SIMHE polku - osaamisen tunnistamisesta ja täydentämisestä työllistymiseen

Hanke on päättynyt 31.12.2020

Suositukset

SIMHE polku -hankkeessa suunniteltiin ja toteutettiin työllistymistä edistäviä koulutuspolkuja. Hankkeen keskeisin tavoite oli tukea korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien työllistymistä omalle alalle osaamisen kartoituksen ja täydentävien opintojen avulla. Hankkeen kolme korkeakoulua (Oamk, Karelia-amk ja Metropolia) esittävät seuraavat suositukset korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien osaamista täydentävän koulutuksen suunnitteluun, sisältöön ja toteutukseen.

Lue lisää blogikirjoituksesta Simhe-polulta eväitä työllistymiseen.

Uutiset

Kansainväliset osaajat ja työnantajat kohtasivat SIMHE polku -hankkeen Get-Together -tapahtumassa

Perjantaina 30.10. järjestetty SIMHE polku -hankkeen (2019-2020) Get-Together -tapahtuma toi virtuaalisesti yhteen kansainvälisiä osaajia, yritysten edustajia sekä hanketoimijoita ympäri Suomen. Tapahtumassa kuultiin puheenvuoroja hankkeeseen osallistuneilta korkeasti koulutetuilta maahanmuuttajilta ja yrityksiltä, sekä Inklusiivin perustaja Katja Toropaiselta. Kohokohtana kansainväliset osaajat pääsivät näyttämään kyntensä pikahaastatteluissa.

SIMHE polku -hankkeessa kehitetään liiketalouden ja tekniikan alojen, erityisesti ICT-alan, korkeasti koulutetuille maahanmuuttajille koulutuspolkuja nopeuttamaan työelämään pääsyä. Mukana kehittämistyössä ovat SIMHE-vastuukorkeakouluista Oulun ammattikorkeakoulu Oy, Karelia Ammattikorkeakoulu Oy ja Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy.

Inklusiivisuudella kohti menestyvämpiä työyhteisöjä

Moninaisuus parantaa tutkimusten mukaan työyhteisöjen innovatiivisuutta ja ongelmanratkaisukykyä, ja organisaatioiden inklusiivinen kulttuuri johtaa parempiin tuloksiin ja suorituksiin. Iltapäivän aluksi osallistujat pääsivät tutustumaan moninaisuuden ja inklusiivisuuden maailmaan, kun Katja Toropainen piti keynote-puheenvuoron aiheesta ”Why we should hire people with international backgrounds”. Toropainen on monimuotoisempaa ja inklusiivisempaa työelämää ajavan Inklusiiv-organisaation perustaja, ja hän on aikaisemmin toiminut myös Slushin pääkuraattorina.

Toropainen toi puheenvuorossaan esille moninaisuuden ja inklusiivisuuden eron. Moninaisuus ei toimi ilman inklusiivisuutta; pelkkä työyhteisön moninaisuus ei riitä, jos ulkomaalaistaustaiset työntekijät eivät saa samanarvoista kohtelua tai pääse osallistumaan samaan tapaan kuin kantaväestöön kuuluvat työntekijät. Avainasemassa ovat psyykkinen turvallisuus ja yhteisöön kuulumisen tunne.

Yritysten tulisi rekrytoidessaan kiinnittää huomiota tiedostamattomiin ennakkoluuloihin. Vielä nykyään rekrytoijat usein pyrkivät löytämään avoimeen tehtävään henkilön, joka sopii työpaikan olemassa olevaan kulttuuriin (eng. culture fit). Tämä johtaa helposti siihen, että rekrytoinnissa suositaan samankaltaisuutta; valituksi saattaa helposti tulla esimerkiksi henkilö, johon rekrytoija itse parhaiten samaistuu. Toropainen haastaakin yrityksiä palkkaamaan henkilöitä, jotka tuovat työyhteisön kulttuuriin jotain uutta (eng. culture add).

Toropaisen vinkeillä yritykset voivat ottaa pieniä askelia kohti moninaisuutta ja inklusiivisuutta. Jokainen voi työpaikallaan aloittaa keskustelun ja tuoda aiheen henkilöstön tietoisuuteen. Inklusiivisuuteen voi kiinnittää huomioita myös yrityksen brändiä, visuaalista ilmettä ja viestintää suunnitellessa. Oleellista lienee sisällyttää moninaisuuden ja inklusiivisuuden teemat mukaan strategiaan. Katja kehottaa yrityksiä ryhtymään rohkeasti toimenpiteisiin: ”Virheitä ei tule pelätä, sillä olemme vielä pitkän matkan alussa!”

