Vastuullisen kiinteistö- ja rakennusalan osaajaksi Metropolia Ammattikorkeakoulusta

16.11.2023 - 12:45

Vastuullinen kiinteistö- ja rakennusalaTänä päivänä yritysten on haastavaa saavuttaa hyvää taloudellista tulosta, jos ympäristö- sekä sosiaalinen vastuu on jätetty vähälle huomiolle. Yhä useammat sidosryhmät asiakkaista sijoittajiin arvostavat vastuullisuutta ja käyttävät yritysten vastuullisuusraportteja tietolähteenään. Myös pienemmissä yrityksissä on herätty vastuullisuusvaateisiin. Heille vapaaehtoinen vastuullisuusraportointi voi tarjota mahdollisuuden korostaa omia arvojaan ja parhaita käytäntöjään.

Vastuullisuus on kiinteistö- ja rakennusalan yritystoiminnassa yhä merkittävämpi teema, joka tulee huomioida kaikessa tekemisessä. Vastuullisuus kattaa usein koko toimitusketjun alusta loppuun, sisältäen raaka-aineiden hankinnan, valmistuksen, kuljetuksen, jakelun ja tuotteen elinkaaren loppuun saakka. Vastuullisen toimitusketjun tavoitteena on minimoida haitalliset vaikutukset ympäristölle, huolehtia sosiaalisesta vastuusta ja edistää kestävää kehitystä. Monet yritykset pyrkivät parantamaan läpinäkyvyyttä toimitusketjussaan ja ottamaan käyttöön vastuullisia käytäntöjä, kuten uusiutuvien energialähteiden käyttöä, hiilijalanjäljen pienentämistä, reilua kauppaa ja työntekijöiden hyvinvoinnin edistämistä.

Yrityksen koosta tai toimialasta riippumatta henkilöstön laajempi osallistaminen vastuullisuustyöhön on olennaista. Vastuullisuusosaamisen merkitys korostuu yhä useampien toimijoiden työnkuvassa tulevien muutosten myötä, kun vastuullisuusvaatimukset näkyvät rahoituksen ehdoissa ja sidosryhmien odotuksissa. Syväosaamisen lisäksi on tärkeää omata perustiedot toimialaa muuttavista trendeistä, jotta jotta henkilöstö saa mahdollisuuden sitoutua kestävään muutokseen.

Vastuullisuusosaaminen kilpailueduksi kiinteistö- ja rakennusalalla

Kestävän rakentamisen ja kiinteistötoimialan vastuullisuuden näkökulmasta erityisesti kaksi seikkaa vaikuttavat kiinteistö- ja rakennusalan toimialaan juuri nyt; EU-taksonomia sekä CSRD-raportointi. EU:n kestävän rahoituksen taksonomia asettaa tiukat ympäristövaatimukset liiketoiminnalle, varsinkin rakennushankkeille. Nämä kriteerit on otettava huomioon jo projektien aikana. Suomalaisessa rakentamisessa on mahdollisuus täyttää taksonomian vaatimukset, mutta se edellyttää tarkkaa suunnittelua ja käytännön toimenpiteitä.

Euroopan unionin vaatimus yritysten sosiaalisesta vastuusta ja avoimesta raportoinnista (Corporate Sustainability Reporting Directive, lyhyemmin CSRD) on tullut voimaan vuoden 2023 alusta. Tämä vaatii suurilta yrityksiltä ja organisaatioilta paljon, sillä ympäristö- ja yhteiskuntavaikutuksista on jatkossa raportoitava säännöllisesti. CSDR-raportointivaatimus on osa Euroopan komission Vihreän kehityksen ohjelmaa eli Green Dealia, joka pyrkii lisäämään kestäviä investointeja. CSRD otetaan Euroopassa käyttöön vaiheittain vuosien 2024-2026 välillä. Ensimmäisiä raportoijia ovat yli 500 työntekijää työllistävät suuryritykset vuodesta 2025 alkaen.

Vastuullisuusraportointi ei ole ainoastaan velvoite, vaan se voi myös toimia yrityksen kilpailuetuna ja ohjata kohti kestävämpiä toimintatapoja. Yritys voi oppia tunnistamaan mahdollisuuksia, esimerkiksi kustannussäästöjä, tai ratkaista laatuhaasteita.

