Tietosuojaseloste: Metropolia Ammattikorkeakoulun HyMy-kylän opetusasiakas- ja henkilörekisteri

Tietosuojaseloste perustuu EU:n tietosuoja-asetuksen (2016/679, General Data Protection Regulation, ”GDPR”) rekisteröityjen informointivelvoitteeseen (GDPR:n artiklat 12-14), GDPR:n artiklan 30 mukaiseen rekisterinpitäjän velvoitteeseen ylläpitää selostetta vastuullaan olevista käsittelytoimista sekä GDPR:ää täydentävän kansallisen tietosuojalain (1050/2018) velvoitteisiin.

Tämä tietosuojaseloste on lisäksi pyritty laatimaan saavutettavaksi EU:n ns. saavutettavuusdirektiivin ja sitä täydentävän kansallisen digipalvelulain vaatimuksiin pohjautuen (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (2016/2102) julkisen sektorin elinten verkkosivustojen ja mobiilisovellusten saavutettavuudesta (2016/2102); Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta (306/2019)).

Rekisterin nimi

Metropolia Ammattikorkeakoulun HyMy-kylän asiakas- ja henkilörekisteri

Rekisterinpitäjä

Nimi

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy

Yhteystiedot

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy (y-tunnus: 2094551-1)
Postiosoite: PL 4000, 00079 Metropolia
Vierailuosoite: Myllypurontie 1, 00920 Helsinki
Puhelin (vaihde): 09 7424 5000

Rekisterinpitäjän vastuuhenkilö

Nimi: Riitta Konkola
Tehtävä: Toimitusjohtaja-rehtori

Rekisterin sisällöstä vastaava henkilö

Nimi: Päivi Haarala
Tehtävä: Osaamisaluepäällikkö, Terveys
Osoite: Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy, PL 4000, 00079 METROPOLIA
Sähköposti: paivi.haarala [at] metropolia.fi

Nimi: Eeva-Liisa Metsäluoto
Tehtävä: Osaamisaluepäällikkö, Hyvinvointi
Osoite: Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy, PL 4000, 00079 METROPOLIA
Sähköposti: eeva-liisa metsaluoto [at] metropolia.fi

Nimi: Pekka Anttila
Tehtävä: Osaamisaluepäällikkö, Hyvinvointi
Osoite: Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy, PL 4000, 00079 METROPOLIA
Sähköposti: pekka.anttila [at] metropolia.fi

Rekisterin yhteyshenkilön yhteystiedot

Nimi: Anita Ahlstrand
Tehtävä: Hyvinvointi- ja terveyspalvelujen päällikkö
Osoite: Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy, PL 4000, 00079 METROPOLIA
Sähköposti: anita.ahlstrand [at] metropolia.fi

Tietosuojavastaava

Metropolian tietosuojavastaava, Riikka Ikäheimonen
Puhelin: 050 565 8499
Sähköposti: tietosuojavastaava [at] metropolia.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset sekä käsittelyn oikeusperuste

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste:

Metropolia Ammattikorkeakoulun HyMy-kylän asiakas- ja henkilörekisterissä olevien henkilötietojen käsittely on perustunut aikana ennen 26.3.2021 ainoastaan rekisteröidyltä saatuun suostumukseen.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt Metropolia Ammattikorkeakoululle luvan yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen 26.3.2021 alkaen. Annetun luvan mukainen toimiala eli tarjottavat palvelut ovat: fysioterapeutin, jalkaterapeutin, osteopaatin, optikon, toimintaterapeutin ja suuhygienistin palvelut, jotka tuotetaan Metropolian HyMy-kylässä (Hyvinvointia Myllypurosta), sosiaali- ja terveysalan opintojen yhteydessä. Metropolian HyMy-kylälle 26.3.2021 annetun luvan mukaisten palvelujen toteuttaminen ja tässä yhteydessä tapahtuva henkilötietojen käsittely perustuu lakiin (laki yksityisestä terveydenhuollosta 152/1990).

Laki yksityisestä terveydenhuollosta toimii käsittelyperusteena myös erityisten henkilötietoryhmien käsittelyn osalta (arkaluonteisten henkilötietojen käsittelyn) siinä missä ne niitä käsitellään annetun luvan mukaisella toimialalla (fysioterapeutin, jalkaterapeutin, osteopaatin, optikon, toimintaterapeutin ja suuhygienistin palvelut Metropolian HyMy-kylässä ja tässä yhteydessä tapahtuva arkaluonteisten henkilötietojen käsittely).

Rekisteröidyltä saatu suostumus taas toimii käsittelyperusteena niille henkilötiedoille ja arkaluonteisille henkilötiedoille kuten asiakkaiden terveystiedoille, joita Metropolian HyMy-kylässä käsitellään annetun luvan ulkopuolelle jäävässä HyMy-kylän toiminnassa.

Lisäksi Metropolia Ammattikorkeakoulun HyMy-kylän asiakkaaksi tulevalta henkilöltä kysytään erikseen suostumus siihen, että suostuuko hän, että tietoja, joista henkilötiedot ja muut tunnistetiedot on poistettu, voidaan käyttää HyMy-kylän toimintojen kehittämiseen sekä tutkimiseen. Tämä suostumuksenanto koskee tutkijoita sekä niitä opinnäytetyön tekijöitä, jotka ovat opettajien tai tutkijoiden ohjauksessa.

 • Myös mahdolliseen etä-/verkkokousvälinein tapahtuvaan palvelujen tuottamiseen tulevaisuudessa Metropolian HyMy-kylän asiakkaille, asiakkaaksi tulevalta henkilöltä kysytään erikseen suostumus siihen, että suostuuko hän etä-/verkkokousvälinein tapahtuvaan palvelujen tuottamiseen vaiko ei.

Rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutetut edut

Metropolia Ammattikorkeakoulun HyMy-kylän asiakas- ja henkilörekisterissä tietojen käsittelyn oikeusperuste ei ole ”oikeutettu etu”. Siksi tämä kohta ei sovellu.

Rekisterin henkilötietoryhmät

HyMy-kylän asiakas- ja henkilörekisteriin rekisteröityessä henkilöä informoidaan asiakastietolomakkeella mm. seuraavista asioista:

 • annetaan tiedot rekisterinpitäjästä
 • annetaan tieto kerättävien henkilötietojen käsittelyn tarkoituksesta
 • annetaan tiedot säännönmukaisista henkilötietojen luovutuksista, sekä
 • annetaan tiedot, jotka ovat tarpeen rekisteröidyn oikeuksien käyttämiseksi

HyMy-kylän asiakas- ja henkilörekisterin sisältämiä henkilötietoja käsitellään asiakassuhteiden hoitamisen yhteydessä mm. siten, että suostumuksensa antaneille henkilöille voidaan lähettää kutsu saapua asiakkaaksi HyMy-kylän asiakastiloihin.

Mainospostin vastaanottamiseen suostumuksensa antaneille henkilöille voidaan myös lähettää tiedotteita HyMy-kylän toiminnasta ja ajankohtaisista asioista.

HyMy-kylän asiakas- ja henkilörekisteriin tallennetaan seuraavia henkilötietoja henkilötietoryhmittäin:

YKSILÖKÄYNNILLE OSALLISTUVA ASIAKAS

HENKILÖ- JA YHTEYSTIEDOT

 • Perustiedot: etunimi(t), sukunimi, sukupuoli, henkilötunnus, puhelinnumero, osoite, postinumero- ja toimipaikka, sähköposti, henkilöllisyyden tarkastamistieto
 • Alaikäisen huoltajatiedot: etunimi(t); sukunimi

ESITIEDOT TERVEYDENTILASTA KÄYNTIÄ VARTEN

(terveystiedot ja muut arkaluonteiset henkilötiedot, jotka ovat GDPR:n artiklan 9 mukaisia erityishenkilötietoryhmiin kuuluvia tietoja):

 • Asiakkaan odotukset käynnille Metropolian Hyvinvointi- ja terveyskylän opetusyksikössä (vapaa tekstikenttä)
 • Mikäli asiakkaalla on kipua tai muita oireita, merkinnät niiden sijainnista ihmisvartalon muotoiseen kuvakarttaan
 • Onko asiakkaalla lääkärin diagnosoimia sairauksia (vapaa tekstikenttä)
 • Onko asiakas ollut sairaalahoidossa viimeisen 6kk aikana
 • Onko asiakas ollut leikkauksessa
 • Onko asiakkaalla joskus todettu syöpä
 • Onko asiakkaalla sydämentahdistin, tekoläppä tai -nivel, tai metallia kehossa
 • Onko asiakkaalla verenvuotosairaus
 • Onko asiakas allerginen tai yliherkkä
 • Onko asiakas ottanut jotakin kipu- tai tulehduslääkettä ennen opetusyksikön asiakaskäynnille tuloa
 • Onko asiakkaalla käytössä säännöllistä lääkitystä (vapaa tekstikenttä, jossa saa kuvata käytössä olevat lääkkeet ja/tai luontaistuotteet)

