Save Energy -hanke

Hanke on päättynyt 31.8.2011.

Save Energy -logo

Save Energy on EU-rahoitteinen hanke, jonka päätavoitteena on saada aikaan energiansäästöjä julkisissa rakennuksissa tuottamalla käyttäjille reaaliaikaista tietoa energiankulutuksesta langattoman anturiteknologian, mobiiliteknologian sekä integroivan web-alustan kautta, sekä motivoimalla käyttäjiä muuttamaan energiansäästöön liittyviä käyttäytymistottumuksiaan mm. energiaa säästävän pelisovelluksen (Serious Game) ja sosiaalisen median avulla. Hankkeessa on yhteensä 16 partneria viidestä eri maasta.

Projektikuvaus

Nimi: Save Energy
Kesto 1.3.2009 – 31.8.2011, yhteensä 30 kk

Tavoitteet

  1. Energiaa säästävien pilottien kehittäminen viiteen julkiseen rakennukseen Euroopan eri kaupungeissa (Helsinki, Leiden, Lissabon, Luleå, Manchester)
  2. Reaaliaikainen integroitu ICT-energianhallintajärjestelmä, energiansäästöpeli sekä web-portaali
  3. Energiakulutustottumusten ja logististen toimintatapojen kehittäminen pilot-kohteissa käyttäen Living Lab-metodologiaa
  4. Energiatehokkuuteen liittyvät suositukset ja ohjeistukset sekä korkean tason neuvoa antava toimikunta
  5. Tulosten laaja-alainen julkistaminen, levittäminen ja hyväksikäyttö (mm. workshopit, seminaarit, konferenssit, jne.)

Kuvaus

SAVE ENERGY on EU-projekti, jonka päätavoitteena on aikaansaada energiansäästöjä julkisissa rakennuksissa (Helsinki, Leiden, Lissabon, Luleå, Manchester) tuottamalla käyttäjille reaaliaikaista tietoa energiankulutuksesta mobiiliteknologian ja sitä integroivan web-alustan kautta, sekä motivoimalla käyttäjiä energiansäästöön pelisovelluksen (Serious Game) ja sosiaalisen median avulla. Pilottien toteuttamisessa sovelletaan ”living lab” (tosielämän testausalusta) –menetelmää, joka ottaa loppukäyttäjät mukaan kehitystyöhön.

Suomesta hankkeessa ovat mukana Helsingin kauppakorkeakoulun tutkimusyksikkö CKIR, Nokia, There Corporation, Green Net Finland ry, Metropolia Ammattikorkeakoulu ja Helsingin kaupunki (Tilakeskus).

Helsingissä sijaitsevat Pihkapuiston ala-aste ja Ala-Malmin koulu on valittu Suomen kokeilukohteiksi. Ympäristöasioista kiinnostuneissa kouluissa hanke on otettu innostuneesti vastaan. Hankkeen aikana molemmissa kouluissa seurataan reaaliaikaisesti energiankulutusta, teknisten järjestelmien toimintaa ja sisätilojen olosuhteita lukuisilla (langattomilla) mittauksilla. Näiden mittausten perusteella voidaan paremmin ohjata järjestelmien toimintaa ja pienentää energiankulutusta mm. internetiä ja matkapuhelimia hyödyntävän teknologian avulla ja samalla parantaa työskentelyolosuhteita. Energiankulutustietoa jaetaan käyttäjille helposti ymmärrettävässä muodossa mm. hankkeessa kehitettävän opetuspelin ja internetiin perustettavien käyttäjäyhteisöjen avulla.

Tavoitteeksi Ala-Malmin ja Pihkapuiston kouluissa on asetettu 30 % säästöt kokonaisenergiankulutuksessa, siten että 10 % tulee valaistuksesta, 10 % ilmastoinnista ja lämmityksestä ja 10 % muualta erilaisten ohjauskeinojen kautta. Energiansäästötavoitteet on tarkoitus saavuttaa aikaansaamalla käyttäjätottumusten muutoksia, sekä käyttöönottamalla älykästä energianhallintatekniikkaa ja energiatehokkaita ratkaisuja.