Toimialasta riippumatta vastuullisuusvelvoitteet vaikuttavat yrityksiin myös välillisesti. Rahoituslaitokset kiinnittävät huomiota hankkeen vastuullisuuteen mikä voi vaikuttaa rahoituksen ehtoihin. Investoijat puolestaan seuraavat vastuullisuuskriteerien täyttymistä raportointivelvoitteiden kautta. Arvoketjussa olevat toimijat saattavat suosia taksonomian ja muiden vastuullisuusvelvoitteiden mukaista rakentamista.

Asiantuntijuus kasvaa täydennyskoulutuksella

Vastuullisuus näkyy rakennusyritysten, kiinteistönomistajien ja rakennuttajien toiminnassa yhä vahvemmin. Kilpailukyvyn säilyttämiseksi muuttuvassa toimintaympäristössä vastuullisuus tulee rakentaa sisään yrityksen ydinliiketoimintaan.

Vastuullisuuden kytkeminen osaksi yrityksen strategiaa, liiketoimintaa ja jokaisen osaajan arkea vaatii uuden oppimista. Metropolia tarjoaa eväät tähän tarpeeseen uudella Vastuullisuus kiinteistö- ja rakennusalalla -täydennyskoulutuksella. Opintokokokonaisuus antaa myös hyvän perusymmärryksen CSDR-raportoinnin pääperiaatteista.

Koulutus sopii loistavaksi osaamisen täydentämisen paketiksi esimerkiksi liiketoiminta- ja myyntihenkilöstölle, kiinteistön omistajille sekä kiinteistöpäälliköille, vastuullisuus- ja ympäristöasiantuntijoille sekä pohjakurssiksi uudenlaista urasuuntaa etsivälle. Täydennyskoulutus sopii esimerkiksi rakennusalan, maanrakennuksen, infran tai talonrakennuksen parissa toimiville organisaatioille. hyötyvät esimerkiksi rakennus Koulutuksen käytyään opiskelijoilla on selkeä käsitys, millaisten haasteiden ja kysymysten kanssa yritykset painivat. Koulutus tukee myös laatu- ja viestintäasiantuntijoiden osaamista ja antaa työkaluja päivittäiseen asiantuntijatyöhön.

Kouluttajina kokeneet vastuullisuuden ja kiertotalouden liiketoimintaosaajat

Riitta HaapanenVastuullisuus kiinteistö- ja rakennusalalla -täydennyskoulutus on alun alkaen suunniteltu työssäkäyviä asiantuntijoita ajatellen. Koulutuksen sisällöt ja tehtävät ovat käytännönläheisiä, jotta opittua tietoa pääsee heti soveltamaan nykyiseen tai tulevaan työtehtävään tai -projektiin.

Pääkouluttajien lisäksi oppimista vauhdittaa runsas määrä vierailevia työelämän huippuasiantuntijoita mm. toimitilojen ammattilaiselta Spondalta ja rakennetun ympäristön asiantuntijalta Swecolta. Liike-elämässä tiukasti toimivat asiantuntijat tuovat kouluttautuville tuoreimman tiedon kiinteistö- ja rakennusalan toimialatapahtumista. Viimemisimmän tiedon valossa ja käytännönläheisten oppimismenetelmien vauhdittamana kurssi tarjoaa erinomaisen paikan osaamisen täydentämiseen.

Opintojaksosta vastaavat Riitta Haapanen ja Riikka Kinnunen ovat vastuullisen liiketoiminnan kehittämisen konkareita. Liiketoimintalähtöinen Haapanen on toiminut eri toimialoilla johto- ja kehitystehtävissä mm. vastuullisuuden ja EHSQ-toiminnon parissa. Ympäristöasioiden lisäksi erilaiset sosiaalisen vastuun kysymykset sekä yhteiskunnalliset teemat kuuluvat Haapasen vahvuuksiin. Kinnusella puolestaan on näyttöjä asiakkaiden kiertotalousliiketoiminnan edistämisestä ja kasvattamisesta useilla eri toimialoilla. Hän on perehtynyt erityisesti kiinteistö- ja rakentamisalan kiertotalouteen, materiaalikiertojen edistämiseen sekä jätehuollon ja purkamisen sääntelyyn.

