Tietosuojaseloste: Ammattikorkeakoulujen valtakunnallinen uraseurantakysely tutkinnon suorittaneille -henkilörekisteri

Tietosuojaseloste perustuu EU:n tietosuoja-asetuksen (2016/679, General Data Protection Regulation, ”GDPR”) rekisteröityjen informointivelvoitteeseen (GDPR:n artiklat 12-14), GDPR:n artiklan 30 mukaiseen rekisterinpitäjän velvoitteeseen ylläpitää selostetta vastuullaan olevista käsittelytoimista sekä GDPR:ää täydentävän kansallisen tietosuojalain (1050/2018) velvoitteisiin.

Tämä tietosuojaseloste on lisäksi pyritty laatimaan saavutettavaksi EU:n ns. saavutettavuusdirektiivin ja sitä täydentävän kansallisen digipalvelulain vaatimuksiin pohjautuen (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (2016/2102) julkisen sektorin elinten verkkosivustojen ja mobiilisovellusten saavutettavuudesta (2016/2102); Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta (306/2019)).

Rekisterin nimi

Ammattikorkeakoulujen valtakunnallinen uraseurantakysely tutkinnon suorittaneille -henkilörekisteri

Rekisterinpitäjä

Nimi

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy

Yhteystiedot

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy (y-tunnus: 2094551-1)
Postiosoite: PL 4000, 00079 Metropolia
Vierailuosoite: Myllypurontie 1, 00920 Helsinki
Puhelin (vaihde): 09 7424 5000

Rekisterinpitäjän vastuuhenkilö

Nimi: Riitta Konkola
Tehtävä: Toimitusjohtaja-rehtori

Rekisterin sisällöstä vastaava henkilö

Nimi: Heidi Rontu
Tehtävä: Jatkuvan oppimisen johtaja, Oppimistoiminta
Osoite: Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy, PL 4000, 00079 METROPOLIA
Sähköposti: heidi.rontu [at] metropolia.fi (heidi[dot]rontu[at]metropolia[dot]fi)

Rekisterin yhteyshenkilön yhteystiedot

Nimi: Kirsi Kuosa
Tehtävä: Asiantuntija /Uudistuva oppiminen
Osoite: Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy, PL 4000, 00079 METROPOLIA
Sähköposti: kirsi.kuosa [at] metropolia.fi (kirsi[dot]kuosa[at]metropolia[dot]fi)

Tietosuojavastaava

Metropolian tietosuojavastaava, Riikka Ikäheimonen
Puhelin: 050 565 8499
Sähköposti: tietosuojavastaava [at] metropolia.fi (tietosuojavastaava[at]metropolia[dot]fi)

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset sekä käsittelyn oikeusperuste

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:

Ammattikorkeakoulujen uraseurantakyselyn henkilörekisterin tarkoituksena on toteuttaa ammattikorkeakoulujen valtakunnallista uraseurantakyselyä tutkinnon suorittaneille. Opetus- ja Kulttuuriministeriö edellyttää, että kaikki suomalaiset ammattikorkeakoulut toteuttavat uraseurantakyselyn ammattikorkeakoulusta valmistuneille henkilöille tietyin väliajoin.

Opetus- ja kulttuuriministeriö edellyttää, että kaikki suomalaiset ammattikorkeakoulut poimivat valtakunnallisesta VIRTA-opintotietopalvelusta uraseurantakyselyn vastaajajoukon tiedot. Täydentävin osin Opetus- ja Kulttuuriministeriö edellyttää, että suomalaiset ammattikorkeakoulut hakevat lisätietoja ammattikorkeakoulujen opiskelijatietojärjestelmistä. Katso lisätietoa Opetus- ja kulttuuriministeriön edellyttämän uraseurantakyselyn toteuttamisesta valtakunnallisesti ja asiasta laaditusta tietosuojaselosteesta: https://amk-uraseuranta.turkuamk.fi/

