Tietosuojaseloste: Kestävä keikkatyö -hankkeen (ESR) henkilörekisteri

Tietosuojaseloste perustuu EU:n tietosuoja-asetuksen (2016/679, General Data Protection Regulation, ”GDPR”) rekisteröityjen informointivelvoitteeseen (GDPR:n artiklat 12-14), GDPR:n artiklan 30 mukaiseen rekisterinpitäjän velvoitteeseen ylläpitää selostetta vastuullaan olevista käsittelytoimista sekä GDPR:ää täydentävän kansallisen tietosuojalain (1050/2018) velvoitteisiin.

Tämä tietosuojaseloste on lisäksi pyritty laatimaan saavutettavaksi EU:n ns. saavutettavuusdirektiivin ja sitä täydentävän kansallisen digipalvelulain vaatimuksiin pohjautuen (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (2016/2102) julkisen sektorin elinten verkkosivustojen ja mobiilisovellusten saavutettavuudesta (2016/2102); Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta (306/2019)).

Rekisterin nimi

Kestävä keikkatyö -hankkeen (ESR) henkilörekisteri

Rekisterinpitäjä

Kestävä keikkatyö -hanketta koordinoi Metropolia Ammattikorkeakoulu ja osatoteuttajina ovat Oulun yliopisto, Satakunnan ammattikorkeakoulu ja Tampereen yliopisto.

Yhteystiedot:

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy (y-tunnus: 2094551-1)
Postiosoite: PL 4000, 00079 Metropolia
Vierailuosoite: Myllypurontie 1, 00920 Helsinki
Puhelin (vaihde): + 358 9 7424 5000

Tampereen korkeakoulusäätiö sr (y-tunnus: 2844561-8)
Postiosoite: 33014 Tampereen yliopisto
Osoite: Kalevantie 4, 33100 Tampereen yliopisto
Puhelin (vaihde): 0294 5211

Satakunnan ammattikorkeakoulu (y-tunnus: 2388924-4)
Postiosoite: PL 1001, 28101 Pori
Osoite: Satakunnankatu 23, 28130 Pori
Puhelin (vaihde): (02) 620 3000

Oulun yliopisto (y-tunnus: 0245895-5)
Postiosoite: PL 8000, 90014 Oulun yliopisto

Rekisterinpitäjän vastuuhenkilö:

Nimi: Riitta Konkola
Tehtävä: Toimitusjohtaja-rehtori

Nimi: Sari Tappura
Osoite: Tampereen yliopisto, Korkeakoulunkatu 7, 33720 Tampere
Puhelin: 040 8490 365
Sähköpostiosoite: sari.tappura [at] tuni.fi

Nimi: Arto Reiman
Osoite: tuotantotalous, PL4610, 90014 Oulun yliopisto
Puhelin: +35850598 4509
Sähköpostiosoite: arto.reiman [at] oulu.fi

Nimi: Riitta Kärkkäinen
Osoite: Satakunnan ammattikorkeakoulu, Satakunnankatu 23, 28130 Pori
Puhelin: +358447103010
Sähköpostiosoite: riitta.karkkainen [at] samk.fi

Nimi: Anne Kärki
Osoite: Satakunnan ammattikorkeakoulu, Satakunnankatu 23, 28130 Pori
Puhelin: +358447103471
Sähköpostiosoite: anne.karki [at] samk.fi

Nimi: Tapio Myllymaa
Osoite: Satakunnan ammattikorkeakoulu, Satakunnankatu 23, 28130 Pori
Puhelin: +358447103737
Sähköpostiosoite: tapio.myllymaa [at] samk.fi

Rekisterin sisällöstä vastaava henkilö:

Nimi: Päivi Haarala
Tehtävä: Osaamisaluepäällikkö
Osoite: Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy, PL 4000, 00079 METROPOLIA
Sähköposti: paivi.haarala [at] metropolia.fi

Rekisterin yhteyshenkilön yhteystiedot:

