Onnistumisen tekijät - positiivista näkökulmaa lastensuojelutyöhön

17.12.2020 - 11:00

Lastensuojelutyö näyttäytyy julkisuudessa usein negatiivisena ja katse kohdistuu herkästi epäonnistumisiin. Moni lapsi, nuori ja perhe kuitenkin hyötyy saamastaan avusta. Parempi tietoisuus työn onnistumistekijöistä ja asiakastyön tuloksista vahvistaa luottamusta alan toimijoiden ammattitaitoon. Lisäksi onnistumisten näkyväksi tekeminen lisää työhyvinvointia sekä alan kiinnostavuutta.

Metropolian sosiaalialan ylemmässä AMK-koulutuksessa tehty Onnistumisen tekijät -tutkimushanke nostaa esiin lastensuojelun onnistumisia. Tutkimus on toteutettu lastensuojelutyön asiakkaille ja työntekijöille suunnatuilla kyselyillä. Lisäksi tutkimuksessa haastateltiin lapsiperheiden sosiaalityöstä ja lastensuojelusta vastaavia johtajia ja päättäjiä siitä, millaista tietoa käytetään ja millainen tieto olisi tarpeen, kun toimintaa johdetaan ja voimavaroja kohdennetaan.

Tutkimus kartoitti ja jäsensi lastensuojelutyön onnistumiseen liitettyjä asioita vastaajien kokemusten ja näkemysten pohjalta. Keskeiset onnistumiseen liittyvät asiat kuvattiin hyvin samanlaisina niin asiakkaiden, työntekijöiden kuin johdon ja päätöksentekijöiden osalta - tästä on yhteinen ymmärrys. Haasteena onkin systemaattisen, ajantasaisen seurantatiedon puute lastensuojeluun liittyvissä organisaatioissa.

Tutkimuksen toteuttivat hankkeen vetäjä, tutkija ja yliopettaja Sirkka Rousu, sekä sosionomi (ylempi AMK) -opiskelijat Tiina Harju, Katri Horuz, Johanna Stauffer ja Katriina Sysmäläinen. Hankkeen viestinviejänä on toiminut laaja kumppanuusverkosto: Kasvatus- ja perheneuvonta ry:n Voikukkia-verkosto, Lastensuojelun keskusliitto, Mannerheimin lastensuojeluliitto, Monimuotoiset perheet- verkosto, Nuorten Ystävät, Pelastakaa Lapset, Perhehoitoliitto, Pesäpuu, SOS-Lapsikylä, Talentia ry, sekä lisäksi kuntia ja kuntayhtymiä.

Julkaisu kerää yhteen onnistumiseen liittyvät tekijät

Onnistumisen tekijät -tutkimushankkeen tulokset julkistettiin webinaarissa 3.12.2020. Tilaisuudessa kuultiin tutkimustulosten lisäksi paneelikeskusteluja ja puheenvuoroja kokemusasiantuntijoilta, alan ammattilaisilta ja päättäjiltä.

Tutustu tarkemmin Onnistumisen tekijät -webinaarin antiin ja puheenvuoroihin Sirkka Rousun Lastensuojelija-blogista.

Webinaarissa julkistettu ”Yhdessä ymmärtäen – Onnistumiseen liittyvistä tekijöistä lastensuojelussa ja lapsiperheiden sosiaalipalveluissa asiakkaan, työntekijän sekä johdon ja päättäjän näkökulmasta” -julkaisu on saatavana ammattikorkeakoulujen Theseus-tietokannasta.

Lisätietoa

Metropolia Ammattikorkeakoulu
Yliopettaja Sirkka Rousu
Katso Sirkan tiedot People Finderista