Sosiaaliala, sosionomi (ylempi AMK) ja geronomi (ylempi AMK)

Tutkintonimike
Sosionomi (ylempi AMK) ja geronomi (ylempi AMK)
Laajuus
90 opintopistettä
Kesto
1,5 - 2 vuotta
Opiskelupaikka
Opiskelumuoto
Opetuskieli
Suomi
Hinta
Maksuton

Opiskelu

Kenelle koulutus soveltuu?

Sosiaalialan ylempi ammattikorkeakoulututkinto on tarkoitettu niille hakukelpoisen pohjakoulutuksen omaaville ammattilaisille, jotka haluavat laajentaa sosiaalialan kehittämis- ja johtamisosaamistaan sosiaalialan ylemmässä ammattikorkeakoulututkinnossa. Hakijoilta vaaditaan myös tutkinnon suorittamisen jälkeen kertynyt vähintään kahden vuoden työkokemus. Tarkemmat hakukelpoisuusvaatimukset ovat hakuohjeissa.

Metropoliassa koulutamme sosiaalialan ja hyvinvoinnin laaja-alaisia asiantuntijoita, jotka osaavat uudistaa ja johtaa asiakastyötä sekä kehittää sosiaalialan toimintakäytäntöjä ja palveluja yhteistyössä asiakkaiden, monialaisten verkostojen sekä yhteisöjen kanssa kaupunkiympäristössä.

Tutkinto-ohjelma kehittää alaa ja osaamista tutkittuun tietoon ja kokemukseen perustuen yhteistyössä sosiaalisen hyvinvoinnin osaamisalueen neuvottelukunnan sekä sosiaalialan valtakunnallisen ammattikorkeakouluverkoston kanssa. Toimimme myös Metropolia Master´s verkoston ylempien tutkintojen koulutuksen ja kumppanuuksien kehittämisyhteistyössä.

Koulutuksen tavoitteet

Sosionomi (ylempi AMK) -tutkinto tuottaa sosiaalialan erityisasiantuntijoita, joilla on laaja ja syvällinen ymmärrys sosiaalialan yhteiskunnallisesta tehtävästä sekä valmiudet vastata alan vaativiin kehittämis- ja yhteistyöhaasteisiin. Tutkinto vahvistaa opiskelijan johtamisvalmiuksia ja esihenkilötaitoja.

Sosiaalialan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet voivat työskennellä hyvin erilaisissa työtehtävissä, kuten sosiaalialan eri palvelualojen erityisasiantuntijoina, suunnittelijoina, projektipäälliköinä tai esihenkilöinä. Tutkinnon suorittaneet ovat sijoittuneet erittäin hyvin osaamistaan vastaaviin tehtäviin erilaisiin organisaatioihin.

Opintojen sisältö ja rakenne

Opiskeltavat opintokokonaisuudet ovat:

 • Kehittyvä ja tutkiva sosiaalialan asiantuntijuus (25 op)
  • Muuttuva sosiaalinen todellisuus (5 op)
  • Tutkimuksellisen kehittämisen perusta (5 op)
  • Arvot, etiikka ja kestävä yhteiskunta (5 op)
  • Menetelmälliset valinnat tutkimuksellisessa kehittämisessä (5 op)
  • Ihmislähtöinen asiakaspalvelun uudistaminen (5 op)
 • Uudistava johtaminen (30 op)
  • Johtamisen teoriat, haasteet ja lähestymistavat (5 op)
  • Ihmisten ja työyhteisöjen johtaminen (5 op)
  • Strateginen johtaminen ja kestävä arvontuotanto (5 op)
  • Sote-alan asiantuntijaviestintä ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen (5 op)
  • Innovatiivinen ja yhteiskunnallisesti vaikuttava johtaminen ja kehittämistyö (5 op)
  • Vaikuttavuuden ja tehokkuuden johtaminen ja arviointi (5 op)
 • Opinnäytetyö ja tutkimuksellinen kehittämisosaaminen (30 op)
  • Opinnäytetyön ideointi (5 op)
  • Opinnäytetyön suunnitelma (10 op)
  • Opinnäytetyön toteutus (10 op)
  • Opinnäytetyön arviointi ja julkistaminen (5 op)
 • Opiskelijan vapaasti valitsemat opinnot (5 op)

Tutustu Sosiaalialan ylemmän AMK-tutkinnon opetussuunnitelmaan Opinto-oppaassa.

Opintojen toteutustapa

Opetus toteutetaan monimuoto-opetuksena, johon sisältyy esimerkiksi työelämälähtöisiä tehtäviä, verkko-opetusta, opinto- ja kirjallisuuspiirejä, seminaareja ja alan asiantuntijoiden luentoja. Lähiopetuspäiviä on keskimäärin 2-3 päivää kuukaudessa.