Valtakunnallinen uraseurantakysely toteutetaan osana AMKista uralle – ura-seurantatiedot käyttöön -hanketta, jota koordinoi Turun Turun ammattikorkeakoulu (AMK). Uraseurantakyselyjen tarkoituksena on seurata ammattikorkeakoulusta valmistuneiden (alumnien) työuran vaiheita ja työmarkkinatilannetta sekä hyödyntää seurannassa saatua tietoa korkeakoulutettujen työuran alkua valottavissa tutkimuksissa, koulutuksen kehittämisessä ja opintojen ohjauksessa. Lisäksi uraseurantakyselyjen pohjalta tarjotaan tietoa hakuvaiheessa oleville, opiskelijoille ja valmistuneille omien opintojen ja uran suunnitteluun.

Uraseurantakyselyssä tietoja tuotetaan ja käytetään ammattikorkeakoulukohtaisesti, korkeakoulujen välisessä yhteistyössä, yhteistyökumppanien kanssa sekä yleisesti tutkimuskäytössä Yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston kautta. Tietoja raportoidaan vain siten, että yksittäistä henkilöä ei voida tunnistaa.

Kyselyyn pyydetään vastausta tiettyinä vuosina ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneilta. Vastaukset kerätään Arvo – opetushallinnon vaikuttavuustieto-palvelulla, jota ylläpitää ja kehittää CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy.

Vastaajan yksilöivää tietoa (mm. opiskelijatunnus, nimi ja osoitetiedot) käytetään ainoastaan kyselyn lähettämisen yhteydessä ja taustatietoihin yhdistämisessä.

Rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutetut edut

Ammattikorkeakoulujen valtakunnallisen uraseurantakysely tutkinnon suorittaneille -henkilörekisterin tietojen käsittelyn oikeusperuste on joiltakin osin oikeutettu etu (tietosuoja-asetuksen artikla 6.1 alakohta f).

Ammattikorkeakoulujen tulee arvioida koulutustaan ja muuta toimintaansa ja niiden vaikuttavuutta. Lisäksi ammattikorkeakoulujen tulee harjoittaa ammattikorkeakouluopetusta palvelevaa sekä työelämää ja aluekehitystä edistävää ja alueen elinkeinorakennetta uudistavaa soveltavaa tutkimustoimintaa, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa sekä taiteellista toimintaa. Kyselyn vastauksia käsitellään osana tätä työtä.

Rekisterin henkilötietoryhmät

Ammattikorkeakoulujen valtakunnallisen uraseurantakysely tutkinnon suorittaneille -henkilörekisterin rekisteröityjä ovat ammattikorkeakoulusta valmistuneet henkilöt.

Rekisteriin tallennetaan uraseurantakyselyn kohderyhmän (vastaajajoukon) yksilöinti- ja taustatiedot:

 • ammattikorkeakoulu
 • opiskelijatunnus
 • sukunimi
 • etunimet
 • sukupuoli
 • sähköpostiosoite
 • puhelinnumero
 • postiosoite ja -numero
 • asuinkunta
 • kotikunta
 • valtio
 • äidinkieli
 • ikä valmistuessa
 • koulutusala
 • tutkinnon taso
 • tutkinnon nimi ja laajuus
 • valintavuosi
 • valmistumisvuosi
 • valmistumisajankohta
 • opiskelupaikkakunta
 • läsnäolokuukaudet
 • koulutuskieli
 • koulutustyyppi

Uraseurantakyselyyn vastanneiden osalta kyseiset tiedot täydennetään heidän antamillaan tiedoilla koskien työelämään sijoittumista, työllistymisen laatuun liittyviä tekijöitä ja vastaajan tyytyväisyyttä opintoihin uran ja työelämän näkökulmasta.

Rekisteri ei sisällä erityisiin henkilöryhmiin kuuluvia henkilötietoja.

