Laatu Metropoliassa

Laatu on Metropolian työntekijöille yhteinen tärkeä arvo, johon tähtäämme kaikessa toiminnassamme. Laadukkaan asiatuntijatyön takana ovat motivoituneet ja kehittämismyönteiset työntekijät, joiden pyrkimyksenä on aikaansaada erinomaisia tuloksia hyvässä hengessä.

Toimintaa kehitetään ja parannetaan jatkuvasti arviointi- ja palautejärjestelmistä saatujen tulosten perusteella niin, että Metropolia vastaa asiakkaidensa tarpeisiin parhaalla mahdollisella tavalla. Haluamme kasvaa ja kehittyä strategiamme mukaisesti tänään ja tulevaisuudessa ja tätä kautta tuottaa laadukasta huippuosaamista kansallisesti ja kansainvälisesti. Lue lisää strategiastamme.

Laatupolitiikka

Laatujärjestelmän tavoitteet ja perusperiaatteet

Laatujärjestelmän tavoitteena on tukea strategisten ja operatiivisten tavoitteiden saavuttamista. Laatujärjestelmän rakenteet ja menettelyt ohjaavat tähän ja toimivat jatkuvan kehittämisen työkaluna. Keskeinen väline laadun parantamisessa on toimintatapojen ja tulosten säännöllinen arviointi. Arviointi, toiminnan kehittäminen ja uudistaminen pohjautuvat yhteisölliseen vuoropuheluun. Kaikessa toiminnassa on sitouduttu jatkuvaan parantamiseen PDCA-syklin mukaisesti.

Laadunhallinnan tavoitteena on, että toiminta Metropoliassa on tarkoituksenmukaista ja kustannustehokasta. Laatujärjestelmä tukee metropolialaisia työssään ja auttaa saavuttamaan korkeatasoisia tuloksia, joita eri sidosryhmät arvostavat ja joihin ne ovat tyytyväisiä. Pyrkimys korkeaan laatuun on yksi Metropolian arvoista. Toimintatavat osallistavat kaikkia työntekijöitä laadunhallintaan, mikä vahvistaa laatukulttuuria.

Laadunhallinnan vastuut

Metropolian laatupolitiikan toteuttaminen jatkuvan parantamisen periaatteen mukaisesti on kaikkien Metropolian työntekijöiden vastuulla, kunkin työtehtäviin liittyviltä osin. Laatupolitiikan johtamisesta vastaa Metropolian toimitusjohtaja-rehtori. Johtoryhmässä toimivat johtajat vastaavat vastuualueensa osalta toiminnan tuloksista, sujuvuudesta, arvioinnista ja kehittämisestä sekä uusien toimintatapojen käytäntöön viennistä ja niistä viestimisestä.

Kukin Metropolian esimies vastaa oman yksikkönsä laadukkaasta toiminnasta sekä Metropolian laatujärjestelmän rakenteiden ja menettelyiden käyttämisestä. Metropolian oppimis-, tki- ja liiketoiminnan sekä yhteisten palvelujen tavoitteet, toimintakäytännöt, seuranta, arviointi ja kehittäminen kuvataan Metropolian OMA-intranetissa. Sinne myös dokumentoidaan ydintoimintojen tulokset sekä kehittämissuunnitelmat.

Metropolian systemaattista laadunhallintaa tukee laaturyhmä, jossa on edustajat Metropolian keskeisistä ydin- ja tukitoiminnoista. Laaturyhmä jakautuu laatujärjestelmän tilaa seuraavaan ydinryhmään ja ydinryhmän tavoitteita tukevaan tukiryhmään. Ydinryhmän kokoonpano voi vaihdella käsiteltävästä teemasta riippuen. Ryhmän työtapa perustuu yhteiskehittelyyn ja vuoropuheluun, ja osallistaa laadunhallinnan kehittämiseen kaikkia Metropolian toiminnan tasoja.

Jatkuvan kehittämisen kehä

Metropoliassa toiminnan jatkuvan kehittämisen kehä on laadukkaaseen toimintaan pyrkivä spiraalimainen jatkuvan parantamisen prosessi, joka ohjaa ja kehittää toimintaa.

Suunnittelu

Asetetaan tavoitteet ja suunnitellaan toiminta. Toiminnan suunnittelu perustuu korkeakoulun strategiaan ja analysoituun palautetietoon sekä toimintaympäristöä koskevaan nykytila- ja ennakointitietoon.

Suunnittelussa käytetään sekä olemassa olevaa tutkimus- ja kokemusperäistä tietoa että toimintaympäristöstä saatavaa tietopohjaa. Metropoliassa on viime vuosina enenevissä määrin kannustettu kokeilukulttuuriin. Se kannustaa lyhyempään suunnitteluvaiheeseen ja sen kautta nopeampaan toteutukseen. Näin osa suunnittelusta tapahtuu toteutuksen jo alettua. Tällöin toteutuksen haasteista saadaan lisätietoa hyödynnettäväksi osaksi suunnittelua.

Toteutus

Toimitaan suunnitelmien mukaisesti. Toteutus rakentuu suunnitelmien, tavoitteiden ja yhteisesti käytössä olevien toimintaohjeiden ja -tapojen pohjalle.

Arviointi

Arviointitietoa kerätään järjestelmällisesti ja pitkäjänteisesti. Keskeistä arviointitietoa ovat opiskelijapalautteet, asiakaspalautteet, sidosryhmäkyselyt, alumnikyselyt, ohjaus- ja asiantuntijaryhmät sekä Metropolian neuvottelukunnat.

Laatua, vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta pyritään seuraamaan arvioinnissa reaaliaikaisesti, jotta havaittuihin mahdollisuuksiin ja ongelmiin voidaan reagoida nopeasti.

Kehittäminen

Metropolian toimintaa kehitetään analysoimalla arvioinnista saatua tietoa ja jalostamalla sen pohjalta ideoita sekä ratkaisuvaihtoehtoja toiminnan kehittämiseksi ja parantamiseksi.