UUTOS – Uusi työ ja osaamisen johtaminen

Pääkaupunkiseudun kolme ammattikorkeakoulua, Metropolia, Haaga-Helia ja Laurea, kehittävät yhdessä alueensa elinvoimaa ja kilpailukykyä. UUTOS - Uusi työ ja osaamisen johtamisen -hankkeessa edistetään osaavan työvoiman saatavuutta ja kestävää työtä työttömyyden hoitamisen sijaan, sekä siirretään oppimista työpaikoille ja verkostoihin. Näihin haasteisiin korkeakoulut tarttuvat UUTOS-hankkeessa yhdessä. UUTOS on Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen rahoittama ESR+ -hanke, joka tukee Uudellamaalla toimivia yrityksiä ja ammatinharjoittajia.

Hankkeen tavoitteet

Korkeakoulujen yhteistyöllä vahvistetaan metropolialueen osaamista, tuetaan kansainvälistä kilpailukykyä, sekä elinkeinoelämän ja yritysten toimintaedellytyksiä. Korkeakoulujen ja hankkeeseen kutsuttavien Uudellamaalla toimivien yritysten välisessä yhteistyössä kehitetään uusia toimintamalleja yrityksen osaamisen kehittämiseksi ja liiketoiminnan kasvattamiseksi.

Hankkeen avulla tuetaan liiketoiminnan ja osaamispääoman kasvua yrityksessä. Hankkeen sisällöillä ja teemoilla tavoitetaan ja tuetaan seuraavien asioiden kehittämistä.

 • Yrityksen strategialähtöisten kyvykkyyksien tunnistaminen ja kehittäminen
 • Osaamispääoman varmistaminen ja osaamisen johtamisen kokonaisuus tulevaisuuden kilpailutekijänä
 • Jatkuva oppiminen, oppivat tiimit ja verkostot sekä monikanavainen myynti
 • Palvelumuotoilu liiketoiminnan kehittämisen muotona.
 • Osaamisen ennakointi ja yrityksen tulevaisuudenkestävyys

Hankkeen tavoitteet ja toiminta kytkeytyvät Uudenmaan maakuntastrategian, Uudenmaan älykkään erikoistumisen strategian ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin.

Toteuttajien roolit

Metropolia tuo liiketoimintaosaamisensa ytimestä hankkeen kokonaisuuteen seuraavat asiat

 • Osaamisen strategisen johtamisen
 • Organisaation ennakointikyvykkyyden kehittämisosaamisen
 • Tueksi Metropolian jatkuvan oppimisen ketterät toimintamallit (Metropolia Match)
 • Tietojohtamisen toimintamallit

Haaga-Helian rooli osatoteuttajana on tuoda hankkeeseen osaamista, kokemusta sekä synergiaa jatkuvan oppimisen ja TKI-yhteistyön rakentamiseksi yritysten henkilöstön ja mukana olevien koulutuksen järjestäjien välille. Haaga-Helian rooli hankkeessa on

 • Lisätä alueellista ja kansallista elinkeinoelämää palvelevaa tutkimus- ja kehitysyhteistyötä
 • Kehittää monikanavaista myyntiä korkeakoulun Sales & eCom Labia hyödyntäen
 • Kasvattaa hankkeen vaikutuspiirissä olevien yritysten mahdollisuuksia kehittää aktiivisesti henkilöstönsä osaamista sekä liiketoimintaa

Laureassa on vahva palvelumuotoilun ja yhteiskehittämisen osaaminen ja siihen kehitettyjä työkaluja (esimerkiksi visuaalinen työkalu CoCo Toolkit), joita hyödynnetään myös UUTOS-hankkeessa.

 • Laurea tuottaa osaamisen kehittymisen arvioinnin mallin työkaluksi organisaatioiden johdolle
 • Käyttäjälähtöisesti toteutettava kehittämistyö hyödyntää palvelumuotoilua ja yhteiskehittämisen menetelmiä
 • Laurea kokoaa yhteen käytettyjä työtapoja, mallintaa tiedonkeruumenetelmiä ja hyödyntää osaamisen kehittämisen mallia työkalun rakentamisessa
 • Kehitetyn työkalun avulla autetaan käyttäjiä arvioimaan, kuinka osaamisen kehittämisen toimenpiteiden aikaansaamat hyödyt koetaan organisaatioissa

Tule mukaan hankkeen toimintaan

Hankkeessa tarjotaan laaja strategisen johtamisen ja osaamisen kehittämiseen suuntautunut valmennusohjelmatyyppinen kehittämispolku. Yrityksen vapaasti valittavia työpakettikokonaisuuksia on 1-3 ja ne ovat

 • Strategisen osaamisen johtaminen
 • Monikanavainen myynti ja jatkuva oppiminen
 • Ennakoiva osaamisen johtaminen

Hankkeen osallistujat ovat

 • organisaatioiden johtajia
 • osaamisen kehittämisestä vastaavia henkilöitä
 • henkilöstöpalvelujen HR-henkilöstöä
 • tiimejä ja työntekijöitä

Osallistujat ovat kiinnostuneita kehittämään toimintamalleja osaamisen johtamiseen yrityksen osaamisen ja liiketoiminnan kasvattamiseksi yhdessä ammattikorkeakoulujen kanssa.

Mukaan ovat tervetulleet Uudellamaalla toimivat

 • eri toimialoilta tulevat pienet ja keskisuuret yritykset
 • pk-yritykset, joissa ei ole erikseen hr-yksikköä
 • yhteisöohjautuvuutta tukevat yritykset

Hankkeessa syntyvät tulokset

Hankkeen tavoitteena on sen toimintaan osallistuvien osaamisen kehittyminen johtamisen prosesseissa, kasvanut osaaminen ja sidosryhmien saama hyöty sekä seuraavat konkreettiset tuotokset.

 • Prosessikuvaus ja työkalut strategialähtöiseen osaamisen johtamiseen
 • TKI-yhteistyön mallit, joilla tukea strategista kokonaiskuvaa ja edistää uusia työtapoja, työprosesseja ja välineitä
 • Ennakointitiedon johtamisen toimintamallit strategisten valintojen tueksi
 • Osaamisen tietojohtamisen askelmerkit ja erilaiset avoimet foorumit
 • Open access -kanavissa jaetut artikkelit, blogit ja tallenteet

Tuloksena syntyviä välineitä ja toimintamalleja voidaan hyödyntää johtamisessa, johtamisvalmennuksissa ja -koulutuksissa sekä yritysten kautta toteutuvassa alueellisessa elinvoimatyössä.

Hankejulkaisut

Nopeat kokeilut ja palautteen hyödyntäminen ovat liike-elämän ydinosaamista muuttuvassa toimintaympäristössä
Teksti: Antti Keskitalo, Leena Närhi

Jatkuva oppiminen liiketoiminnan kehittämisessä
Teksti: Heidi Kock, Ilkka Uronen

Lisätietoja

Nea Granlund, projektipäällikkö
Metropolia Ammattikorkeakoulu

+358 50 475 5407
nea.granlund [at] metropolia.fi