Vastaajan omalle korkeakoululle palautuu CSV- tiedoston mukana taustatiedoista:

 • valmistumisvuosi,
 • sukupuoli
 • ikä valmistuessa
 • äidinkieli
 • koulutusalakoodi,koulutusala,aine,tutkinnon taso ja tutkinto
 • koulutuskoodi, tutkintonimi, laajuus, valintavuosi ja asuinkunta koodi
 • asuinkunta, valmistumisajankohta, opiskelupaikkakunta ja koodi
 • opiskelupaikkakunta, kirjoilla olo kuukaudet, läsnä-ololukukaudet, koulutuskieli sekä koulutustyyppi.

Henkilötietojen säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötiedot on saatu pääasiallisesti rekisteröidyltä itseltään sähköisen kyselyn kautta.

Opetus- ja Kulttuuriministeriö edellyttää, että kaikki suomalaiset ammattikorkeakoulut toteuttavat uraseurantakyselyn ammattikorkeakoulusta valmistuneille henkilöille tietyin väliajoin.

Opetus- ja kulttuuriministeriö edellyttää, että kaikki suomalaiset ammattikorkeakoulut poimivat valtakunnallisesta VIRTA-opintotietopalvelusta uraseurantakyselyn vastaajajoukon tiedot.

Edellisestä johtuen vastaajajoukon tausta- ja yksilötiedot poimitaan keskitetysti valtakunnallisesta VIRTA-tietovarannosta sekä täydentävin osin ammattikorkeakoulun opiskelijatietojärjestelmistä.

CSC Oy (Tieteen tietotekniikan keskus Oy) vastaa rekisteriin tallennettavien henkilötietojen poiminnasta sekä tarvittavien yhteystietojen hankkimisesta.

Tietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät sekä säännönmukaiset luovutukset

Ammattikorkeakoulujen valtakunnallisen uraseurantakyselyn henkilötietoja luovutetaan Tieteen tietotekniikan keskukselle (CSC), joka on Arvo-järjestelmän henkilötietojen käsittelijänä seuraaviin käsittelytoimiin: henkilötietojen keruu ja säilytys serverillä, ongelmatilanteiden selvittäminen, analyysien ja tilastojen tekeminen aineistosta ja aineiston toimittaminen Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon. Metropolia Ammattikorkeakoulun ja CSC:n välillä on laadittu henkilötietojen käsittelysopimus GDPR:n artiklan 28 mukaisesti.

Henkilötietoja luovutetaan Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon anonymisoituina arkistointia varten.

Vastaajan omalle kotikorkeakoululle palautuu CSV- tiedoston mukana tiettyjä taustatietoja (ks. tämän tietosuojaselosteen kohta 6).

Tietoja ei luovuteta muille kolmansille osapuolille.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle tai kansainvälisiin järjestöihin

Ammattikorkeakoulujen valtakunnallinen uraseurantakysely tutkinnon suorittaneille -henkilörekisterin sisältämiä henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle tai kansainvälisiin järjestöihin.

Henkilötietojen säilyttämisaika

Ammattikorkeakoulujen valtakunnallisen uraseurantakysely tutkinnon suorittaneille -henkilörekisterin tiedot säilytetään niin kauan kuin se on tarpeen analyysien toteuttamiseksi. Tiedonkeruussa käytetyt, CSC Oy:lle toimitetut, vastaajien yhteystiedot ja tieto asiointikielestä poistetaan tiedonkeruun päätyttyä.

Muutoin henkilötietojen säilyttämisessä noudatetaan ammattikorkeakoulukohtaisia säilytysaikoja. Metropolia Ammattikorkeakoulun osalta sovelletaan säilytysajan määräytymisessä Metropolian arkistonmuodostussuunnitelmaa.

Säilytysajan määräytymisessä Metropolia Ammattikorkeakoulun tulee huomioida muun muassa laki valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä.

Edellä mainittu säädöksessä säädetään opiskelijan suorittamien opinto- ja tutkintotietojen pysyväissäilytyksestä (laki valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä 884/2017, 5. luku).

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja vai ei. Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus saada pääsy rekisteröityä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Rekisteröidyn oikeuksien toteuttamispyyntöön on tietosuoja-asetuksen mukaisesti rekisterinpitäjän annettava vastaus kuukauden kuluttua pyynnön vastaanottamisesta.