OMA-ARVIOT TERVEYDENTILASTA

 • Minkä pistemäärän asiakas itse antaa arviointiasteikolla 1-10 tämänhetkiselle kokemukselle terveydestään ja hyvinvoinnistaan
 • Asiakkaan oma arvio terveyteen ja hyvinvointiin liittyvien asioiden tilasta tällä hetkellä seuraavien aihealueiden osalta:
 • Arjessa pärjääminen/ itsestä huolehtiminen
 • Arjen hallinta
 • Perhe, läheiset, ystävät/ihmissuhteet
 • Minäkuva
 • Terveyden ja sairauden omaseuranta
 • Työtilanne/työllistyminen
 • Taloudellinen tilanne
 • Harrastukset/osallistuminen
 • Liikkuminen/fyysinen kunto
 • Mielen hyvinvointi
 • Painonhallinta
 • Uni ja lepo
 • Syöminen/ruokavalio
 • Suun terveys
 • Lääkkeiden käyttö
 • Seksuaaliterveys
 • Nikotiinin ja/tai huumaus- ja lääkeaineiden käyttö

SUOSTUMUKSENANNOT JA TIEDOT TOIMENPITEISTÄ

Tiedot suostumuksen annoista liittyen HyMy-kylän asiakasrekisterin rekisteröidyille suunnattuihin toimenpiteisiin: suostumus kutsua henkilö asiakkaaksi; suostumus HyMy-kylän toimintaan liittyvän mainospostin vastaanottamiseen; suostumus henkilötietojen käsittelyyn; suostumus rekisterin sisältämien erityisiin henkilötietoryhmiin kuuluvien tietojen käsittelyn osalta (suostumus GDPR:n artiklan 9 mukaisten arkaluonteisten henkilötietojen käsittelyyn); suostumus käyttää tietoja, joista henkilötiedot ja muut tunnistetiedot on poistettu, HyMy-kylän toimintojen kehittämiseen sekä tutkimiseen.

 • Tiedot rekisteröidyille suunnatuista toimenpiteistä: tiedot asiakaskäynneistä ja toiminnasta, johon asiakas on osallistunut; tiedot; tiedot asiakaskäynnistä vastanneesta HyMy-kylän opiskelijasta ja häntä ohjanneesta opetushenkilökunnan edustajasta; tiedot lähetetyistä kutsuista asiakkaaksi; tiedot lähetetystä mainospostista liittyen HyMy-kylän toimintaan.

FYSIOTERAPIAAN OSALLISTUVA ASIAKAS

HENKILÖ- JA YHTEYSTIEDOT

 • Perustiedot: etunimi(t), sukunimi, sukupuoli, henkilötunnus, puhelinnumero, osoite, postinumero- ja toimipaikka, sähköposti, henkilöllisyyden tarkastamistieto
 • Alaikäisen huoltajatiedot: etunimi(t); sukunimi

Physiotools Remote Trainer-harjoittelun etäohjausohjelmisto, joka tulee käyttöön HyMy-kylässä syksyllä 2020, voidaan kerätä rekisteröidyn henkilötietoina: etu- ja sukunimi,koti- tai työosoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero.

Physiotools Online-ohjelmistoa käytetään harjoitteluohjelmien laadintaan fysio- ja jalkaterapian asiakkaille. Rekisteröidyn henkilötietoina voidaan tallentaa: etu- ja sukunimi sekä harjoitteluohjelma.

Metropolian HyMy-kylässä fysioterapeuttien ohjaamaa ryhmäliikuntatoimintaa toteutetaan pitkittyneessä korona-pandemiatilanteessa myös etä-/verkkototeutuksen keinoin. Etäryhmäliikuntatoiminta toteutetaan Metropolia Ammattikorkeakoulun hankkimien Microsoft Teams -verkkokokoustyövälineen ja/tai Zoom-verkkokokoustyövälineen mahdollistamina. HyMy-kylän fysioterapeuttien ohjaamaa ryhmäliikuntatoimintaa toteutetaan pitkittyneessä korona-pandemiatilanteessa vain reaali-aikaisesti verkkokokoustyövälineiden mahdollistamana (ei video- ja äänitallenteiden ottamista). Etäohjattuun ryhmäliikuntatoimintaan osallistuminen liikkujan itse valitsemassa yksityisessä paikassa on vapaaehtoista.

KUNTOTESTAUKSEEN TAI LIIKELABORATORIOMITTAUKSEEN OSALLISTUVA ASIAKAS

HENKILÖ- JA YHTEYSTIEDOT

 • Perustiedot: etunimi(t), sukunimi, sukupuoli, henkilötunnus, puhelinnumero, osoite, postinumero- ja toimipaikka, sähköposti, henkilöllisyyden tarkastamistieto
 • Alaikäisen huoltajatiedot: etunimi(t); sukunimi

Mediloc plantaarisen paineen- mittausjärjestelmää käytettäessä rekisteröidyn henkilötietoina tallennetaan:

 • Asiakkaan nimi (nimen ei tarvitse kuitenkaan olla asiakkaan oikea nimi)

HUR-kuntosalilaitteeseen liittyvää digitaalista HUR Smart Touch -palvelua käytettäessä rekisteröidyn henkilötietoina voidaan tallentaa seuraavaksi rekisteröityjen ryhmäkohtaisesti kuvailtuja tietoja. HUR-kuntosalilaitteet on suunniteltu soveltuviksi muun muassa ikäihmisten ja kuntoutujien hyvinvointiin. Tämän lisäksi HUR on suunnitellut fyysisiin harjoittelulaitteisiinsa liittyviä digitaalisia palveluita, joiden avulla fyysisten harjoittelulaitteiden loppukäyttäjä voi seurata suoraan itse sähköisestä palvelusta (sinne rekisteröitymisen /tai palveluntarjoajan rekisteröitymisen jälkeen) harjoittelun edistymistä, käydä läpi asetettuja tavoitteita sekä rekisteröidä ylös jo saavutettuja tavoitteita. Ab HUR Oy kuntosalilaitteiden toimittajana käsittelee HyMy-kylän asiakkaiden henkilötietoja ylläpitopalveluiden tarjoamiseksi sekä konsultointipalveluiden tarjoamiseksi.

HyMy-kylän laitetta käyttävästä HyMy-kylän työntekijästä/henkilökunnan edustajasta voidaan tallentaa:

 • Perustiedot: Etunimi(t), sukunimi, käyttäjänimi, salasana
 • Yhteystiedot (muu muassa yhteystietoina voidaan kerätä): sähköpostiosoite, puhelinnumero, postiosoite
 • Profiilitiedot: sukupuoli, syntymäaika, kieli, tunnistenumero, profiiliin liitetyt tunnisteet, muistiinpanot, optiona (valokuva)
 • Kortin/rannekkeen/tunnisteen ID-numero
 • Viimeisin kirjautumisajankohta HUR Smart Touch -palveluun

HyMy-kylän laitetta käyttävästä loppukäyttäjästä/asiakkaasta voidaan tallentaa:

 • Perustiedot: Etunimi(t), sukunimi, käyttäjänimi, salasana
 • Yhteystiedot (muu muassa yhteystietoina voidaan kerätä): sähköpostiosoite, puhelinnumero, postiosoite
 • Profiilitiedot: sukupuoli, syntymäaika, kieli, tunnistenumero, profiiliin liitetyt tunnisteet, muistiinpanot, optiona (valokuva)
 • Kortin/rannekkeen/tunnisteen ID-numero
 • Viimeisin kirjautumisajankohta HUR Smart Touch -palveluun

HUR Smart Touch -palvelun käyttötietoina voidaan kerätä: loppukäyttäjän suosima palvelun käyttökieli, loppukäyttäjän paino, loppukäyttäjän pituus,loppukäyttäjän maksimisyke, loppukäyttäjän leposyke, loppukäyttäjän rasvaprosentti rasvaprosentti,

 • loppukäyttäjän vyötärön ja lantion mitat, loppukäyttäjän verenpaine, loppukäyttäjän harjoitteludata (esim. kuinka kauan ajallisesti on käyttänyt laitetta, millä intensiteetillä/tasolla on käyttänyt laitetta yms.)

HyMy-kylän laitetta käyttävästä loppukäyttäjästä (koskee sekä HyMy-kylän työntekijöitä että asiakkaita) voidaan tallentaa:

 • Tiedot asiakasvalmennuksesta / harjoitustuntisuunnittelusta
 • Henkilökohtaiset harjoitusohjelmat
 • Harjoituskalenteri
 • Varatut tunnit
 • Tiedot harjoituskäynneistä
 • Vierailut (sisään- ja uloskirjautuminen)
 • Vierailujen tulokset (mukaan lukien harjoitukset, testit, kyselyt)
 • Tiedot liittyen kyselyihin
 • Päivämäärä ja kyselyn vastaukset (Rekisterinpitäjän valmistelemat)

TEKNISTEN MITTAUS- JA ANALYYSILAITTEIDEN MITTAUS- JA TESTITULOKSET

 • teknisten mittaus- ja analyysilaitteiden tuloksia tarvitaan mittauksien arvioinnissa ja ne tallentuvat myös itse laitteeseen/ohjelmaan (esim. mittauslaitteen analyysiohjelma). Tulokset voidaan antaa paperisena asiakaskäynnin yhteydessä asiakkaalle hänen niin halutessaan. Vaihtoehtoisesti mittaus- ja testitulokset voidaan tallentaa asiakkaan omalle muistitikulle asiakaskäynnin yhteydessä hänen niin halutessaan.