Nimi: Kati Ylikahri
Tehtävä: Projektipäällikkö
Osoite: Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy, PL 4000, 00079 METROPOLIA
Sähköposti: kati.ylikahri [at] metropolia.fi

Nimi: Susanna Mattila
Osoite: Tampereen yliopisto, Korkeakoulunkatu 7, 33720 Tampere
Puhelin: 050 318 2475
Sähköpostiosoite: susanna.mattila [at] tuni.fi

Nimi: Niko Cajander
Osoite: tuotantotalous, PL4610, 90014 Oulun yliopisto
Puhelin: +358504775698
Sähköpostiosoite: niko.cajander [at] oulu.fi

Tietosuojavastaava

Metropolian tietosuojavastaava, Riikka Ikäheimonen
Puhelin: 050 565 8499
Sähköposti: tietosuojavastaava [at] metropolia.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset sekä käsittelyn oikeusperuste

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:

Kestävä keikkatyö -hankkeen henkilörekisterin ja sen sisältämien henkilötietojen käyttötarkoitus on Kestävä keikkatyö -hankkeen toteuttaminen ja tutkimus. Hanke toteutetaan valtakunnallisesti, osatoteuttajina ovat Metropolia AMK, Tampereen yliopisto, Oulun yliopisto ja SAMK.

Metropolia ammattikorkeakoulussa, Satakunnan ammattikorkeakoulussa, Oulun yliopistossa ja Tampereen yliopistossa henkilötietoja käsittelevät Kestävä keikkatyö -hankkeeseen osallistuvat työntekijät ja hankkeessa kerättävää aineistoa tutkivat tutkijat. Lisäksi henkilötietoja käsittelevät aineiston litteroijat ja tarvittaessa kohdassa 9 mainitut tietojen vastaanottajat.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste:

Kestävä keikkatyö -hankkeen toteuttamisessa henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste on rekisteröidyn suostumus.

Tutkimuksessa henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste on yleistä etua koskeva tehtävä: tieteellinen tai historiallinen tutkimus tai tilastointi.

Hankkeen tutkimusmenetelmät ja aineistot

Tutkimuksessa käytetään niin määrällisiä kuin laadullisia tutkimusmenetelmiä ja -aineistoja. Tutkimuksessa kerätään tarvittavia taustatietoja osallistujista (ikä, koulutus, työkokemus, työsuhde, ammattiasema, maahanmuuttajatausta, työtehtävä, työkokemus keikkatyöntekijänä, suomen kansalaisuus, maakunta ja toimiala, jolla työskentelee, yritys), jotta haastattelujen, työturvallisuuskyselyn ja yhteiskehittelytyöpajan tuloksia voidaan tarkemmin analysoida eri osallistujaryhmien ja yritysryhmien mukaan.

Hankkeen aikana 1.3.2020 - 28.2.2023 kerätyt haastattelu-, kysely-, yhteiskehittelytyöpaja- ja kehittäjäfoorumiaineistot ovat tutkimusaineistoja ja niitä hyödynnetään tässä hankkeessa Kestävä keikkatyömallin ja digitaalisen työkalun kehittämiseen sekä jatkotutkimuksissa. Tutkimusdata säilytetään hanketoimijoiden jatkokäytössä anonymisoituna IDA-tutkimustietovarannossa. Hankkeelle on tehty aineistonhallintasuunnitelma.

Tutkimusaineiston käyttö ja tallennus

Tutkimusaineisoa kerätään neljän korkeakoulun toimesta. Kerätystä aineistosta tehdään tietosuojaseloste, sillä se sisältää henkilötietoja (haastattelut, kyselyt, työpaja-aineistot). Henkilötietoja sisältävä aineisto tallennetaan jokaisen korkeakoulun ohjeiden mukaan ja pääsy aineistoon on korkeakoulun Kestävä keikkatyö -hankkeen toimijoilla.

