Koulutus ja kehittämisprosessi - hae viimeistään nyt! 

Osallistuva tutkimuskumppanuus - mallin koulutus ja kehittämisprosessi

Nyt sinulla on mahdollisuus osallistua Osallistuva tutkimuskumppanuus -koulutukseen ja kehittämisprosessiin! Tervetuloa mukaan kaikki kuntoutujat, läheiset, ammattilaiset, tutkijat, kehittäjät, opettajat ja opiskelijat.

Metropolian REcoRDI-hanke järjestää maksuttoman koulutuksen ja kehittämisprosessin keväällä 2021. Prosessissa sovelletaan ja muotoillaan kansainvälisen tutkimusnäytön perusteella kehitettyä Osallistuva tutkimuskumppanuus -mallin käyttöä toimintaympäristössä ja -verkostossa.

Lue lisää ja hae mukaan e-lomakkeella 17.1.2021 mennessä

Koulutukseen valitaan 30 osallistujaa ja osallistujille ilmoitetaan valinnasta 20.1.2021 mennessä.

Julkaisut

Kuntoutuksen soveltavan tutkimuksen nykytila ja tulevaisuuden tarpeet

REcoRDI-hankkeen osatutkimuksessa kartoitettiin kuntoutuksen soveltavan tutkimuksen nykytilaa ja tutkijoiden näkemyksiä tulevaisuuden tutkimustarpeista.

Paltamaa J, Janhunen E, Matikainen E, Tammelin M, Harra T, Rantakokko M 2020. Kuntoutuksen soveltavan tutkimuksen nykytila ja tulevaisuuden tarpeet. Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja. Theseus-palvelussa.

Osallistuva tutkimuskumppanuus kuntoutuksen soveltavassa tutkimuksessa. Kuvaileva kirjallisuuskatsaus.

Metropolian REcoRDI:n keskiössä on kehittää kuntoutuksen soveltavaan tutkimus- ja kehittämistoimintaan osallistuvan tutkimuskumppanuuden hyvä käytäntö. Osallistuvaa tutkimuskumppanuutta kuntoutuksen soveltavassa tutkimuksessa kuvataan kirjallisuuskatsauksessa, joka julkaistiin marraskuussa.

Artikkeli on saatavilla Kuntoutus-lehdessä: Lehtonen K, Vänskä N, Helenius S, Harra T, Sipari S 2020. Osallistuva tutkimuskumppanuus kuntoutuksen soveltavassa tutkimuksessa. Kuvaileva kirjallisuuskatsaus. Kuntoutus 43 (3) 6–19.

Blogit

Kuntoutusta uudistava tutkitun tiedon hyödyntäminen – kuntoutusalan koulutuksen näkökulma

Kuntoutusalan ammattilaiset tarvitsevat työssään tutkitun tiedon lukutaitoa sekä osaamista tiedon hyödyntämiseen. Rehablogissa avataan kuntoutusalan koulutuksen näkökulmaa tutkitun tiedon hyödyntämisen taitojen oppimisen edistämiseksi.

Heimo I, Porkka-Toivonen, K, Rutanen, E, Lehtonen, K 2020. Kuntoutusta uudistava tutkitun tiedon hyödyntäminen – kuntoutusalan koulutuksen näkökulma. Metropolia Ammattikorkeakoulun Rehablogissa.

Virtuaaliset ryhmähaastattelut kuntoutuksen soveltavan tutkimuksen tietotarpeiden tiedonkeruun välineenä

Lue REcoRDI-hankkeen kokemuksista virtuaalisten ryhmähaastattelujen toteuttamisessa, kun kuntoutustyötä tekevien, kuntoutujien ja heidän läheistensä käsityksiä kuntoutuksen soveltavan tutkimuksen tietotarpeista selvitettiin.

