Uudenmaan innovaatioekosysteemien uudet toimintatavat

Uudenmaan liitto - Nylands förbund.

Hanke on päättynyt 28.02.2018.

Uusimaa‐ohjelman strategisena tavoitteena on älykäs ja kestävän kasvun Uusimaa, joka on Euroopan johtavia kehittyviä alueita. Tähän päästään, kun perustutkimus, soveltava tutkimus, näiden tuloksia hyödyntävä elinkeinoelämä ja kansalaiset saatetaan hedelmälliseen ja jatkuvaan vuorovaikutukseen. Haaga‐Helia, Laurea ja Metropolia ovat muodostaneet vuoden 2017 alussa strategisen liittouman, jonka toiminnan keskiössä ovat moderni oppiminen, työelämää palveleva TKI‐toiminta sekä kilpaillun kansainvälisen rahoituksen määrän merkittävä lisääminen.

Kunkin ammattikorkeakoulun vahvuuksiin ja TKI‐toiminnan kärkiin perustuen on yhteistyön teema-alueeksi tunnistettu kestävä kaupunkikehitys ja ihmisten kokonaisvaltainen hyvinvointi. Lisäksi on tunnistettu näihin teema‐alueisiin liittyvää osaamista, kyvykkyyttä ja kehittämistarpeita. Erikoistumalla kukin omiin osaamis‐ ja vahvuusalueisiimme otetaan enemmän irti alueen innovaatiopotentiaalista. Laurean profiili nivoutuu palvelumuotoiluun, hyvinvointiin ja turvallisuuteen, Haaga‐Helian profiili liiketoimintaan, myyntiin, palveluun ja yrittäjyyteen, sekä Metropolian profiili soveltaviin teknologioihin ja terveyteen, hyvinvointiin, elämykselliseen kaupunkikulttuuriin ja kansainväliseen liiketoimintaan.

Hanke on yksi väylä luoda toimintatapoja Uudenmaan kolmen ammattikorkeakoulun tehokkaaseen yhteistyöhön. Yhteistyön jatkuminen osana korkeakoulukentän uudistumista osaltaan takaa hankkeen toimintojen jatkumisen myöhemminkin Uudenmaan eduksi.

Tässä hankkeessa kehitettävät TKI‐yhteistyömallit mahdollistavat olemassa olevan osaamisen yhteen keräämisen tulevia kansainvälisiä hankerahoitushakuja silmällä pitäen.

Hankkeen päätavoitteet:

  1. Lisätä Uudenmaan alueella toimivien yritysten, julkisten organisaatioiden ja kolmannen sektorin tietämystä alueen innovaatiotoiminnasta ja tunnistaa heidän odotuksiaan 3AMK:n strategisen liittouman tarjoamaa innovaatio‐ ja TKI‐osaamista kohtaan.
  2. Verkottaa yllämainittuja toimijoita ja hakea heidän kanssaan verkottunutta toimintamallia avoimuuden ja vuorovaikutuksen kautta. Samalla tunnistaa mahdollisuuksia luonteville strategisille kumppanuuksille alueen toimijoiden ja kolmen ammattikorkeakoulun strategisen
    liittouman kanssa.
  3. Tähdätään tarpeisiin vastaavien hankekokonaisuuksien synnyttämiseen valmistelemalla eri instrumentein rahoitettuja hankkeita teemojen ympärille.
  4. Tunnistetaan ja pilotoidaan yhteistyötoimintamallia ja tunnistetaan pilotista ne käytännön tekijät, joille ekosysteemien välinen toiminta rakentuu kestävästi. Näin varmistetaan tiivis ja pitkäjänteinen vuoropuhelu lisäarvon luomiseksi.

Lisätietoa

tki-info [at] metropolia.fi (tki-info[at]metropolia[dot]fi)

Projektipäällikkö Riitta Lehtinen
p. 040 569 2705
riitta.lehtinen [at] metropolia.fi (riitta[dot]lehtinen[at]metropolia[dot]fi)