Tietosuojaseloste: Metropolian opiskeluterveydenhuollon henkilörekisteri

Tietosuojaseloste perustuu EU:n tietosuoja-asetuksen (2016/679, General Data Protection Regulation, ”GDPR”) rekisteröityjen informointivelvoitteeseen (GDPR:n artiklat 12-14), GDPR:n artiklan 30 mukaiseen rekisterinpitäjän velvoitteeseen ylläpitää selostetta vastuullaan olevista käsittelytoimista sekä GDPR:ää täydentävän kansallisen tietosuojalain (1050/2018) velvoitteisiin.

Tämä tietosuojaseloste on lisäksi pyritty laatimaan saavutettavaksi EU:n ns. saavutettavuusdirektiivin ja sitä täydentävän kansallisen digipalvelulain vaatimuksiin pohjautuen (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (2016/2102) julkisen sektorin elinten verkkosivustojen ja mobiilisovellusten saavutettavuudesta (2016/2102); Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta (306/2019)).

Rekisterin nimi

Metropolian opiskeluterveydenhuollon henkilörekisteri

Rekisterinpitäjä

Nimi

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy

Yhteystiedot

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy (y-tunnus: 2094551-1)
Postiosoite: PL 4000, 00079 Metropolia
Vierailuosoite: Myllypurontie 1, 00920 Helsinki
Puhelin (vaihde): 09 7424 5000

Rekisterinpitäjän vastuuhenkilö

Nimi: Riitta Konkola
Tehtävä: Toimitusjohtaja-rehtori

Rekisterin sisällöstä vastaava henkilö

Nimi: Tapio Rimpioja
Tehtävä: Opintoasianpäällikkö, Opintoasiainpalvelut
Osoite: Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy, PL 4000, 00079 METROPOLIA
Sähköposti: tapio.rimpioja [at] metropolia.fi (tapio[dot]rimpioja[at]metropolia[dot]fi)

Rekisterin yhteyshenkilön yhteystiedot

Nimi: Tapio Rimpioja
Tehtävä: Opintoasianpäällikkö, Opintoasiainpalvelut
Osoite: Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy, PL 4000, 00079 METROPOLIA
Sähköposti: tapio.rimpioja [at] metropolia.fi (tapio[dot]rimpioja[at]metropolia[dot]fi)

Tietosuojavastaava

Metropolian tietosuojavastaava, Riikka Ikäheimonen
Puhelin: 050 565 8499
Sähköposti: tietosuojavastaava [at] metropolia.fi (tietosuojavastaava[at]metropolia[dot]fi)

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset sekä käsittelyn oikeusperuste

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:

Metropolian opiskeluterveydenhuollon henkilörekisterin ja sen sisältämien tietojen käyttötarkoitus on mahdollistaa Metropolia Ammattikorkeakoulussa opiskelevien henkilöiden opiskeluterveydenhuolto hallitusti, vaivattomasti ja vastuullisesti siten kuin 1.1.2021 voimaanastuva laki korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollosta (695/2019) säätää.

Metropolian opiskeluterveydenhuollon henkilörekisteriä täydentävät seuraavat rekisterin osat:

 • Ylioppilaiden Terveydenhoitosäätiön (YTHS:n) opiskeluterveydenhuoltopalvelurekisteri sekä ensimmäisen vuoden korkeakouluopiskelijain terveyskyselyrekisteri (YTHS toimii rekisterinpitäjänä sen tuottamisvastuulle kuuluvassa toiminnassa syntyneille terveydenhuollon potilasasiakirjoille)
 • Kansaneläkelaitoksen (KELA:n) opiskelijaterveydenhuollon maksutietorekisteri ja KELA:n opiskeluterveydenhuollon palveluverkkorekisteri (KELA toimii terveydenhoitomaksun keräämiseen liittyvien maksutietojen rekisterinpitäjänä)

Korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollosta (695/2019) annetun lain mukaan YTHS:llä on velvollisuus tuottaa korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon palvelut valtakunnallisesti. Lisäksi YTHS:n vastuulla on VNA 338/2011 9§ (perustuen terveydenhuoltolakiin 1326/2010) mukaisesti järjestettävä ensimmäisen vuoden korkeakouluopiskelijoille terveyskysely.