Korkeakoulujen haastatteluaineistot toimitetaan litteroitavaksi tietosuojatun yhteyden kautta. Ne anonymisoidaan lopullisesti ja yhdistetään hankkeen tutkijoiden toimesta. Kyselyaineisto ArkiArvi on jokaisen korkeakoulun käytössä ja anonymisoitu kyselyaineisto kootaan yhteiskäyttöön sovittuun tutkimustietopalveluun (IDA).

Jatkokäyttöön soveltuva anonyymiaineisto (haastattelut, kyselyt) tallennetaan IDA-tutkimustietovarantoon hankkeen tutkijoiden yhteiskäyttöön. Hanketoimijat sopivat aineiston pitkäaikaistallennuksesta ja aineiston käyttöoikeuksista erikseen. Jokainen korkeakoulu omistaa keräämänsä tutkimusaineiston ja voi hyödyntää sitä.

Rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutetut edut

Kestävä keikkatyö -hankkeen henkilörekisterin tietojen käsittelyn oikeusperuste ei ole ”oikeutettu etu”. Siksi tämä kohta ei sovellu.

Rekisterin henkilötietoryhmät

Kestävä keikkatyö -hankkeen henkilörekisterin rekisteröityjä ovat hankkeeseen osallistuvat henkilöt.

Henkilörekisteriin tallennetaan seuraavia henkilötietoja:

PERUS- JA YHTEYSTIEDOT

 • etunimi(t), sukunimi,
 • sukupuoli,
 • ikä,
 • tieto Suomen kansalaisuudesta,
 • sähköpostiosoite,
 • koulutus,
 • työkokemus ja nykyinen työtehtävä, työsuhde/ammattiasema,
 • työkokemus keikkatyössä,
 • maahanmuuttajatausta,
 • yritys,
 • ääni

SUOSTUMUKSENANNOT JA TIEDOT TOIMENPITEISTÄ

 • ArkiArvi-työturvallisuuskysely
 • Haastattelututkimus
 • Yhteiskehittelytyöpaja
 • Kehittäjäfoorumi

Henkilötietojen säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötiedot on saatu pääosin rekisteröidyltä itseltään. Tämän lisäksi tietoja voidaan saada osallistujan työnantajalta (osallistujan nimi ja sähköpostiosoite).

Tietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät sekä säännönmukaiset luovutukset

Kestävä keikkatyö -hankkeen henkilörekisterin sisältämiin henkilötietoihin annetaan tarpeen vaatiessa pääsy (ns. admin-tunnusten avulla, esim. teknisen vian korjaustilanteessa järjestelmätoimittajalle/mittalaitteen huoltajalle) seuraavaksi lueteltavissa järjestelmissä. Kaikki käytettävät järjestelmien/laitteiden/ohjelmistojen toimittajat (yritykset niiden takana) ovat tulkittavissa henkilötietojen vastaanottajiksi ja säännönmukaisen luovutuksen saajaksi rekisterin taholta.

Yhteistyökumppanitahojen kanssa tehdään/on tehty henkilötietojen käsittelysopimukset GDPR:n artiklan 28 mukaisesti.

LimeSurvey GmbH ja LimeSurvey

Hankkeen kyselytutkimusten toteuttamisessa voidaan hyödyntää LimeSurvey-ohjelmistoa.

Microsoft Corportion ja Microsoft Teams -verkkokokoustyöväline

Hankkeen yhteydessä hyödynnetään Microsoft Teams –verkkokokoustyövälinettä.

Palveluntarjoajana CSC Oy ja Zoom-verkkokokoustyöväline (Funet Miitti/NORDUnet)

Hankkeen yhteydessä hyödynnetään Zoom-verkkokokoustyövälinettä. Palvelu on toteutettu yhteispohjoismaisesti yhteistyössä NORDUnetin kanssa, eikä näin ollen ole osa julkisesti saatavilla olevaa Zoom-palvelua. Lisäksi NORDUnetin tarjoama Zoom-palvelu toimii kokonaisuudessaan EU:ssa, NORDUnetin omaan käyttöön varatuissa palvelinympäristöissä. Nämä palvelimet sijaitsevat Tanskassa ja Ruotsissa. Palveluista on myös sovittu NORDUnetin ja Zoomin kanssa ottaen huomioon eurooppalaisen tietosuojasääntelyn vaatimukset.

