Tekstiili- ja vaatetusalan tuoteprosessien ja toimitusketjun hallinnan digitaalinen mallintaminen

Tekstiili- ja vaatetusalan tuotanto, hankintatoimi ja kauppa toimivat globaalissa ympäristössä. Trendiherkälle alalle on ominaista vaikeasti ennustettava kysyntä ja nopeat sesonkivaihtelut. Alan prosessien ja toimintaverkostojen hallinta on erityisen haastavaa pk-yrityksille, joilta puuttuu oikea-aikaiseen päätöksentekoon tarvittava data.

Vaikka pk-yrityksillä on käytössään monenlaisia prosessien hallintaan tarkoitettuja ohjelmia, mikään niistä ei tuota yksinään kokonaisvaltaista ja reaaliaikaista tietoa. Näitä prosessien hallinta sovelluksia ovat tuote- ja valikoimahallinnan sekä tilaus- ja toimitusketjun hallinnan seurantaan tarkoitetut ohjelmat. Moni pieni yritys toimii pelkän Excelin varassa.

Digitaalisuuden hyödyntämisellä on Suomen Yrittäjien 2016 teettämän tutkimuksen mukaan merkittävä yhteys pk-yritysten menestykseen. Suuremmissa yrityksissä digitalisointi ja teollisen internetin hyödyntäminen ovat edenneet määrätietoisesti jo vuosia, mutta koko Suomen kilpailukyvyn kannalta myös pk-yritykset tulisi saada mukaan.

Hankkeessa kehitetään vaatetus- ja tekstiilialaan soveltuvaa tietojärjestelmäintegraatiota (hankinta, myynti, tilaus- ja toimitusketju), joka toteutetaan kehittämällä alan tuotetietohallinnan prototyyppiä käyttäjäkeskeisesti yhdessä yritysten kanssa pilotoimalla. Tarkoituksena on toisaalta tehdä näkyväksi alan peruskäsitteet ja niiden yhteydet ja toisaalta varmistaa tuotetieto- ja prosessimallien toimivuus yritysmaailmassa.

Projektin lopputulokset:

  1.  Pk-yritysten kanssa yhteiskehitettävä tekstiili- ja vaatetusalan digitaalinen tuoteprosessien ja toimitusketjun hallinnan prototyyppi.
  2. Vaatimusmäärittely tuote- ja toimitusketjun hallinnan tietojärjestelmälle, jossa huomoidaan mm. hinta, saatavuus, muunneltavuus ja optimaalinen käyttöympäristö.
  3. Tiedotusmateriaali vaatimusmäärittelyn ja prototyypin rakentamisen prosesissista, jota hyödynnetään tekstiili- ja vaatetusalan asiantuntijaverkostolle tehtävässä tiedon ja kokemusten levittämisessä osana asiantuntijaviestintää

Kehitystyötä tehdään yhteistyössä uusimaalaisten tekstiili- ja vaatetusalan pk-yritysten kanssa. Jo hankkeeseen osallistuminen hyödyntää mukana olevia yrityksiä kasvattamalla heidän prosessi- ja verkostotietouttaan. Tuotetieto- ja toimitusketjun yhteisöllinen hallinta tukee ja vahvistaa tekstiili- ja vaatetusalan kestävää kehitystä mm. minimoimalla ylijäämätuotantoa, hyödyntämällä yhteistilauksien potentiaalia sekä etsimällä lähimmät tuotantopaikat ja raaka-aineiden lähteet. Eri vaate- ja tekstiilialan yritysten yhteistyö aktivoi alan paikallisen verkoston toimintaa, jonka synergia vahvistaa paikallista elinkeinorakennetta.

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Katri Halonen
P. 050 362 6407
S-posti: etunimi.sukunimi@metropolia.fi