SUOSTUMUKSENANNOT JA TIEDOT TOIMENPITEISTÄ

 • Tiedot suostumuksen annoista liittyen HyMy-kylän asiakasrekisterin rekisteröidyille suunnattuihin toimenpiteisiin: suostumus kutsua henkilö asiakkaaksi; suostumus HyMy-kylän toimintaan liittyvän mainospostin vastaanottamiseen; suostumus henkilötietojen käsittelyyn; suostumus rekisterin sisältämien erityisiin henkilötietoryhmiin kuuluvien tietojen käsittelyn osalta (suostumus GDPR:n artiklan 9 mukaisten arkaluonteisten henkilötietojen käsittelyyn); suostumus käyttää tietoja, joista henkilötiedot ja muut tunnistetiedot on poistettu, HyMy-kylän toimintojen kehittämiseen sekä tutkimiseen.

Tiedot rekisteröidyille suunnatuista toimenpiteistä: tiedot asiakaskäynneistä ja toiminnoista, joihin asiakas on osallistunut; tiedot asiakaskäynnistä vastanneesta HyMy-kylän opiskelijasta ja

 • häntä ohjanneesta opetushenkilökunnan edustajasta; tiedot lähetetyistä kutsuista asiakkaaksi; tiedot lähetetystä mainospostista liittyen HyMy-kylän toimintaan.

FITWARE-POLKUPYÖRÄ ERGOMETRITESTAUKSEEN OSALLISTUVA ASIAKAS - FITWARE-POLKUPYÖRÄ ANALYYSIOHJELMA/JÄRJESTELMÄ

Fitware-polkupyörä ergometritestauksen analyysiohjelmaa/järjestelmää (Ergoline 800) käytetään HyMy-kylän asiakkaista ergometritestausta tehtäessä. Sen ylläpidosta vastaa AinoActive -niminen yritys. Analysoitavien/tutkimuksen kohteena olevien rekisteröityjen henkilötietoina tallennetaan:

 • Perustiedot: etunimi(t); sukunimi (nimen ei tarvitse olla asiakkaan oikea nimi)
 • pituus ja paino
 • Mittaustietoja sekä mittausajan päiväysmerkintöjä: tietoja palvelun käytöstä; analyysin tuloksena mitattavalle luotu/tulostettu raportti/kooste tutkimuksesta

FIRSTBEAT- HYVINVOINTIANALYYSIIN OSALLITUVA ASIAKAS - FIRSTBEAT -HYVINVOINTIANALYYSIOHJELMISTO JA -VERKKOPALVELU

Opetusasiakkaiden henkilötietoja rekisteröidään Firstbeat-hyvinvointianalyysiohjelmistoon ja siihen liittyvään verkkopalveluun. Mitattavien henkilöiden rekisteröityjä henkilötietoja ovat:

 • Perustiedot: etunimi(t); sukunimi; postinumero- ja toimipaikka; puhelinnumero; sähköposti; sukupuoli; pituus; paino
 • Tietoja työnantajasta: työnantajan perustiedot kuten työnantajan nimi ja yhteystiedot; henkilöstöryhmä
 • Tietoja palvelun käytöstä: käyttöliittymässä asetettu kieli; tieto suostumuksesta tietojen käsittelyyn palvelussa; analyysin tuloksena mitattavalle luotu raportti
 • Mittaustietoja sekä mittausajan päiväkirjamerkintöjä: aktiivisuusluokka; maksimi- ja minimisyke; maksimaalinen hapenottokyky; alkoholin käyttö
 • Tietoja sairauksista ja lääkityksestä: tietoja pitkäaikaisista sairauksista ja lääkityksestä; tietoja lyhytaikaisista sairauksista ja lääkityksestä

LIIKELABORATORIOMITTAUKSEEN OSALLISTUVA ASIAKAS - LIIKELABORATORION 2D-JÄRJESTELMÄ

Asiakkaiden henkilötietoja rekisteröidään HyMy-kylässä käytössä olevien teknisten mittauslaitteiden analyysiohjelmiin, kuten liikelaboratorion 2D-järjestelmään. Liikeanalyysijärjestelmää ylläpitävä yritys on nimeltään CONTEMPLAS GmbH. Analysoitavien/tutkimuksen kohteena olevien rekisteröityjen henkilötietoina tallennetaan:

 • Perustiedot: etunimi(t); sukunimi
 • Mittaustietoja sekä mittausajan päiväysmerkintöjä: tietoja palvelun käytöstä; analyysin tuloksena mitattavalle luotu/tulostettu raportti/kooste tutkimuksesta

Käytettäessä plantaarisen paineen mittausjärjestelmää (Medilogic), laitteen koneelle, jolla ohjelmaa käytetään, analysoitavien/tutkimuksen kohteena olevien rekisteröityjen henkilötietoina tallennetaan:

 • nimi (nimen ei tarvitse olla asiakkaan oikea nimi)

Käytettäessä kävelyn aika-matka-muuttujien mittausjärjestelmää (Optogait), joka on Microgate yrityksen tuottama mittausjärjestelmä, jonka koneelle, jolla mittausjärjestelmää käytetään, analysoitavien/tutkimuksen kohteena olevien rekisteröityjen henkilötietoina tallennetaan:

 • nimi (nimen ei tarvitse olla asiakkaan oikea nimi)

Käytettäessä Contrex-isokineettistä lihasvoimamittaria, voidaan laitteen käytössä olevalle tietokoneelle tallentaa analysoitavien/tutkimuksen kohteena olevien rekisteröityjen henkilötietoina:

 • etunimi- ja sukunimi sekä lihasvoima

Käytettäessä Seca-kehonkoostumusanalysaattoria liikelaboratorion HyMy-kylän asiakkaille, voidaan laitteen käytössä olevalle tietokoneelle rekisteröityjen henkilötietoina tallentaa:

 • etunimi- ja sukunimi, paino sekä rasvaprosentti

LIIKENANALYYSIN OSALLISTUVA ASIAKAS - TEMPLO-LIIKEANALYYSIOHJELMA

Templo-liikeanalyysiohjelmaa käytetään HyMy-kylän asiakkaista liikeanalyysia tehtäessä. Liikeanalyysijärjestelmää ylläpitävä yritys on nimeltään CONTEMPLAS GmbH. Analysoitavien/tutkimuksen kohteena olevien rekisteröityjen henkilötietoina Templo-liikeanalyysiohjelman koneelle tallennetaan:

 • Perustiedot: etunimi(t); sukunimi (nimen ei tarvitse olla asiakkaan oikea nimi)
 • Mittaustietoja sekä mittausajan päiväysmerkintöjä: tietoja palvelun käytöstä; analyysin tuloksena mitattavalle luotu/tulostettu raportti/kooste tutkimuksesta
 • liikeanalyysivideo

POHJALLISTEN VALMISTAMISEEN OSALLISTUVA ASIAKAS - KLAVENESS FOOTWEAR -OHJELMA

Klaveness Footwear -ohjelmaa käytetään HyMy-kylän asiakkaille pohjallisia tehtäessä. Analysoitavien/tutkimuksen kohteena olevien rekisteröityjen henkilötietoina tallennetaan:

 • Perustiedot: etunimi(t); sukunimi
 • Mittaustietoja pohjallisten valmistamista varten sekä mahdollisia mittausajan päiväysmerkintöjä: tietoja palvelun käytöstä; analyysin tuloksena mitattavalle luotu/tulostettu raportti/kooste tutkimuksesta

LutraCad-ohjelmistoa, joka on yrityksen LutraCAD B.V:n kehittämä, käytetään pohjallisten ja lestien suunnittelu- ja valmisteluohjelmana HyMy-kylässä. Ohjelmisto voi tallentaa paikalliselle tietokoneelle asiakkaan henkilötietoina:

 • Perustiedot: etunimi(t); sukunimi
 • Mittaustietoja pohjallisten valmistamista varten sekä mahdollisia mittausajan päiväysmerkintöjä: tietoja palvelun käytöstä; analyysin tuloksena mitattavalle luotu/tulostettu raportti/kooste tutkimuksesta

OPTOMETRIAN NÄÖNTUTKIMUKSEEN JA MITTAUKSEEN OSALLISTUVA ASIAKAS:

HyMy-kylän optometrian näöntutkimukseen osallistuvan asiakkaan näön tutkimukseen ja mittauksen suorittamiseen käytetään seuraavia järjestelmiä ja laitteita:

Ocusweep-laitteistoa ja Ocusweep as a service -palvelua käytetään näöntutkimuksen ja mittauksen suorittamiseen.

