AMKosaaja-hankerekisteri (useamman korkeakoulun yhteisrekisteri)

Tietosuojaseloste perustuu EU:n tietosuoja-asetuksen (2016/679, General Data Protection Regulation, ”GDPR”) rekisteröityjen informointivelvoitteeseen (GDPR:n artiklat 12-14), GDPR:n artiklan 30 mukaiseen rekisterinpitäjän velvoitteeseen ylläpitää selostetta vastuullaan olevista käsittelytoimista sekä GDPR:ää täydentävän kansallisen tietosuojalain (1050/2018) velvoitteisiin.

Tämä tietosuojaseloste on lisäksi pyritty laatimaan saavutettavaksi EU:n ns. saavutettavuusdirektiivin ja sitä täydentävän kansallisen digipalvelulain vaatimuksiin pohjautuen (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (2016/2102) julkisen sektorin elinten verkkosivustojen ja mobiilisovellusten saavutettavuudesta (2016/2102); Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta (306/2019)).

Rekisterin nimi

AMKosaaja-hankerekisteri (useamman korkeakoulun yhteisrekisteri)

Rekisterinpitäjä

Yhteisrekisterinpitäjien nimet:

Haaga-Helia Ammattikorkeakoulu Oy
Hämeen Ammattikorkeakoulu Oy
Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy
Laurea-ammattikorkeakoulu Oy
Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy

Yhteisrekisterinpitäjien yhteystiedot:

Haaga-Helia Ammattikorkeakoulu Oy (y-tunnus: 2029188-8)
Vierailuosoite: Ratapihantie 13, 00520 Helsinki
Puhelin (vaihde): + 358 9 229 611
Sähköposti (kirjaamo): kirjaamo(at)haaga-helia.fi

Hämeen Ammattikorkeakoulu Oy (y-tunnus: 2617489-3)
Postiosoite: PL 230, 13101 Hämeenlinna
Vierailuosoite: Visamäentie 35, 13100 Hämeenlinna
Puhelin (vaihde): +358 3 6461
Sähköposti: hamk(at)hamk.fi

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy (y-tunnus: 2472908-2)
Postiosoite: PL 68, 50101 Mikkeli
Vierailuosoite: Patteristonkatu 3 D, 50101 Mikkeli
Puhelin (vaihde): + 358 40 655 0555
Sähköposti (kirjaamo): kirjaamo(at)xamk.fi

Laurea-ammattikorkeakoulu Oy (y-tunnus: 1046216-1)
Postiosoite: Ratatie 22, 01300 Vantaa
Vierailuosoite: Ratatie 22, 01300 Vantaa
Puhelin (vaihde): + 358 9 8868 7150
Sähköposti: rehtorintoimisto(at)laurea.fi

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy (y-tunnus: 2094551-1)
Postiosoite: PL 4000, 00079 Metropolia
Vierailuosoite: Myllypurontie 1, 00920 Helsinki
Puhelin (vaihde): + 358 9 7424 5000
Sähköposti (kirjaamo): kirjaamo(at)metropolia.fi

Rekisterin sisällöstä vastaava henkilö:

Nimi: Jenni Koponen
Tehtävä: Projektipäällikkö, Oppimisen verkostot ja palvelut, Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy
Osoite: Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy, PL 4000, 00079 METROPOLIA
Sähköposti: jenni.koponen [at] metropolia.fi

Rekisterin yhteyshenkilön yhteystiedot:

Nimi: Jenni Koponen
Tehtävä: Projektipäällikkö, Oppimisen verkostot ja palvelut, Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy
Osoite: Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy, PL 4000, 00079 METROPOLIA
Sähköposti: jenni.koponen [at] metropolia.fi

Tietosuojavastaava

Metropolian tietosuojavastaava, Riikka Ikäheimonen
Puhelin: 050 565 8499
Sähköposti: tietosuojavastaava [at] metropolia.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset sekä käsittelyn oikeusperuste

