SIMHE-gaala juhlisti maahanmuuton vastuukorkeakoulutoiminnan taivalta

11.12.2020 - 08:30

Metropolia Ammattikorkeakoulu on vuodesta 2016 edistänyt aktiivisesti maahanmuuttajien osaamisen tunnistamista ja työllistymistä tarjoamalla Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamia SIMHE-palveluja (Supporting Immigrants in Higher Education in Finland). Reilussa neljässä vuodessa vastuukorkeakoulutoiminta on palvelutoiminnan lisäksi saanut aikaan erilaisia täydennyskoulutuksia, koulutusmalleja ja -polkuja, uusia oivalluksia ja monipuolista yhteistyötä eri toimijoiden välille sekä parhaimmillaan edistänyt niin yritysten työvoiman saantia kuin maahanmuuttajien urapolkuja ja kotoutumista. Nykyään kohderyhminä ovat kaikki korkeasti koulutetut ja korkeakoulukelpoiset maahanmuuttajat, uusimpana kohderyhmänä myös kansainväliset tutkinto-opiskelijat.

Korkeakoulujen uudella strategiakaudella 2021-2024 maahanmuuton vastuukorkeakoulutoiminta laajenee edelleen, mm. osana pk-seudun kuntakokeiluja käynnistyvän pääkaupunkiseudun korkeakoulutettujen maahanmuuttajien työllistymistä edistävän osaamiskeskus-palvelukonseptin myötä.

SIMHE-gaalan juontaja Renaz EbrahimiJuhlistaakseen viime vuosien toiminnan aikaansaannoksia sekä avatakseen tulevaisuuden näkymiä, SIMHE-Metropolia järjesti 3.12.2020 virtuaalisen ja juhlallisen SIMHE-gaalan. Tilaisuudessa kuultiin puheenvuoroja mm. korkeakoulutuksen saavutettavuudesta, asiakaslähtöisestä ohjauksesta ja työ- ja koulutusperäisen maahanmuuton tulevaisuuden näkymistä. Gaalan juonsi toimittaja ja maahanmuuttajateeman aktivisti Renaz Ebrahimi (kuvassa). Musiikista vastasi Duo Mene (Lotta Ahlbeck ja Helena Dumell).

Jatkuvan oppimisen uraauurtava esimerkki

SIMHE-toiminta on Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa. Gaalan avauspuheenvuorossa OKM:n tiede- ja kulttuuriministerin valtiosihteeri Tuomo Puumala kiitti SIMHEssä tehdystä, uraauurtavasta työstä.

“Kilpailu osaamisesta on kansainvälistä. Korkeakouluilla on huikea potentiaali osaamiseen ja työllisyyteen liittyvien kysymysten ratkaisemisessa. Osana Talent Boost -ekosysteemiä, SIMHE-verkostossa tehty yhteistyö on kantanut hienosti hedelmää. Jotta ulkomaisten osaajien veto- ja pitovoimassa kaikki osat loksahtavat paikalleen, on siilorajat ylittävä, alueellinen yhteistyö korkeakoulujen, kaupunkien, elinkeinoelämän ja työ- ja elinkeinohallinnon välillä tärkeää. SIMHEssä kehitetyt mallit toimivat tänä päivänä hyvinä esimerkkeinä myös laajemmin koko jatkuvalle oppimiselle. Olette tehneet uraauurtavaa työtä”, kannusti Puumala.

Metropolia Ammattikorkeakoulun toimitusjohtaja-rehtori Riitta Konkola palasi puheessaan loppuvuoteen 2015, jolloin Suomeen saapui ennätysmäärä turvapaikanhakijoita. Yhteiskunnassa aloitettiin nopeasti erilaisten toimenpiteiden sarja ja myös Metropolia halusi osaltaan tarjota tilanteeseen osaamistaan ja verkostojaan. Metropolia teki opetus- ja kulttuuriministeriöön ehdotuksen korkeakoulutettujen turvapaikanhakijoiden osaamisen tunnistamisen ja ohjaamisen pilotointimalliksi. OKM:n rahoituksella palvelu avattiin huhtikuussa 2016.

“Toiminnan pohjana ja edelleen kantavana voimana on ollut asiakaslähtöisyys ja -ymmärrys sekä verkostoituminen muiden toimijoiden kanssa. Näin luotiin pohja SIMHE-toiminnalle, jossa on saatu erittäin paljon aikaan ja joka yhä laajenee, niin verkostoissaan kuin asiakasryhmien osalta. Olen erityisen iloinen ja vaikuttunut huomatessani, miten laajasti kokemuksiamme ja ratkaisujamme on otettu käyttöön eri puolilla Suomea. Suomi tarvitsee rohkeita kokeiluja ja tekijöitä. Haluan kiittää jokaista SIMHE-toimijaa ja kannustaa jatkuvaan yhteiskehittelyyn”, iloitsi Konkola.

Myös Kansainvälinen korkeakouluyhteistyö -yksikön päällikkö Maija Airas Opetushallituksesta kiitteli SIMHEn runsaita hyviä käytänteitä ja kuvaili SIMHEn roolia jatkuvan oppimisen edistämisessä seuraavasti:

“SIMHEssä kehitetyt ratkaisut ja palvelut vastaavat yhteiskunnan moninaistumiseen ja maahanmuuttoon liittyvien jatkuvien koulutustarpeiden lisääntymiseen. SIMHE-vastuukorkeakoulutoiminnan ratkaisujen ja palveluiden asiakaskohderyhmät ovatkin jatkuvasti laajentuneet, nyt myös korkeakoulujen omiin kansainvälisiin tutkinto-opiskelijoihin. Ymmärryksen jakaminen korkeakoulutuksen saavutettavuuden haasteista ja koulutuksessa aliedustettujen ryhmien osaamisen vahvistamisesta on tärkeää jatkuvan oppimisen uudistuksessa.”

