URAOHJAIN+-hanke

URAOHJAIN+-hanke keskittyy osaavaa työvoimaa etsivään IT-alaan sekä moniosaamista vaativaan media-alaan. Pääkaupunkiseudulla aloille koulutettuja työttömiä on useita tuhansia. Samaan aikaan työvoiman tarve etenkin IT-alalla on valtava. Hankkeen räätälöidyillä palveluilla vastataan kyseessä olevien alojen työvoiman kohtaanto-ongelmiin, työnantajien rekrytointihaasteisiin sekä työntekijöille asetettaviin koulutus- ja osaamisvaatimuksiin.

Hankkeen toteutusaika on 1.3.2023 – 28.2.2025.

URAOHJAIN+ tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on luoda uudenlainen, kestävän työllistymisen malli. Hanketoiminta keskittyy nuorten ja pitkäaikaistyöttömien työ- ja toimintakyvyn sekä työllistymisedellytysten vahvistamiseen.

Hankkeella haastetaan työnhakijat, työnantajat, työllisyyspalvelut ja oppilaitokset yhdessä pohtimaan, kehittämään ja mallintamaan kestäviä työllisyysratkaisuja, joissa asiakkaan osaaminen ja työnantajan tarpeet aidosti kohtaavat ja työllistyminen helpottuu.

Hankkeen tavoitteena on luoda uudenlainen kestävän työllistymisen malli. Mallia kehitetään neljällä toisiinsa limittyvällä painopisteellä:

  1. asiakasohjauksen kehittämisellä nopeammin työllistymispolulle
  2. yritysyhteistyön kehittäminen kestävien kumppanuuksien pohjalta
  3. kokonaisvaltaisen ohjausmallin kehittäminen
  4. jatkuva oppiminen työllistymisen tukena.

Uudessa mallissa panostetaan samanaikaisesti tarjonnan monipuolistamiseen ja palvelupolun selkeyteen henkilöasiakkaan näkökulmasta. Mallissa eri oppilaitosten koulutustarjontaa ja ohjausosaamista yhdistelemällä räätälöidään henkilöasiakkaalle yhdistelmä osaamista ja tukea.

Malli juurrutetaan hankkeen aikana osaksi Helsingin työllisyyspalveluiden palvelutarjontaa. Pilotoinnin jälkeen malli kuvataan yksityiskohtaisesti ja julkaistaan vapaasti käytettäväksi. Vaikuttavuuden arviointi toteutetaan määrällisin ja laadullisin mittarein. Vaikuttavuusarviointi julkaistaan mallin julkaisun yhteydessä.

URAOHJAIN+ toteuttajat

Helsingin kaupunki, Laurea-ammattikorkeakoulu ja Metropolia Ammattikorkeakoulu luovat yhdessä palvelukokonaisuuden, jossa työ- ja toimintakyvyn, työelämätaitojen ja ammatillisen osaamisen kehittäminen tapahtuu yhtäaikaisesti työllistymispolkuja tehostaen ja nopeuttaen.

Tutustu hankkeessa toteutettavaan Uraohjain-palveluun (hel.fi) sen omalla verkkosivulla.

Lisätietoja

Tapani Martti

Metropolia Ammattikorkeakoulun osatoteutuksen projektipäällikkö, puh: 040 771 9160

Sähköposti: etunimi.sukunimi [at] metropolia.fi (etunimi[dot]sukunimi[at]metropolia[dot]fi)