Tietoja tarvitaan mittauksien arvioinnissa ja ne tallentuvat Ocuspecto Oy:n tarjoama Ocusweep -laitteiston ja Ocusweep as a service -palvelun toteuttamiseksi Ocuspecto Oy:n järjestelmään/tietokantaan.

 • Perustiedot: etunimi(t); sukunimi
 • Mittaustietoja sekä mittausajan päiväysmerkintöjä: tietoja palvelun käytöstä; analyysin tuloksena mitattavalle luotu/tulostettu raportti/kooste tutkimuksesta

Topcon Harmony-sovellusta (potilastietotyöväline) käytetään näöntutkimukseen osallistuvien henkilöiden tutkimustulosten analysointiin ja jatkotulkintaan. Metropolia on solminut yhteistyösopimuksen Topcon Healtcare Solutions Oy kanssa tammikuussa 2020. Yhteistyösopimuksen puitteissa Topcon lahjoittaa Optometrian tutkinto-ohjelman käyttöön potilasdatan tulkitsemista helpottavan sovellusohjelman nimeltään Topcon Harmony RS (Harmony Referral System). Harmony-sovellus kokoaa asiakkaan näöntutkimuksen aikana otetut eri tutkimukset yhteen (eri laitteet keräävät tiedon tällä hetkellä omalle katseluselaimelle tai -ohjelmalle).

Topcon Harmony -ohjelmisto on näin ollen sovellus, joka mahdollistaa eri laitteilla (voi olla eri valmistajien laitteet) otettujen näöntutkimustulosten arvioimisen rinnakkain, kuten esim. autorefraktiotuloksen, näkökenttätutkimustuloksen, silmänpohjakuvien ja OCT-kuvien analysoimisen rinnakkain ja samanaikaisesti. Topcon Harmony-ohjelmiston avulla tutkimusdata on siirrettävissä Promeda -potilastietojärjestelmään (tai muuhun potilastietojärjestelmään/-arkistoon), joka puolestaan voidaan saattaa olemaan yhteydessä KANTA-palveluun. Harmony-ohjelmisto kerää biometrisiä tietoja ja ne yhdistetään asiakkaan henkilötietoihin ja Promeda -potilastietojärjestelmään. Ohjelmaan syötetään asiakkaan nimi ja henkilötiedot, josta rakentuu asiakkaalle tunnistenumero.

Octopus 101 ja 600 -automaattiperimetri-mittausjärjestelmää, joka on yrityksen Haag-Streit AG:n tuottama mittausjärjestelmä, käytetään näöntutkimuksen ja mittauksen suorittamiseen.Tietoja tarvitaan mittauksien arvioinnissa ja ne tallentuvat näiden laitteiden oman tietokoneen järjestelmälle, joka ei ole verkkoyhteydessä internettiin, analysoitavien/tutkimuksen kohteena olevien rekisteröityjen henkilötietoina tallennetaan:

 • Perustiedot: etunimi(t); sukunimi
 • henkilötunnus ja/tai syntymäaika
 • syntymävuosi
 • sukupuoli

Silmämikroskooppia (Haag-Streit BC 900), joka on yrityksen Haag-Streit Ag:n tuottama laite, käytetään näöntutkimuksen ja mittauksen suorittamiseen. Tiedot tallentuvat laitteen oman tietokoneen järjestelmälle. Analysoitavien/tutkimuksen kohteena olevien rekisteröityjen henkilötietoina tallennetaan:

 • Perustiedot: etunimi(t); sukunimi
 • Stillkuva tai video silmän mikroskopioinnista (iiris, sarveiskalvo)

Nidek-silmänpohjakameraa, joka on Nidek Co. LTD:n tuottama laite, käytetään näöntutkimuksen ja mittauksen suorittamiseen.Tietoja tarvitaan näöntutkimuksen/mittauksien arvioinnissa ja ne tallentuvat tämän laitteen oman tietokoneen järjestelmälle, joka ei ole verkkoyhteydessä internettiin. Analysoitavien/tutkittavien rekisteröityjen henkilötietoina tallennetaan:

 • Perustiedot: etunimi(t); sukunimi
 • syntymäaika
 • henkilötunnus ja/tai syntymävuosi
 • sukupuoli
 • verkkokalvokuvat

Optos Daytona-silmänpohjakameraa, joka on yrityksen Optos plc:n tuottama laite, käytetään näöntutkimuksen ja mittauksen suorittamiseen.Tietoja tarvitaan näöntutkimuksen/mittauksien arvioinnissa ja tiedot tallentuvat tämän laitteen oman tietokoneen järjestelmälle, joka on verkkoyhteydessä internettiin ohjelmistopäivityksien ja silmänpohja Atlaksien johdosta. Rekisteröityjen henkilötietoina tallennetaan:

 • Perustiedot: etunimi(t); sukunimi
 • syntymäaika
 • henkilötunnus ja/tai syntymävuosi
 • sukupuoli
 • verkkokalvokuvat

Oculus Keratograph 5-topografialaitetta, joka on OCULUS Optikgeräte GmbH tuottama topografia laite, käytetään HyMy-kylän optometrian topografiatutkimukseen ja mittauksen suorittamiseen. Tietoja tarvitaan topografiatutkimuksen ja mittauksen suorittamiseen ja ne tallentuvat laitteen oman tietokoneen järjestelmälle, joka ei ole verkkoyhteydessä internettiin. Rekisteröityjen henkilötietoina tallennetaan:

 • Perustiedot: etunimi(t); sukunimi
 • syntymäaika
 • henkilötunnus ja/tai syntymävuosi
 • sukupuoli

Zeiss iProfiler -topografialaitetta, joka on yrityksen Carl Zeiss AG yrityksen tuottama, käytetään HyMy-kylän optometrian topografiatutkimukseen ja mittauksen suorittamiseen. Tietoja tarvitaan topografia tutkimuksen ja mittauksien arvioinnissa ja osallistuvien asiakkaiden henkilötietoja rekisteröidään käytettäessä Zeiss iProfiler-topografialaitetta. Tiedot tallentuvat laitteen oman tietokoneen järjestelmälle, joka ei ole verkkoyhteydessä internettiin, rekisteröityjen henkilötietoina tallennetaan:

 • Perustiedot: etunimi(t); sukunimi
 • syntymäaika
 • henkilötunnus ja/tai syntymävuosi
 • sukupuoli
 • syntymäaika
 • henkilötunnus ja/tai syntymävuosi
 • sukupuoli
 • verkkokalvokuvat

Optos Daytona-silmänpohjakameraa, joka on yrityksen Optos plc:n tuottama laite, käytetään näöntutkimuksen ja mittauksen suorittamiseen.Tietoja tarvitaan näöntutkimuksen/mittauksien arvioinnissa ja tiedot tallentuvat tämän laitteen oman tietokoneen järjestelmälle, joka on verkkoyhteydessä internettiin ohjelmistopäivityksien ja silmänpohja Atlaksien johdosta. Rekisteröityjen henkilötietoina tallennetaan:

 • Perustiedot: etunimi(t); sukunimi
 • syntymäaika
 • henkilötunnus ja/tai syntymävuosi
 • sukupuoli
 • verkkokalvokuvat

Oculus Keratograph 5-topografialaitetta, joka on OCULUS Optikgeräte GmbH tuottama topografia laite, käytetään HyMy-kylän optometrian topografiatutkimukseen ja mittauksen suorittamiseen. Tietoja tarvitaan topografiatutkimuksen ja mittauksen suorittamiseen ja ne tallentuvat laitteen oman tietokoneen järjestelmälle, joka ei ole verkkoyhteydessä internettiin. Rekisteröityjen henkilötietoina tallennetaan:

 • Perustiedot: etunimi(t); sukunimi
 • syntymäaika
 • henkilötunnus ja/tai syntymävuosi
 • sukupuoli

Zeiss iProfiler -topografialaitetta, joka on yrityksen Carl Zeiss AG yrityksen tuottama, käytetään HyMy-kylän optometrian topografiatutkimukseen ja mittauksen suorittamiseen. Tietoja tarvitaan topografia tutkimuksen ja mittauksien arvioinnissa ja osallistuvien asiakkaiden henkilötietoja rekisteröidään käytettäessä Zeiss iProfiler-topografialaitetta. Tiedot tallentuvat laitteen oman tietokoneen järjestelmälle, joka ei ole verkkoyhteydessä internettiin, rekisteröityjen henkilötietoina tallennetaan:

 • Perustiedot: etunimi(t); sukunimi
 • syntymäaika
 • henkilötunnus ja/tai syntymävuosi
 • sukupuoli

Toiminallisen näkökentän perimetriä (Ocusweep)-laitetta käytettäessä, jonka oman tietokoneen Ocusweep-laitteiston ja Ocusweep as a service -palvelun mahdollistamana optometrian opiskelijat suorittavat näöntutkimusta ja mittausta asiakkaille, nämä mittaustulokset tallentuvat Ocuspecto Oy:n tarjoaman Ocusweep -laitteiston ja Ocusweep as a service -palvelun toteuttamiseksi Ocuspecto Oy:n järjestelmään tai tietokantaan. Rekisteröityjen henkilötietoina tallennetaan:

 • sukupuoli
 • syntymävuosi

OCT (Topcon Dri OCT Triton Plus)-laitetta, joka on Topcon Corporationin laite, käytetään optometrian silmänpohjakuvauksessa ja mittauksen suorittamisessa HyMy-kylän asiakkaalle. Tietoja tarvitaan silmänpohjakuvauksen tutkimuksen ja mittauksien arvioinnissa ja osallistuvien asiakkaiden henkilötietoja rekisteröidään tämän laitteen oman tietokoneen järjestelmälle, joka on verkkoyhteydessä internettiin ohjelmistopäivityksien johdosta. Rekisteröityjen henkilötietoina tallennetaan:

 • Asiakkaan nimi
 • syntymäaika
 • henkilötunnus ja/tai syntymävuosi
 • sukupuoli

Topcon SL-3G -silmämikroskooppia, joka on Topcon Corporation tuottama laite, käytetään optometrian näön tutkimuksessa/analysoinnissa HyMy-kylän asiakkaalle. Silmämikroskooppi ei kerää automaattisesti henkilötietoja, mutta rekisteröityjen henkilötietoina on tallennettavissa:

 • syntymäaika tai henkilötunnus

Keeler SL40 -silmämikroskooppia, joka on Carl Zeiss AG:n tuottama laite, käytetään optometrian näön tutkimuksessa/analysoinnissa HyMy-kylän asiakkaalle. Silmämikroskooppi ei kerää automaattisesti henkilötietoja, mutta rekisteröityjen henkilötietoina on tallennettavissa:

 • Perustiedot: etunimi(t); sukunimi
 • Stillkuva tai video silmän mikroskopioinnista (iiris, sarveiskalvo)

Magnon -silmämikroskooppia, joka on Nidek Co. LTD:n tuottama laite, käytetään optometrian näön tutkimuksessa/analysoinnissa HyMy-kylän asiakkaalle. Silmämikroskooppi ei kerää automaattisesti henkilötietoja, mutta rekisteröityjen henkilötietoina on tallennettavissa:

 • Perustiedot: etunimi(t); sukunimi
 • Stillkuva tai video silmän mikroskopioinnista (iiris, sarveiskalvo)

  Oftalmoskopiasimulaattoria, joka on Vrmagic GmbH:n tuottama laite, käytetään oftalmoskopian tutkimuksessa/analyysissa HyMy-kylän asiakkaalle. Oftalmoskopiasimulaattori ei kerää automaattisesti henkilötietoja, koska tietoihin tallennetaan virtuaaliasiakas.

PLANTAARISEN PAINEEN MITTAUKSEEN OSALLISTUVA ASIAKAS - MEDILOGIC -PLANTAARISEN PAINEEN MITTAUSJÄRJESTELMÄ

Medilogic- plantaarisen paineen mittausjärjestelmää käytetään HyMy-kylän asiakkaille plantaarista painetta heistä painepohjallisia varten mitattaessa. Yritys Medilogic -plantaarisen paineen mittausjärjestelmän takana on Medilogic. Analysoitavien/tutkimuksen kohteena olevien rekisteröityjen henkilötietoina tallennetaan:

 • Perustiedot: etunimi(t); sukunimi
 • Mittaustietoja sekä mahdollisia mittausajan päiväysmerkintöjä: tietoja palvelun käytöstä; analyysin tuloksena mitattavalle luotu/tulostettu raportti/kooste tutkimuksesta

RYHMÄLIIKUNTAAN OSALLISTUVA ASIAKAS:

 • Perustiedot: etunimi(t); sukunimi; osoite; postinumero- ja toimipaikka; puhelinnumero; sähköposti; syntymäaika; sairaudet;lääkitys; liikunnan harrastamistiedot ja tiedot osallistumisista HyMy-kylän tarjoamiin terveyttä edistäviin ryhmäliikuntoihin

Tiedot rekisteröidyille suunnatuista toimenpiteistä:

 • tiedot asiakaskäynneistä ja toiminnoista, joihin asiakas on osallistunut; tiedot toimintaa toteuttaneesta HyMy-kylän opiskelijasta ja häntä ohjanneesta opetushenkilökunnan edustajasta; tiedot lähetetyistä kutsuista asiakkaaksi; tiedot lähetetystä mainospostista liittyen HyMy-kylän toimintaan

Tiedot suostumuksen annoista liittyen HyMy-kylän asiakasrekisterin rekisteröidyille suunnattuihin toimenpiteisiin:

 • suostumus kutsua henkilö asiakkaaksi; suostumus HyMy-kylän toimintaan liittyvän mainospostin vastaanottamiseen; suostumus henkilötietojen käsittelyyn; suostumus rekisterin sisältämien erityisiin henkilötietoryhmiin kuuluvien tietojen käsittelyn osalta (suostumus GDPR:n artiklan 9 mukaisten arkaluonteisten henkilötietojen käsittelyyn); suostumus käyttää tietoja, joista henkilötiedot ja muut tunnistetiedot on poistettu, HyMy-kylän toimintojen kehittämiseen sekä tutkimiseen.

HOITOTYÖN HOITOON OSALLISTUVA ASIAKAS

Mahdollista tallentaa rekisteröidyn henkilötietoina:

 • etunimi(t) ja sukunimi;
 • syntymäaika ja henkilötunnus
 • pituus ja paino
 • sukupuoli.

SUOSTUMUKSENANNOT JA TIEDOT TOIMENPITEISTÄ

Tiedot suostumuksen annoista liittyen HyMy-kylän asiakasrekisterin rekisteröidyille suunnattuihin toimenpiteisiin: suostumus kutsua henkilö asiakkaaksi; suostumus HyMy-kylän toimintaan liittyvän mainospostin vastaanottamiseen; suostumus henkilötietojen käsittelyyn; suostumus rekisterin sisältämien erityisiin henkilötietoryhmiin kuuluvien tietojen käsittelyn osalta (suostumus GDPR:n artiklan 9 mukaisten arkaluonteisten henkilötietojen käsittelyyn); suostumus käyttää tietoja, joista henkilötiedot ja muut tunnistetiedot on poistettu, HyMy-kylän toimintojen kehittämiseen sekä tutkimiseen.

 • Tiedot rekisteröidyille suunnatuista toimenpiteistä: tiedot asiakaskäynneistä ja toiminnasta, johon asiakas on osallistunut; tiedot asiakaskäynnistä vastanneesta HyMy-kylän opiskelijasta ja häntä ohjanneesta opetushenkilökunnan edustajasta; tiedot lähetetyistä kutsuista asiakkaaksi; tiedot lähetetystä mainospostista liittyen HyMy-kylän toimintaan.

Lepo-EKG-laitetta (Schiller AT-102 ja Schiller CARDIOVIT AT-102 G2), joka on Schiller Ag tuottama laite, käytetään EKG:n analysointiin ja mittaukseen. Henkilötietoja on mahdollista tallentaa näihin laitteisiin, joka ei ole yhteydessä internettiin. On mahdollista tallentaa rekisteröidyn henkilötietoina:

 • etunimi(t) ja sukunimi;
 • syntymäaika ja henkilötunnus
 • pituus ja paino
 • sukupuoli.

Lepo-EKG-laitetta (MAC3500 GE Medical Systems), joka on GE Healtcare Finland Oy:n tuottama laite, käytetään EKG:n analysointiin ja mittaukseen. Henkilötietoja on mahdollista tallentaa näihin laitteisiin, joka ei ole yhteydessä internettiin. On mahdollista tallentaa rekisteröidyn henkilötietoina:

 • etunimi(t) ja sukunimi;
 • syntymäaika ja henkilötunnus
 • pituus ja paino
 • sukupuoli.

Henkilötietojen säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötiedot on saatu rekisteröidyltä itseltään ensiasiakaskäynnin yhteydessä täytettävällä HyMy-kylän asiakastietolomakkeella. Myös laitemittausten, kirjausten, toiminnan toteuttamisen ja niiden ylöskirjaamisen yhteydessä rekisteröidyltä itseltään saadaan tietoja.

Tietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät sekä säännönmukaiset luovutukset

HyMy-kylän asiakastietorekisterin sisältämiin henkilötietoihin annetaan tarpeen vaatiessa pääsy (ns. admin-tunnusten avulla, esim. teknisen vian korjaustilanteessa järjestelmätoimittajalle/mittalaitteen huoltajalle) seuraavaksi lueteltavissa järjestelmissä. Kaikki HyMy-kylässä käytettävät järjestelmien/laitteiden/ohjelmistojen toimittajat (yritykset niiden takana) ovat tulkittavissa henkilötietojen vastaanottajiksi ja säännönmukaisen luovutuksen saajaksi HyMy-kylän asiakasrekisterin taholta.