Tammelin, M, Janhunen, E, Vänskä N, Rantakokko M 2020. Virtuaaliset ryhmähaastattelut kuntoutuksen soveltavan tutkimuksen tietotarpeiden tiedonkeruun välineenä. Jyväskylän ammattikorkeakoulun TiKI-talk blogissa.

Loikkia digisti terapiassa

Lue Rehablogista kirjoitus kokemuksista etäterapioihin siirtymisessä. Blogi on syntynyt kuntoutumisen ja kuntoutuksen asiantuntijoiden yhteisenä kirjoittamisena ja vuoropuheluna.

Väisänen S, Vänskä N 2020. Loikkia digisti terapiassa. Metropolia Ammattikorkeakoulun Rehablogissa.

Tapahtumat

Tutkittu tieto habilitaatioksi -webinaari

REcoRDI-hankkeen yhteistyössä Valtakunnallinen lasten ja nuorten kuntoutus ry:n kanssa 11.12.2020 järjestämässä Tutkittu tieto habilitaatioksi -webinaarissa aiheena oli lasten ja perheiden osallistuminen ja voimaantuminen. Aihe, esitykset ja keskustelu innostivat ja voimaannuttivat noin 50:tä webinaariin osallistunutta lasten kuntoutuksen ammattilaista ja asiantuntijaa.

Tutkittu tieto habilitaatioksi -webinaari VLK:n verkkosivuilla

Pyöreän pöydän keskustelu

REcoRDI-hanke järjesti kokeneille kuntoutuksen tutkijoille, kehittäjille ja vaikuttajille pyöreän pöydän keskustelun 4.12.2020. Keskustelun aiheena oli osallistuvan tutkimuskumppanuuden rakentaminen sekä osallistuvan tutkimuskumppanuuden edellyttämä osaaminen kuntoutuksen soveltavassa tutkimuksessa.

Osallistuva tutkimuskumppanuus -työpaja

REcoRDI-hankkeen työpajassa Lahdessa 29.10.2020 lasten kuntoutuksen moniammatillinen työryhmä tarkasteli osallistuvaa tutkimuskumppanuutta kuntoutuksen soveltavassa tutkimus- ja kehittämistoiminnassa.

Tutkitulla tiedolla kuntoutuksen tulevaisuuteen II -webinaari

REcoRDI-hankkeen toisessa, 30.10.2020 järjestetyssä, webinaarissa esiteltiin hankkeen osatutkimuksen alustavia tuloksia ja rakennettiin kuntoutuksen soveltavan tutkimuksen tulevaisuusnäkymää noin 90 kuntoutuksen ja kuntoutumisen asiantuntijan kanssa.

Tulevaisuusareena 2020

REcoRDI-hankkeen työpaja Tutkitulla tiedolla hyvinvoivaan tulevaisuuteen oli osa Metropolia Ammattikorkeakoulun innovaatiokeskittymien Tulevaisuusareenaa, joka järjestettiin verkossa 23.9.2020.

Tulevaisuusareena 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun verkkosivuilla

Yhteiskehitellen kohti perheiden hyvää arkea

Janakkalan perhekeskuksessa syyskuussa pidetyssä Yhteiskehitellen kohti perheiden hyvää arkea -koulutusaamupäivässä REcoRDI-hankkeen yhteiskehittelyyn osallistui perhekeskuksen työntekijöitä monialaisesti.

Tutkitulla tiedolla kuntoutuksen tulevaisuuteen -webinaari

REcoRDI-hankkeen ensimmäisessä webinaarissa 4.6.2020 kuntoutuksen tulevaisuutta rakennettiin yhdessä yli 200 osallistujan kanssa. Webinaarissa esiteltiin hankkeen tuloksia liittyen tutkijoiden näkemyksiin kuntoutuksen soveltavan tutkimuksen nykytilasta ja tietoaukoista sekä toteutettiin aineiston keruuta tiekarttaa ja Tulevaisuudenkuntoutus.fi-alustaa varten.