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:

AMKosaaja-hankkeen tavoitteena on jatkaa ja laajentaa AMKoodari-hankkeessa ohjelmistoalan osaajapulaan kehitettyä koulutuksen toteutusmallia muille osaajapula-aloille ja tarjota viiden ammattikorkeakoulun opintotarjonnasta lyhytkestoista koulutuksia ja ohjausta tekoälyä hyödyntäen. AMKosaaja-hankkeen toteutuksen yhteydessä käsitellään henkilötietoja. Tämä toiminta muodostaa AMKosaaja-hankkeelle henkilörekisterin. AMKosaaja-hankkeessa mukana olevat viisi suomalaista ammattikorkeakoulua, jotka on lueteltu tämän tietosuojaselosteen kohdassa 2, ovat laatineet keskinäisen sopimuksen yhteisrekisterinpitäjyydestä GDPR:n artiklan 26 mukaisesti.

AMKosaaja-hankerekisteriin tallennetaan tietoja, jotka saadaan kaikkien viiden AMKosaaja-hankkeen korkeakoulun AMKosaaja-opiskelijoilta.

Tietoja käsitellään muun muassa, kun:

AMKosaaja-opiskelijat vastaavat yhteiseen sähköiseen palautekyselyyn (e-lomake)

AMKosaaja-opintoja suorittaneille opiskelijoille toteutetaan sähköinen palautekysely kaksi kertaa vuodessa e-lomakkeen avulla. Palautekyselyn tarkoitus on kerätä tietoa opiskelijoiden kokemuksista AMK-osaaja-koulutuksiin liittyen ja tietoja hyödynnetään kehittämistarkoituksiin, vaikuttavuuden arviointiin ja hanketulosten raportointiin. Palautekyselyssä kerätään muun muassa tietoa AMKosaaja-opintojakson keskeyttäneiden opiskelijoiden keskeyttämisen syistä. Kyselyyn vastaaminen on vapaaehtoista ja suostumusperusteista. Palaute annetaan nimettömästi. Vastaukset tallentuvat palautekyselyä hallinnoivan Metropolia Ammattikorkeakoulun palvelimelle ja Metropolia Ammattikorkeakoulun henkilökunnan jäsen käsittelee ja tekee tuloksista yhteenvetoraportin. Tulokset raportoidaan niin, ettei yksittäistä henkilöä voida tunnistaa.

Käsittelyn oikeusperuste:

AMKosaaja-hankkeen henkilörekisterissä olevien henkilötietojen käsittely perustuu:

 • Suostumukseen
 • Lakisääteiseen velvoitteiseen

Hankkeen palauterekisterin osalta henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste on suostumus.

Suostumus toimii käsittelyn perusteena myös rekisterin sisältämien erityisiin henkilöryhmiin kuuluvien tietojen käsittelyn osalta eli niin sanottujen arkaluonteisten tietojen osalta (TSA 9 artikla). Tieto elämäntilanteesta on tällainen arkaluonteinen tieto.

Opintosuoritusten osalta käsittely perustuu rekisterinpitäjien lakisääteiseen velvollisuuteen. Säädökset, joihin käsittely perustuu:

 • Laki valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekisteristä (884/2017)
 • Ammattikorkeakoululaki (932/2014)

Rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutetut edut

AMKosaaja-hankerekisteriin tallennettujen tietojen käsittelyn oikeusperuste ei ole ”oikeutettu etu”. Siksi tämä kohta ei sovellu.

Rekisterin henkilötietoryhmät

AMKosaaja-hankerekisteriin tallennetaan seuraavia tietoja AMKosaaja-opiskelijoilta:

Opintojaksoilmoittautumistiedot AMKosaaja-opintoihin ilmoittautuneilta opiskelijoilta

 • Ilmoittautumiset kurssille/opintojaksolle

Ilmoittautumistietoja käsitellään lakiin perustuen kunkin korkeakoulun ilmoittamalla tavalla.