Microsoft Corporation ja Microsoft for Education -pilvipalvelu (Office 365 palvelupaketti)

Microsoft for Education -pilvipalvelun (Office 365 palvelupaketti) mahdollistamia sähköisiä työvälineitä hyödynnetään laaja-alaisesti hankkeen toteuttamisessa.

Google LLC ja Google Jamboard

Kestävä keikkatyö -hankkeessa käytetään Google Jamboard -digitaalista kirjoitustaulua tarvittaessa virtuaalisesti toteutetussa työpajassa.

Nordtouch Oy ja Flinga Nordtouch-sovellus

Kestävä keikkatyö -hankkeessa käytetään Flinga Nordtouch -sovellusta tarvittaessa virtuaalisesti toteutetussa työpajassa.

IBM ja SPSS-tilasto-ohjelmisto

SPSS-tilasto-ohjelmistolla käsitellään kyselyn kvantitatiivista aineistoa.

Palveluntarjoajana CSC Oy ja Funet FileSender

Funet FileSender –tiedostonjakopalvelua voidaan hyödyntää hankkeen parissa tiedostojen jakamiseen.

Deltagon Group Oy ja sec@gw -turvapostiratkaisu

Metropolian omalla palvelimella toimivaa sähköpostin salausratkaisua - Deltagonin sec@gw -turvapostiratkaisua voidaan käyttää arkaluonteisten henkilötietojen ja salassapidettävien asiakirjojen välittämiseen Metropolian ulkopuolisiin sähköpostiosoitteisiin (kun sähköpostia lähetetään ei ”@metropolia.fi” -päätteiseen sähköpostiosoitteeseen, tai sellaisesta takaisinpäin Metropoliaan).

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle tai kansainvälisiin järjestöihin

Metropolian henkilörekisterin sisältämiä henkilötietoja ei pääsääntöisesti siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle tai kansainvälisiin järjestöihin.

Henkilörekisterin sisältämiä henkilötietoja voidaan siirtää EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle työskentelyn tai opintojen suorittamisen kannalta välttämättömien IT-palveluiden toteuttamiseksi, tapauskohtaiseen harkintaan perustuen. Kohdevaltio, jonne henkilötietoja siirretään, on Yhdysvallat. On myös mahdollista, että esim. globaalien ICT-palveluntarjoajien paljon käyttämän Helpdesk-toiminnon / ICT-käyttäjätuen toteutusvaltiona toimiva Intia on henkilötietojen siirtojen kohdevaltio.

Metropolia Ammattikorkeakoulun henkilörekisteristä Yhdysvaltoihin ja/tai muualle EU-/ETA-alueen ulkopuolelle suuntautuva kansainvälinen henkilötietosiirto turvataan ensisijaisesti EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR:n) luvussa V esitetyllä 46 artiklan mukaisella suojatoimella eli ns. vakiosopimuslausekkein. SCC (Standard Contractual Clauses) -lausekkeet liitetään osaksi ICT-palveluntarjoajan kanssa laadittavaa henkilötietojen käsittelysopimusta.

Vain välttämättömät tiedot siirretään ja siirto tehdään tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja sen asettamissa rajoissa. Siirron turvallisuudesta ja tietosuojasta sovitaan aina erikseen.

