Tietosuojaseloste: Metropolian ESR Henkilö –hankkeisiin liittyvä henkilörekisteri

Tietosuojaseloste perustuu EU:n tietosuoja-asetuksen (2016/679, General Data Protection Regulation, ”GDPR”) rekisteröityjen informointivelvoitteeseen (GDPR:n artiklat 12-14), GDPR:n artiklan 30 mukaiseen rekisterinpitäjän velvoitteeseen ylläpitää selostetta vastuullaan olevista käsittelytoimista sekä GDPR:ää täydentävän kansallisen tietosuojalain (1050/2018) velvoitteisiin.

Tämä tietosuojaseloste on lisäksi pyritty laatimaan saavutettavaksi EU:n ns. saavutettavuusdirektiivin ja sitä täydentävän kansallisen digipalvelulain vaatimuksiin pohjautuen (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (2016/2102) julkisen sektorin elinten verkkosivustojen ja mobiilisovellusten saavutettavuudesta (2016/2102); Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta (306/2019)).

Rekisterin nimi

Metropolian ESR Henkilö –hankkeisiin liittyvä henkilörekisteri

Rekisterinpitäjä

Nimi

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy

Yhteystiedot

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy (y-tunnus: 2094551-1)
Postiosoite: PL 4000, 00079 Metropolia
Vierailuosoite: Myllypurontie 1, 00920 Helsinki
Puhelin (vaihde): 09 7424 5000

Rekisterinpitäjän vastuuhenkilö

Nimi: Riitta Konkola
Tehtävä: Toimitusjohtaja-rehtori

Rekisterin sisällöstä vastaava henkilö

Nimi: Anna-Maria Vilkuna
Tehtävä: Johtaja, TKI-toiminta
Osoite: Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy, PL 4000, 00079 METROPOLIA
Sähköposti: anna-maria.vilkuna [at] metropolia.fi (anna-maria[dot]vilkuna[at]metropolia[dot]fi)

Tietosuojavastaava

Metropolian tietosuojavastaava, Riikka Ikäheimonen
Puhelin: 050 565 8499
Sähköposti: tietosuojavastaava [at] metropolia.fi (tietosuojavastaava[at]metropolia[dot]fi)

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset sekä käsittelyn oikeusperuste

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:

ESR Henkilö -järjestelmään syötettävien henkilötietojen käyttötarkoitus on se, että työ- ja elinkeinoministeriön hankerahoituksen edellyttämänä Metropolia Ammattikorkeakoulu kerää ja tallentaa tietoja henkilöistä, jotka osallistuvat Metropolian koordinoimiin Euroopan sosiaalirahaston (ESR) ohjelmakaudella 2014-2020 rahoittamiin hankkeisiin sekä Metropolian koordinoimiin Euroopan sosiaalirahaston (ESR) ohjelmakaudella 2021-2027 rahoittamiin hankkeisiin.

Henkilötietoja käsitellään työ- ja elinkeinoministeriön vaatimuksesta ja ministeriön edellyttämällä tavalla. Työ- ja elinkeinoministeriö perustaa henkilötietojen käsittelyvaatimuksensa ESR-asetukseen (EU 1304/2013) ja yleisasetukseen (EU 1303/2013).

Henkilötietoja käsitellään, jotta työ- ja elinkeinoministeriö ja ESR-hankkeen tarkastajat pystyvät seuraamaan, arvioimaan ja tarkastamaan kunkin ESR-hankkeen tavoitteiden toteutumista sekä varainhoitoa. Henkilötietoja ei käytetä eikä luovuteta mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin em. ESR-hankkeiden seurantaan ja tarkastamiseen.

Henkilötietojen keräämisen tarkoituksena on mahdollistaa sen seuraaminen, että ESR-hankkeiden toimenpiteet kohdistuvat niihin ihmisiin, joihin ESR:n rahoitusta on Euroopan komission hyväksymässä Suomen rakennerahasto-ohjelmassa tarkoitettu käytettävän.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste:

ESR Henkilö -järjestelmään syötettävien henkilötietojen käsittely perustuu lakisääteiseen velvollisuuteen (ESR-asetus (EU 1304/2013) ja yleisasetus (EU 1303/2013)). ESR-hankkeen toteuttajana ja rahoituksen saajana Metropolia on velvoitettu noudattamaan rakennerahastoista osarahoitettavien kustannusten tukikelpoisuudesta annettua valtioneuvoston asetusta (358/2014), jonka mukaan tuen saaja on velvollinen osoittamaan toteutuneet kustannukset ja säilyttämään kaiken hankkeeseen liittyvän kirjanpitoaineiston ja muun aineiston niin, että tuen käytön valvonta on mahdollista.

Rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutetut edut

ESR Henkilö -järjestelmää varten syötettävien henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ei ole ”oikeutettu etu”. Siksi tämä kohta ei sovellu.

Rekisterin henkilötietoryhmät

ESR Henkilö -järjestelmää varten syötetään henkilötietoja seuraavasti:

Henkilötiedot kerätään paperilomakkeilla. Paperilomakkeet säilytetään Metropoliassa (manuaalinen aineisto). Paperilomakkeiden tiedot tallennetaan työ- ja elinkeinoministeriön omistamaan ESR Henkilö -järjestelmään (sähköinen rekisteri). Kumpaankin aineistoon sisältyy samat tiedot.

Rekisterin sisältämät henkilötietoryhmät:

 • Henkilön tunniste- ja yhteystiedot: etunimi, sukunimi, henkilötunnus, osoite, sähköposti ja puhelinnumero
 • Sukupuoli
 • Ikä
 • Työllisyystilanne: mahdollisen työttömyyden kesto, työelämän ulkopuolella olo tai työssä oloon liittyvät tiedot
 • Koulutus: suoritetun koulutuksen aste
 • Muut taustatekijät (arkaluonteisia tietoja, henkilöllä on oikeus kieltäytyä vastaamasta näitä koskeviin kysymyksiin): ulkomaalaistaustaisuus tai vähemmistöön kuuluminen, vammaisuus, aseman heikkous työmarkkinoilla
 • Lisäksi joissakin hanketyypeissä: henkilön arvio omasta työkyvystään ja/ tai hankkeen vaikutuksista

ESR-hankkeen toteuttajana ja rahoituksen saajana Metropolia on velvoitettu noudattamaan rakennerahastoista osarahoitettavien kustannusten tukikelpoisuudesta annettua valtioneuvoston asetusta (358/2014), jonka mukaan tuen saaja on velvollinen osoittamaan toteutuneet kustannukset ja säilyttämään kaiken hankkeeseen liittyvän kirjanpitoaineiston ja muun aineiston niin, että tuen käytön valvonta on mahdollista.

Henkilötietojen säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötiedot on saatu rekisteröidyltä itseltään.

Tiedot kerätään rekisteröitävältä itseltään eli ESR-toimenpiteeseen osallistuvalta henkilöltä. Henkilö täyttää paperisen aloitus- ja lopetuslomakkeen itse ja palauttaa sen hankkeen projektipäällikölle Metropoliassa. Osa osallistujista osallistuu ESR-toimenpiteisiin hankkeiden osatoteuttajien välityksellä. Tällaisessa tapauksessa osatoteuttaja toimittaa osallistujien täyttämät paperilomakkeet Metropolian projektipäällikölle. Lomakkeita ei missään olosuhteissa lähetetä postitse, vaan ne toimitetaan henkilökohtaisesti perille projektipäällikölle tietoturvasyistä. Lomakkeen palauttaminen allekirjoitettuna hankkeen toteuttajalle on edellytys sille, että osallistuja voi ottaa osaa ESR-hankkeen toimenpiteisiin. Osallistujalla ei ole kuitenkaan velvollisuutta vastata lomakkeen kysymyksiin. Osallistujalla on lomaketta täyttäessään oikeus kieltäytyä vastaamasta arkaluonteisiin kysymyksiin valitsemalla niiden osalta vastausvaihtoehto "en halua vastata".

Lisäksi osallistujalla on halutessaan oikeus kieltäytyä vastaamasta muihinkin kuin lomakkeen arkaluonteisiin kysymyksiin, kunhan hän allekirjoittaa lomakkeen. Jos osallistuja on aloituslomakkeessa jättänyt täyttämättä ikään, sukupuoleen, työllisyyteen, koulutusasteeseen tai kotitaloutensa tilanteeseen liittyvät kohdat, ei hänestä voida raportoida sähköiseen ESR Henkilö -järjestelmään mitään tietoja.

Tietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät sekä säännönmukaiset luovutukset

EU:n tietosuoja-asetuksen 4.9 artiklaa laajasti tulkiten seuraavaksi on lueteltu ne henkilötietojen käsittelijät/vastaanottajat, joille rekisterinpitäjä ”siirtää” tai ”luovuttaa käsiteltäviksi” (esim. teknisen käyttöliittymän avulla huoltotehtävien suorittamistilanteessa) henkilötietojaan.