Metropolia Ammattikorkeakoulun HyMy-kylän asiakastietorekisterin osalta henkilötietojen käsittelysopimukset GDPR:n artiklan 28 mukaisesti tullaan laatimaan/on laadittu HyMy-kylässä seuraavien yhteistyökumppanitahojen kanssa:

Acuvitec Oy ja Acute-asiakastietojärjestelmä (HUOM: käytössä vuosina 2016-2019)

Acute-asiakastietojärjestelmä on ollut käytössä vuosina 2016-2019 HyMy-kylässä toimivilla fysioterapian, apuvälinetekniikan, jalkaterapian, osteopatian, vanhustyön ja toimintaterapian tutkinto-ohjelmilla. Järjestelmään on kirjattu vuosina 2016-2019 näiden tutkinto-ohjelmien toteuttamilla asiakaskäynneillä (ja asiakastietolomakkeella) saadut opetusasiakkaiden henkilö- ja terveystietojen kartoitukset.

Promeda Oy:n ja Promeda-ohjelmisto

Promeda-ohjelmisto on käytössä HyMy-kylässä toimivalla optometrian tutkinto-ohjelmalla. Promeda-ohjelmistoon kirjataan silmän- ja näöntutkimuksiin liittyen HyMy-kylän asiakaskäynneillä (ja asiakastietolomakkeella) saadut opetusasiakkaiden henkilö- ja terveystietojen kartoitukset. Promeda on Windows-pohjainen ohjelmisto, joka sisältää silmälasi- ja piilolinssikortiston, joista asiakastiedot voidaan hakea nimen tai syntymäajan perusteella. Kortiston tietojen pohjalta voidaan myös tulostaa asiakaskortit. Tiedot voivat olla ohjelmistoa käyttävällä organisaatiolla käytössä laskutuksessa, kassatoiminnoissa ja mainospostitusten teossa. Ocuspecto Oy ja Ocusweep-laitteisto Ocusweep-laitteiston ja Ocusweep as a service -palvelun mahdollistamana optometrian opiskelijat suorittavat näöntutkimuksia ja mittauksia HyMy-kylän asiakkaille. Mittaustulokset tallentuvat Ocuspecto Oy:n tarjoaman Ocusweep -laitteiston ja Ocusweep as a service -palvelun toteuttamiseksi Ocuspecto Oy:n järjestelmään/ tietokantaan. Yritys x ja Liikelaboratorion 2D-järjestelmä

Ocuspecto Oy ja Ocusweep-laitteisto /Ocusweep as a service -palvelu (Ocusweep-laitteisto ja näöntutkimus)

Ocusweep-laitteiston ja Ocusweep as a service -palvelun mahdollistamana optometrian opiskelijat suorittavat näöntutkimuksia ja mittauksia HyMy-kylän asiakkaille. Mittaustulokset tallentuvat Ocuspecto Oy:n tarjoaman Ocusweep -laitteiston ja Ocusweep as a service -palvelun toteuttamiseksi Ocuspecto Oy:n järjestelmään/ tietokantaan.

Nidek Co. LTD ja Nidek-silmänpohjakamera

Nidek Co. LTD:n silmänpohjakameroiden (Nidek) avulla optometrian opiskelijat suorittavat näöntutkimuksia ja mittauksia HyMy-kylän asiakkaille. HyMy-kylän asiakkaiden henkilötietoja käsitellään HyMy-kylän käytössä olevien silmänpohjakameroiden (Nidek) optometrian tutkinto-ohjelman analysoinnissa/tutkimuksessa, jossa tallennetaan henkilötietoja Nidek-mittauslaitteen oman tietokoneen järjestelmälle, joka ei ole verkkoyhteydessä internettiin.

Haag-Streit AG ja Octopus 101 ja 600-automaattiperimetri

HyMy-kylän optometrian näöntutkimukseen ja mittaukseen osallistuvien asiakkaiden henkilötietoja tallennetaan käytettäessä Automaattiperimetri-mittausjärjestelmää (Octopus 101 ja 600) näiden laitteiden oman tietokoneen järjestelmälle, joka ei ole verkkoyhteydessä internettiin.

Haag-Streit AG ja silmämikroskooppi (Haag-Streit BC 900)

HyMy-kylän optometrian näöntutkimukseen ja mittaukseen osallistuvien asiakkaiden henkilötietoja käsitellään käytettäessä Silmämikroskooppia (Haag-Streit BC 900), joka on yrityksen Haag-Streit Ag:n tuottama laite. Tiedot tallentuvat laitteen oman tietokoneen järjestelmälle.

Optos plc ja Optos Daytona-silmänpohjakamera

Optos plc:n Optos Daytona-silmänpohjakameran avulla optometrian opiskelijat suorittavat näöntutkimuksia ja mittauksia HyMy-kylän asiakkaille.

HyMy-kylän optometrian näöntutkimukseen ja mittaukseen osallistuvien asiakkaiden henkilötietoja käsitellään käytettäessä Optos Daytona silmänpohjakameraa. Tiedot tallentuvat tämän laitteen oman tietokoneen järjestelmälle, joka on verkkoyhteydessä internettiin ohjelmistopäivityksien ja silmänpohja Atlaksien johdosta.

OCULUS Optikgeräte GmbH ja Oculus Keratograph 5-topografialaite

OCULUS Optikgeräte GmbH:n Oculus Keratograph 5-topografialaitetta käytetään optometrian topografiatutkimukseen ja mittaukseen HyMy-kylän asiakkaille.

Asiakkaiden henkilötietoja käsitellään käytettäessä Oculus Keratograph 5-laitetta. Tiedot tallentuvat laitteen oman tietokoneen järjestelmälle, joka ei ole verkkoyhteydessä internettiin.

Carl Zeiss AG ja Zeiss iProfiler-topografialaite

Carl Zeiss AG:n Zeiss iProfiler-topografialaitetta käytetään optometrian topografiatutkimukseen ja mittaukseen HyMy-kylän asiakkaille.

HyMy-kylän optometrian topografiatutkimukseen ja mittaukseen osallistuvien asiakkaiden henkilötietoja käsitellään käytettäessä Zeiss iProfiler-topografialaitetta. Tiedot tallentuvat laitteen oman tietokoneen järjestelmälle, joka ei ole verkkoyhteydessä internettiin.

Carl Zeiss AG ja Keeler SL40 -silmämikroskooppi

HyMy-kylän optometrian näön tutkimukseen/analysointiin käytetään Carl Zeiss Ag:n Keeler SL40 -silmämikroskooppia. Silmämikroskooppi ei kerää automaattisesti HyMy-kylän asiakkaan henkilötietoja, mutta tarvittaessa niitä voidaan tallentaa.

Topcon Healtcare Solutions Oy ja Topcon Harmony -sovellus

Topcon Harmony-sovellusta (potilastietotyöväline) käytetään näöntutkimukseen osallistuvien henkilöiden tutkimustulosten analysointiin ja jatkotulkintaan. Metropolia on solminut yhteistyösopimuksen Topcon Healtcare Solutions Oy kanssa tammikuussa 2020. Yhteistyösopimuksen puitteissa Topcon lahjoittaa Optometrian tutkinto-ohjelman käyttöön potilasdatan tulkitsemista helpottavan sovellusohjelman nimeltään Topcon Harmony RS (Harmony Referral System). Harmony-sovellus kokoaa asiakkaan näöntutkimuksen aikana otetut eri tutkimukset yhteen (eri laitteet keräävät tiedon tällä hetkellä omalle katseluselaimelle tai -ohjelmalle).

Topcon Corporation ja OCT (Topcon Dri OCT Triton Plus)-laite

HyMy-kylän optometrian silmänpohjakuvauksen tutkimukseen ja mittaukseen osallistuvien asiakkaiden henkilötietoja rekisteröidään käytettäessä OCT (Topcon Dri OCT Triton Plus)-laitetta. Tiedot tallentuvat laitteen oman tietokoneen järjestelmälle, joka on verkkoyhteydessä internettiin ohjelmistopäivityksien johdosta.

Topcon Corporation ja Topcon SL-3G -silmämikroskooppi

Optometrian näön tutkimuksessa/analysoinnissa HyMy-kylän asiakkaalle käytetään silmämikroskooppia, joka ei kerää automaattisesti henkilötietoja, mutta rekisteröityjen henkilötietoina on tallennettavissa.

Vrmagic GmbH ja oftalmoskopiasimulaattori

Oftalmoskopiasimulaattoria, joka on Vrmagic GmbH:n tuottama laite, käytetään oftalmoskopian tutkimuksessa/analyysissa HyMy-kylän asiakkaalle. Oftalmoskopiasimulaattori ei kerää automaattisesti henkilötietoja, koska tietoihin tallennetaan virtuaaliasiakas.

Physiotools Oy ja Physiotools Remote Trainer-harjoittelun etäohjausohjelmisto

Physiotools Oy:n Physiotools Remote Trainer-harjoittelun etäohjausohjelmistoa käytetään fysioterapian asiakkaille, joka tulee käyttöön HyMy-kylässä syksyllä 2020.

