen prosessiin liittyy usein monia toimijoita omine intresseineen ja reunaehtoineen. Ratkaisevan tärkeää on onnistunut vuorovaikutus, kun yksilölle rakennetaan tarpeen mukaista ja tavoitteen suuntaista toimintakokonaisuutta hänen arkeensa.

Soveltava tutkimus etsii ratkaisuja ongelmiin ja vastaa tulevaisuuden tarpeisiin. Perustutkimusten tulosten hyödyntämisellä sekä kehittämis- ja innovaatiotoiminnalla tähdätään sovelluksiin käytännössä. Soveltava TKI-toiminta voi kohdistua esimerkiksi tuote- ja menetelmäkehittelyyn, käsitteelliseen ja toiminnalliseen mallintamiseen, prosesseihin sekä toimintakulttuureihin tarttuen yhteiskunnallisesti merkittäviin ilmiöihin.

Keinona yhdessä kehkeytyvä tutkimusosaaminen

Kuten kuntoutus, kuntoutuksen tutkimusosaamisenkin tulisi rakentua verkostoissa. Kuntoutuksen soveltavaa tutkimusosaamista ei voi kehittää yksinäkökulmaisesti – tarvitaan yhteisöllistä tutkimusta ja tulosten hyödyntämistä. Verkostoissa tunnistettu ja hyödynnetty moninainen osaaminen rikastuttaa yhdessä kehkeytyvää tutkimusosaamista.

REcoRDI-hankkeessa tunnistetaan tämän hetkisiä tietoaukkoja ja tulevaisuuden tarpeita kuntoutuksen tutkimuksessa kyselyjen ja työpajojen avulla. Näitä tuloksia hyödyntäen yhteiskehitetään kuntoutuksen soveltavan tutkimukseen suuntalinjat ja kuvataan ne konkreettiseksi tiekartaksi.

Tulevaisuudenkuntoutus.fi-alusta ekosysteemille

Hajautetun ja pirstaloituneen kuntoutustutkimuksen sijaan tarvitaan keskitettyä tutkimus- ja osaamisverkostoa – ekosysteemiä. Ekosysteemi muodostuu yhteisen mielenkiinnon kohteen ja haasteen ratkaisemisen ympärille.

Tulevaisuudenkuntoutus.fi-alusta toimii kuntoutuksen soveltavan tutkimuksen yhteisenä kohtaamispaikkana. Ekosysteemin jäsenet voivat saavuttaa ja hyödyntää alustalle karttuvaa tietoa ja osaamista. Alustalla toimivalla ekosysteemillä tavoitellaan aktiivisen verkoston tehokkuusetuja ja parviälyä, joiden tuottamat tulokset ovat kaikkien hyödynnettävissä.

Ekosysteemin monitoimijaisessa verkostossa rakentuu tutkimuskumppanuuksia ja mahdollistuu kuntoutusta uudistavien aiheiden ja käytänteiden innovointi ja kehittäminen yhdessä. Ekosysteemin monitoimijuus perustuu siihen, että kaikki kiinnostuneet toimijat kutsutaan mukaan.

REcoRDI-hankkeen aikana yhteiskehitetään kuntoutuksen soveltavan tutkimuksen toimintaperiaatteita ja -tapoja ja tiekarttaa. Tulokset viedään Tulevaisuudenkuntoutus.fi-sivuille ekosysteemin toimijoiden käyttöön. Hankkeen jälkeen kehittäminen jatkuvassa muutoksessa toteutuu alustalla tulevaisuuteen suunnaten.

Tulevaisuudenkuntoutus.fi-alustaa kehitetään käyttäjien kanssa yhdessä vastaamaan monitoimijaisen verkoston tarpeisiin ja laajenemaan itseorganisoituvasti houkuttelevan toiminnan ja sisällön kautta.

Kehittämisen keskiössä osallistuva tutkimuskumppanuus

Kuntoutus- ja kuntoutumistoiminnan luonteen mukaisesti myös sen soveltavassa tutkimuksessa tulisi painottua eri toimijoiden välinen yhteistoiminta. Kuntoutusymmärryksen muutoksen mukaan tutkimusprosesseihin osallistuvat kaikki asianosaiset, kuntoutujat läheisineen, ammattilaiset ja tutkijat.

Kuntoutuksen soveltavassa TKI-toiminnassa tarvitaankin omanlaistaan tutkimusasetelmakulttuuria, jolloin tutkimuksellisena lähestymistapana on osallistuva tutkimuskumppanuus (participatory co-research).

