Metropolia syksyllä kohti normaalitoimintaa - tilannetiedot vahvistetaan elokuun alussa.

Katso miten koronavirustilanne vaikuttaa Metropolian toimintaan.

Koulutukset

Metropolia Ammattikorkeakoulu

Karelia-ammattikorkeakoulu

Oulun ammattikorkeakoulu

Uutiset

SIMHE polku yhdistää kansainvälisiä osaajia ja suomalaisia yrityksiä ICT-alalla

ICT-alalla valtaosa yrityksistä kasvaa ja palkkaa lisää työvoimaa. Osaavista tekijöistä on huutava pula. Tätä osaamisvajetta paikkaa keväällä 2020 käynnistyvä kolmas Metropolian toteuttama SIMHE polku -koulutus. Koulutuspolku toteutetaan tiiviissä yhteistyössä ICT-alan yritysten kanssa. Lähtökohtana ovat yritysten tarpeet, jotka kartoitetaan osaamistarvekartoituksella jo ennen osallistujien rekrytointia. Näin pystytään valitsemaan koulutukseen juuri sellaiset osaajat, joilla on jo osittain sitä erityisosaamista, jota alan yrityksissä kaivataan.

SIMHE-polku on tarkoituksenmukainen, nopea väylä työelämään. Kevään 2020 koulutuspolku pitää sisällään henkilökohtaisen osaamisen tunnistamisen prosessin, mahdollisia täydentäviä opintoja räätälöidysti kunkin osallistujan osaamisen täydentämisen tarpeiden mukaisesti, harjoittelun yrityksessä ja uravalmentajan ohjauksellisen tuen prosessin aikana. Haku avautuu helmikuussa, ja kriteereinä ovat hyvä englannin kielen taito ja suoritettu ICT-alan tutkinto.

Yrityksille SIMHE polku -hankkeeseen osallistuminen on helppo ja kätevä tapa löytää juuri sellaisia työntekijöitä, joita yritys tarvitsee. ICT-alalle koulutetut kansainväliset osaajat taas saavat kipeästi kaipaamaansa konkreettista tietoa oman alansa työmarkkinoiden tarpeista Suomessa ja sitä kautta tarkemman käsityksen siitä, miten heidän osaamisensa suhteutuu suomalaisiin työmarkkinoihin. Todellinen win-win-tilanne siis!

Tämä toimintamalli onkin herättänyt mielenkiintoa yrityksissä. Osa yrityksistä on kertonut kartoittavansa hankkeen kautta potentiaalisia työntekijöitä, toiset yritykset taas tarjoavat säännöllisesti harjoittelupaikkoja ja ovat siten valmiita edistämään ICT-alan osaajien ammatillista kehittymistä. Hankkeen yritysyhteistyö tarjoaa yrityksille matalan kynnyksen tilaisuuden tutustua kansainvälisiin osaajiin.

Hanke

Hankkeen tavoitteena on tehdä korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien osaamista näkyväksi ja kehittää eri alueiden tarpeista (Pohjois-Suomi, Itä-Suomi ja pääkaupunkiseutu) työllistymistä edistävä, osaamista täydentävä koulutusmalli, jota voidaan soveltaa myös muissa korkeakouluissa.

Hankkeen päämääränä on korkeakoulutettujen maahanmuuttajien sujuva siirtyminen työelämään. Samalla paikataan tekniikan ja liiketalouden alojen osaamisvajetta sekä tunnistetaan ja poistetaan ammattipätevyyden ja/tai työllistymisen esteenä olevia pullonkauloja ketterän ja modulaarisen täydennyskoulutuksen keinoin.

Hankkeessa kehitettävä koulutusmalli on osa korkeakoulutettujen maahanmuuttajien työllistymistä edistäviä palveluita. SIMHE polku –hankkeessa rakennetaan samalla mahdollisuuksia työllistää korkeasti koulutettuja maahanmuuttajia yritysverkostojen kautta sekä kartoitetaan rekrytoivien kasvuyritysten osaamistarpeita. Lisäopinnoilla edistetään korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien pääsyä työmarkkinoille.

Koulutusmalli sisältää yksilöllisen ohjauksen, työssäoppimisjakson ja lisäopinnot. Koulutusta tarjotaan hankkeessa mukana olevien ammattikorkeakoulujen toimesta. Yritysverkostot ja yritysten tarpeet muodostavat pohjan koulutusmallille, joka kehitetään pysyväksi palveluksi korkeasti koulutetuille maahanmuuttajille. 

Tausta

Hankkeen valmistelussa on lähdetty liikkeelle olemassa olevasta SIMHE-vastuukorkeakoulumallista ja sen hyödyntämisestä ja kehittämisestä entistä toimivammaksi ja kattavammaksi. Hankkeessa mukana olevat ammattikorkeakoulut tarjoavat opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamia SIMHE (Supporting Immigrants in Higher Education in Finland) -palveluja korkeakoulukelpoisten ja korkeakoulutettujen maahanmuuttajien ohjaamiseksi ja osaamisen tunnistamiseksi.