Viime vuodet vastuullisuuskysymysten parissa eri toimialoilla työskennellyt Haapanen näkee, että vastuullisuuden teemat korostuvat tällä hetkellä yhteiskunnan keskusteluissa toimialasta riippumatta.

“Kiinteistö- ja rakennusalan vastuullisuus on erityisen kiinnostavaa, koska se koskettaa meitä kaikkia. Sillä on myös suuri yhteiskunnallinen merkitys monesta näkökulmasta, esimerkiksi päästöjen vähentämisen, materiaalien uudelleenkäytön ja kierrätyksen saralla. Metropolian kira-alalle räätälöity koulutus antaa hyvät pohjatiedot sekä pureutuu toimialan erityiskysymyksiin. Kouluttajana minulla on käytännönläheinen ote asioihin ja haluan avata isoja ja vaikeita kokonaisuuksia tavalla, joka auttaa yrityksiä ja taydennyskoulutettavia kehittämään ja kehittymään. Lisäksi edelläkävijäyrityksistä tulevat vieraspuhujat kertovat kiinnostavasti ja käytännönläheisesti tekemästään työstä ja alan trendeistä”, Haapanen toteaa.

Riikka KinnunenMyös Kinnusen tavoitteena on olla mukana edistämässä kira-alan käytänteitä ja pitää alan yritykset mukana muutoksessa. Opetustyössään hän haluaa aina tuoda mukaan käytännön esimerkkejä ja hyviä käytäntöjä, joita kukin voi soveltaa oman yrityksen tai työpaikan toimintatapoihin.

“Ei ole kovin monia vuosia, kun kiinteistö- ja rakennusalan suurin ympäristöteko oli jätteiden asianmukainen lajittelu. Ilmastotavoitteet ja parempi ymmärrys kiertotalouden mahdollisuuksista ovat asettaneet kuitenkin varsin nopealla tahdilla kiinteistö- ja rakennusalan vastuullisuudelle aivan uudet raamit. Ajatusten herättäminen ja keskustelun aikaansaaminen on minulle tärkeää jokaisessa koulutuksessa”, sanoo Kinnunen.  

Vastuullisuuden ja kiertotalouden syväosaajat Haapanen ja Kinnunen lupaavat, että koulutuksen käyneet saavat selkeän käsityksen siitä, millaisten haasteiden ja kysymysten kanssa yritykset painivat tällä hetkellä, ja miten vastuullisuusperiaatteita voidaan kehittää omassa yrityksessä. Opintojaksoon olennaisena osana kuuluvaa kurssityötä tehdään koko koulutuksen ajan, opiskelijalla mahdollisuus syventää osaamistaan heti alusta lähtien ja sitouttaa opittua käytäntöön. Koulutus antaa pohjaosaamisen, miten tätä tietoa voidaan omassa yrityksessä viedä eteenpäin ja käyttää liiketoiminnan kasvattamiseen sekä uusien liiketoiminta-alueiden löytämiseen.

Vastuullinen rakennusalaTulevaisuuden kiinteistö- ja rakennusalan ympäristöosaamista Metropoliasta

Metropoliassa vastuullisuus on yksi strategisista painopistealueista ja osaamista tarjotaan myös yritysten käyttöön. Olemme sitoutuneita edistämään vihreää siirtymää sekä ympäristövastuullisuutta myös kiinteistö- ja rakennusalalla. Koulutustarjontaan on lisätty korkealaatuisia täydennyskoulutuksia aikuisopiskelijoille sekä työssäkäyville asiantuntijoille. Opinnot on mahdollista suorittaa työn ohessa ja opittuja taitoja voi saman tien soveltaa omalle työpaikalle.

Avoimessa tarjonnassa on useita ympäristö- ja vastuullisuusteemaisia täydennyskoulutuksia. Kauttamme voi tilata myös yrityskohtaisesti räätälöityjä koulutuskokonaisuuksia, jotka voivat olla muutaman tunnin tietoiskuja, muutaman päivän peruskoulutuksia tai laajempia valmennusohjelmia. Kokonaisuus suunnitellaan yhdessä tilaajan kanssa.

Lue lisää täydennyskoulutustarjonnasta Metropolian verkkosivuilta