A. Oikeus saada pääsy henkilötietoihin

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on tallennettu. Rekisteröity voi tehdä tietopyynnön toimittamalla Metropolian julkisilta verkkosivuilta ja/tai Metropolian intranetistä löytyvän huolellisesti täytetyn, tulostetun ja henkilökohtaisesti allekirjoitetun rekisteröidyn tietopyyntölomakkeen johonkin kolmesta Metropolian opiskelija- ja hakijapalveluiden toimistosta. Rekisteröidyn ollessa henkilökunnan edustaja, voi hän toimittaa pyyntölomakkeen Metropolian henkilöstöhallinnon yksikölle. Pyynnön esittämisen yhteydessä rekisteröidyn on todistettava henkilöllisyytensä jollakin luotettavalla tavalla (esimerkiksi esittämällä virallisen henkilöllisyystodistuksen tai ajokorttinsa pyynnön vastaanottavalle Metropolian työntekijälle).

Ohessa käyntiosoitteet Metropolian opiskelija- ja hakijapalveluiden toimistoihin:

Metropolian Myllypuron kampus

Myllypurontie 1, 00920 Helsinki

Metropolian Arabian kampus

Hämeentie 135 D, 00560 Helsinki

Metropolian Myyrmäen kampus

Leiritie 1, 01600 Vantaa

Ohessa käyntiosoite Metropolian henkilöstöhallinnon yksikköön:

Metropolian Myllypuron kampus (C- ja D-rakennus, 5.krs.)

Myllypurontie 1, 00920 Helsinki

Metropolian opiskelija- ja hakijapalveluiden toimistosta ja/tai henkilöstöhallinnon yksiköstä pyyntö ohjataan keskitetysti Metropolian tietosuojavastaavalle, (sähköposti: tuulia.aarnio [at] metropolia.fi (tuulia[dot]aarnio[at]metropolia[dot]fi), tietosuojavastaava [at] metropolia.fi (tietosuojavastaava[at]metropolia[dot]fi)).

Rekisteröidyn tietopyyntöön vastauksen antaa Metropolian tietosuojavastaava. Tarpeen vaatiessa tietosuojavastaavalta voi tiedustella lisätietoja pyynnön käsittelyn etenemisestä tai vastauksen sisällöstä.

B. Oikeus tietojen oikaisemiseen ja käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus siihen, että rekisterinpitäjä rajoittaa käsittelyä, jos kyseessä on yksi seuraavista:

 • rekisteröity kiistää henkilötietonsa paikkansapitävyyden (oikeus tietojen oikaisemiseen), jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa rekisterinpitäjä voi varmistaa tietojen paikkansapitävyyden;
 • käsittely on lainvastaista ja rekisteröity vastustaa henkilötietojensa poistamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista;
 • rekisterinpitäjä ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Kyseinen Metropolian henkilötietorekisterin tietojen oikaisupyyntö tai käsittelyn rajoittamispyyntö voidaan tehdä toimittamalla pyyntö johonkin edellä mainitusta Metropolian opiskelija- ja hakijapalveluiden toimistosta tai Metropolian henkilöstöhallinnon yksikköön (vain työntekijät), jossa pyynnön esittämisen yhteydessä rekisteröidyn on todistettava henkilöllisyytensä jollakin luotettavalla tavalla.

C. Oikeus tietojen poistamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot poistettua Metropolian rekisteristä ilman aiheetonta viivytystä edellyttäen, että jokin seuraavista täyttyy:

 • henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin;
 • rekisteröity peruuttaa suostumuksen, johon käsittely on perustunut, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta;
 • henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti; tai
 • henkilötiedot on poistettava unionin oikeuteen tai kansallisen lainsäädäntöön perustuvan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.