Katja Toropainen.
Kuva: Katja Toropainen

Pikahaastatteluilla ensikontakti potentiaaliseen työntekijään

Iltapäivän huippuhetki oli, kun yritysten edustajat ja kansainväliset osaajat pääsivät kohtaamaan toisensa Career Speed Dating -osuudessa. Pikahaastattelu onnistui helposti verkossa ja oli yrityksille matalan kynnyksen riskitön väylä luoda ensimmäinen kontakti potentiaalisiin työntekijöihin. Alusta arpoi yrityksen edustajalle parin osallistujien joukosta, ja hänellä oli viisi minuuttia aikaa tutustua kansainväliseen osaajaan. Alusta mahdollisti myös yhteystietojen vaihtamisen jatkokeskusteluja varten, jos molemmat osapuolet niin toivoivat.

Tapahtumaan osallistunut tekniikan alan osaaja Fuad Ahmadov toivoi mahdollisten työnantajien tapaamista ja apua työllistymiseen korona-aikana. Career Speed Dating -osuudessa hän pääsi käyttämään SIMHE-ohjauspalveluiden järjestämillä Guidance Generalia -luennoilla saatuja vinkkejä työhaastatteluun. Fuad piti tapahtumaa kiinnostavana.

Hetzner Finland Oy:lla People Operations Managerina toimiva ja tapahtumaan yrityksen edustajana osallistunut Riikka Huhtaniitty odotti tapahtumalta keskustelua yrityksestä ja yrityksen toimialasta kiinnostuneiden kanssa. Kontakteja syntyikin Career Speed Datingin lisäksi tapahtuman aikana chatissä sekä jälkeenpäin LinkedInin kautta.

Molemmat osallistujat olivat tyytyväisiä tekniseen toteutukseen ja virtuaaliset pikahaastattelut sujuivat helposti. SIMHE polku -hankkeen projektipäällikkö Outi Lemettinen oli iloinen, kun Career Speed Dating saatiin toteutettua koronaepidemian muuttamista suunnitelmista huolimatta. Alun perin Metropolian Myyrmäen kampukselle suunniteltu tapahtuma muuntui matkan varrella täysin virtuaaliseksi, mutta toisaalta mahdollisti verkkoon siirtyessään osallistumisen myös Oamkin ja Karelian SIMHE-polkulaisille.

SIMHE polku -hankkeen teemoista voi lukea lisää 3.12. ilmestyvässä SIMHE-artikkelikokoelmassa.

SIMHE polku yhdistää kansainvälisiä osaajia ja suomalaisia yrityksiä ICT-alalla

ICT-alalla valtaosa yrityksistä kasvaa ja palkkaa lisää työvoimaa. Osaavista tekijöistä on huutava pula. Tätä osaamisvajetta paikkaa keväällä 2020 käynnistyvä kolmas Metropolian toteuttama SIMHE polku -koulutus. Koulutuspolku toteutetaan tiiviissä yhteistyössä ICT-alan yritysten kanssa. Lähtökohtana ovat yritysten tarpeet, jotka kartoitetaan osaamistarvekartoituksella jo ennen osallistujien rekrytointia. Näin pystytään valitsemaan koulutukseen juuri sellaiset osaajat, joilla on jo osittain sitä erityisosaamista, jota alan yrityksissä kaivataan.

SIMHE-polku on tarkoituksenmukainen, nopea väylä työelämään. Kevään 2020 koulutuspolku pitää sisällään henkilökohtaisen osaamisen tunnistamisen prosessin, mahdollisia täydentäviä opintoja räätälöidysti kunkin osallistujan osaamisen täydentämisen tarpeiden mukaisesti, harjoittelun yrityksessä ja uravalmentajan ohjauksellisen tuen prosessin aikana. Haku avautuu helmikuussa, ja kriteereinä ovat hyvä englannin kielen taito ja suoritettu ICT-alan tutkinto.

Yrityksille SIMHE polku -hankkeeseen osallistuminen on helppo ja kätevä tapa löytää juuri sellaisia työntekijöitä, joita yritys tarvitsee. ICT-alalle koulutetut kansainväliset osaajat taas saavat kipeästi kaipaamaansa konkreettista tietoa oman alansa työmarkkinoiden tarpeista Suomessa ja sitä kautta tarkemman käsityksen siitä, miten heidän osaamisensa suhteutuu suomalaisiin työmarkkinoihin. Todellinen win-win-tilanne siis!

Tämä toimintamalli onkin herättänyt mielenkiintoa yrityksissä. Osa yrityksistä on kertonut kartoittavansa hankkeen kautta potentiaalisia työntekijöitä, toiset yritykset taas tarjoavat säännöllisesti harjoittelupaikkoja ja ovat siten valmiita edistämään ICT-alan osaajien ammatillista kehittymistä. Hankkeen yritysyhteistyö tarjoaa yrityksille matalan kynnyksen tilaisuuden tutustua kansainvälisiin osaajiin.