Osallistuva tutkimuskumppanuus TKI-menetelmänä palvelee näkökulmia, joissa kuntoutuksen tutkimusilmiö kohdistuu seuraaviin kärkiin:

  1. asiakaslähtöinen kuntoutus
  2. osallistumista mahdollistava kuntoutuminen arjessa
  3. yhteiskehittely älykkäissä kuntoutuskäytännöissä

Metropolian REcoRDI:n keskiössä on kehittää kuntoutuksen soveltavaan TKI-toimintaan näyttöön perustuva osallistuvan tutkimuskumppanuuden hyvä käytäntö. Hyvässä käytännössä tutkimuskumppanuuden rakentaminen, aiheen perustelu, tutkimussuunnitelman laadinta sekä tutkimuksen toteutus, julkaiseminen ja tulosten hyödyntäminen muodostavat prosessin verkoston ja osaamisen vahvistumiselle.

Tutkimuskumppanuuden periaatteita ovat vastavuoroisuus, avoimuus ja luottamus. Nämä muodostetaan tutkimuskumppanuuden toimintatapojen, yhteisen ymmärryksen rakentamisen ja yhteiskehittämisen kautta jo tutkimuksen valmisteluvaiheessa.

Salla Sipari 2020 / Päivitetty 30.10.2020

Kirjallisuutta

Alasoini, Tuomo & Houni, Pia (toim.) 2019. Work Up ! Tulevaisuuden työ. Työelämä 2020 -hanke. Helsinki: Työ- ja elinkeinoministeriö. Julkaisuarkisto Valto.

Autti-Rämö, Ilona & Salminen, Anna-Liisa & Rajavaara, Marketta & Ylinen, Aarne (toim.) 2016. Kuntoutuminen. Helsinki: Duodecim.

Järvikoski, Aila 2013. Monimuotoinen kuntoutus ja sen käsitteet. Raportteja ja muistioita 2013:43. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö. Julkaisuarkisto Valto.

Demos Helsinki 2015. Terveys 2050. Neljä skenaariota ihmislähtöisestä terveydestä ja valinnanvapaudesta (pdf).

Harra, Toini & Sipari, Salla & Mäkinen, Elisa 2017. Hyvää tahtova hyvinvointipalvelujen kehittäjäkumppanuus. Teoksessa Pohjola, Anneli & Kairala, Maarit & Lyly, Hannu & Niskala, Asta (toim.). Asiakkaasta kehittäjäksi ja vaikuttajaksi. Asiakkaiden osallisuuden muutos sosiaali- ja terveyspalveluissa. Tampere: Vastapaino.

Kuivalainen, Matti 2019. 2010-luvun tiedonjyvistä 2020-luvun ekosysteemeihin: Kohti tekoälyajan valtioneuvostoa. Teoksessa Rousku, Kimmo ym. (toim.) Pilkahduksia tulevaisuuteen. Tietopolitiikka, tekoäly ja robotisaatio hyvinvoinnin ja taloudellisen menetyksen mahdollistajana Suomessa. Valtiovarainministeriön julkaisuja 2019: 22. Helsinki: Valtiovarainministeriö.Julkaisuarkisto Valto.

Kuntoutuksen uudistamiskomitea 2017. Kuntoutuksen uudistamiskomitean ehdotukset kuntoutusjärjestelmän uudistamiseksi. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö. Julkaisuarkisto Valto.

Lindh, Jari & Härkäpää, Kristiina & Kostamo-Pääkkö, Kaisa (toim.) 2018. Sosiaalinen kuntoutuksessa. Rovaniemi: Lapland University Press. Julkaisuarkisto Laudassa.

Salminen, Anna-Liisa & Rintanen, Silva 2014. Monialainen kuntoutus. Kartoittava kirjallisuuskatsaus. Työpapereita 55. Kela. Digitaalinen arkisto Helda.

Sipari, Salla & Mäkinen, Elisa & Paalasmaa, Pekka (toim.) 2014. Kuntoutettavasta kehittäjäkumppaniksi. Aatos-artikkelit Metropolia Ammattikorkeakoulun julkaisusarja (pdf).

Sosiaali- ja terveysministeriö 2018. Eheä yhteiskunta ja kestävä hyvinvointi. Sosiaali- ja terveysministeriön tulevaisuuskatsaus. Valtioneuvoston julkaisusarja 22/2018. Helsinki: Valtioneuvosto. Julkaisuarkisto Valto.

Valtioneuvoston tulevaisuusselonteon 2. osa Ratkaisuja työn murroksessa 2018. Helsinki: Valtioneuvoston kanslia. Julkaisuarkisto Valto.

REcoRDI – Platform ecosystem for strengthening of RDI activities in multidisciplinary rehabilitation. Metropolia Ammattikorkeakoulu 2021.