Kyseinen Metropolian henkilötietorekisteriin kohdistuvan tietojen poistopyyntö voidaan tehdä toimittamalla pyyntö johonkin kolmesta, edellä mainitusta Metropolian opiskelija- ja hakijapalveluiden toimistosta tai Metropolian henkilöstöhallinnon yksikköön (vain työntekijät), jossa pyynnön esittämisen yhteydessä rekisteröidyn on todistettava henkilöllisyytensä jollakin luotettavalla tavalla.

D. Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Soveltuu osittain. Yleisen tietosuoja-asetuksen 20 artiklalla on otettu käyttöön uusi rekisteröidyn oikeus: oikeus omien tietojen itselleen saamiseen ”jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa” sekä edelleen oikeus tietojen siirtämiseen järjestelmästä toiseen. Oikeuden tarkoituksena on lisätä rekisteröityjen vaikutusmahdollisuuksia omien henkilötietojensa suhteen, koska se helpottaa henkilötietojen siirtämistä tai kopioimista tietojärjestelmäympäristöstä toiseen (omiin järjestelmiin, mahdollisuus tallentaa omat tiedot itselleen omaa henkilökohtaista käyttöä varten tai ryhtyä tallentamaan omat tiedot luotettavien kolmansien osapuolten hallinnoimiin järjestelmiin). Oikeus tietojen siirtämiseen järjestelmästä toiseen täydentää tässä suhteessa oikeutta saada pääsy omiin tietoihin.

Yleisen tietosuoja-asetuksen 20 artiklan mukainen oikeus tietojen siirtämiseen järjestelmästä toiseen tarkoittaa myös rekisteröidyn oikeutta saada itseään koskevat rekisterinpitäjän käsittelemät henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa siten, että rekisteröity voi helposti siirtää kyseiset tiedot järjestelmästä toiseen toiselle rekisterinpitäjälle. Tiedot voidaan siirtää rekisteröidyn pyynnöstä suoraan rekisterinpitäjältä toiselle, jos se on teknisesti mahdollista (20 artiklan 2 kohta). Rekisterinpitäjiä kannustetaan kehittämään yhteentoimivia muotoja, jotka mahdollistavat tietojen järjestelmästä toiseen siirtämisen, luomatta kuitenkaan rekisterinpitäjille velvoitetta hyväksyä tai ylläpitää tietojenkäsittelyjärjestelmiä, jotka ovat teknisesti yhteensopivia.

Huomioitavaa yleisen tietosuoja-asetuksen 20 artiklassa on se, että vain sellaiset henkilötietojen käsittelytoimet kuuluvat tietojen siirtämistä järjestelmästä toiseen koskevan oikeuden soveltamisalaan, jos ne perustuvat:

- rekisteröidyn suostumukseen (6 artiklan 1 kohdan a alakohdan nojalla tai 9 artiklan 2 kohdan a alakohdan nojalla, jos on kyse erityisistä henkilötietoryhmistä)

- tai sopimukseen, jossa rekisteröity on osapuolena (6 artiklan 1 kohdan b alakohdan nojalla).

Eli yleisen tietosuoja-asetuksen 20 artikla tulee ottaa huomioon, jos henkilötietojen käsittelyn oikeusperustana on joko rekisteröidyn antama suostumus tai tarpeellisuus sopimuksen täytäntöön panemiseksi. Oikeus koskee vain rekisteröidyn itsensä rekisterinpitäjälle toimittamia henkilötietoja.

Yleisen tietosuoja-asetuksen 20 artiklan mukainen pyyntö voidaan tehdä toimittamalla pyyntö johonkin kolmesta, edellä mainitusta Metropolian opiskelija- ja hakijapalveluiden toimistosta tai Metropolian henkilöstöhallinnon yksikköön (vain työntekijät), jossa pyynnön esittämisen yhteydessä rekisteröidyn on todistettava henkilöllisyytensä.