AMKosaaja-opiskelijat vastaavat yhteiseen sähköiseen palautekyselyyn (e-lomake)

 • Syntymävuosi
 • Sukupuoli
 • Asuinpaikkakunta
 • Koulutustausta
 • Elämäntilanne
 • Työkokemus

Henkilötietojen säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötiedot on pääsääntöisesti saatu rekisteröidyltä itseltään.

Tietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät sekä säännönmukaiset luovutukset

AMKosaaja-hankerekisterin sisältämiin henkilötietoihin annetaan tarpeen vaatiessa pääsy (ns. admin-tunnusten avulla, esim. teknisen vian korjaustilanteessa järjestelmätoimittajalle/mittalaitteen huoltajalle) seuraavaksi lueteltavissa järjestelmissä. Kaikki käytettävät järjestelmien/laitteiden/ohjelmistojen toimittajat (yritykset niiden takana) ovat tulkittavissa henkilötietojen vastaanottajiksi ja säännönmukaisen luovutuksen saajaksi rekisterin taholta.

Eduix Oy ja E-lomake-ohjelmisto

AMKosaaja -hankkeen palautekysely toteutetaan e-lomakkeella. E-lomakkeen avulla annetut vastaukset tallentuvat Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n palvelimelle.

Microsoft Corporation ja Microsoft Office Excel -taulukkolaskentaohjelmisto

Kaikkien ammattikorkeakoulujen AMKosaaja-opiskelijoiden palautekyselyvastaukset siirretään Metropolia Ammattikorkeakoulun toimesta tietojen hallinnoimiseksi Exceliin.

SPSS Finland Oy ja IBM SPSS-ohjelmisto

AMKosaaja -hankkeen palautekyselyyn vastauksia (kaikkien ammattikorkeakoulujen AMKosaaja-opiskelijoiden palautekyselyvastauksia) analysoidaan SPSS-ohjelmistolla. Metropolia Ammattikorkeakoulu lähettää salatulla sähköpostilla Excel-tiedostoon tallennetut ja SPSS-ohjelmiston analysoinnin läpikäyneet palautekyselyvastaukset muihin AMKosaaja-hankkeen ammattikorkeakouluihin tarvittaessa tiedoksi.

Microsoft Corporation ja Microsoft Outlook Exchange - Sähköpostijärjestelmä

AMKoodari -hankkeen palautekyselylinkki lähetetään AMKoodari-opiskelijoille sähköpostijärjestelmän avulla vastattavaksi. Sähköpostiviestintään käytetään Microsoft Outlook Exchange -sähköpostijärjestelmää. Metropolian sähköpostijärjestelmä toimii Metropolian omalla palvelimella Suomessa. Metropolia Ammattikorkeakoulu lähettää palautekyselyvastauksien perusteella tekemänsä analyysin/havainnoit/jatkokehitysideat/raportin tiedoksi ja hyödynnettäväksi muihin AMKosaaja-hankkeen ammattikorkeakouluihin sähköpostilla.

Deltagon Group Oy ja sec@gw sähköpostin turvapostiratkaisu

Metropoliassa on käytössä turvaposti (sähköpostiin tuleva lisätoiminnallisuus, Deltagonin sec@gw turvapostiratkaisu), jolloin sähköpostitse lähetettäväksi suunniteltu luottamuksellinen materiaali voidaan tarpeen vaatiessa lähettää salatulla sähköpostilla vastaanottajalle

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle tai kansainvälisiin järjestöihin

AMKosaaja-hankerekisterin sisältämiä henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle tai kansainvälisiin järjestöihin.

Henkilötietojen säilyttämisaika

AMKosaaja-hankerekisterin yhteydessä kerätyt ja käsiteltävät henkilötiedot säilytetään rekisterissä määräajan. Hankkeen päättymisen jälkeen (hankeaika 2021-2023) määräajan säilytettäviä tietoja säilytetään niiden analysointia ja raportointia varten kesäkuuhun 2024.