Sähköisestä ESR Henkilö -järjestelmästä voidaan luovuttaa osallistujien yhteystietoja ulkoiselle tutkimuslaitokselle, Tilastokeskukselle tai vastaavalle taholle kyselytutkimusten toteuttamista varten. Kyselyselvitysten kohderyhmät valitaan satunnaisotannalla toimenpiteisiin osallistuneista henkilöistä.

Kyselytutkimuksella selvitetään Euroopan komissiota varten sitä, miten ESR-hankkeiden toimenpiteet ovat vaikuttaneet osallistujien työllisyyteen tai työmarkkinatilanteen paranemiseen kuuden (6) kuukauden kuluttua toimenpiteen päättymisestä.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle tai kansainvälisiin järjestöihin

Metropolian henkilörekisterin sisältämiä henkilötietoja ei pääsääntöisesti siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle tai kansainvälisiin järjestöihin.

Henkilörekisterin sisältämiä henkilötietoja voidaan siirtää EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle työskentelyn tai opintojen suorittamisen kannalta välttämättömien IT-palveluiden toteuttamiseksi, tapauskohtaiseen harkintaan perustuen. Kohdevaltio, jonne henkilötietoja siirretään, on Yhdysvallat. On myös mahdollista, että esim. globaalien ICT-palveluntarjoajien paljon käyttämän Helpdesk-toiminnon / ICT-käyttäjätuen toteutusvaltiona toimiva Intia on henkilötietojen siirtojen kohdevaltio.

Metropolia Ammattikorkeakoulun henkilörekisteristä Yhdysvaltoihin ja/tai muualle EU-/ETA-alueen ulkopuolelle suuntautuva kansainvälinen henkilötietosiirto turvataan ensisijaisesti EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR:n) luvussa V esitetyllä 46 artiklan mukaisella suojatoimella eli ns. vakiosopimuslausekkein. SCC (Standard Contractual Clauses) -lausekkeet liitetään osaksi ICT-palveluntarjoajan kanssa laadittavaa henkilötietojen käsittelysopimusta.

Vain välttämättömät tiedot siirretään ja siirto tehdään tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja sen asettamissa rajoissa. Siirron turvallisuudesta ja tietosuojasta sovitaan aina erikseen.

Henkilötietojen säilyttämisaika

ESR Henkilö –järjestelmää varten kerätyt ja rekisterin piirissä käsiteltävät henkilötiedot säilytetään seuraavasti:

Manuaalinen aineisto

Lomakkeita säilytetään rakennerahastoista osarahoitettavien kustannusten tukikelpoisuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen (358/2014) 30 §:ssä säädetyn ajan, vähintään 10 vuotta hankkeen päättymisestä. Säilytysajan päätyttyä lomakkeet hävitetään todisteellisesti siten, että ne silputaan tai laitetaan lukittuun paperinkeräysastiaan hävitettäväksi.

Sähköinen rekisteri

Tiedot hävitetään ESR Henkilö -järjestelmästä ESR-ohjelmakauden (ohjelmakausi 2014-2020 tai ohjelmakausi 2021-2027) päättymisen jälkeen. Hallintoviranomainen eli työ- ja elinkeinoministeriö huolehtii ESR Henkilö -järjestelmän tietojen hävittämisestä. Koska hallintoviranomaista koskee yleisasetuksen (EU 1303/2013) artikla 140 ja siinä säädetyt lisävaatimukset, tarkoittaa käytännössä säilyttämisaika sitä, että tiedot hävitetään järjestelmästä ESR-ohjelmakauden 2014-2020 päättymisen jälkeen ja lisävelvoitteiden päättymisen jälkeen ja tämä sääntely kokonaisuudessaan ulottuu arviolta vuoteen 2034. ESR-ohjelmakauden 2021-2027 osalta ja lisävelvoitteiden päättymisen jälkeen tämä sääntely puolestaan kokonaisuudessaan ulottuu arviolta vuoteen 2041.

Ks. tarkemmin työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) laatima ”ESR Henkilö” tietosuojaseloste rakennerahastojen verkkosivuilta (http://www.rakennerahastot.fi/documents/10179/630592/ESRhenkilörekisterin+tietosuojaseloste/546cb1e6-51db-44c5-9b4e-654ec6218103).