Physiotools Oy ja Physiotools Online-ohjelmisto

Physiotools Oy:n Physiotools Online-ohjelmistoa käytetään harjoitusohjelmien laadintaan fysio- ja jalkaterapian asiakkaille.

Ab HUR Oy ja HUR-kuntosalilaitteeseen liittyvä digitaalinen HUR Smart Touch -palvelu

HUR-kuntosalilaitteet on suunniteltu soveltuviksi muun muassa ikäihmisten ja kuntoutujien hyvinvointiin. Tämän lisäksi HUR on suunnitellut fyysisiin harjoittelulaitteisiinsa liittyviä digitaalisia palveluita, joiden avulla fyysisten harjoittelulaitteiden loppukäyttäjä voi seurata suoraan itse sähköisestä palvelusta (sinne rekisteröitymisen /tai palveluntarjoajan rekisteröitymisen jälkeen) harjoittelun edistymistä, käydä läpi asetettuja tavoitteita sekä rekisteröidä ylös jo saavutettuja tavoitteita.

CONTEMPLAS GmbH ja Liikelaboratorion 2D-järjestelmä

HyMy-kylän asiakkaiden henkilötietoja rekisteröidään HyMy-kylässä käytössä olevien teknisten mittauslaitteiden analyysiohjelmiin, kuten liikelaboratorion 2D-järjestelmään.

CONTEMPLAS GmbH ja Templo-liikeanalyysiohjelma

Templo-liikeanalyysiohjelmaa käytetään HyMy-kylän asiakkaista liikeanalyysia tehtäessä.

Microgate ja Optogait kävelyn aika-matka-muuttujien mittausjärjestelmä ja Liikelaboratorio

HyMy-kylän asiakkaiden henkilötietoja rekisteröidään käytettäessä kävelyn aika-matka-muuttujien mittausjärjestelmää (Optogait), joka on Microgate yrityksen tuottama mittausjärjestelmä, jonka koneelle, jolla mittausjärjestelmää käytetään, analysoitavien/tutkimuksen kohteena olevien rekisteröityjen henkilötietoina tallennetaan.

Fysioline Oy ja Contrex-isokineettinen lihasvoimamittari

Fysioline Oy:n toimittamaa Contrex-isokineettistä lihasvoimamittaria käytetään liikelaboratorion HyMy-kylän asiakkaille, jonka laitteen käytössä olevalle tietokoneelle voidaan analysoitavien/tutkimuksen kohteena olevien rekisteröityjen henkilötietoja tallentaa.

Firstbeat Technologies Oy ja Firstbeat- hyvinvointianalyysiohjelmisto ja -verkkopalvelu

Hyvinvointianalyysiin osallistuvien HyMy-kylän asiakkaiden henkilötietoja rekisteröidään Firstbeat-hyvinvointianalyysiohjelmistoon ja siihen liittyvään verkkopalveluun.

Aino Health Management Oy ja Fitware-polkupyörä ergometritestauksen

Analyysiohjelma/järjestelmä Fitware-polkupyörä ergometritestauksen analyysiohjelmaa/järjestelmää käytetään HyMy-kylän asiakkaista ergometritestausta tehtäessä.

Fysioline Oy ja Seca-kehonkoostumusanalysaattori

Fysioline Oy:n toimittamaa Seca-kehonkoostumusanalysaattoria käytetään liikelaboratorion HyMy-kylän asiakkaalle ja sen käytössä olevalle tietokoneelle voidaan rekisteröityjen henkilötietoja tallentaa.

Klaveness Footwear Oy ja Pohjallisten valmistamiseen käytettävä Klaveness Footwear -ohjelma

Klaveness Footwear -ohjelmaa käytetään HyMy-kylän asiakkaille pohjallisia tehtäessä.

T & T Medilogic Medizintechnik GmbH ja Medilogic- plantaarisen paineen mittausjärjestelmä

Medilogic- plantaarisen paineen mittausjärjestelmää käytetään HyMy-kylän asiakkaille plantaarista painetta heistä mitattaessa.

Schiller Ag ja Schiller AT-102 ja Schiller CARDIOVIT AT-102 G2 -lepo-EKG-laite

Lepo-EKG-laitetta (Schiller AT-102 ja Schiller CARDIOVIT AT-102 G2), joka on Schiller Ag tuottama laite, käytetään EKG:n analysointiin ja mittaukseen. Henkilötietoja on mahdollista tallentaa näihin laitteisiin, joka ei ole yhteydessä internettiin.

GE Healthcare Finland Oy ja MAC3500 GE Medical Systems lepo-EKG-laite

Lepo-EKG-laitetta (MAC3500 GE Medical Systems), joka on GE Healtcare Finland Oy:n tuottama laite, käytetään EKG:n analysointiin ja mittaukseen. Henkilötietoja on mahdollista tallentaa näihin laitteisiin, joka ei ole yhteydessä internettiin.

Aditro Public Oy ja Wintime -taloushallinnon järjestelmä (HyMy-kylän palveluiden laskutus)

Kaikki HyMy-kylän maksullinen osuus ja siihen liittyvä laskutus tapahtuu Metropolia Ammattikorkeakoulun yhteisellä Aditro Wintime -taloushallinnon tietojärjestelmällä.

Liana Technologies Oy ja Liana®Cloud-uutiskirjetyökalu (HyMy-kylän palveluista tiedottaminen ja asiakaskutsujen lähettäminen)

HyMy-kylän asiakastietorekisteriin ja toimintaan liittyvä, sähköpostitse tehtävä toiminnasta tiedottaminen ja esimerkiksi kutsut asiakkaiksi (jos rekisteröity antanut siihen nimenomaisen, kirjallisen suostumuksensa), tapahtuu Liana®Cloud-uutiskirjetyökalun lähetysjärjestelmän kautta.

Microsoft Corporation ja Microsoft Teams -verkkokokoustyöväline

Metropolian HyMy-Kylässä fysioterapeuttien ohjaamaa ryhmäliikuntatoimintaa toteutetaan pitkittyneessä korona-pandemiatilanteessa myös etä-/verkkototeutuksen keinoin. Etäryhmäliikunnan ohjauksessa voidaan hyödyntää Microsoft Teams -verkkokokoustyövälinettä.

Palveluntarjoajana CSC Oy ja Zoom-verkkokokoustyöväline (Funet Miitti/NORDUnet)

Metropolian HyMy-Kylässä fysioterapeuttien ohjaamaa ryhmäliikuntatoimintaa toteutetaan pitkittyneessä korona-pandemiatilanteessa myös etä-/verkkototeutuksen keinoin. Etäryhmäliikunnan ohjauksessa voidaan hyödyntää Zoom -verkkokokoustyövälinettä.

Tieteen tietotekniikan keskus - IT Center for Science - CSC:n Funet Miitti (Zoom)-palvelu on käytössä Metropolia Ammattikorkeakoulussa. Palvelu on toteutettu yhteispohjoismaisesti yhteistyössä NORDUnetin kanssa, eikä näin ollen ole osa julkisesti saatavilla olevaa Zoom-palvelua. Lisäksi NORDUnetin tarjoama Zoom-palvelu toimii kokonaisuudessaan EU:ssa, NORDUnetin omaan käyttöön varatuissa palvelinympäristöissä. Nämä palvelimet sijaitsevat Tanskassa ja Ruotsissa. Palveluista on myös sovittu NORDUnetin ja Zoomin kanssa ottaen huomioon eurooppalaisen tietosuojasääntelyn vaatimukset.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle tai kansainvälisiin järjestöihin

Metropolian henkilörekisterin sisältämiä henkilötietoja ei pääsääntöisesti siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle tai kansainvälisiin järjestöihin.

Henkilörekisterin sisältämiä henkilötietoja voidaan siirtää EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle työskentelyn tai opintojen suorittamisen kannalta välttämättömien IT-palveluiden toteuttamiseksi, tapauskohtaiseen harkintaan perustuen. Kohdevaltio, jonne henkilötietoja siirretään, on Yhdysvallat. On myös mahdollista, että esim. globaalien ICT-palveluntarjoajien paljon käyttämän Helpdesk-toiminnon / ICT-käyttäjätuen toteutusvaltiona toimiva Intia on henkilötietojen siirtojen kohdevaltio.

Metropolia Ammattikorkeakoulun henkilörekisteristä Yhdysvaltoihin ja/tai muualle EU-/ETA-alueen ulkopuolelle suuntautuva kansainvälinen henkilötietosiirto turvataan ensisijaisesti EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR:n) luvussa V esitetyllä 46 artiklan mukaisella suojatoimella eli ns. vakiosopimuslausekkein. SCC (Standard Contractual Clauses) -lausekkeet liitetään osaksi ICT-palveluntarjoajan kanssa laadittavaa henkilötietojen käsittelysopimusta.

Vain välttämättömät tiedot siirretään ja siirto tehdään tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja sen asettamissa rajoissa. Siirron turvallisuudesta ja tietosuojasta sovitaan aina erikseen.