Tiedot ilmoittautumisista, opintosuorituksista ja opinto-oikeuksista ovat pysyvästi säilytettäviä tietoja. Säilytysaika perustuu kansallisarkiston ammattikorkeakouluille antamaan pysyväissäilytysmääräykseen.

Säilytysajan määräytymisessä huomioitu sääntely:

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja vai ei. Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus saada pääsy rekisteröityä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Rekisteröidyn oikeuksien toteuttamispyyntöön on tietosuoja-asetuksen mukaisesti rekisterinpitäjän annettava vastaus kuukauden kuluttua pyynnön vastaanottamisesta.

A. Oikeus saada pääsy henkilötietoihin

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on tallennettu. Rekisteröity voi tehdä tietopyynnön toimittamalla Metropolian julkisilta verkkosivuilta ja/tai Metropolian intranetistä löytyvän huolellisesti täytetyn, tulostetun ja henkilökohtaisesti allekirjoitetun rekisteröidyn tietopyyntölomakkeen johonkin kolmesta Metropolian opiskelija- ja hakijapalveluiden toimistosta. Rekisteröidyn ollessa henkilökunnan edustaja, voi hän toimittaa pyyntölomakkeen Metropolian henkilöstöhallinnon yksikölle. Pyynnön esittämisen yhteydessä rekisteröidyn on todistettava henkilöllisyytensä jollakin luotettavalla tavalla (esimerkiksi esittämällä virallisen henkilöllisyystodistuksen tai ajokorttinsa pyynnön vastaanottavalle Metropolian työntekijälle).

Ohessa käyntiosoitteet Metropolian opiskelija- ja hakijapalveluiden toimistoihin:

Metropolian Myllypuron kampus

Myllypurontie 1, 00920 Helsinki

Metropolian Arabian kampus

Hämeentie 135 D, 00560 Helsinki

Metropolian Myyrmäen kampus

Leiritie 1, 01600 Vantaa

Metropolian Karamalmin kampus

Karaportti 2, 02610 Espoo

Ohessa käyntiosoite Metropolian henkilöstöhallinnon yksikköön:

Metropolian Myllypuron kampus (C- ja D-rakennus, 5.krs.)

Myllypurontie 1, 00920 Helsinki

Metropolian opiskelija- ja hakijapalveluiden toimistosta ja/tai henkilöstöhallinnon yksiköstä pyyntö ohjataan keskitetysti Metropolian tietosuojavastaavalle, (sähköposti: tietosuojavastaava [at] metropolia.fi).

Rekisteröidyn tietopyyntöön vastauksen antaa Metropolian tietosuojavastaava. Tarpeen vaatiessa tietosuojavastaavalta voi tiedustella lisätietoja pyynnön käsittelyn etenemisestä tai vastauksen sisällöstä.

B. Oikeus tietojen oikaisemiseen ja käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus siihen, että rekisterinpitäjä rajoittaa käsittelyä, jos kyseessä on yksi seuraavista:

 • rekisteröity kiistää henkilötietonsa paikkansapitävyyden (oikeus tietojen oikaisemiseen), jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa rekisterinpitäjä voi varmistaa tietojen paikkansapitävyyden;
 • käsittely on lainvastaista ja rekisteröity vastustaa henkilötietojensa poistamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista;
 • rekisterinpitäjä ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Kyseinen Metropolian henkilötietorekisterin tietojen oikaisupyyntö tai käsittelyn rajoittamispyyntö voidaan tehdä toimittamalla pyyntö johonkin edellä mainitusta Metropolian opiskelija- ja hakijapalveluiden toimistosta tai Metropolian henkilöstöhallinnon yksikköön (vain työntekijät), jossa pyynnön esittämisen yhteydessä rekisteröidyn on todistettava henkilöllisyytensä jollakin luotettavalla tavalla.