Tapahtumat

REcoRDI-hankkeen tapahtumia sekä esittely- ja kehittelytilaisuuksia

Ratkaistavana kuntoutumisen hyvä tulevaisuus

Tulevaisuuskatsaukset suuntaavat katseet globalisaatioon, kestävään kehitykseen, teknologiaan, työn murrokseen, väestörakenteen muutokseen sekä osallistuvaan yksilöön. Kuntoutuksen muutoksessa ekologinen paradigma kohdistaa kuntoutuksen soveltavaa tutkimusta tarkastelemaan kuntoutumista.

Kuntoutuminen on yksilön ja ympäristön välinen tavoitteellinen muutosprosessi. Yksilöllisen prosessin kulmakiviä ovat voimavaralähtöisyys, aktiivinen toimijuus, päätöksenteko ja sitoutuminen sekä yhteistoiminta verkostoissa.

Kuntoutumisessa yksilö osallistuu hänelle mielekkääseen toimintaan eri yhteisöissä ja omassa elinympäristössä. Tavoitteena on toimintakyvyn edistyminen ja hyvän arjen mahdollistuminen.

Kuntoutumisprosessi suunnitellaan yhdessä kuntoutusalan ammattilaisten, kuntoutujan ja hänen läheistensä kanssa. Jatkuvassa muutoksessa tarvitaan tulevaisuusorientoitunutta ja uudistuvaa kuntoutuksen soveltavaa tutkimus- ja kehittämisosaamista ja verkostoitumista kuntoutumisen hyvän tulevaisuuden mahdollistamiseksi.

Soveltava tutkimus ratkoo kompleksisia haasteita

Tulevaisuuden haaste kuntoutuksen soveltavassa tutkimuksessa kiteytyy kuntoutuksen ja kuntoutumisen kompleksisiin systeemeihin. Kuntoutus on monialaista, -sektorista ja -muotoista erityisosaamista vaativaa yhteistoimintaa.

Kuntoutumisen epälineaariseen ja sykliseen prosessiin liittyy usein monia toimijoita omine intresseineen ja reunaehtoineen. Ratkaisevan tärkeää on onnistunut vuorovaikutus, kun yksilölle rakennetaan tarpeen mukaista ja tavoitteen suuntaista toimintakokonaisuutta hänen arkeensa.

Soveltava tutkimus etsii ratkaisuja ongelmiin ja vastaa tulevaisuuden tarpeisiin. Perustutkimusten tulosten hyödyntämisellä sekä kehittämis- ja innovaatiotoiminnalla tähdätään sovelluksiin käytännössä. Soveltava TKI-toiminta voi kohdistua esimerkiksi tuote- ja menetelmäkehittelyyn, käsitteelliseen ja toiminnalliseen mallintamiseen, prosesseihin sekä toimintakulttuureihin tarttuen yhteiskunnallisesti merkittäviin ilmiöihin.

Keinona yhdessä kehkeytyvä tutkimusosaaminen

Kuten kuntoutus, kuntoutuksen tutkimusosaamisenkin tulisi rakentua verkostoissa. Kuntoutuksen soveltavaa tutkimusosaamista ei voi kehittää yksinäkökulmaisesti – tarvitaan yhteisöllistä tutkimusta ja tulosten hyödyntämistä. Verkostoissa tunnistettu ja hyödynnetty moninainen osaaminen rikastuttaa yhdessä kehkeytyvää tutkimusosaamista.

REcoRDI-hankkeessa tunnistetaan tämän hetkisiä tietoaukkoja ja tulevaisuuden tarpeita kuntoutuksen tutkimuksessa kyselyjen ja työpajojen avulla. Näitä tuloksia hyödyntäen yhteiskehitetään kuntoutuksen soveltavan tutkimukseen suuntalinjat ja kuvataan ne konkreettiseksi tiekartaksi.