Verkostoista voimaa palveluihin

Palvelutoiminnan lisäksi maahanmuuton vastuukorkeakoulutoiminta on sisältänyt runsaasti osallistumista useisiin maahanmuuttajien ja kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden koulutukseen, osaamisen tunnistamiseen ja ohjaukseen liittyviin hankkeisiin.

Erityisesti SIMHE polku ja Osaaminen käyttöön Suomessa ovat hankkeita, joissa Metropolia on kehittänyt työllistymistä edistäviä työelämäyhteistyömalleja. Hankkeissa on ollut mukana mm. pääkaupunkiseudun kaupungit ja korkeakoulut, Uudenmaan TE-toimisto sekä useita yrityksiä.

Maahanmuuttopäällikkö Tuija Soininen Uudenmaan TE-toimistosta piti työllistymistä edistävien koulutusmallien onnistumiselle olennaisena hyvää yhteistyöverkostoa ja erilaisten näkökulmien huomiointia koulutuspolkujen rakentamisessa.

“Lähtökohta koulutuspoluissa on ollut suomen kielen osaamisen sekä ammatillisen osaamisen vahvistaminen työelämän lähtökohdista ja tarpeista käsin. Yritykset ovat olleet vahvasti mukana toiminnassa jo koulutusten alusta lähtien ja työssäoppiminen on ollut ilon ja onnistumisen aihe”.

Soininen toivoi koulutusmallikehittelyä aktiiviseksi ja jatkuvaksi toiminnaksi. “Tarvitaan pysyvää koulutustoimintaa, joka toimii nonstop-sisäänottomenetelmällä ja johon pääsee alhaisemmallakin kielitaitovaatimuksella. On tärkeää täydentää työvoiman osaamista sille tasolle, jota suomalainen työelämä vaatii.”

Espoon kaupungin maahanmuuttoasioiden päällikkö Teemu Haapalehto kuvaili SIMHE- yhteistyön myötä syntyneitä palveluita ja ratkaisuja reitiksi kohti korkeakoulutetun maahanmuuttajan unelmia saada osaamista vastaavaa työtä. Pääkaupunkiseudulla noin viidesosa väestöstä on maahanmuuttajataustaisia ja heistä useat ovat korkeakoulutettuja. Haapalehto kertoi työllisyydenhoidon kuntakokeiluiden käynnistyvän ensi vuonna ja toivoi sen myötä lisää volyymiä korkeasti koulutettujen vieraskielisten työttömien asiakastyöhön ja -ohjaukseen.

Maahanmuuttoteeman tulevaisuuden näkymät

Hyvinvointivaltion ylläpitämiseksi tarvitaan lisää yhteiskuntaamme integroituvia pysyviä osaajia. Opetusneuvos Kaisu Piiroinen Opetus- ja kulttuuriministeriöstä kertoi puheenvuorossaan mm. hallitusohjelman ja monien valmisteilla olevien selontekojen sisältävän paljon sellaisia elementtejä maahanmuuttoon ja osaamisen lisäämiseen liittyen, joita SIMHE-toiminta on jo alustanut ja työstänyt. SIMHE-toiminnan tulokset ja vakiintuminen on havaittu monessa paikassa; opitun ja koetun varaan halutaan rakentaa myös jatkossa uudenlaisia toimenpiteitä, esim. tulevana vuonna käynnistyvää korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien osaamiskeskustoimintaa.

SIMHE-gaalassa projektijohtaja Heidi Stenberg MetropoliastaKyselyjen mukaan korkeakouluissa on vahvaa halukkuutta sekä aloittaa itse SIMHE-toimijoina että jalkauttaa jo tehtyjä ratkaisuja ja palveluita. Piiroisen mukaan tuleekin nyt yhdessä miettiä tapoja, joilla palvellaan kaikkia niitä suomalaisia korkeakouluja, jotka haluavat jatkossa ottaa SIMHEn ohjaus- ja neuvontamenettelyt käyttöön.

Heidi Stenberg, SIMHE-Metropolian projektijohtaja (kuvassa), kertoi päätöspuheenvuorossaan gaalan tarkoituksena alun perin olleen päättää SIMHE-projekti ja jakaa vuosien varrella saadut oivallukset ja hyvät käytänteet laajempaan tietoisuuteen. Syksyn 2020 aikana kuitenkin vahvistui, että SIMHE-toiminta tulee laajenemaan entisestään osana korkeakoulujen antamaa Talent Boost -palvelulupausta. Stenbergin mukaan SIMHE-toiminnan onnistumisista voidaan kiittää asiakaskeskeistä kehittämisotetta sekä laajaa yhteistyöverkostoa, johon korkeakoulujen lisäksi ovat lukeutuneet mm. kaupungit, te-hallinto, järjestöt, ammattiliitot sekä yhteistyöyritykset.

SIMHE-Gaalan tallenne Vimeo-palvelussa on katsottavissa 22.12.2020 asti.

Tuoreessa SIMHE-artikkelikokoelmassa “Yhdessä kohti osaajien Suomea - oivalluksia maahanmuuton vastuukorkeakoulutoiminnasta” Theseuksessa syvennytään tarkemmin gaalassa käsiteltäviin teemoihin.

Lisätietoja

Heidi Stenberg
Projektijohtaja, SIMHE-Metropolia
heidi.stenberg [at] metropolia.fi (heidi[dot]stenberg[at]metropolia[dot]fi)
Puh. +358 (0)40 535 3388