HANKE ON PÄÄTTYNYT: Esitys-, teatteri- ja tapahtumatekninen ala on kohdannut koronapandemian vuoksi äkillisen ja alan toimintaan vielä pitkään tulevaisuudessa vaikuttavan rakennemuutoksen. Alan toiminta pysähtyi käytännössä kokonaan keväällä 2020, kun sen toimintaa rajoitettiin voimakkaasti viranomaispäätöksin eikä alan toiminta ole vielä kevääseen 2021 mennessäkään palautunut normaaliksi.

Koronapandemian myötä tilaisuuksien järjestämisen keskiöön on noussut tapahtumien ja tilaisuuksien järjestäminen turvallisesti. Pandemia-aikana tapahtumien yleisöturvallisuuden varmistaminen on pääosassa, vaikkakin tilaisuuksien kokonaisturvallisuus muodostuu useista toisiinsa kytkeytyvistä osa-alueista. Tämä vaatii alan tekijöiltä erityistä osaamista siitä, miten yleisön ja tapahtuman kokonaisturvallisuus voidaan varmistaa yleensä sekä erityisesti poikkeusoloissa. Jotta ala voi toipua pandemian sille aiheuttamista vahingoista, alan toiminnan edellytyksenä olevan turvallisuusosaamisen takaaminen on tärkeää.

Kehitteillä esitysteknisen alan turvallisuuden kouluttamisen työelämälähtöinen malli

SafeOnStage vastaa alan tarpeeseen ylläpitää ja kehittää alan turvallisuusosaamista koronapandemian aiheuttamassa poikkeustilassa ja sen jälkeen.

Hankkeen tavoitteena on

  1. edistää esitys-, teatteri- ja tapahtumatekniikka-alalla työskentelevien turvallisuusosaamista
  2. vahvistaa alan yritysten toimintaedellytyksiä ja mahdollisuuksia selviytyä koronapandemian aiheuttamista vahingoista.
  3. yhdenmukaistaa sitä tietoa ja osaamista, jota alalla työskentelevillä on. Erityisen tärkeää tämä on turvallisuusaiheissa, joissa pienikin tehty virhe voi aiheuttaa mittavia henkilö- ja omaisuusvahinkoja.

Hankkeessa kehitetään alan työturvallisuuden opetukseen työelämälähtöinen koulutusmalli, joka pohjautuu yhteiseurooppalaiseen ETTE-turvallisuuskoulutukseen ja kompetensseihin. Koulutusmallin tavoitteena on olla joustava ja tehokas työelämälähtöinen oppimisen ratkaisu, joka on yrityksille yksinkertainen käyttää uusien työntekijöiden turvallisuusosaamisen kouluttamiseen sekä nykyisten työntekijöiden turvallisuusosaamisen ylläpitämiseen. Koulutusta kehitetään tiiviissä yhteistyössä alan yritysten ja toimijoiden kanssa.

Hankkeen koulutuksen kohderyhmää ovat esitysteknisen alan osaajat, jotka tarvitsevat turvallisuustaitoja voidakseen toimia alalla. Ala kärsii osaajapulasta, jota koronan aiheuttama kriisi syventää entisestään, kun osaavaa työvoimaa siirtyy töihin muille aloille. Alalla tarvittavien perustavaa laatua olevien turvallisuustaitojen kouluttamisella voidaan taata alan elinvoimaisuus myös koronakriisin jälkeen. Kohderyhmää ovat sekä alalle juuri tulleet työntekijät, vakituisissa työsuhteissa olevat sekä freelancerina tai muuten ilman vakituista työsuhdetta työskentelevät henkilöt.

Alan kehittäminen on jatkuvaa työtä

SafeOnStage on jatkoa vastikään päättyneelle ESR-rahoitteiselle StageRight - Osaajille tutkintoja -hankkeelle ja jatkaa StageRightin puitteissa toteutetun turvallisuuskoulutuksen kehitystyötä.

Alan turvallisuusosaamista on aiempina vuosina kehitetty kansainvälisellä tasolla Erasmus+ -rahoitteisessa European Theatre Technicians Education (ETTE) -hankkeessa. ETTE-hankkeessa kehitettiin ESCO-pätevyyksiin pohjautuen esitysteknisen alan turvallisuuden perusopetuspaketti sekä turvallisuuspassi, jonka voi saada suoritettuaan yhteiseurooppalaisen alan turvallisuusosaamisen arvioinnin. StageRight-hankkeen yhtenä toimenpiteenä edistettiin ETTE-turvallisuuskoulutuksen kehittämistä Suomessa ja mm. käännätettiin ETTE-opiskelijan opas suomeksi sekä pilotoitiin ETTE-turvallisuuskompetenssien mukaisia koulutussisältöjä osana hankkeen amk-diplomiopintoja.

Esitys-, teatteri- ja tapahtumateknisellä alalla on Suomessa ja Euroopassa suuri tarve yhtenäisten turvallisten toimintatapojen kehittämiseen. Hanke mahdollistaa tämän kehitystyön vaikuttaen alan työkenttään koko Suomessa. Hankkeen toimenpiteet vaikuttavat myös osaltaan koko eurooppalaisen toimintakulttuurin kehittämiseen.

Lisätietoja

Lue lisää SafeOnStage-hankkeen toiminnasta hankkeen omilta verkkosivuilta (aukeaa uuteen ikkunaan).

SafeOnStage-hanke alkoi huhtikuussa 2021 ja se päättyi maaliskuussa 2022. Hankkeen toteuttajana olivat Metropolia Ammattikorkeakoulu ja se on sai rahoitusta Euroopan sosiaalirahastolta.

Tiedustelut

tki-info [at] metropolia.fi