Korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien osaaminen käyttöön Suomessa

Hanke on päättynyt 31.12.2020.

Hanke

Opetushallituksen rahoittamassa hankkeessa luodaan pääkaupunkiseudulle korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien kotoutumisen edistämisen ekosysteemi, joka mahdollistaa maahanmuuttajien osaamisen tunnistamisen ja nopean siirtymisen henkilökohtaiselle kotoutumista ja osaamista edistävälle koulutus- ja urapolulle.

Osaaminen käyttöön Suomessa – hankkeessa toimivat koordinaattori Metropolia ammattikorkeakoulun lisäksi Laurea ja Haaga-Helia ammattikorkeakoulut, Helsingin yliopisto, Helsingin-, Espoon ja Vantaan kaupungit sekä Uudenmaan TE-toimisto.

Hankkeessa rakennettavalla palvelukonseptilla ja kumppanuuskoulutusmallilla pyritään vahvan toimijaverkoston avulla vastaamaan hallituksen maahanmuuttopoliittiseen ohjelmaan ja eri ministeriöiden selvityksissä esiintuotuihin tarpeisiin: osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen kehittäminen ja mallien levittäminen, nopeampien koulutussiirtymien rakentaminen korkeakoulukontekstissa hyödyntäen jo aiemmissa hankkeissa kehitettyjä koulutusmalleja ja rakentamalla uusia työelämäyhteistyössä toteutettavia osaamista täydentäviä ja työllistymistä edistäviä koulutusrakenteita.

Hankkeen tausta

Maahanmuuttajien osaamisen haaskaaminen koulutusta vastaamattomissa töissä tai kokonaan työmarkkinoiden ulkopuolella oleminen on tunnistettu haaste vaikka väestön huoltosuhteen heikentyessä on jo nyt nähtävissä työvoiman kohtaanto-ongelma, johon toivotaan helpotusta kansainvälisistä osaajista.

Pääkaupunkiseudulla on tunnistettu erityinen tarve rakentaa korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien kotoutumista edistävä ekosysteemi, jossa asuu 47 % koko Suomen maahanmuuttajaväestöstä ja, jossa Helsingin, Espoon ja Vantaan vieraskielisten asukkaiden määrä kasvaa yli 11 000 hengellä vuodessa ylittäen 200 000 asukkaan rajan vuonna 2019.

Maahanmuuton vastuukorkeakoulutoiminnassa SIMHE (Supporting Immigrants in Higher Education in Finland)- Metropolian palveluissa on myös tunnistettu tarkoituksenmukaisille koulutus-ja urapoluille ohjaamisessa haasteita erityisesti, kun kyseessä ovat olleet jo korkeakoulututkinnon suorittaneet maahanmuuttajat, jotka ensisijaisesti hyötyisivät lyhyistä osaamista täydentävistä koulutuspoluista.

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on kehittää pääkaupunkiseudulle korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien kotoutumisen edistämisen poikkihallinnollinen ekosysteemi, joka mahdollistaa maahanmuuttajien osaamisen tunnistamisen ja nopean siirtymisen henkilökohtaiselle kotoutumista edistävälle koulutus- ja urapolulle.

Hankkeen tavoitteisiin vastataan neljän eri toimenpiteen kautta

Toimenpide 1: Ekosysteemin rakentaminen

Kuvataan pääkaupunkiseudun korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien kotoutumisen edistämisen ekosysteemin rakenne ja ohjausprosessit, jotka mahdollistavat maahanmuuttajien nopean siirtymisen henkilökohtaiselle kotoutumista edistävälle koulutus- ja urapolulle

Toimenpide 2: Kaupunkiyhteistyössä kumppanuuskoulutusmallin rakentaminen säädeltyjen ammattien osalta

Kehitetään kaupunkiyhteistyössä pääkaupunkiseudulle rekrytointi- ja koulutuskumppanuusmalli

  • maahanmuuttaja sairaanhoitajille (EU- ja Eta-maat) osaamista täydentävä, ja työllistymistä edistävä täydennyskoulutuspolku/ koulutus- ja rekrytointimalli
  • maahanmuuttaja varhaiskasvatuksen opettajille osaamista täydentävä ja työllistymistä edistävä koulutus-ja rekrytointimalli

Toimenpide 3: 3AMK yhteistyössä työllistymistä edistävien täydennyskoulutusmallien kehittäminen

Tuotetaan 3AMK yhteistyössä 1-3 työllistymistä edistävää täydennyskoulutuspilottia.