Opinnot voi toteuttaa työn ohessa ja ne voi suorittaa 1,5 vuodessa, mutta yleisimmin opinnot kestävät 2 vuotta. Lähiopetus ajoittuu kolmelle lukukaudelle. Löydät lisätietoa sivulla olevista opiskelijoiden tarinoista mm. tutkinnon suorittamisen vaikutuksista työuran kehitykselle. Valmistumisaste tutkinnossa on erittäin hyvä.

Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää sosiaalisen hyvinvoinnin ammatillista työtä. Opinnäytetyön voi liittää opiskelijan omaan työhön. Se voi olla myös osa Metropolian ja sen sidosryhmien toimeksiantoja sekä tutkimus- ja kehittämishankkeita.

Työelämäyhteistyö tutkinnossa

Työelämä on opintojen keskeinen oppimis- ja kehittämisympäristö. Opiskelijan oppimistehtävät kytkeytyvät usein oman työyhteisön kehittämistarpeisiin. Opiskelijat voivat osallistua myös sosiaalialan eri palvelualueiden tutkimuksellisiin kehittämishankkeisiin. Parhaimmillaan opiskelijan, työyhteisön ja oppilaitoksen osaaminen kehittyy oppimistehtävien myötä.

Tutkintoon kuuluva opinnäytetyö perustuu työelämän ajankohtaisen kehittämisidean tai -ongelman määrittelylle ja toteutetaan yhdessä työelämän kanssa. Opinnäytetyö voi liittyä opiskelijan oman työorganisaation kehittämistarpeeseen tai oppilaitoksen ja sen sidosryhmien tutkimus- ja kehittämishankkeiden tarpeisiin.

Opinnäytetyöt ovat opiskelijan henkilökohtaisen ammatillisen osaamisen syventämisen ohella merkittävä tapa tuottaa tietoa työelämään ja työyhteisöille. Ylemmän AMK -tutkinnon opinnäytetyön laajuus on 30 op, eli kolmasosa tutkinnon opinnoista.

Opinnäytetyön aiheen opiskelija valitsee heti opintojen alussa syyskuussa. Opinnäytetyöprosessi on noin 1,5 – 2 vuoden pituinen:

1. lukukautena laaditaan aiheen ja tutkimuskohteen kuvaus ja teoriapohja
2. lukukautena opinnäytetyön toteutussuunnitelma, tutkimuslupahakemus sekä käynnistetään aineiston keruu ja sen analysointi
3-4. lukukauden aikana opinnäytetyö ja sen raportti valmistuu.

Otamme mielellämme vastaan työelämältä toimeksiantoja ja yhteistyötarjouksia tutkinto-ohjelmamme opinnäytetöihin. Aloitteita voi jättää koko ajan, mieluiten viimeistään kunkin vuoden elokuun loppuun mennessä. Työelämän opinnäytetyön aloitteesta tulisi käydä ilmi: aihe / työn kohde, aikataulu, yhteistyökumppanit sekä yhteystiedot.

Kysy tutkintovastaavalta sosiaalialan YAMK-opinnoista?

Kouluttajatiimi

Niina Pietilä
Lehtori, VTL, sosiaalityöntekijä
p. 040 334 1241
niina.pietila [at] metropolia.fi (niina[dot]pietila[at]metropolia[dot]fi)

Jyrki Konkka.Jyrki Konkka
Yliopettaja, Dos., VTT: tutkimus- ja kehitystyö, metodologia, etiikka, opinnäytetöiden ohjaus
p. 050 363 0945
jyrki.konkka [at] metropolia.fi (jyrki[dot]konkka[at]metropolia[dot]fi)

Lauri Narinen.Lauri Narinen
Lehtori: sosiologia, taloustieteet, yritystoiminta, johtaminen, innovaatio-opinnot ja onnellisuustutkimus
p. 041 526 8589
lauri.narinen [at] metropolia.fi (lauri[dot]narinen[at]metropolia[dot]fi)

Miia Ojanen.Miia Ojanen
Lehtori, YTT: Yhteiskuntatieteelliset aineet, tutkimus- ja kehittämistyö, tutkimusmenetelmät
p. 040 139 8224
miia.ojanen [at] metropolia.fi (miia[dot]ojanen[at]metropolia[dot]fi)

Katja IhamäkiKatja Ihamäki
Lehtori, VTT, FM, yhteiskuntatieteilijä ja kiinnostunut sosiaalialan sekä kulttuurisen lähestymistavan käytöstä ennalta ehkäisevässä työssä.
p. 040 168 2801
katja.ihamaki [at] metropolia.fi (katja[dot]ihamaki[at]metropolia[dot]fi)