Hanke

Hankkeen tavoitteena on tehdä korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien osaamista näkyväksi ja kehittää eri alueiden tarpeista (Pohjois-Suomi, Itä-Suomi ja pääkaupunkiseutu) työllistymistä edistävä, osaamista täydentävä koulutusmalli, jota voidaan soveltaa myös muissa korkeakouluissa.

Hankkeen päämääränä on korkeakoulutettujen maahanmuuttajien sujuva siirtyminen työelämään. Samalla paikataan tekniikan ja liiketalouden alojen osaamisvajetta sekä tunnistetaan ja poistetaan ammattipätevyyden ja/tai työllistymisen esteenä olevia pullonkauloja ketterän ja modulaarisen täydennyskoulutuksen keinoin.

Hankkeessa kehitettävä koulutusmalli on osa korkeakoulutettujen maahanmuuttajien työllistymistä edistäviä palveluita. SIMHE polku –hankkeessa rakennetaan samalla mahdollisuuksia työllistää korkeasti koulutettuja maahanmuuttajia yritysverkostojen kautta sekä kartoitetaan rekrytoivien kasvuyritysten osaamistarpeita. Lisäopinnoilla edistetään korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien pääsyä työmarkkinoille.

Koulutusmalli sisältää yksilöllisen ohjauksen, työssäoppimisjakson ja lisäopinnot. Koulutusta tarjotaan hankkeessa mukana olevien ammattikorkeakoulujen toimesta. Yritysverkostot ja yritysten tarpeet muodostavat pohjan koulutusmallille, joka kehitetään pysyväksi palveluksi korkeasti koulutetuille maahanmuuttajille.

Tausta

Hankkeen valmistelussa on lähdetty liikkeelle olemassa olevasta SIMHE-vastuukorkeakoulumallista ja sen hyödyntämisestä ja kehittämisestä entistä toimivammaksi ja kattavammaksi. Hankkeessa mukana olevat ammattikorkeakoulut tarjoavat opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamia SIMHE (Supporting Immigrants in Higher Education in Finland) -palveluja korkeakoulukelpoisten ja korkeakoulutettujen maahanmuuttajien ohjaamiseksi ja osaamisen tunnistamiseksi.

Hankkeessa otetaan käyttöön olemassa olevat tunnistamisen mallit ja hankkeen toimenpiteet kohdennetaan työllistymisen mahdollistavan osaamisen täydentämisen konseptin eli SIMHE-täydennyskoulutuspolun kehittämiseen. Mukana olevien alueiden työmarkkinoilla tarvitaan erityisesti ICT- ja liiketalouden osaajia; ja juuri näiden alojen tarpeisiin rakennetaan hankkeessa kehitettävät koulutuspilotit.

Pääkaupunkiseudulla ja Oulussa teknologia on perinteisesti erittäin vahva ala, mutta viime vuosina myös Joensuun seudulla automaatio-, ICT- sekä peliala ovat kasvaneet selkeästi ja alueelle syntyy uusia yrityksiä, jotka suuntaavat kansainvälisille markkinoille ja tarvitsevat osaavaa henkilökuntaa. Lisäksi jo toimivat yritykset kasvavat ja vahvistavat markkina-aluettaan kaikilla kolmella alueella.

SIMHE polku - hanke on osa Kotona Suomessa -toimenpidekokonaisuutta. Kotona Suomessa -toimenpidekokonaisuudessa tuotetaan ammattipätevyyden tunnustamista tukevia malleja ja kehitetään koulutusta, joka tukee ammattipätevyyden tunnustamista ja/tai työmarkkinoille sijoittumista tai jatko-opintoihin pääsyä.

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on

 • luoda korkeasti koulutetuille maahanmuuttajille ketterä ja modulaarinen SIMHE polku – täydennyskoulutuspolku osana osaamisen tunnistamisesta ja täydentämisestä työllistymiseen -konseptia
 • hyödyntää alueellisia yrityskumppaniyhteistyöverkostoja ja kouluttaa näille sopivaa osaavaa työvoimaa
 • tunnistaa yhteistyössä yritysten kanssa tarvittavat korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien työllistymistä edistäviä täydennyskoulutustarpeita sekä suunnitella ja toteuttaa niihin vastaavaa täydennyskoulutusta

Kohderyhmä

Tekniikan ja liiketalouden korkeakoulututkinnon tai –opintoja ulkomailla suorittaneet korkeasti koulutetut maahanmuuttajat

Tulokset

Hankkeen tuloksena syntyy korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien ketterä koulutuspolku sekä ohjattu ja joustava työllistymispolku. Korkeasti koulutettu maahanmuuttaja saa käsityksen omasta osaamisestaan, kehittää ammattitaitoaan vastaamaan paremmin suomalaista työelämää, saa työkokemusta ja väylän työelämään. Yritykset saavat hankkeesta lisätehoa rekrytointiin.

