Veronica Järvinen: Konetekniikan insinööritutkinto tarjoaa valmiudet kestävän tulevaisuuden työelämään

14.3.2024 - 12:42

Veronica Järvinen aloitti opintonsa Metropoliassa vuonna 2021. Hän kertoo valinneensa Metropolian, koska se tarjosi mahdollisuuden opiskella konetekniikkaa ja suuntautua koneautomaatioon. Hän kertoo olleensa kiinnostunut teknologiasta jo nuoresta pitäen perheen teknisen taustan vaikutuksesta. Valintaan vaikutti myös Metropolia Ammattikorkeakoulun hyvä sijainti pääkaupunkiseudulla. Hyvinä asioina korkeakouluopinnoista Veronica nostaa esiin työelämälähtöisen lähestymistavan ja monipuoliset opetusmenetelmät, mukaan lukien vierailijaluennot ja innovaatioprojektit.

Veronican mukaan yhteisöllisyys ja tuki opiskelijoiden välillä ovat olleet vahva osa Metropolian ilmapiiriä. Ryhmässä vallitsee hyvä yhteishenki ja apua on aina tarjolla niin opettajilta kuin kanssaopiskelijoilta. Myös koulun tarjoamat työskentely-ympäristöt ovat tukeneet oppimista ja koulun tarjoamat resurssit ovat mahdollistaneet mm. vaativien ohjelmistojen käytön.

Koulutus kestävän tulevaisuuden rakentajille

Konetekniikan insinööritutkinto tarjoaa opiskelijoilleen vankan pohjan työelämään ja samalla korostaa kestävän kehityksen periaatteita. Opiskelijat perehtyvät vihreän siirtymän aihepiireihin, kuten uusiutuvaan energiaan, energiatehokkuuteen ja ympäristöystävälliseen suunnitteluun. He saavat valmiudet kehittää ympäristömyönteisiä teknisiä ratkaisuja, jotka ovat olennainen osa nykyaikaista ja kestävää taloutta. Ala perustuu korkeaan teknologiaan ja osaamiseen, samalla huomioiden ympäristöarvot ja kestävän kehityksen periaatteet. Konetekniikan opiskelijoilla on ainutlaatuinen mahdollisuus olla eturintamassa kehittämässä ympäristöystävällisempiä teknisiä ratkaisuja.

Konetekniikan insinöörit ovat erittäin haluttuja työmarkkinoilla eri teknologia-alan tehtävissä. Tutkinto-ohjelma tarjoaa laajat työllistymismahdollisuudet esimerkiksi kone-, tuotekehitys- ja metalliteknologian tehtäviin eri teollisuudenaloille. Opiskelijat kehittyvät monipuolisiksi osaajiksi asiantuntevien opettajien avulla ja he pääsevät yhteistyöhön yritysten kanssa jo opiskeluaikana osana projekteja sekä työharjoittelujaksoja.

Suuntautumisvaihtoehdot konetekniikan opinnoissa

Konetekniikan opiskelijoilla on mahdollisuus valita kolmen suuntautumisvaihtoehdon välillä: koneautomaatio, koneensuunnittelu sekä valmistus- ja tuotantotekniikka. Kullakin suuntautumisvaihtoehdolla on omat erityispiirteensä ja työllistymismahdollisuutensa, mikä antaa opiskelijoille mahdollisuuden valita omien kiinnostustensa ja tavoitteidensa mukaisen polun. Veronica kertoo valinneensa koneautomaation vaihtoehdon kiinnostuksesta automaatiojärjestelmien suunnitteluun sekä 3d-mallintamiseen.

Veronican kokemukset Metropoliassa opiskelusta kuvastavat lähestymistapaa, jossa yhdistyvät käytännön tekeminen, tekninen osaaminen ja yhteisöllinen oppiminen. Kuten Veronica mainitsee, alalle ei tarvita välttämättä aiempaa teknistä taustaa, vaan kiinnostus ja halu oppia ovat tärkeämpiä. Lopuksi hän kannustaakin kaikkia kiinnostuneita hakemaan konetekniikan insinööritutkintoon.

Lue lisää konetekniikan insinööri (AMK) -tutkinnosta