Lain korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollosta (695/2019) mukaan Kansaneläkelaitos (KELA) huolehtii korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon palvelujen riittävästä saatavuudesta ja saavutettavuudesta valtakunnallisesti sekä hyväksyy opiskeluterveydenhuollon palveluverkon. KELA vastaa myös

opiskelijaterveydenhuollon maksujen keräämisestä palvelujen käyttöön oikeutetuilta opiskelijoilta ja jatkossa palveluihin oikeutettuja ovat myös ammattikorkeakoulujen opiskelijat (695/2019 2§).

Potilas- ja maksutietojen rekisterinpidosta säädetään edellä mainitussa laissa siten, että YTHS toimii rekisterinpitäjänä sen tuottamisvastuulle

kuuluvassa toiminnassa syntyneille terveydenhuollon potilasasiakirjoille. KELA toimii terveydenhoitomaksun keräämiseen liittyvien maksutietojen

rekisterinpitäjänä. Rekisteristä ja tietojen luovuttamisesta KELA:lle säädetään lain 695/2019 luvussa 5.

Lisäksi mainittakoon, että Metropolia Ammattikorkeakoulu on antanut vuonna 2020 tiedonluovutustoimeksiannon korkeakoulujen valtakunnallisen VIRTA-opintotietovarannon kautta YTHS:lle. VIRTA-opintotietopalvelusta toimitetaan YTHS:lle siirtotiedostoina tietoja opiskelijoista, jotka ovat lain 695/2019 2 §:n mukaisesti oikeutettuja opiskelijaterveydenhuollon palveluihin. YTHS tarvitsee palvelujen tarjoamiseen, ennakointiin ja seurantaan opiskelijan henkilötietoja sekä opiskeluoikeuteen ja lukuvuosi-ilmoittautumiseen liittyviä tietoja.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste:

Metropolian opiskeluterveydenhuollon henkilörekisterissä olevien tietojen käsittely perustuu lakisääteiseen velvollisuuteen:

 • laki korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollosta (695/2019)
 • VNA 338/2011 9§ (perustuen terveydenhuoltolakiin 1326/2010)
 • laki valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä (884/2017) (VIRTA-opintotietovarantopalvelusta säädetään muun muassa kyseisessä laissa)

Rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutetut edut

Metropolian opiskeluterveydenhuollon henkilörekisterin tietojen käsittelyn oikeusperuste ei ole ”oikeutettu etu”. Siksi tämä kohta ei sovellu.

Rekisterin henkilötietoryhmät

Metropolia Ammattikorkeakoulu on antanut vuonna 2020 tiedonluovutustoimeksiannon korkeakoulujen valtakunnallisen VIRTA-opintotietovarannon kautta YTHS:lle. VIRTA-opintotietopalvelusta toimitetaan YTHS:lle siirtotiedostoina tietoja opiskelijoista, jotka ovat oikeutettuja opiskelijaterveydenhuollon palveluihin.

YTHS:lle luovutettavat tiedot opiskeluterveydenhuoltopalvelujen tarjoamiseen, ennakointiin ja seurantaan:

 • Opiskelijan perustiedot: etunimi, sukunimi, henkilötunnus, oppijanumero, äidinkieli, sukupuoli
 • Opiskeluoikeuteen liittyvät tiedot: opiskeluoikeuden tyyppi, opiskeluoikeuden alkamispäivä, läsnäolotiedot
 • Lukukausi-ilmoittautumistiedot: vain läsnä olevien rekisteröityjen ilmoittautumistiedot
 • Oppilaitostiedot: oppilaitoksen nimi, koulutuskoodi, opiskelupaikkakunta (kampus), opiskeluoikeuden ohjauksenala

CSC muodostaa korkeakoulujen antamien toimeksiantojen perusteella edellämainituista tiedoista siirtotiedoston ja toimittaa sen tietoturvallisesti sftp-palvelimelle YTHS:n käyttöön.

