Esipuhe: Rehtorin tervehdys

Metropolia Master’s – Keskusteluja työelämän kehittämisestä. Tutustu julkaisun muihin artikkeleihin.

Ammattikorkeakoulut ovat voineet järjestää ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavaa koulutusta vuodesta 2003 lähtien, ja koulutus vakiintui osaksi korkeakoulujärjestelmää vuonna 2005. Tutkintoja on suoritettu vuoden 2017 loppuun mennessä yhteensä 18540.

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on korkeakoulujärjestelmässä rinnasteinen yliopistojen maisteritutkinnon kanssa. Se on profiililtaan vahvasti työelämäläheinen. Tämä tarkoittaa sitä, että koulutuksen opetussuunnitelmat laaditaan yhdessä työelämän kanssa, opiskelijat käyvät usein samaan aikaan töissä opiskelun ohella ja koulutukseen liittyvät oppimistehtävät kytketään eri tavoin työelämän kehittämiseen. Näin koulutus tuottaa moninkertaista hyötyä: ammattikorkeakoulun opetus on ajantasaista ja työelämän muutoksia ennakoivaa, opiskelijoiden työorganisaatiot saavat lisäresurssia erilaisiin kehittämishaasteisiinsa, opiskelijoiden osaaminen laajenee ja heidän urakehityksensä mahdollisuudet paranevat.

Metropolia Ammattikorkeakoulu aloitti toimintansa 1.8.2008. Sen ensimmäisessä toimilupahakemuksessa tavoitteeksi asetettiin, että Metropoliasta muodostuu kansainväliset mittapuut täyttävä, metropolialueen erityistarpeisiin suunnattu monialainen innovaatioammattikorkeakoulu, joka omalta osaltaan vahvistaa pääkaupunkiseudun kilpailukykyä.

Yhtenä keskeisenä osana innovaatioammattikorkeakoulun tavoitteiden toteutumista ovat olleet Metropolian ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavat koulutukset. Ne ovat hienosti vastanneet työelämän haasteisiin ja hyödyntäneet Metropolian monialaista osaamista. Vahvuutena ovat olleet pitkäkestoiset ja vastavuoroiset suhteet työelämän kanssa, kansainvälistyminen ja yhteistyö strategisten kumppaniemme kanssa sekä alumnitoiminnan kehittäminen.

Metropolian opettajat ovat jo vuosien ajan työskennelleet yhteistoiminnallisesti koulutusten kehittämiseksi, toimintatapana on ollut strategisesti johdettu verkosto. Tässä verkostossa on tuotettu esimerkiksi yhteiset ohjeet ja toimintamallit opinnäytetöille niiden laadun varmistamiseksi.

On ilo todeta Metropolian 10 vuoden systemaattisen toiminnan kehittämisen tulos, josta tämä juhlajulkaisu kertoo omalta osaltaan. Julkaisun kautta lukijalle avautuu rikas kirjo ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetöitä ja niiden välityksellä innostus oppimiseen ja työelämän kehittämiseen. Ollaan siis aivan ammattikorkeakoulujen perustehtävien ytimessä!

Toivotan kaikille lukijoille antoisaa lukukokemusta.

Helsingissä 10.12.2018

Riitta Konkola

Toimitusjohtaja-rehtori

Metropolia Master’s – Keskusteluja työelämän kehittämisestä. Tutustu julkaisun muihin artikkeleihin.

Metropolia Master´s - Keskusteluja työelämän kehittämisestä
© Metropolia Ammattikorkeakoulu 2018

Metropolia Master´s - Discussions on the Development of Work Life
© Metropolia University of Applied Sciences 2018

Julkaisija (Publisher): Metropolia Ammattikorkeakoulu, Helsinki

Toimittanut (Ed.): Marjatta Kelo & Elina Ala-Nikkola
ISBN 978-952-328-130-1

Julkaisu saatavilla pdf-muotoisena täällä