Tiina Lehto-Lundén
Lehtori: hyvinvointi, VTT, laillistettu sosiaalityöntekijä
p. 040 641 8256
tiina.lehto-lunden [at] metropolia.fi (tiina[dot]lehto-lunden[at]metropolia[dot]fi)

Saila Nevanen
Yliopettaja, KT, FM, työnohjaaja
p. 040 641 8061
saila.nevanen [at] metropolia.fi (saila[dot]nevanen[at]metropolia[dot]fi)

Eija Raatikainen.Eija Raatikainen
Yliopettaja, KT, sosiaalityöntekijä: Kasvatustieteelliset, yhteiskuntatieteelliset ja psykologiset aineet
p. 040 641 8113
eija.raatikainen [at] metropolia.fi (eija[dot]raatikainen[at]metropolia[dot]fi)

Katriina Rantala-NenonenKatriina Rantala-Nenonen
Lehtori, YTM: Yhteiskuntatieteelliset aineet
p. 040 641 8303
katriina.rantala-nenonen [at] metropolia.fi (katriina[dot]rantala-nenonen[at]metropolia[dot]fi)

Opiskelijoiden kokemuksia

Emmi Kettunen ja Hanna Ranta-Pitkänen kertovat kokemuksistaan sosiaalialan YAMK -tutkinnossa.

Hakeminen

 • Hakuaika
  13.3.2024 klo 08:00 - 27.3.2024 klo 15:00
  Opintojen aloitus
  Syksy 2024
  • Sosiaali- ja terveysala

  Hakuohjeet ja valintaperusteet

  Korkeakoulujen yhteishaku on kansallinen hakumenettely, jota suomalaiset oppilaitokset käyttävät valitessaan uusia opiskelijoita. Kevään 2024 toisessa yhteishaussa 13.3.2024 klo 8:00 - 27.3.2024 klo 15:00 voi hakea enintään kuuteen (6) suomenkieliseen korkeakoulututkintoon. Nämä kuusi vaihtoehtoa voivat sisältää koulutusohjelmia yhdestä tai useammasta korkeakoulusta.

  Kaikki hakemiseen tarvittavat tiedot ovat valtakunnallisessa Opintopolku.fi -portaalissa. Opintopolku.fi:stä löydät koulutusohjelmien kuvaukset, hakukriteerit, hakuohjeet, hakulomakkeet ja paljon muuta.

 • Hakuaika
  1.5.2024 klo 08:00 - 15.5.2024 klo 15:00
  Opintojen aloitus
  Syksy 2024
  • Sosiaali- ja terveysala

  Siirtohaku on suunnattu kaikille suomalaiseen korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin otetuille opiskelijoille, jotka haluavat:

  • siirtää opiskeluoikeutensa korkeakoulusta toiseen niin, että tutkintonimike pysyy samana tai tutkintonimike vaihtuu
   TAI
  • siirtää opiskeluoikeutensa korkeakoulun sisällä koulutuksesta toiseen siten, että tavoitetutkintoon liitettävä tutkintonimike vaihtuu.

  Hakuohjeet: julkaistu Opintopolussa

  Jos siirto tapahtuu Metropolian sisällä siten, että tutkintonimike säilyy samana, kyse on tutkinto-ohjelman vaihdosta jonka ohjeet löytyvät Metropolian intranetistä (OMA).

Kysyttävää hakemisesta?

Ota yhteyttä Metropolian opiskelija- ja hakijapalveluihin:
p. 040 712 5100, puhelinpalveluaika ma - ke klo 10-12
hakijapalvelut [at] metropolia.fi (hakijapalvelut[at]metropolia[dot]fi)

Aukioloajat ja tarkemmat yhteystiedot

Opintojen aloitus

Opintojen aloitus Metropoliassa

Tervetuloa opiskelemaan tutkintoa Metropoliaan!

Tutkinto-opintojen aloittamisessa on muutamia vaiheita, jotka kannattaa tehdä jo ennen opiskelun alkua. Lue alta kaikki Metropolian tutkinto-opiskelijoita koskevat ohjeet sekä omaa ryhmääsi koskevat ohjeet. Ryhmäkohtaiset ohjeet julkaistaan lähempänä opintojen aloitusta.

Sosiaalialan ylemmän AMK-tutkinnon opintojen aloitus

Syksyllä 2024 aloittavan ryhmän opinnot alkavat ma-ke 26.-28.8.2024. Tarkemmat aloitusohjeet päivitetään toukokuussa.