Edellä kuvattu tiedonluovutus VIRTA-opintotietopalvelun kautta on välivaihe, jonka jälkeen tavoitetilana on YTHS:n tietojensaanti suoraan automaationa Opetushallituksen ylläpitämän opinto- ja tutkintotietojen luovutuspalvelun kautta. Opinto- ja tutkintotietojen luovutuspalvelusta säädetään laissa valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereissä (884/2017, luvussa 6).

Henkilötietojen säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötiedot on saatu lähtökohtaisesti rekisteröidyltä itseltään.

Tämän lisäksi Metropolian opiskeluterveydenhuollon henkilörekisterin säännönmukaisina tietolähteinä tietoja saadaan:

 • Opetushallituksen ylläpitämästä valtakunnallisesta Opintopolku.fi -palvelusta hakijatietoja
 • CSC Oy:n (Tieteen tietotekniikan keskus Oy:n) ylläpitämästä, mutta Opetushallituksen rekisterinpitäjyyden alle kuuluvasta ilmoittautumisen OILI-rekisteristä saadaan tietoja opiskelijan läsnä- tai poissaolevaksi ilmoittautumisesta
 • Opintopolku.fi -palvelun ulkopuolisten hakujen hakijoiden hakulomakkeen mahdollistamana (hakijan itse siinä antamat tiedot)
 • Opiskelijan itse ilmoittamina päivityksinä yhteystietojen muutokset ja tietojen luovutusluvat suoraan eri järjestelmiin
 • Tietoja saadaan joiltain osin myös suoraan Väestörekisterikeskukselta

Tietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät sekä säännönmukaiset luovutukset

Metropolia Ammattikorkeakoulu luovuttaa rekisteriinsä kuuluvia tietoja YTHS:lle sen lakisääteisen tehtävänsä hoitamiseen.

Metropolia Ammattikorkeakoulu on päättänyt rekisterinpitäjänä luovuttaa VIRTA-opintotietovarannon kautta (ja Metropolia Ammattikorkeakoulu samalla vastaa luovutuksen lainmukaisuudesta) YTHS:lle sen tarvitsemat tiedot, jotta YTHS voi laadukkaasti toteuttaa myös Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijoille opiskeluterveydenhuollon palvelut.

CSC huolehtii tietovarannon ja sen tietojenkäsittelyn asianmukaisuudesta, ylläpidosta, suojaamisesta, tietoturvallisuudesta ja tietojen säilyttämisestä korkeakoulun lukuun ja palvelusta tehtävien tietojenluovutusten toteuttamisesta rekisterinpitäjän ohjeistusten mukaisesti.

Metropolian opiskeluterveydenhuollon henkilörekisterin sisältämiin tietoihin annetaan tarpeen vaatiessa pääsy (ns. admin-tunnusten avulla, esim. teknisen vian korjaustilanteessa järjestelmätoimittajalle/mittalaitteen huoltajalle) seuraavaksi lueteltavissa järjestelmissä. Kaikki käytettävät järjestelmien/laitteiden/ohjelmistojen toimittajat (yritykset niiden takana) ovat tulkittavissa henkilötietojen vastaanottajiksi ja säännönmukaisen luovutuksen saajaksi rekisterin taholta. Metropolian käyttämien järjestelmien osalta henkilötietojen käsittelysopimukset GDPR:n artiklan 28 mukaisesti on laadittu seuraavien yhteistyökumppanitahojen kanssa:

Eduix Oy ja OMA-/Peppi-tietojärjestelmä

Metropolian opiskelija- ja opintotietorekisterissä olevia henkilötietoja käsitellään Metropolian OMA-palvelussa eli roolikohtaisella sähköisellä työpöydällä. Tieteen tietotekniikan keskus Oy:n (CSC Oy:) hallinnoiman VIRTA-tiedonsiirron kautta tietyt lakisääteiset opiskelija- ja opintotiedot välitetään säännönmukaisin frekvenssein kerran vuorokaudessa valtakunnalliseen VIRTA-opintotietovarantoon, ja sieltä edelleen VIRTA:n kautta OILI-palveluun (läsnäolotiedot/ilmoittautumistiedot)

Tieteen tietotekniikan keskus Oy (CSC Oy) ja Opetus- ja kulttuuriminiteriö (OKM) sekä VIRTA-opintotietovarantopalvelu /VIRTA-tiedonsiirto

Metropolian opiskeluterveydenhuollon henkilörekisterin piirissä hyödynnetään VIRTA-opintotietovarantopalvelua. Lain valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä (884/2017) mukaisesti korkeakoulujen valtakunnalliseen tietovarantoon (VIRTA-opintotietovarantopalvelu) tallennetaan korkeakoulun opiskelijatietoja sisältävän henkilörekisterin tietoja. Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) vastaa tietovarannon yleisestä toiminnasta sekä teknisestä käyttöyhteydestä tietojen tallentamista, käsittelyä ja luovutusta varten. OKM puolestaan on sopinut Tieteen tietotekniikan keskus Oy:n (CSC Oy:n) kanssa VIRTA-opintotietovarannon teknisestä ylläpidosta siten, että CSC Oy toteuttaa VIRTA-opintotietovarantopalvelun ja ylläpitää sitä. Metropolia Ammattikorkeakoulu vastaa VIRTA-opintotietovarantoon tallentamiensa Metropolian opiskelijoiden tietojen täsmällisyydestä sekä rekisteröidyn oikeudesta tietojen oikaisemiseen - niin kuin EU:n yleisessä tietosuoja-asetuksessa on säädetty. Opetus- ja kulttuuriministeriö puolestaan vastaa muista yleisessä tietosuoja-asetuksessa rekisterinpitäjälle säädetyistä velvollisuuksista.

Leijonaverkot Oy (osa Erillisverkot -konsernia, ent. Deltagon Group Oy) ja turvaposti (Deltagonin sec@gw -turvapostiratkaisu)

Metropolian hankkimaa sähköpostin salausratkaisua - Deltagonin sec@gw -turvapostiratkaisua voidaan käyttää arkaluonteisten henkilötietojen ja salassapidettävien asiakirjojen välittämiseen Metropolian ulkopuolisiin sähköpostiosoitteisiin (kun sähköpostia lähetetään ei ”@metropolia.fi” -päätteiseen sähköpostiosoitteeseen, tai sellaisesta takaisinpäin Metropoliaan.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle tai kansainvälisiin järjestöihin

Metropolian henkilörekisterin sisältämiä henkilötietoja ei pääsääntöisesti siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle tai kansainvälisiin järjestöihin.

Henkilörekisterin sisältämiä henkilötietoja voidaan siirtää EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle työskentelyn tai opintojen suorittamisen kannalta välttämättömien IT-palveluiden toteuttamiseksi, tapauskohtaiseen harkintaan perustuen. Kohdevaltio, jonne henkilötietoja siirretään, on Yhdysvallat. On myös mahdollista, että esim. globaalien ICT-palveluntarjoajien paljon käyttämän Helpdesk-toiminnon / ICT-käyttäjätuen toteutusvaltiona toimiva Intia on henkilötietojen siirtojen kohdevaltio.

Metropolia Ammattikorkeakoulun henkilörekisteristä Yhdysvaltoihin ja/tai muualle EU-/ETA-alueen ulkopuolelle suuntautuva kansainvälinen henkilötietosiirto turvataan ensisijaisesti EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR:n) luvussa V esitetyllä 46 artiklan mukaisella suojatoimella eli ns. vakiosopimuslausekkein. SCC (Standard Contractual Clauses) -lausekkeet liitetään osaksi ICT-palveluntarjoajan kanssa laadittavaa henkilötietojen käsittelysopimusta.