E. Oikeus olla joutumatta henkilötietojen tietoturvapoikkeaman kohteeksi

Rekisteröidyllä on oikeus olla joutumatta sellaisen EU:n tietosuoja-asetuksen artiklassa 33 mainitun henkilötietojen tietoturvapoikkeaman kohteeksi, joka perustuu rekisterinpitäjän tietosuoja- ja/tai tietoturva-asioiden laiminlyömiseen, tai rekisterinpitäjän käyttämän henkilötietojen käsittelijän tietosuoja- ja/tai tietoturva-asioiden laiminlyömiseen. Rekisteröidyllä on oikeus tulla informoiduksi ilman tarpeetonta viivytystä, jos henkilötietojen tietoturvaloukkaus todennäköisesti aiheuttaa korkean riskin luonnollisten henkilöiden oikeuksille ja vapauksille.

Rekisteröidyn vastustamisoikeus

EU:n tietosuoja-asetuksen 21 artiklan mukaisesti rekisteröidyllä on oikeus vastustaa, henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella, häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä, joka perustuu 6 artiklan 1 kohdan e alakohtaan (käsittely on tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi), kuten näihin säännöksiin perustuvaa profilointia. Rekisterinpitäjä ei saa enää käsitellä henkilötietoja, paitsi jos rekisterinpitäjä voi osoittaa, että käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää rekisteröidyn edut, oikeudet ja vapaudet tai jos se on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Kerättävien henkilötietojen käsittelyn vastustamispyyntö voidaan tehdä toimittamalla pyyntö johonkin kolmesta, edellä mainitusta Metropolian opiskelija- ja hakijapalveluiden toimistosta tai Metropolian henkilöstöhallinnon yksikköön (vain työntekijät), jossa pyynnön esittämisen yhteydessä rekisteröidyn on todistettava henkilöllisyytensä.

EU:n tietosuoja-asetuksen 21 artiklan mukaisesti rekisteröidyllä on oikeus vastustaa, henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella, häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä, joka perustuu 6 artiklan 1 kohdan e alakohtaan (käsittely on tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi), kuten näihin säännöksiin perustuvaa profilointia. Rekisterinpitäjä ei saa enää käsitellä henkilötietoja, paitsi jos rekisterinpitäjä voi osoittaa, että käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää rekisteröidyn edut, oikeudet ja vapaudet tai jos se on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Kerättävien henkilötietojen käsittelyn vastustamispyyntö voidaan tehdä toimittamalla pyyntö johonkin kolmesta, edellä mainitusta Metropolian opiskelija- ja hakijapalveluiden toimistosta, jossa pyynnön esittämisen yhteydessä rekisteröidyn on todistettava henkilöllisyytensä.

Oikeus peruuttaa suostumus

Mikäli henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn antamaan suostumukseen, on rekisteröidyllä oikeus peruuttaa käsittelyyn antamansa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen tätä suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

Metropoliassa kerättävien henkilötietojen käsittelyyn liittyvä suostumuksen peruuttaminen (peruuttamispyyntö) voidaan tehdä toimittamalla pyyntö johonkin kolmesta, edellä mainitusta Metropolian opiskelija- ja hakijapalveluiden toimistosta (tai henkilökunnan edustajan tapauksessa henkilöstöhallinnon yksikköön), jossa pyynnön esittämisen yhteydessä rekisteröidyn on todistettava henkilöllisyytensä.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

Kansallinen valvontaviranomainen on Suomessa Tietosuojavaltuutetun toimisto, yhteystiedot:

Tietosuojavaltuutetun toimisto
Käyntiosoite: Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki
Postiosoite: PL 800, 00531 Helsinki

Puhelin (vaihde): + 358 29 56 66700
Faksi: + 358 9 56 66735
Sähköposti: tietosuoja [at] om.fi (tietosuoja[at]om[dot]fi)

Rekisterin suojauksen periaatteet

Yleinen kuvaus teknisistä ja organisatorisista turvatoimista, joilla rekisteröityjen henkilötietoja ja rekistereitä Metropoliassa pyritään suojaamaan:

 • Rekisterinpitäjän (Metropolian) ja järjestelmätoimittajien kanssa on sovittu rekisterin suojauksesta. Tarpeen vaatiessa vastuut on asianmukaisissa sopimuksissa riittävällä tarkkuudella kuvattu.
 • Rekisterinpitäjän (Metropolian) työntekijät ja muut henkilöt ovat sitoutuneet noudattamaan vaitiolovelvollisuutta ja pitämään salassa henkilötietojen käsittelyn yhteydessä saamansa tiedot.
 • Järjestelmätoimittajat (henkilötietojen käsittelijät, jotka toimivat Metropolia-rekisterinpitäjän lukuun) hoitavat rekisterin ja siihen liittyvien tietojen säilytyksen hyvän tietojenkäsittelytavan mukaisesti ja noudattavat ehdotonta vaitiolo- ja salassapitovelvollisuutta.
 • Rekisterinpitäjän (Metropolian) henkilörekisterin tietoturvallisuus sekä henkilötietojen luottamuksellisuus varmistetaan tarkoituksenmukaisin teknisin ja hallinnollisin toimenpitein hyvän tietojenkäsittelytavan mukaisesti.
 • Rekisterinpitäjä (Metropolia) on rajannut käyttöoikeudet ja -valtuudet tietojärjestelmiin, työvälineisiin ja muihin tallennusalustoihin siten, että tietoja pääsevät tarkastelemaan ja käsittelemään ainoastaan työtehtäviensä tai muun toimenkuvansa vuoksi niiden käsittelyn kannalta tarpeelliset henkilöt.
 • Henkilötietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä ja/tai muun toimenkuvansa puolesta on oikeus käsitellä henkilötietoja. Työntekijät saavat tehtäviin nähden asianmukaisen koulutuksen.
 • Jokainen työvälineen/järjestelmän käyttäjä tunnistautuu järjestelmään henkilökohtaisilla tunnuksillaan, jotka annetaan käyttöoikeuden myöntämisen yhteydessä. Käyttöoikeus päättyy henkilön siirtyessä pois niistä tehtävistä, joita varten käyttöoikeus on hänelle Metropoliassa myönnetty.
 • Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat suojattu loogisesti ja fyysisesti.
 • Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.

Onko henkilötietojen antaminen lakisääteinen, sopimukseen perustuva tai sopimuksen tekemisen edellyttämä vaatimus sekä onko rekisteröidyn pakko toimittaa henkilötiedot ja tietojen antamatta jättämisen seuraukset

Ammattikorkeakoulujen valtakunnallisen uraseurantakysely tutkinnon suorittaneille -henkilörekisteri ja sen sisältämien tietojen käsittely suhteessa siihen, onko tietojen antaminen lakisääteinen, sopimukseen perustuva tai sopimuksen tekemisen edellyttämä vaatimus sekä onko rekisteröidyn pakko toimittaa henkilötiedot ja tietojen antamatta jättämisen seuraukset. Rekisterikohtaisesti on myös selvitetty, mistä henkilötiedot on saatu.

Rekisteriin tallennetut henkilötiedot on saatu lähtökohtaisesti rekisteröidyltä itseltään.

Opetus- ja Kulttuuriministeriö edellyttää, että kaikki suomalaiset ammattikorkeakoulut toteuttavat uraseurantakyselyn ammattikorkeakoulusta valmistuneille henkilöille tietyin väliajoin.

Opetus- ja kulttuuriministeriö edellyttää, että kaikki suomalaiset ammattikorkeakoulut poimivat valtakunnallisesta VIRTA-opintotietopalvelusta uraseurantakyselyn vastaajajoukon tiedot.

Edellisestä johtuen vastaajajoukon tausta- ja yksilötiedot poimitaan keskitetysti valtakunnallisesta VIRTA-tietovarannosta sekä täydentävin osin ammattikorkeakoulun opiskelijatietojärjestelmistä.

CSC Oy (Tieteen tietotekniikan keskus Oy) vastaa rekisteriin tallennettavien henkilötietojen poiminnasta sekä tarvittavien yhteystietojen hankkimisesta.

Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Ammattikorkeakoulujen valtakunnallinen uraseurantakysely tutkinnon suorittaneille -henkilörekisterin tietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon eikä profilointiin.