Metropolian kestävän kehityksen tiekartta 2030

Metropolian kestävän kehityksen tiekartassa on viisi päätavoitetta vuodelle 2030:

 1. Johdamme vastuullisesti ja ihmislähtöisesti
 2. Olemme hiilineutraali korkeakoulu 2030
 3. Kasvamme kestävästi ja investoimme tulevaisuuteen
 4. Jokainen metropolialainen osaa edistää kestävää kehitystä työelämässä ja yhteiskunnassa
 5. Luomme yhteistyössä innovatiivisia ratkaisuja kestävän kehityksen haasteisiin

Seuraavaksi esitellään jokainen tavoite, millaisia toimenpiteitä tavoite pitää sisällään, millä toimenpiteitä mitataan ja mikä on toimenpiteiden aikataulu.

Tavoite 1: Johdamme vastuullisesti ja ihmislähtöisesti

Avainindikaattori: Henkilöstötutkimuksen yleisindeksi

Toimenpiteet:

 1. Johdamme vastuullisesti ja ihmislähtöisesti johtamisjärjestelmän, esimiestyön ja ajattelun uudistamisen avulla.
  Indikaattori: Henkilöstötutkimuksen yleisindeksi
  Aikataulu: 2022-2029
 2. Huolehdimme koko korkeakouluyhteisön terveydestä, hyvinvoinnista ja turvallisuudesta.
  Indikaattori: Henkilöstötutkimus ja valmistuneiden opiskelijoiden palautekysely
  Aikataulu: 2021-2029
 3. Edistämme tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja moninaisuutta korkeakouluyhteisössä.
  Indikaattori: Henkilöstön ja opiskelijoiden ikä- ja sukupuolijakaumat
  Aikataulu: 2021-2029
 4. Lisäämme osallisuuden ja avoimen dialogin mahdollisuuksia korkeakouluyhteisössä.
  Indikaattori: Henkilöstötutkimus (viestintä ja osallistuminen)
  Aikataulu: 2021-2024

Tavoite 2: Olemme hiilineutraali korkeakoulu 2030

Avainindikaattori: Hiilijalanjälki tCO2e

Toimenpiteet:

 1. Laajennamme päästölaskentaamme kunnianhimoisemmaksi ja lukitsemme vertailuvuodeksi vuoden 2022. Otamme mukaan hiilikädenjäljen.
  Indikaattori: tehty/ei
  Aikataulu: 2021-2023
 2. Lisäämme uusiutuvan energian käyttöä ja parannamme kiinteistöjemme energiatehokkuutta.
  Indikaattori: kulutettu energia MWh
  Aikataulu 2021-2024
 3. Tuemme vähäpäästöistä liikkumista ja vähennämme liikkumisesta aiheutuvia päästöjä.
  Indikaattori: CO2e
  Aikataulu: 2021-2023
 4. Edistämme luonnonvarojen kestävää käyttöä ja resurssitehokkuutta kaikessa toiminnassamme (ml. tilankäyttö, jätehuolto, veden kulutus).
  Indikaattorit: Jätteiden määrät kuutioissa, vedenkulutus kuutioissa
  Aikataulu: 2022-2024
 5. Vähennämme investointiemme ja hankintojemme päästöjä.
  Indikaattori: CO2e
  Aikataulu: 2023-2024
 6. Suosimme ilmastoystävällistä ruokaa ja vähennämme ruokahävikkiä.
  Indikaattori: ruokahävikin määrä tn
  Aikataulu: 2023
 7. Kompensoimme ne päästöt, joita emme ole voineet nollata.
  Indikaattori: Kompensaatiot euroissa
  Aikataulu: 2029-2030

Tavoite 3: Kasvamme kestävästi ja investoimme tulevaisuuteen

Avainindikaattori: Vastuullisuuskriteerien mukaisten investointien prosenttiosuus kaikista investoinneista

Toimenpiteet:

 1. Teemme liiketoimintaa vastuullisesti ja valitsemme yhteistyökumppanit vastuullisen liiketoiminnan periaatteiden mukaisesti.
  Indikaattori: Jatkuva kehittäminen
  Aikataulu: 2021-2029
 2. Määrittelemme vastuullisen sijoittamisen periaatteet ja otamme ne käyttöön kaikessa sijoitustoiminnassa.
  Indikaattori: Vastuullisuuskriteerien mukaisten sijoitusten prosenttiosuus
  Aikataulu: 2022-2024
 3. Teemme investointeja ja hankintoja vain kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.
  Indikaattori: Vastuullisuuskriteerien mukaisten investointien ja hankintojen prosenttiosuus
  Aikataulu: 2022-2024
 4. Edistämme kiertotalousajattelua, -osaamista ja liiketoimintamalleja.
  Indikaattori: Yhteiskäyttösopimusten arvo euroissa
  Aikataulu: 2021-2029

Tavoite 4: Jokainen metropolialainen osaa edistää kestävää kehitystä työelämässä ja yhteiskunnassa

Avainindikaattori: Valmistuneiden opiskelijoiden palautekysely (AVOP) ja henkilöstön suorittamat opinnot

Toimenpiteet:

 1. Integroimme kestävän kehityksen sisällöt kaikkeen koulutustarjontaan 2023 loppuun mennessä.
  Indikaattori: Valmistuneiden opiskelijoiden palautekysely (AVOP) kestävän kehityksen osaamisesta
  Aikataulu: 2021-2023
 2. Lisäämme Metropolian henkilöstön osaamista kestävästä kehityksestä.
  Indikaattori: Suoritetut opinnot
  Aikataulu: 2021-2022
 3. Rakennamme yksilöllisiä ja joustavia oppimisratkaisuja elämän eri tilanteisiin.
  Indikaattori: Tutkintokoulutusten ulkopuoliset suoritetut opintopisteet
  Aikataulu: 2021-2029
 4. Varmistamme koulutuksen saavutettavuuden ja joustavuuden mm. digitalisaation avulla.
  Indikaattori: Verkkototeutusten ja monimuoto-opintojen %-osuus kaikista toteutuksista
  Aikataulu: 2022-2023

Tavoite 5: Luomme yhteistyössä innovatiivisia ratkaisuja kestävän kehityksen haasteisiin

Avainindikaattori: Kestävää kehitystä edistävien TKI-hankkeiden prosenttiosuus

Toimenpiteet:

 1. Ohjaamme innovaatiokeskittymien toimintaa strategisesti valittuihin SDG-tavoitteisiin vaikuttavuuden lisäämiseksi.
  Indikaattori: SDG-tavoitteita edistävien TKI-hankkeiden prosenttiosuus
  Aikataulu: 2021-2024
 2. Vauhditamme kestävän kehityksen haasteiden ratkaisemista ilmiölähtöisellä otteella ja avoimen innovaatio- ja tutkimustoiminnan keinoin.
  Indikaattori: Avointen julkaisujen prosenttiosuus kaikista julkaisuista
  Aikataulu: 2021-2024
 3. Vahvistamme alueen elinvoimaa kestävän yrittäjyyden, liiketoiminnan ja työllisyyden avulla.
  Indikaattori: Start-up tiimien ja henkilöstön lukumäärä
  Aikataulu: 2022-2024