Toimenpide 4: Korkeasti koulutetuille maahanmuuttajille osaamista täydentävien opintojen helppo löydettävyys

Kootaan korkeasti koulutetuille maahanmuuttajille soveltuva avoimen opintojen - ja täydennyskoulutustarjonta ja tehdään se helposti löydettäväksi.

Kohderyhmä

Hankkeen kohderyhmä on korkeasti koulutetut maahanmuuttajat pääkaupunkiseudulla.

Tulokset

Hanke edistää maahanmuuton SIMHE vastuukorkeakouluverkoston ja uusien kumppanien mukaantulon kautta tietoisuutta kotoutumista edistävistä osaamisen tunnistamisen käytänteistä ja koulutusmalleista kaikille kotoutumisen edistämisen parissa toimiville ja koulutuksen asiantuntijoille.

Kotoutuminen on jatkuva maahanmuuttajan ja yhteiskunnan vuorovaikutteinen kehitys, joka edellyttää sitoutumista kaikilta osapuolilta. Siihen osallistuvat tässä hankkeessa maahanmuuttajat, kantaväestö, kaupungit ja oppilaitokset. Samalla, kun maahanmuuttaja kotoutuu, pääkaupunkiseutu muuttuu monikulttuurisemmaksi.

Hanke vahvistaa pääkaupunkiseudun monikulttuurisen väestön osallisuutta, yhdenvertaisuutta, sukupuolten välistä tasa-arvoa kuin myös edistää heidän työllistymistään ja integroitumistaan yhteiskuntaan aktiivisina toimijoina.

Hankekumppanit

Oppilaitokset

Metropolia

Metropolia koordinoi hankekokonaisuutta ja tavoitteisiin pääsemistä: kotoutumisen edistämisen ekosysteemin ja koulutusorganisaatioiden palveluverkostokokonaisuuden rakentuminen, SIMHE-hankkeessa kehitettyjen palvelukonseptien edelleen kehittäminen ja laajentaminen, koulutuspalveluiden tuottaminen yhdessä muiden korkeakoulu ja kaupunki toimijoiden kanssa.

Metropolian kliiniset hoitotyön ja ensihoidon palvelut osaamisalue koordinoi Koulutuskumppanuusmallin rakentamista EU/ETA-maissa sairaanhoitajan tutkinnon suorittaneiden työllistymisen edistämiseksi vastaten koulutuksen pedagogisesta suunnittelusta ja toteutuksesta.

Metropolia toteuttaa myös Osaaminen käyttöön rakennusalalla -pilotin, jonka aikana osallistujien osaaminen tunnistetaan ja heille laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma sen täydentämisestä siten, että he pystyvät aloittamaan työt rakennusalan toimihenkilötehtävissä. Tehtävät voivat liittyä suunnitteluun, urakointiin tai kiinteistönpitoon.

Koulutuksen 1. vaihe keväällä 2019 on kaikille osallistujille yhteinen ja siinä yhdistetään suomen kielen opiskelu kiinteistö- ja rakennusalan suomalaisiin erityispiirteisiin tutustumiseen. Tavoitteena on riittävä suomen kielen taito ja perustiedot myöhempiin opintoihin osallistumiseksi. Syksyllä 2019 ja keväällä 2020 opiskellaan HOPSin mukaisia opintoja tutkinto-opiskelijoiden ryhmien mukana suomen kielellä. Keväällä 2020 opinnot ovat osittain työssäoppimista tavoitteena työllistyminen.

Haaga-Helia

Haaga-Helia kehittää korkeakoulutetuille maahanmuuttajille vaativan henkilökohtaisen myynnin tehtäviin tähtäävän koulutuskokonaisuuden. Koulutus toteutetaan tiiviissä yhteistyössä eri aloja edustavien kumppaniyritysten kanssa, jossa osallistujien osaaminen kehittyy seuraavilla kolmella osaamisalueella:

  1. Tavoitteelliseen kohtaamiseen liittyvät tiedot, taidot ja asenne
  2. Myyntityöhön liittyvä, riittävä suomen kielen taito
  3. Vahva henkilökohtainen uraohjaus

Laurea

Laurea kehittää ja mallintaa prosessin matkailu- ja ravitsemisalan koulutuksen täydentämiseksi korkeakoulutetuille maahanmuuttajille. Koulutus toteutetaan eri aloja edustavien yhteistyöyritysten kanssa. Osallistujien osaaminen kehittyy seuraavilla osaamisalueilla:

  1. Asiakasymmärrys, palveluprosessi, palvelutuotteiden ja –konseptien kehittäminen ja ideoiminen
  2. Suomalainen organisaatio- ja työskentelykulttuuri
  3. Suomen kielen taito, erityisesti oman alan

Mahdollisia yhteistyöyrityksiä ovat ravintolat, hotellit, suurkeittiöt tai toimitilapalveja tarjoavat yritykset. Laurea toteuttaa pilotin, jonka aikana osallistujien osaaminen tunnistetaan ja heille laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma. Tavoitteena on, että osallistuja pystyy aloittamaan työt asiantuntija- tai esimiestehtävissä.