C. Oikeus tietojen poistamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot poistettua Metropolian rekisteristä ilman aiheetonta viivytystä edellyttäen, että jokin seuraavista täyttyy:

 • henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin;
 • rekisteröity peruuttaa suostumuksen, johon käsittely on perustunut, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta;
 • henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti; tai
 • henkilötiedot on poistettava unionin oikeuteen tai kansallisen lainsäädäntöön perustuvan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.

Kyseinen Metropolian henkilötietorekisteriin kohdistuvan tietojen poistopyyntö voidaan tehdä toimittamalla pyyntö johonkin kolmesta, edellä mainitusta Metropolian opiskelija- ja hakijapalveluiden toimistosta tai Metropolian henkilöstöhallinnon yksikköön (vain työntekijät), jossa pyynnön esittämisen yhteydessä rekisteröidyn on todistettava henkilöllisyytensä jollakin luotettavalla tavalla.

D. Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Ei sovellu.

E. Oikeus olla joutumatta henkilötietojen tietoturvapoikkeaman kohteeksi

Rekisteröidyllä on oikeus olla joutumatta sellaisen EU:n tietosuoja-asetuksen artiklassa 33 mainitun henkilötietojen tietoturvapoikkeaman kohteeksi, joka perustuu rekisterinpitäjän tietosuoja- ja/tai tietoturva-asioiden laiminlyömiseen, tai rekisterinpitäjän käyttämän henkilötietojen käsittelijän tietosuoja- ja/tai tietoturva-asioiden laiminlyömiseen. Rekisteröidyllä on oikeus tulla informoiduksi ilman tarpeetonta viivytystä, jos henkilötietojen tietoturvaloukkaus todennäköisesti aiheuttaa korkean riskin luonnollisten henkilöiden oikeuksille ja vapauksille.

Rekisteröidyn vastustamisoikeus

EU:n tietosuoja-asetuksen 21 artiklan mukaisesti rekisteröidyllä on oikeus vastustaa, henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella, häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä, joka perustuu 6 artiklan 1 kohdan e alakohtaan (käsittely on tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi), kuten näihin säännöksiin perustuvaa profilointia. Rekisterinpitäjä ei saa enää käsitellä henkilötietoja, paitsi jos rekisterinpitäjä voi osoittaa, että käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää rekisteröidyn edut, oikeudet ja vapaudet tai jos se on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Kerättävien henkilötietojen käsittelyn vastustamispyyntö voidaan tehdä toimittamalla pyyntö johonkin kolmesta, edellä mainitusta Metropolian opiskelija- ja hakijapalveluiden toimistosta tai Metropolian henkilöstöhallinnon yksikköön (vain työntekijät), jossa pyynnön esittämisen yhteydessä rekisteröidyn on todistettava henkilöllisyytensä.

Oikeus peruuttaa suostumus

Jos henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste (tai mikään niistä) eli ole suostumus, niin muokkaa silloin tämä kohta esim. muotoon: ”Ei sovellu tämän henkilörekisterin osalta”. ->punaisen huomiotekstin myös saa mielellään ottaa pois).

Mikäli henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn antamaan suostumukseen, on rekisteröidyllä oikeus peruuttaa käsittelyyn antamansa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen tätä suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

Metropoliassa kerättävien henkilötietojen käsittelyyn liittyvä suostumuksen peruuttaminen (peruuttamispyyntö) voidaan tehdä toimittamalla pyyntö johonkin kolmesta, edellä mainitusta Metropolian opiskelija- ja hakijapalveluiden toimistosta (tai henkilökunnan edustajan tapauksessa henkilöstöhallinnon yksikköön), jossa pyynnön esittämisen yhteydessä rekisteröidyn on todistettava henkilöllisyytensä.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