Hankkeessa otetaan käyttöön olemassa olevat tunnistamisen mallit ja hankkeen toimenpiteet kohdennetaan työllistymisen mahdollistavan osaamisen täydentämisen konseptin eli SIMHE-täydennyskoulutuspolun kehittämiseen. Mukana olevien alueiden työmarkkinoilla tarvitaan erityisesti ICT- ja liiketalouden osaajia; ja juuri näiden alojen tarpeisiin rakennetaan hankkeessa kehitettävät koulutuspilotit.

Pääkaupunkiseudulla ja Oulussa teknologia on perinteisesti erittäin vahva ala, mutta viime vuosina myös Joensuun seudulla automaatio-, ICT- sekä peliala ovat kasvaneet selkeästi ja alueelle syntyy uusia yrityksiä, jotka suuntaavat kansainvälisille markkinoille ja tarvitsevat osaavaa henkilökuntaa. Lisäksi jo toimivat yritykset kasvavat ja vahvistavat markkina-aluettaan kaikilla kolmella alueella.

SIMHE polku - hanke on osa Kotona Suomessa -toimenpidekokonaisuutta. Kotona Suomessa -toimenpidekokonaisuudessa tuotetaan ammattipätevyyden tunnustamista tukevia malleja ja kehitetään koulutusta, joka tukee ammattipätevyyden tunnustamista ja/tai työmarkkinoille sijoittumista tai jatko-opintoihin pääsyä. Lisätietoa Kotona Suomessa -toimenpidekokonaisuudesta Rakennerahastojen verkkosivuilla.

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on

 • luoda korkeasti koulutetuille maahanmuuttajille ketterä ja modulaarinen SIMHE polku – täydennyskoulutuspolku osana osaamisen tunnistamisesta ja täydentämisestä työllistymiseen -konseptia
 • hyödyntää alueellisia yrityskumppaniyhteistyöverkostoja ja kouluttaa näille sopivaa osaavaa työvoimaa
 • tunnistaa yhteistyössä yritysten kanssa tarvittavat korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien työllistymistä edistäviä täydennyskoulutustarpeita sekä suunnitella ja toteuttaa niihin vastaavaa täydennyskoulutusta

Kohderyhmä

Tekniikan ja liiketalouden korkeakoulututkinnon tai –opintoja ulkomailla suorittaneet korkeasti koulutetut maahanmuuttajat

Tulokset

Hankkeen tuloksena syntyy korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien ketterä koulutuspolku sekä ohjattu ja joustava työllistymispolku. Korkeasti koulutettu maahanmuuttaja saa käsityksen omasta osaamisestaan, kehittää ammattitaitoaan vastaamaan paremmin suomalaista työelämää, saa työkokemusta ja väylän työelämään. Yritykset saavat hankkeesta lisätehoa rekrytointiin.

SIMHE polku -osaamisen tunnistamisesta ja täydentämisestä työllistymiseen -konsepti:

 1. edistää korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien työllistymistä
 2. edistää korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien osaamisen kehittymistä ja integroitumista yhteiskuntaan
 3. on malli työnantajien ja korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien kohtaamiseksi

Toimijat

SIMHE polku -hankkeessa toimivat Metropolia Ammattikorkeakoulun lisäksi Karelia-ammattikorkeakoulu ja Oulun ammattikorkeakoulu. Hankesuunnittelusta ovat vastanneet Metropolia ja Karelia yhdessä.

Metropolia

Metropolia AMK koordinoi hanketta ja vastaa pääkaupunkiseudun koulutusmallin kehittämisestä ja pilotoinnista. Metropolian koordinointivastuu sisältää:

 1. kehittämistyön käynnistämisen
 2. ohjausryhmän toiminnan johtamisen
 3. hankkeen toiminta- ja viestintäsuunnitelman valmistelun
 4. hankkeen arviointiraportin valmistelun

Karelia-ammattikorkeakoulu

Karelia-ammattikorkeakoulu vastaa seuraavista osa-alueista: Karelia-ammattikorkeakoulu kehittää ja pilotoi jatkuvan oppimisen mallia ja maahanmuuttajien täydennyskoulutusta Itä-Suomen alueella sekä rakentaa maahanmuuttajien työllistymistä tukevia verkostoja. Karelia-ammattikorkeakoulu toimii hankkeessa asiantuntijana osallistumalla:

 1. täydennyskoulutusmallin suunnitteluun ja kehittämiseen
 2. ohjausryhmätyöskentelyyn ja toiminnan koordinointiin
 3. hankkeen viestintään ja tulosten levittämiseen
 4. hankkeen raportointiin ja arviointiin
 5. vaikuttavuuden ja kestävyyden rakentamiseen

Oamk

Oamk vastaa seuraavista osa-alueista: Oamk kehittää ja toteuttaa täydennyskoulutusmallia ja ohjattua työllistymispolkua Pohjois-Suomen alueella sekä rakentaa maahanmuuttajien työllistymistä tukevia verkostoja. Oamk toimii hankkeessa asiantuntijaroolissa ja osallistuu hankkeen jatkuvaan arviointiin ja raportointiin sekä tulosten jalkauttamiseen.

Yhteystiedot

Outi Lemettinen, projektipäällikkö
outi.lemettinen [at] metropolia.fi
p. 050 370 8120

Heidi Stenberg, projektijohtaja
heidi.stenberg [at] metropolia.fi 
p. 040 535 3388

 

Tietosuojaseloste