TEM:in ”ESR Henkilö” -tietosuojaselosteen kohdassa 9 (”Rekisterin suojauksen periaatteet”) todetaan, että ”yleisasetuksen mukainen säilyttämisvelvoite on laaja ja huomattavan pitkäkestoinen. Hallintoviranomaista koskee yleisasetuksen 1303/2013 artikla 140. Kyseisen kohdan mukaan säilyttämisaika ulottuu arviolta vuoteen 2034 ohjelmakauden 2014 - 2020 kerättyjen osallistujia koskevien tietojen osalta.” Ohjelmakauden 2021-2027 osalta sama säilyttämisaika ulottuu arviolta vuoteen 2041 asti ohjelmakaudella kerättyjen osallistujia koskevien tietojen osalta.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja vai ei. Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus saada pääsy rekisteröityä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Rekisteröidyn oikeuksien toteuttamispyyntöön on tietosuoja-asetuksen mukaisesti rekisterinpitäjän annettava vastaus kuukauden kuluttua pyynnön vastaanottamisesta.

A. Oikeus saada pääsy henkilötietoihin

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on tallennettu. Rekisteröity voi tehdä tietopyynnön toimittamalla Metropolian julkisilta verkkosivuilta ja/tai Metropolian intranetistä löytyvän huolellisesti täytetyn, tulostetun ja henkilökohtaisesti allekirjoitetun rekisteröidyn tietopyyntölomakkeen johonkin kolmesta Metropolian opiskelija- ja hakijapalveluiden toimistosta. Rekisteröidyn ollessa henkilökunnan edustaja, voi hän toimittaa pyyntölomakkeen Metropolian henkilöstöhallinnon yksikölle. Pyynnön esittämisen yhteydessä rekisteröidyn on todistettava henkilöllisyytensä jollakin luotettavalla tavalla (esimerkiksi esittämällä virallisen henkilöllisyystodistuksen tai ajokorttinsa pyynnön vastaanottavalle Metropolian työntekijälle).

Ohessa käyntiosoitteet Metropolian opiskelija- ja hakijapalveluiden toimistoihin:

Metropolian Myllypuron kampus

Myllypurontie 1, 00920 Helsinki

Metropolian Arabian kampus

Hämeentie 135 D, 00560 Helsinki

Metropolian Myyrmäen kampus

Leiritie 1, 01600 Vantaa

Metropolian Karamalmin kampus

Karaportti 2, 02610 Espoo

Ohessa käyntiosoite Metropolian henkilöstöhallinnon yksikköön:

Metropolian Myllypuron kampus (C- ja D-rakennus, 5.krs.)

Myllypurontie 1, 00920 Helsinki

Metropolian opiskelija- ja hakijapalveluiden toimistosta ja/tai henkilöstöhallinnon yksiköstä pyyntö ohjataan keskitetysti Metropolian tietosuojavastaavalle, (sähköposti: tietosuojavastaava [at] metropolia.fi (tietosuojavastaava[at]metropolia[dot]fi)).

Rekisteröidyn tietopyyntöön vastauksen antaa Metropolian tietosuojavastaava. Tarpeen vaatiessa tietosuojavastaavalta voi tiedustella lisätietoja pyynnön käsittelyn etenemisestä tai vastauksen sisällöstä.

B. Oikeus tietojen oikaisemiseen ja käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus siihen, että rekisterinpitäjä rajoittaa käsittelyä, jos kyseessä on yksi seuraavista:

 • rekisteröity kiistää henkilötietonsa paikkansapitävyyden (oikeus tietojen oikaisemiseen), jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa rekisterinpitäjä voi varmistaa tietojen paikkansapitävyyden;
 • käsittely on lainvastaista ja rekisteröity vastustaa henkilötietojensa poistamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista;
 • rekisterinpitäjä ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Kyseinen Metropolian henkilötietorekisterin tietojen oikaisupyyntö tai käsittelyn rajoittamispyyntö voidaan tehdä toimittamalla pyyntö johonkin edellä mainitusta Metropolian opiskelija- ja hakijapalveluiden toimistosta tai Metropolian henkilöstöhallinnon yksikköön (vain työntekijät), jossa pyynnön esittämisen yhteydessä rekisteröidyn on todistettava henkilöllisyytensä jollakin luotettavalla tavalla.

C. Oikeus tietojen poistamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot poistettua Metropolian rekisteristä ilman aiheetonta viivytystä edellyttäen, että jokin seuraavista täyttyy:

 • henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin;
 • rekisteröity peruuttaa suostumuksen, johon käsittely on perustunut, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta;
 • henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti; tai
 • henkilötiedot on poistettava unionin oikeuteen tai kansallisen lainsäädäntöön perustuvan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.

