SOPIVA - henkilökohtaisen budjetoinnin hankkeessa tehdään alueellista työtä Etelä-Savon vammaispalveluissa ja kehitetään valtakunnallisesti yhteisiä henkilökohtaisen budjetoinnin periaatteita ja toimintatapoja. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa vammaisen ihmisen itsemääräämisoikeutta, osallisuutta ja valinnanmahdollisuuksia palveluissa oman tuen ja tarpeen mukaisesti.

Hankkeen päätavoitteena on kehittää ja mallintaa Essoten alueen vammaispalveluiden asiakkuusprosessia ja yhteistoimijuutta palveluiden järjestäjän, asiakkaan ja palveluntuottajan välisesti henkilökohtaisen budjetoinnin keinoin. Tavoitteena on kehittää sote-palveluiden henkilökohtaisen budjetoinnin järjestämisen tapaa, joka on yhdenmukainen Suomen mallin kanssa ja juurrutettava toimintatapa kuntalaisten osallisuutta ja valinnanvapautta edistäväksi toimintatavaksi.

Hankkeen innovaatio on uutuusarvoa sisältävä tapa muuttaa vammaisten ihmisten asiakas- ja palvelukokemuksia tiedoksi, toimintatavaksi, palveluksi tai muuksi yhdistelmäksi, joilla vahvistetaan kansalaisyhteiskuntaa, lisätään sosiaalista pääomaa ja kansalaisten hyvinvointia, sekä osallisuutta ja toimijuutta ja/tai parannetaan palveluita tai palvelujärjestelmää.

Tuloksena hankkeesta syntyy henkilökohtaisen budjetoinnin järjestämistapa, joka lisää tukea tarvitsevan henkilön hyvinvointia ja on kustannusten kannalta neutraali.

  • Sosiaalityötä tekevien ammattilaisten osaaminen lisääntyy ja osaamispotentiaali tulee paremmin asiakkaiden ja palvelujärjestelmän käyttöön
  • Asiakastyön prosessin malli henilökjohtaisen budjetoinnin (HB) järjestämistavassa
  • Roolikartat HB:n asiakasprosesseista
  • Asiakkaiden ja kumppaneiden osaaminen ja kokemukset on hyödynnetty alueella ja osana valtakunnallista kehittämistyötä
  • Koulutuksiin osallistuvien työntekijöiden ammattitaito asiakasprosesseissa toimimisessa on vahvistunut
  • Verkostotyön ja yhteiskehittämisen malli ja toimintatavat sekä eri toimijoiden roolit on kuvattu
  • Alueen kehittämistyön tuotokset ja tulokset ovat valtakunnallisesti käytössä ja alueelle soveltuva

Sopivan tuen järjestämisen tapa on yhdenmukainen kehitettävän Suomen HB-mallin kanssa.

Hanketta ohjaa sosiaali- ja terveysministeriö (STM) ja toteuttaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Lisätietoja

Heli Määttänen, heli.maattanen [at] metropolia.fi

SOPIVA-hankkeen verkkosivut