YAMK-koulutus vahvaksi TKI-vaikuttajaksi -hanke

Hanke on päättynyt.

Metropolia on mukana ammattikorkeakoulujen kaksivuotisessa ”YAMK-koulutus vahvaksi TKI-vaikuttajaksi”- hankkeessa, joka toteutuu neljänä osahankkeena. Opetus- ja kulttuuriministeriö rahoittaa hanketta, jonka kokonaisbudjetti on 3 miljoonaa euroa. Hanke käynnistyi 1.1.2014 ja jatkuu vuoden 2015 loppuun.

Verkostohankkeen tavoitteena on

 • määrittää ja asemoida ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon TKI-toimintaa valtakunnallisesti
 • vahvistaa TKI-työn vaikuttavuutta sekä
 • viedä ylempää ammattikorkeakoulutusta eteenpäin kehittämällä TKI-toimintaa korkeakoulujen ja työelämän välillä tapahtuvan osaamisen siirron ja uudistamisen kautta.

Ylemmän AMK:n opiskelijoita luonnehditaan muutosagenteiksi ja työelämän kehittäjiksi ja uudistajiksi. Hanke vahvistaa heidän mahdollisuuksiaan toimia näissä rooleissa. Ylemmän AMK-koulutuksen yhteydessä tehtävän TKI-työn toivotaan hyödyttävän aluetta ja siellä toimivia yrityksiä nykyistä paremmin.

Moninaisuusosaaminen tulevaisuuden työyhteisöissä Metropolian kehittämiskärkenä
Metropolia keskittyy moninaisuuden johtamisen kehittämiseen osana ylempien tutkinto-ohjelmien oppimis- ja KIT-toimintaa.

Diversiteetti työelämässä lisääntyy ja moninaisuusosaamista tarvitaan aikaisempaa enemmän.
Moninaisuusosaaminen on keskeinen työelämätaito, jopa menestystekijä tulevaisuuden työyhteisöissä ja erityisesti niiden johtamisessa. Tästä tulee osahankkeen työnimi MoJo = moninaisuuden johtaminen.

MoJo-osahankkeen tavoitteet:

 • Osahanke mallintaa erilaisten ihmisten osaamispotentiaalin tunnistamista ja etsii tapoja hyödyntää
 • sitä nykyistä paremmin yksilön, työyhteisön ja koko organisaation parhaaksi.
 • Moninaisuuden johtamisen opetusta kehitetään sisällöllisesti ja pedagogisesti. Luodaan uusia moninaisuuden johtamisen toimintamalleja.
 • Moninaisuusosaamisesta tulee ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneiden erityisosaamista, jota he esimies- ja johtamistehtävissään soveltavat työelämän parhaaksi.
 • Moninaisuusosaaminen vakiintuu osaksi ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon osaamisprofiilia ja heijastuu työorganisaatioihin mm. opinnäytetöiden ja muiden kehittämishankkeiden kautta.

Osahankkeen toimenpidekokonaisuudet ovat:

 • moninaisuusosaamisen tutkimus; mm. moninaisuuden ilmeneminen työyhteisössä, moninaisuuden johtamisen uudet tarpeet, edellytykset ja tukeminen
 • ketterät kokeilut kumppaniorganisaatioissa, moninaisuuden johtamisen hyvät käytänteet ja
  toimintamallit
 • moninaisuuden johtamisen koulutuskokonaisuudet

Lisätietoa

tki-info [at] metropolia.fi (tki-info[at]metropolia[dot]fi)

jamk.fi.Kajaanin ammattikorkeakoulu – Kajaani University of Applied Sciences.Karelia AMK.Metropolia Ammattikorkeakoulu.