Kyseinen Metropolian henkilötietorekisteriin kohdistuvan tietojen poistopyyntö voidaan tehdä toimittamalla pyyntö johonkin kolmesta, edellä mainitusta Metropolian opiskelija- ja hakijapalveluiden toimistosta tai Metropolian henkilöstöhallinnon yksikköön (vain työntekijät), jossa pyynnön esittämisen yhteydessä rekisteröidyn on todistettava henkilöllisyytensä jollakin luotettavalla tavalla.

D. Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Ei sovellu.

E. Oikeus olla joutumatta henkilötietojen tietoturvapoikkeaman kohteeksi

Rekisteröidyllä on oikeus olla joutumatta sellaisen EU:n tietosuoja-asetuksen artiklassa 33 mainitun henkilötietojen tietoturvapoikkeaman kohteeksi, joka perustuu rekisterinpitäjän tietosuoja- ja/tai tietoturva-asioiden laiminlyömiseen, tai rekisterinpitäjän käyttämän henkilötietojen käsittelijän tietosuoja- ja/tai tietoturva-asioiden laiminlyömiseen. Rekisteröidyllä on oikeus tulla informoiduksi ilman tarpeetonta viivytystä, jos henkilötietojen tietoturvaloukkaus todennäköisesti aiheuttaa korkean riskin luonnollisten henkilöiden oikeuksille ja vapauksille.

Rekisteröidyn vastustamisoikeus

EU:n tietosuoja-asetuksen 21 artiklan mukaisesti rekisteröidyllä on oikeus vastustaa, henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella, häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä, joka perustuu 6 artiklan 1 kohdan e alakohtaan (käsittely on tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi), kuten näihin säännöksiin perustuvaa profilointia. Rekisterinpitäjä ei saa enää käsitellä henkilötietoja, paitsi jos rekisterinpitäjä voi osoittaa, että käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää rekisteröidyn edut, oikeudet ja vapaudet tai jos se on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Kerättävien henkilötietojen käsittelyn vastustamispyyntö voidaan tehdä toimittamalla pyyntö johonkin kolmesta, edellä mainitusta Metropolian opiskelija- ja hakijapalveluiden toimistosta tai Metropolian henkilöstöhallinnon yksikköön (vain työntekijät), jossa pyynnön esittämisen yhteydessä rekisteröidyn on todistettava henkilöllisyytensä.

Oikeus peruuttaa suostumus

Mikäli henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn antamaan suostumukseen, on rekisteröidyllä oikeus peruuttaa käsittelyyn antamansa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen tätä suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

Ei sovellu tämän henkilörekisterin osalta.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

Kansallinen valvontaviranomainen on Suomessa Tietosuojavaltuutetun toimisto, yhteystiedot:

Tietosuojavaltuutetun toimisto
Käyntiosoite: Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki
Postiosoite: PL 800, 00531 Helsinki

Puhelin (vaihde): + 358 29 56 66700
Faksi: + 358 9 56 66735
Sähköposti: tietosuoja [at] om.fi (tietosuoja[at]om[dot]fi)

Rekisterin suojauksen periaatteet

Yleinen kuvaus teknisistä ja organisatorisista turvatoimista, joilla rekisteröityjen henkilötietoja ja rekistereitä Metropoliassa pyritään suojaamaan:

 • Rekisterinpitäjän (Metropolian) ja järjestelmätoimittajien kanssa on sovittu rekisterin suojauksesta. Tarpeen vaatiessa vastuut on asianmukaisissa sopimuksissa riittävällä tarkkuudella kuvattu.
 • Rekisterinpitäjän (Metropolian) työntekijät ja muut henkilöt ovat sitoutuneet noudattamaan vaitiolovelvollisuutta ja pitämään salassa henkilötietojen käsittelyn yhteydessä saamansa tiedot.
 • Järjestelmätoimittajat (henkilötietojen käsittelijät, jotka toimivat Metropolia-rekisterinpitäjän lukuun) hoitavat rekisterin ja siihen liittyvien tietojen säilytyksen hyvän tietojenkäsittelytavan mukaisesti ja noudattavat ehdotonta vaitiolo- ja salassapitovelvollisuutta.
 • Rekisterinpitäjän (Metropolian) henkilörekisterin tietoturvallisuus sekä henkilötietojen luottamuksellisuus varmistetaan tarkoituksenmukaisin teknisin ja hallinnollisin toimenpitein hyvän tietojenkäsittelytavan mukaisesti.
 • Rekisterinpitäjä (Metropolia) on rajannut käyttöoikeudet ja -valtuudet tietojärjestelmiin, työvälineisiin ja muihin tallennusalustoihin siten, että tietoja pääsevät tarkastelemaan ja käsittelemään ainoastaan työtehtäviensä tai muun toimenkuvansa vuoksi niiden käsittelyn kannalta tarpeelliset henkilöt.
 • Henkilötietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä ja/tai muun toimenkuvansa puolesta on oikeus käsitellä henkilötietoja. Työntekijät saavat tehtäviin nähden asianmukaisen koulutuksen.
 • Jokainen työvälineen/järjestelmän käyttäjä tunnistautuu järjestelmään henkilökohtaisilla tunnuksillaan, jotka annetaan käyttöoikeuden myöntämisen yhteydessä. Käyttöoikeus päättyy henkilön siirtyessä pois niistä tehtävistä, joita varten käyttöoikeus on hänelle Metropoliassa myönnetty.
 • Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat suojattu loogisesti ja fyysisesti.
 • Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.

Onko henkilötietojen antaminen lakisääteinen, sopimukseen perustuva tai sopimuksen tekemisen edellyttämä vaatimus sekä onko rekisteröidyn pakko toimittaa henkilötiedot ja tietojen antamatta jättämisen seuraukset

Metropolia Ammattikorkeakoulun henkilötietorekisterin sisältämien tietojen käsittely suhteessa siihen, onko tietojen antaminen lakisääteinen, sopimukseen perustuva tai sopimuksen tekemisen edellyttämä vaatimus sekä onko rekisteröidyn pakko toimittaa henkilötiedot ja tietojen antamatta jättämisen seuraukset. Rekisterikohtaisesti on myös selvitetty, mistä henkilötiedot on saatu.

Metropolia kerää ja tallentaa tietoja henkilöistä, jotka osallistuvat Metropolian koordinoimiin Euroopan sosiaalirahaston (ESR) ohjelmakaudella 2014-2020 ja Euroopan sosiaalirahaston (ESR) ohjelmakaudella 2021-2027 rahoittamiin hankkeisiin. Henkilötietoja käsitellään työ- ja elinkeinoministeriön vaatimuksesta ja ministeriön edellyttämällä tavalla.

Työ- ja elinkeinoministeriö perustaa henkilötietojen käsittelyvaatimuksensa ESR-asetukseen (EU 1304/2013) ja yleisasetukseen (EU 1303/2013). Henkilötietoja käsitellään, jotta työ- ja elinkeinoministeriö ja ESR-hankkeen tarkastajat pystyvät seuraamaan, arvioimaan ja tarkastamaan kunkin ESR-hankkeen tavoitteiden toteutumista sekä varainhoitoa.

Henkilötietojen keräämisen tarkoituksena on mahdollistaa sen seuraaminen, että ESR-hankkeiden toimenpiteet kohdistuvat niihin ihmisiin, joihin ESR:n rahoitusta on Euroopan komission hyväksymässä Suomen rakennerahasto-ohjelmassa tarkoitettu käytettävän.

Henkilö täyttää paperisen aloitus- ja lopetuslomakkeen itse ja palauttaa sen hankkeen projektipäällikölle Metropoliassa. Lomakkeen palauttaminen allekirjoitettuna hankkeen toteuttajalle on edellytys sille, että osallistuja voi ottaa osaa ESR-hankkeen toimenpiteisiin.

Osallistujalla ei ole kuitenkaan velvollisuutta vastata lomakkeen kysymyksiin. Osallistujalla on lomaketta täyttäessään oikeus kieltäytyä vastaamasta arkaluonteisiin kysymyksiin valitsemalla niiden osalta vastausvaihtoehto "en halua vastata". Lisäksi osallistujalla on halutessaan oikeus kieltäytyä vastaamasta muihinkin kuin lomakkeen arkaluonteisiin kysymyksiin, kunhan hän allekirjoittaa lomakkeen.

Jos osallistuja on aloituslomakkeessa jättänyt täyttämättä ikään, sukupuoleen, työllisyyteen tai koulutusasteeseen liittyvät kohdat, ei hänestä voida raportoida sähköiseen ESR Henkilö -järjestelmään mitään tietoja.

Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

ESR Henkilö -järjestelmää varten syötettäviä henkilötietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon eikä profilointiin.