Helsingin yliopisto

Helsingin yliopisto (HY) kehittää hankkeessa varhaiskasvatuksen opettajien osaamisen tunnistamista ja tunnustamista osana olemassa olevaa SIMHE-toimintaansa ja toteuttaa siihen liittyvän pilotin. Hankkeen aikana selvitetään yhdessä kaupunkien ja TE-keskusten kanssa varhaiskasvatuksen parissa epäpätevinä toimivien henkilöiden määrää sekä sitä, millaista koulutusta he tarvitsevat täydentääkseen osaamistaan ja pätevöityäkseen varhaiskasvatuksen opettajiksi.

Hankkeen aikana pyritään kartoittamaan ja kuvaamaan millaisia opintomoduuleja ja työssäoppimisjaksoja eri ryhmille tarvitaan ja millaista tukea he tarvitsevat. Kartoituksen perusteella luodaan malli ja toteutetaan pilottikoulutus maahanmuuttajataustaisille suunnatusta pätevöittäväksi valmentavasta koulutuksesta.

Kaupungit

Hankkeessa luodaan toimintatavat, jossa yhdistyvät kaupunkien palvelutoiminnan tarpeet sekä harjoittelu- ja sisääntulotyöpaikkoja koskevien linjausten määrittely. Hankkeessa arvioidaan myös esimiesten ja työyhteisöjen tuen tarvetta.

Espoon kaupunki

Espoon kaupunki osallistuu korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien rekrytoinnin ja urakehityksen tukemiseen, mm. osaamistarpeiden, harjoittelu- ja sisääntulotyöpaikkojen linjausten määrittely sekä harjoittelu- ja työpaikkojen etsiminen, vastaanottavien esimiesten ja työyhteisöjen tuki.

Helsingin kaupunki

Helsingin kaupunki osallistuu korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien rekrytoinnin ja urakehityksen tukemiseen, mm. osaamistarpeiden, harjoittelu- ja sisääntulotyöpaikkojen linjausten määrittely sekä harjoittelu- ja työpaikkojen etsiminen, vastaanottavien esimiesten ja työyhteisöjen tuki. Kumppanuuskoulutusmallin kehittämisen ja pilotoinnin lisäksi Helsinki osallistuu hankkeessa mukana olevien kuntien ja maahanmuuton vastuukorkeakoulujen väliseen yhteistyöprosessin kehittämiseen.

Vantaan kaupunki

Vantaan kaupunki osallistuu korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien kotoutumisen edistämisen ekosysteemin rakentamiseen sekä maahanmuuttajien rekrytoinnin ja urakehityksen laaja-alaiseen tukemiseen. Tarkastelu liittyy henkilöstösuunnittelun, rekrytoinnin ja perehdyttämisen prosesseihin. Erityisesti rekrytointiprosessi ja rekrytoinnin ns. työkalut vaativat hiontaa, koska maahanmuuttajien kynnys hakeutua kaupungille tulee saada matalammaksi. Hankkeessa luodaan toimintatavat, jossa yhdistyvät kaupungin palvelutoiminnan tarpeet sekä harjoittelu- ja sisääntulotyöpaikkoja koskevien linjausten määrittely. Hankkeessa arvioidaan Vantaalla myös esimiesten ja työyhteisöjen tuen tarvetta.

Uudenmaan TE-toimisto

Uudenmaan TE-toimisto ohjaa korkeakoulututkinnon ulkomailla suorittaneita työnhakija- asiakkaita hankkeen palveluihin. Uudenmaan TE-toimisto on hankekumppanina uusien palvelumallien ja prosessien suunnittelussa ja antaa hankkeen käyttöön asiantuntijatyöpanosta, jotta hankkeessa varmistetaan sujuvat palvelupolut, kotoutumissuunnitelmien päivitykset sekä asiakkaan toimeentuloasiat palveluiden aikana.

Uutiset

Yhteystiedot

Outi Lemettinen, projektipäällikkö
outi.lemettinen [at] metropolia.fi (outi[dot]lemettinen[at]metropolia[dot]fi)
p. 050 370 8120

Espoo - Esbo. Helsinki. Vantaan kaupunki.

Laurea AMK logo Haaga-Helia. Metropolia.

Helsingin yliopisto. Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelut HY+.