Tulevaisuudenkuntoutus.fi-alusta ekosysteemille

Hajautetun ja pirstaloituneen kuntoutustutkimuksen sijaan tarvitaan keskitettyä tutkimus- ja osaamisverkostoa – ekosysteemiä. Ekosysteemi muodostuu yhteisen mielenkiinnon kohteen ja haasteen ratkaisemisen ympärille.

Tulevaisuudenkuntoutus.fi-alusta toimii kuntoutuksen soveltavan tutkimuksen yhteisenä kohtaamispaikkana. Ekosysteemin jäsenet voivat saavuttaa ja hyödyntää alustalle karttuvaa tietoa ja osaamista. Alustalla toimivalla ekosysteemillä tavoitellaan aktiivisen verkoston tehokkuusetuja ja parviälyä, joiden tuottamat tulokset ovat kaikkien hyödynnettävissä.

Ekosysteemin monitoimijaisessa verkostossa rakentuu tutkimuskumppanuuksia ja mahdollistuu kuntoutusta uudistavien aiheiden ja käytänteiden innovointi ja kehittäminen yhdessä. Ekosysteemin monitoimijuus perustuu siihen, että kaikki kiinnostuneet toimijat kutsutaan mukaan.

REcoRDI-hankkeen aikana yhteiskehitetään kuntoutuksen soveltavan tutkimuksen toimintaperiaatteita ja -tapoja ja tiekarttaa. Tulokset viedään Tulevaisuudenkuntoutus.fi-sivuille ekosysteemin toimijoiden käyttöön. Hankkeen jälkeen kehittäminen jatkuvassa muutoksessa toteutuu alustalla tulevaisuuteen suunnaten.

Tulevaisuudenkuntoutus.fi-alustaa kehitetään käyttäjien kanssa yhdessä vastaamaan monitoimijaisen verkoston tarpeisiin ja laajenemaan itseorganisoituvasti houkuttelevan toiminnan ja sisällön kautta.

Kehittämisen keskiössä osallistuva tutkimuskumppanuus

Kuntoutus- ja kuntoutumistoiminnan luonteen mukaisesti myös sen soveltavassa tutkimuksessa tulisi painottua eri toimijoiden välinen yhteistoiminta. Kuntoutusymmärryksen muutoksen mukaan tutkimusprosesseihin osallistuvat kaikki asianosaiset, kuntoutujat läheisineen, ammattilaiset ja tutkijat.

Kuntoutuksen soveltavassa TKI-toiminnassa tarvitaankin omanlaistaan tutkimusasetelmakulttuuria, jolloin tutkimuksellisena lähestymistapana on osallistuva tutkimuskumppanuus (participatory co-research).

Osallistuva tutkimuskumppanuus TKI-menetelmänä palvelee näkökulmia, joissa kuntoutuksen tutkimusilmiö kohdistuu seuraaviin kärkiin:

  1. asiakaslähtöinen kuntoutus
  2. osallistumista mahdollistava kuntoutuminen arjessa
  3. yhteiskehittely älykkäissä kuntoutuskäytännöissä

Metropolian REcoRDI:n keskiössä on kehittää kuntoutuksen soveltavaan TKI-toimintaan näyttöön perustuva osallistuvan tutkimuskumppanuuden hyvä käytäntö. Hyvässä käytännössä tutkimuskumppanuuden rakentaminen, aiheen perustelu, tutkimussuunnitelman laadinta sekä tutkimuksen toteutus, julkaiseminen ja tulosten hyödyntäminen muodostavat prosessin verkoston ja osaamisen vahvistumiselle.

Tutkimuskumppanuuden periaatteita ovat vastavuoroisuus, avoimuus ja luottamus. Nämä muodostetaan tutkimuskumppanuuden toimintatapojen, yhteisen ymmärryksen rakentamisen ja yhteiskehittämisen kautta jo tutkimuksen valmisteluvaiheessa.

Salla Sipari 2020 / Päivitetty 30.10.2020