SIMHE polku -osaamisen tunnistamisesta ja täydentämisestä työllistymiseen -konsepti:

 1. edistää korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien työllistymistä
 2. edistää korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien osaamisen kehittymistä ja integroitumista yhteiskuntaan
 3. on malli työnantajien ja korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien kohtaamiseksi

Toimijat

SIMHE polku -hankkeessa toimivat Metropolia Ammattikorkeakoulun lisäksi Karelia-ammattikorkeakoulu ja Oulun ammattikorkeakoulu. Hankesuunnittelusta ovat vastanneet Metropolia ja Karelia yhdessä.

Metropolia

Metropolia AMK koordinoi hanketta ja vastaa pääkaupunkiseudun koulutusmallin kehittämisestä ja pilotoinnista. Metropolian koordinointivastuu sisältää:

 1. kehittämistyön käynnistämisen
 2. ohjausryhmän toiminnan johtamisen
 3. hankkeen toiminta- ja viestintäsuunnitelman valmistelun
 4. hankkeen arviointiraportin valmistelun

Karelia-ammattikorkeakoulu

Karelia-ammattikorkeakoulu vastaa seuraavista osa-alueista: Karelia-ammattikorkeakoulu kehittää ja pilotoi jatkuvan oppimisen mallia ja maahanmuuttajien täydennyskoulutusta Itä-Suomen alueella sekä rakentaa maahanmuuttajien työllistymistä tukevia verkostoja. Karelia-ammattikorkeakoulu toimii hankkeessa asiantuntijana osallistumalla:

 1. täydennyskoulutusmallin suunnitteluun ja kehittämiseen
 2. ohjausryhmätyöskentelyyn ja toiminnan koordinointiin
 3. hankkeen viestintään ja tulosten levittämiseen
 4. hankkeen raportointiin ja arviointiin
 5. vaikuttavuuden ja kestävyyden rakentamiseen

Oamk

Oamk vastaa seuraavista osa-alueista: Oamk kehittää ja toteuttaa täydennyskoulutusmallia ja ohjattua työllistymispolkua Pohjois-Suomen alueella sekä rakentaa maahanmuuttajien työllistymistä tukevia verkostoja. Oamk toimii hankkeessa asiantuntijaroolissa ja osallistuu hankkeen jatkuvaan arviointiin ja raportointiin sekä tulosten jalkauttamiseen.

SIMHE-polku Get-Together -tapahtuma 30.10.2020

Get-Together -verkostoitumistilaisuudessa työnantajat ja kansainväliset liiketalouden ja ICT-alan osaajat pääsivät kohtaamaan toisensa Hopin-tapahtuma-alustan välityksellä. Tilaisuudessa järjestimme Career Speed Dating -osuuden, joka koostui useista 5 minuutin pikakohtaamisista työnantajien ja kansainvälisten osaajien välillä. Lisäksi osallistuvilla yrityksillä oli mahdollisuus saada lisänäkyvyyttä tapahtumassa virtuaaliständin muodossa.

Tilaisuuden ohjelma:

klo 12.00—12.10 Tilaisuuden avaus, Outi Lemettinen, Metropolia AMK
klo 12.10—12.55 Key note, Katja Toropainen, Inklusiiv
klo 12.55—13.00 Tauko
klo 13.00—13.20 Täydennyskoulutusmallin esittely, Emilia Deseille ja Ville Jääskeläinen, Metropolia AMK
klo 13.20—14.00 Tutustu hankkeeseen osallistuneisiin kansainvälisiin osaajiin ja yrityksiin
klo 14.00—14.10 Tauko
klo 14.10—14.55 Career Speed Dating: nopeita kohtaamisia työnhakijoiden ja rekrytoijien välillä (5 min/haastateltava)
klo 14.55—15.00 Päätössanat, Outi Lemettinen, Metropolia AMK

Ilmoittautuminen tapahtumaan on päättynyt. Jos olet kiinnostunut vastaavista tapahtumista tai haluat lisätietoja kansainvälisistä osaajistamme, otathan yhteyttä!

Lisätietoja

Emilia Deseille, SIMHE-Metropolia
emilia.deseille [at] metropolia.fi (emilia[dot]deseille[at]metropolia[dot]fi)
+358(0) 40 671 3888

Abronaut Adecco logo Business Finland Digipool DNA logo Etunti Hetzner Kaita

Metropolia Karelia OAMK

Yhteystiedot

Outi Lemettinen, projektipäällikkö
outi.lemettinen [at] metropolia.fi (outi[dot]lemettinen[at]metropolia[dot]fi)
p. 050 370 8120

Tietosuojaseloste