Henkilötietojen säilyttämisaika

Metropolia Ammattikorkeakoulun HyMy-kylän asiakas- ja henkilötietorekisterissä olevien tietojen säilytysaika riippuu siitä, perustuuko henkilötietojen käsittely lakiin vai rekisteröidyltä saatuun suostumukseen.

Laki yksityisestä terveydenhuollosta toimii käsittelyperusteena erityisten henkilötietoryhmien käsittelyn osalta (arkaluonteisten henkilötietojen käsittelyn) siinä missä niitä käsitellään annetun luvan mukaisella toimialalla (fysioterapeutin, jalkaterapeutin, osteopaatin, optikon, toimintaterapeutin ja suuhygienistin palvelut Metropolian HyMy-kylässä ja tässä yhteydessä tapahtuva arkaluonteisten henkilötietojen käsittely).

Henkilötietojen lakiin perustuvassa käsittelyssä säilytysaika on joko 12 vuotta potilaan kuolemasta tai jos siitä ei ole tietoa, 120 vuotta potilaan syntymästä. Muun muassa terveydenhuollon ammattihenkilöiden palvelutapahtuman aikana tekemät yhteenvedot (loppuarviot/ väliarviot) potilaan ohjaus- ja hoitotarpeen määrittämisestä, toteutuksesta, arvioinnista ja päättämisestä - potilaskertomuksen erikoisalakohtaiset yhteenvedot - hoitotyön yhteenvedon yhteenveto-otsikon alle kirjatut merkinnät - aikuisiän terveyden-hoitomerkinnät/ikä-ryhmäkohtaiset yhteenvedot - suun ja hampaiden terveyden-huoltomerkinnät - kuuloon, näköön, kasvuun ja rokotusten seurantaan liittyvät merkinnät - yhteenvedot erityistyöntekijöiden antamasta hoidosta tai kuntoutuksesta (mikäli eivät jo ole erikoisalan merkintöinä) -toimenpidekertomusten yhteenvedot (mikäli eivät jo ole erikoisalan merkintöinä). Säilytysaika perustuu Sosiaali- ja terveysministeriön asetukseen potilasasiakirjoista ja sen liitteeseen (STM:n asetus 298/2009).

Rekisteröidyltä saatu suostumus taas toimii käsittelyperusteena niille henkilötiedoille ja arkaluonteisille henkilötiedoille kuten asiakkaiden terveystiedoille, joita Metropolian HyMy-kylässä käsitellään annetun luvan ulkopuolelle jäävässä HyMy-kylän toiminnassa. Näitä henkilötietoja säilytetään maksimissaan 4 vuoden ajan. Säilytysaika perustuu ammattikorkeakoululain 40 pykälään, jossa säädellään ammattikorkeakoulun oikeudesta käsitellä arkaluonteisia henkilötietoja (L 932/2014, 40 §).

Metropolia Ammattikorkeakoulun HyMy-kylä säilyttää sille vapaaehtoisesti (rekisteröidyn omalla suostumuksella) annettuja asiakastietoja asiakkuussuhteen ajan, jonka kesto on 4 vuotta siitä, kun asiakas on viimeksi käynyt tai muulla tavoin HyMy-kylän kanssa asioinut. Metropolia Ammattikorkeakoulun HyMy-kylä poistaa aina oletusarvoisesti, ilman erillistä rekisteröidylle tehtävää ilmoitusta, neljän vuoden jälkeen asiakastiedot henkilörekisteristään. Jos rekisteröity ilmoittaa halukkuudestaan lopettaa asiakassuhde HyMy-kylän kanssa jo aiemmin, poistetaan tällöin rekisteröidyn henkilötiedot välittömästi niiltä osin kuin se on mahdollista HyMy-kylän asiakastietorekisteristä.

Säilytysajan määräytymisessä on otettu huomioon mm. seuraava lainsäädäntö:

 • EU:n yleinen tietosuoja-asetus (”GDPR”, 2016/679)
 • Tietosuojalaki (1050/2018)
 • Ammattikorkeakoululaki, 40§ (932/2014)
 • Sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista (298/2009)

Oikeus peruuttaa suostumus

Mikäli henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn antamaan suostumukseen, on rekisteröidyllä oikeus peruuttaa käsittelyyn antamansa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen tätä suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

Metropoliassa kerättävien henkilötietojen käsittelyyn liittyvä suostumuksen peruuttaminen (peruuttamispyyntö) voidaan tehdä toimittamalla pyyntö johonkin kolmesta, edellä mainitusta Metropolian opiskelija- ja hakijapalveluiden toimistosta (tai henkilökunnan edustajan tapauksessa henkilöstöhallinnon yksikköön), jossa pyynnön esittämisen yhteydessä rekisteröidyn on todistettava henkilöllisyytensä.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

Kansallinen valvontaviranomainen on Suomessa Tietosuojavaltuutetun toimisto, yhteystiedot:

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Käyntiosoite: Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki

Postiosoite: PL 800, 00531 Helsinki

Puhelin (vaihde): + 358 29 56 66700

Kirjaamo: + 358 29 566 6768

Sähköposti: tietosuoja [at] om.fi

Rekisterin suojauksen periaatteet

Yleinen kuvaus teknisistä ja organisatorisista turvatoimista, joilla rekisteröityjen henkilötietoja ja rekistereitä Metropoliassa pyritään suojaamaan:

 • Rekisterinpitäjän (Metropolian) ja järjestelmätoimittajien kanssa on sovittu rekisterin suojauksesta. Tarpeen vaatiessa vastuut on asianmukaisissa sopimuksissa riittävällä tarkkuudella kuvattu.
 • Rekisterinpitäjän (Metropolian) työntekijät ja muut henkilöt ovat sitoutuneet noudattamaan vaitiolovelvollisuutta ja pitämään salassa henkilötietojen käsittelyn yhteydessä saamansa tiedot.
 • Järjestelmätoimittajat (henkilötietojen käsittelijät, jotka toimivat Metropolia-rekisterinpitäjän lukuun) hoitavat rekisterin ja siihen liittyvien tietojen säilytyksen hyvän tietojenkäsittelytavan mukaisesti ja noudattavat ehdotonta vaitiolo- ja salassapitovelvollisuutta.
 • Rekisterinpitäjän (Metropolian) henkilörekisterin tietoturvallisuus sekä henkilötietojen luottamuksellisuus varmistetaan tarkoituksenmukaisin teknisin ja hallinnollisin toimenpitein hyvän tietojenkäsittelytavan mukaisesti.
 • Rekisterinpitäjä (Metropolia) on rajannut käyttöoikeudet ja -valtuudet tietojärjestelmiin, työvälineisiin ja muihin tallennusalustoihin siten, että tietoja pääsevät tarkastelemaan ja käsittelemään ainoastaan työtehtäviensä tai muun toimenkuvansa vuoksi niiden käsittelyn kannalta tarpeelliset henkilöt.
 • Henkilötietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä ja/tai muun toimenkuvansa puolesta on oikeus käsitellä henkilötietoja. Työntekijät saavat tehtäviin nähden asianmukaisen koulutuksen.
 • Jokainen työvälineen/järjestelmän käyttäjä tunnistautuu järjestelmään henkilökohtaisilla tunnuksillaan, jotka annetaan käyttöoikeuden myöntämisen yhteydessä. Käyttöoikeus päättyy henkilön siirtyessä pois niistä tehtävistä, joita varten käyttöoikeus on hänelle Metropoliassa myönnetty.
 • Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat suojattu loogisesti ja fyysisesti.
 • Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.

Onko henkilötietojen antaminen lakisääteinen, sopimukseen perustuva tai sopimuksen tekemisen edellyttämä vaatimus sekä onko rekisteröidyn pakko toimittaa henkilötiedot ja tietojen antamatta jättämisen seuraukset

Metropolia Ammattikorkeakoulun HyMy-kylän asiakastietorekisterin tietojen käsittely suhteessa siihen, onko tietojen antaminen lakisääteinen, sopimukseen perustuva tai sopimuksen tekemisen edellyttämä vaatimus sekä onko rekisteröidyn pakko toimittaa henkilötiedot ja tietojen antamatta jättämisen seuraukset.

Rekisterikohtaisesti on myös selvitetty, mistä henkilötiedot on saatu. Metropolia Ammattikorkeakoulun HyMy-kylän asiakastietorekisteri on vapaaehtoiseen liittymiseen perustuva henkilörekisteri, jonka avulla hallitaan HyMy-kylän toimintaa ja niihin liittyvää asianmukaista kirjausta.

Metropolia Ammattikorkeakoulun HyMy-kylän asiakastietorekisteriin tai asiakkaaksi ei kenenkään ole pakko liittyä.

Rekisteriin tallennetut henkilötiedot on saatu lähtökohtaisesti rekisteröidyltä itseltään.

Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Metropolia Ammattikorkeakoulun HyMy-kylän asiakastietorekisterin sisältämiä henkilötietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon eikä profilointiin.