Henkilötietojen säilyttämisaika

Kestävä keikkatyö -hankkeen henkilörekisteriin kerätyt henkilötiedot säilytetään rekisterissä pysyvästi sähköisessä muodossa Kansallisarkiston ns. AMK:ita koskevan pysyväissäilytysaikapäätöksen mukaisesti. Poikkeuksen tästä tekevät ne hankkeen piirissä kerätyt henkilötiedot, joiden käsittely ja säilytysaika sisältyvät seuraaviin, erillisiin henkilötietorekistereihin, joihin on määritelty omat mm. rahoittajan vaatimuksesta määritellyt säilytysajat:

 • Metropolian julkisten verkkosivujen (Metropolia.fi) henkilörekisteri
 • Metropolian ESR Henkilö -hankkeisiin liittyvä henkilörekisteri
 • Kansallisarkiston ns. AMK:ita koskevan pysyväissäilytysaikapäätöksen pääset lukemaan tästä linkistä.

Säilytysajan määräytymisessä on otettu huomioon mm. seuraava sääntely

 • EU:n yleinen tietosuoja-asetus (”GDPR”, 2016/679)
 • Tietosuojalaki (1050/2018)
 • Ammattikorkeakoululaki, (932/2014)
 • Kansallisarkiston päätös säilytysajoista - AMK:ita koskeva päätös (AL/20757/07.01.01.03.02/ 2016)

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja vai ei. Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus saada pääsy rekisteröityä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Rekisteröidyn oikeuksien toteuttamispyyntöön on tietosuoja-asetuksen mukaisesti rekisterinpitäjän annettava vastaus kuukauden kuluttua pyynnön vastaanottamisesta.

A. Oikeus saada pääsy henkilötietoihin

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on tallennettu. Rekisteröity voi tehdä tietopyynnön toimittamalla Metropolian julkisilta verkkosivuilta ja/tai Metropolian intranetistä löytyvän huolellisesti täytetyn, tulostetun ja henkilökohtaisesti allekirjoitetun rekisteröidyn tietopyyntölomakkeen johonkin kolmesta Metropolian opiskelija- ja hakijapalveluiden toimistosta. Rekisteröidyn ollessa henkilökunnan edustaja, voi hän toimittaa pyyntölomakkeen Metropolian henkilöstöhallinnon yksikölle. Pyynnön esittämisen yhteydessä rekisteröidyn on todistettava henkilöllisyytensä jollakin luotettavalla tavalla (esimerkiksi esittämällä virallisen henkilöllisyystodistuksen tai ajokorttinsa pyynnön vastaanottavalle Metropolian työntekijälle).

Ohessa käyntiosoitteet Metropolian opiskelija- ja hakijapalveluiden toimistoihin:

Metropolian Myllypuron kampus

Myllypurontie 1, 00920 Helsinki

Metropolian Arabian kampus

Hämeentie 135 D, 00560 Helsinki

Metropolian Myyrmäen kampus

Leiritie 1, 01600 Vantaa

Metropolian Karamalmin kampus

Karaportti 2, 02610 Espoo

Ohessa käyntiosoite Metropolian henkilöstöhallinnon yksikköön:

Metropolian Myllypuron kampus (C- ja D-rakennus, 5.krs.)

Myllypurontie 1, 00920 Helsinki

Metropolian opiskelija- ja hakijapalveluiden toimistosta ja/tai henkilöstöhallinnon yksiköstä pyyntö ohjataan keskitetysti Metropolian tietosuojavastaavalle, (sähköposti: tietosuojavastaava [at] metropolia.fi).

Rekisteröidyn tietopyyntöön vastauksen antaa Metropolian tietosuojavastaava. Tarpeen vaatiessa tietosuojavastaavalta voi tiedustella lisätietoja pyynnön käsittelyn etenemisestä tai vastauksen sisällöstä.

B. Oikeus tietojen oikaisemiseen ja käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus siihen, että rekisterinpitäjä rajoittaa käsittelyä, jos kyseessä on yksi seuraavista:

 • rekisteröity kiistää henkilötietonsa paikkansapitävyyden (oikeus tietojen oikaisemiseen), jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa rekisterinpitäjä voi varmistaa tietojen paikkansapitävyyden;
 • käsittely on lainvastaista ja rekisteröity vastustaa henkilötietojensa poistamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista;
 • rekisterinpitäjä ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Kyseinen Metropolian henkilötietorekisterin tietojen oikaisupyyntö tai käsittelyn rajoittamispyyntö voidaan tehdä toimittamalla pyyntö johonkin edellä mainitusta Metropolian opiskelija- ja hakijapalveluiden toimistosta tai Metropolian henkilöstöhallinnon yksikköön (vain työntekijät), jossa pyynnön esittämisen yhteydessä rekisteröidyn on todistettava henkilöllisyytensä jollakin luotettavalla tavalla.