Energian käyttöä ja erityisesti käytön muuttumista koskevaa tietoa aiotaan hyödyntää niin, että se vähitellen vaikuttaa talossa työskentelevien oppilaiden, opettajien ja muun henkilökunnan käyttäytymiseen energian kuluttajina. Perimmäisenä tarkoituksena on muuttaa energian käyttötapoja pysyvästi myös koulun ulkopuolella. Työn aikana saadut kokemukset ja hankkeen tulokset levitetään laajasti (kansallisesti ja kansainvälisesti) kaikkien käyttöön. Hankkeen aikana syntyneitä parhaita käytäntöjä tarvitaan kamppailussa energiankulutuksen ja hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi ja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.

”Luotettava reaaliaikainen tieto energiankulutuksesta auttaa käyttäjiä muuttamaan kulutus- ja käyttötapojaan. Hankkeen painopiste on kuluttajien käyttäytymistapojen muuttumisessa. Tavoitteena on, että käyttäjät ja kuluttajat itse tiedostavat energiankäyttöön liittyviä asioita ja oppivat ymmärtämään energian säästämisen vaikutuksia esimerkiksi ilmastonmuutokseen”, sanoo Save Energy -hankkeen Helsingin pilotin projektipäällikkö TkL Asko Kippo.

Kipon mukaan uutta tekniikkaa päästään asentamaan kouluihin lokakuussa. Energiankulutusta seurataan hankkeessa puolitoista vuotta, mutta teknologia jää koulujen käyttöön vielä hankkeen päättymisen jälkeenkin. Kouluihin asennetaan muun muassa langattomia verkkoja, joihin on kytketty energiaa kuluttavien järjestelmien kytkimiä, ohjauspiirejä sekä erilaisia mittalaitteita. Verkkoon voidaan olla yhteydessä matkapuhelimilla. Energiansäästöteemaa aiotaan hyödyntää myös opetustyössä: oppilaatkin voivat tehdä käytännön mittauksia esimerkiksi olosuhteista koulun sisätiloissa.

Työkaluja energiansäästöön koko kiinteistökannalle

”Helsingin kaupungin kannalta tavoitteena on tehdä projekti sillä tavoin konkreettiseksi ja tulokselliseksi, että sen kautta löydettäisiin koko kiinteistökantaan sovellettavia energian käytön ohjaukseen sopivia työkaluja. Käyttäjätottumusten muutokset ovat äärimmäisen tärkeitä energiansäästöjä tavoiteltaessa. Kouluissa aikaansaadut muutokset heijastuvat parhaassa tapauksessa kotien energiankäyttöön vastaavalla tavalla kuin jäteasioissa, joissa viesti on kulkenut vuosien saatossa kouluista koteihin”, kertoo kiinteistöpäällikkö Pekka Hapuoja Helsingin Tilakeskuksesta.

Hapuojan mukaan Suomen kokeilukohteiksi valitut Pihkapuiston ala-aste ja Ala-Malmin peruskoulu ovat jo aiemmin olleet ympäristötietoisia, mikä näkyy myönteisenä suhtautumisena kokeiluhankkeeseen. Koulujen aiempi ympäristötyö on painottunut kiinteistöjen osalta jätehuoltoon. Helsingin kiinteistökannassa on tehty pitkäjänteistä energiatehokkuuden parantamistyötä jo vuosikymmeniä, mutta uusiin, innovatiivisiin projekteihin osallistutaan edelleen mielellään.

”Kohteiksi haluttiin valita nimenomaan kokeneita yhteisöjä, jotta projektissa päästäisiin liikkeelle tosi kireän aikataulun mukaisesti. Valinta on onnistunut”, Hapuoja lisää. Hän uskoo hankkeen tuottavan hyviä työkaluja energiansäästöön koko eurooppalaisessa kiinteistökannassa, mutta energiansäästön vakiinnuttaminen koko yhteiskunnan tasolle vaatii vielä vuosikausien ponnisteluja.

EU edistää energiatehokkuutta tieto- ja viestintätekniikan avulla

Save Energy -hanke saa tulevina kolmena vuonna rahoitusta yhteensä noin 4.46 miljoonaa euroa, joista puolet katetaan EU:n kilpailukyvyn ja innovoinnin ohjelman (CIP) tieto- ja viestintätekniikan tukiohjelmasta (ICP-PSP). Tukiohjelmalla pyritään siihen, että kansalaiset, yritykset ja viranomaiset ottaisivat tieto- ja viestintätekniikan laajemmin käyttöön ja hyödyntäisivät sitä mahdollisimman tehokkaasti myös energiatehokkuuden edistämisessä.

Lisätietoa

tki-info [at] metropolia.fi (tki-info[at]metropolia[dot]fi)