Kansallinen valvontaviranomainen on Suomessa Tietosuojavaltuutetun toimisto, yhteystiedot:

Tietosuojavaltuutetun toimisto
Käyntiosoite: Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki
Postiosoite: PL 800, 00531 Helsinki

Puhelin (vaihde): + 358 29 56 66700
Faksi: + 358 9 56 66735
Sähköposti: tietosuoja [at] om.fi

Rekisterin suojauksen periaatteet

Yleinen kuvaus teknisistä ja organisatorisista turvatoimista, joilla rekisteröityjen henkilötietoja ja rekistereitä Metropoliassa pyritään suojaamaan:

 • Rekisterinpitäjän (Metropolian) ja järjestelmätoimittajien kanssa on sovittu rekisterin suojauksesta. Tarpeen vaatiessa vastuut on asianmukaisissa sopimuksissa riittävällä tarkkuudella kuvattu.
 • Rekisterinpitäjän (Metropolian) työntekijät ja muut henkilöt ovat sitoutuneet noudattamaan vaitiolovelvollisuutta ja pitämään salassa henkilötietojen käsittelyn yhteydessä saamansa tiedot.
 • Järjestelmätoimittajat (henkilötietojen käsittelijät, jotka toimivat Metropolia-rekisterinpitäjän lukuun) hoitavat rekisterin ja siihen liittyvien tietojen säilytyksen hyvän tietojenkäsittelytavan mukaisesti ja noudattavat ehdotonta vaitiolo- ja salassapitovelvollisuutta.
 • Rekisterinpitäjän (Metropolian) henkilörekisterin tietoturvallisuus sekä henkilötietojen luottamuksellisuus varmistetaan tarkoituksenmukaisin teknisin ja hallinnollisin toimenpitein hyvän tietojenkäsittelytavan mukaisesti.
 • Rekisterinpitäjä (Metropolia) on rajannut käyttöoikeudet ja -valtuudet tietojärjestelmiin, työvälineisiin ja muihin tallennusalustoihin siten, että tietoja pääsevät tarkastelemaan ja käsittelemään ainoastaan työtehtäviensä tai muun toimenkuvansa vuoksi niiden käsittelyn kannalta tarpeelliset henkilöt.
 • Henkilötietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä ja/tai muun toimenkuvansa puolesta on oikeus käsitellä henkilötietoja. Työntekijät saavat tehtäviin nähden asianmukaisen koulutuksen.
 • Jokainen työvälineen/järjestelmän käyttäjä tunnistautuu järjestelmään henkilökohtaisilla tunnuksillaan, jotka annetaan käyttöoikeuden myöntämisen yhteydessä. Käyttöoikeus päättyy henkilön siirtyessä pois niistä tehtävistä, joita varten käyttöoikeus on hänelle Metropoliassa myönnetty.
 • Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat suojattu loogisesti ja fyysisesti.
 • Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.

Onko henkilötietojen antaminen lakisääteinen, sopimukseen perustuva tai sopimuksen tekemisen edellyttämä vaatimus sekä onko rekisteröidyn pakko toimittaa henkilötiedot ja tietojen antamatta jättämisen seuraukset

Henkilötietorekisterin sisältämien henkilötietojen käsittely suhteessa siihen, onko tietojen antaminen lakisääteinen, sopimukseen perustuva tai sopimuksen tekemisen edellyttämä vaatimus sekä onko rekisteröidyn pakko toimittaa henkilötiedot ja tietojen antamatta jättämisen seuraukset. Rekisterikohtaisesti on myös selvitetty, mistä henkilötiedot on saatu.

AMKosaaja-hankerekisteriin ei kenenkään ole pakko liittyä jäseneksi.

Rekisteriin tallennetut henkilötiedot on saatu rekisteröidyltä itseltään.

Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

AMKosaaja-hankerekisterin sisältämiä henkilötietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon eikä profilointiin.