C. Oikeus tietojen poistamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot poistettua Metropolian rekisteristä ilman aiheetonta viivytystä edellyttäen, että jokin seuraavista täyttyy:

 • henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin;
 • rekisteröity peruuttaa suostumuksen, johon käsittely on perustunut, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta;
 • henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti; tai
 • henkilötiedot on poistettava unionin oikeuteen tai kansallisen lainsäädäntöön perustuvan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.

Kyseinen Metropolian henkilötietorekisteriin kohdistuvan tietojen poistopyyntö voidaan tehdä toimittamalla pyyntö johonkin kolmesta, edellä mainitusta Metropolian opiskelija- ja hakijapalveluiden toimistosta tai Metropolian henkilöstöhallinnon yksikköön (vain työntekijät), jossa pyynnön esittämisen yhteydessä rekisteröidyn on todistettava henkilöllisyytensä jollakin luotettavalla tavalla.

D. Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Ei sovellu.

E. Oikeus olla joutumatta henkilötietojen tietoturvapoikkeaman kohteeksi

Rekisteröidyllä on oikeus olla joutumatta sellaisen EU:n tietosuoja-asetuksen artiklassa 33 mainitun henkilötietojen tietoturvapoikkeaman kohteeksi, joka perustuu rekisterinpitäjän tietosuoja- ja/tai tietoturva-asioiden laiminlyömiseen, tai rekisterinpitäjän käyttämän henkilötietojen käsittelijän tietosuoja- ja/tai tietoturva-asioiden laiminlyömiseen. Rekisteröidyllä on oikeus tulla informoiduksi ilman tarpeetonta viivytystä, jos henkilötietojen tietoturvaloukkaus todennäköisesti aiheuttaa korkean riskin luonnollisten henkilöiden oikeuksille ja vapauksille.

Rekisteröidyn vastustamisoikeus

EU:n tietosuoja-asetuksen 21 artiklan mukaisesti rekisteröidyllä on oikeus vastustaa, henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella, häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä, joka perustuu 6 artiklan 1 kohdan e alakohtaan (käsittely on tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi), kuten näihin säännöksiin perustuvaa profilointia. Rekisterinpitäjä ei saa enää käsitellä henkilötietoja, paitsi jos rekisterinpitäjä voi osoittaa, että käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää rekisteröidyn edut, oikeudet ja vapaudet tai jos se on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Kerättävien henkilötietojen käsittelyn vastustamispyyntö voidaan tehdä toimittamalla pyyntö johonkin kolmesta, edellä mainitusta Metropolian opiskelija- ja hakijapalveluiden toimistosta tai Metropolian henkilöstöhallinnon yksikköön (vain työntekijät), jossa pyynnön esittämisen yhteydessä rekisteröidyn on todistettava henkilöllisyytensä.

Oikeus peruuttaa suostumus

Mikäli henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn antamaan suostumukseen, on rekisteröidyllä oikeus peruuttaa käsittelyyn antamansa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen tätä suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

Metropoliassa kerättävien henkilötietojen käsittelyyn liittyvä suostumuksen peruuttaminen (peruuttamispyyntö) voidaan tehdä toimittamalla pyyntö johonkin kolmesta, edellä mainitusta Metropolian opiskelija- ja hakijapalveluiden toimistosta (tai henkilökunnan edustajan tapauksessa henkilöstöhallinnon yksikköön), jossa pyynnön esittämisen yhteydessä rekisteröidyn on todistettava henkilöllisyytensä.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

Kansallinen valvontaviranomainen on Suomessa Tietosuojavaltuutetun toimisto, yhteystiedot:

Tietosuojavaltuutetun toimisto
Käyntiosoite: Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki
Postiosoite: PL 800, 00531 Helsinki

Puhelin (vaihde): + 358 29 56 66700
Faksi: + 358 9 56 66735
Sähköposti: tietosuoja [at] om.fi

Rekisterin suojauksen periaatteet

Yleinen kuvaus teknisistä ja organisatorisista turvatoimista, joilla rekisteröityjen henkilötietoja ja rekistereitä pyritään suojaamaan:

 • Yhteisrekisterinpitäjien ja järjestelmätoimittajien kanssa on sovittu rekisterin suojauksesta. Tarpeen vaatiessa vastuut on asianmukaisissa sopimuksissa riittävällä tarkkuudella kuvattu.
 • Yhteisrekisterinpitäjien työntekijät ja muut henkilöt ovat sitoutuneet noudattamaan vaitiolovelvollisuutta ja pitämään salassa henkilötietojen käsittelyn yhteydessä saamansa tiedot.
 • Järjestelmätoimittajat (henkilötietojen käsittelijät, jotka toimivat yhteisrekisterinpitäjien lukuun) hoitavat rekisterin ja siihen liittyvien tietojen säilytyksen hyvän tietojenkäsittelytavan mukaisesti ja noudattavat ehdotonta vaitiolo- ja salassapitovelvollisuutta.
 • Yhteisrekisterinpitäjien henkilörekisterin tietoturvallisuus sekä henkilötietojen luottamuksellisuus varmistetaan tarkoituksenmukaisin teknisin ja hallinnollisin toimenpitein hyvän tietojenkäsittelytavan mukaisesti.
 • Yhteisrekisterinpitäjät ovat rajanneet käyttöoikeudet ja -valtuudet tietojärjestelmiin, työvälineisiin ja muihin tallennusalustoihin siten, että tietoja pääsevät tarkastelemaan ja käsittelemään ainoastaan työtehtäviensä tai muun toimenkuvansa vuoksi niiden käsittelyn kannalta tarpeelliset henkilöt.
 • Henkilötietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä ja/tai muun toimenkuvansa puolesta on oikeus käsitellä henkilötietoja. Työntekijät saavat tehtäviin nähden asianmukaisen koulutuksen.
 • Jokainen työvälineen/järjestelmän käyttäjä tunnistautuu järjestelmään henkilökohtaisilla tunnuksillaan, jotka annetaan käyttöoikeuden myöntämisen yhteydessä. Käyttöoikeus päättyy henkilön siirtyessä pois niistä tehtävistä, joita varten käyttöoikeus on hänelle myönnetty.
 • Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat suojattu loogisesti ja fyysisesti.
 • Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.

Onko henkilötietojen antaminen lakisääteinen, sopimukseen perustuva tai sopimuksen tekemisen edellyttämä vaatimus sekä onko rekisteröidyn pakko toimittaa henkilötiedot ja tietojen antamatta jättämisen seuraukset

Kestävä keikkatyö –hankkeen henkilörekisterin ja sen sisältämien tietojen käsittely suhteessa siihen, onko tietojen antaminen lakisääteinen, sopimukseen perustuva tai sopimuksen tekemisen edellyttämä vaatimus sekä onko rekisteröidyn pakko toimittaa henkilötiedot ja tietojen antamatta jättämisen seuraukset. Rekisterikohtaisesti on myös selvitetty, mistä henkilötiedot on saatu.

Kestävä keikkatyö -hankkeeseen osallistuminen on vapaaehtoista.

Rekisteriin tallennetut henkilötiedot on saatu lähtökohtaisesti rekisteröidyltä itseltään tai hänen työnantajaltaan.

Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Kestävä keikkatyö -hankkeen henkilörekisteriä ja sen sisältämiä tietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon eikä profilointiin.