Vain välttämättömät tiedot siirretään ja siirto tehdään tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja sen asettamissa rajoissa. Siirron turvallisuudesta ja tietosuojasta sovitaan aina erikseen.

Henkilötietojen säilyttämisaika

Metropolian opiskeluterveydenhuollon henkilörekisterin yhteydessä kerätyt ja käsiteltävät tiedot säilytetään rekisterissä pääsääntöisesti pysyvästi.

Pysyväissäilytys perustuu:

 • Metropolia Ammattikorkeakoulun arkistonmuodostussuunnitelmaan (AMS)
 • lakiin korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollosta (695/2019)
 • VNA:een 338/2011 9§ (perustuen terveydenhuoltolakiin 1326/2010)
 • lakiin valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä (884/2017)

Lisäksi henkilötietojen säilyttämisajan, tietojen poistamisen ja mahdollisen arkistoinnin osalta noudatetaan seuraavaa sääntelyä:

 • EU:n yleinen tietosuoja-asetus (”GDPR”, 2016/679)
 • Kansallisarkiston ns. AMK-päätös (Kansallisarkiston ammattikorkeakouluja koskeva, pysyvä sähköinen säilyttämisvelvollisuuspäätös, diaarinumero: AL/20757/07.01.01.03.02/ 2016)

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja vai ei. Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus saada pääsy rekisteröityä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Rekisteröidyn oikeuksien toteuttamispyyntöön on tietosuoja-asetuksen mukaisesti rekisterinpitäjän annettava vastaus kuukauden kuluttua pyynnön vastaanottamisesta.

A. Oikeus saada pääsy henkilötietoihin

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on tallennettu. Rekisteröity voi tehdä tietopyynnön toimittamalla Metropolian julkisilta verkkosivuilta ja/tai Metropolian intranetistä löytyvän huolellisesti täytetyn, tulostetun ja henkilökohtaisesti allekirjoitetun rekisteröidyn tietopyyntölomakkeen johonkin kolmesta Metropolian opiskelija- ja hakijapalveluiden toimistosta. Rekisteröidyn ollessa henkilökunnan edustaja, voi hän toimittaa pyyntölomakkeen Metropolian henkilöstöhallinnon yksikölle. Pyynnön esittämisen yhteydessä rekisteröidyn on todistettava henkilöllisyytensä jollakin luotettavalla tavalla (esimerkiksi esittämällä virallisen henkilöllisyystodistuksen tai ajokorttinsa pyynnön vastaanottavalle Metropolian työntekijälle).

Ohessa käyntiosoitteet Metropolian opiskelija- ja hakijapalveluiden toimistoihin:

Metropolian Myllypuron kampus

Myllypurontie 1, 00920 Helsinki

Metropolian Arabian kampus

Hämeentie 135 D, 00560 Helsinki

Metropolian Myyrmäen kampus

Leiritie 1, 01600 Vantaa

Metropolian Karamalmin kampus

Karaportti 2, 02610 Espoo

Ohessa käyntiosoite Metropolian henkilöstöhallinnon yksikköön:

Metropolian Myllypuron kampus (C- ja D-rakennus, 5.krs.)

Myllypurontie 1, 00920 Helsinki

Metropolian opiskelija- ja hakijapalveluiden toimistosta ja/tai henkilöstöhallinnon yksiköstä pyyntö ohjataan keskitetysti Metropolian tietosuojavastaavalle, (sähköposti: tietosuojavastaava [at] metropolia.fi (tietosuojavastaava[at]metropolia[dot]fi)).

Rekisteröidyn tietopyyntöön vastauksen antaa Metropolian tietosuojavastaava. Tarpeen vaatiessa tietosuojavastaavalta voi tiedustella lisätietoja pyynnön käsittelyn etenemisestä tai vastauksen sisällöstä.

B. Oikeus tietojen oikaisemiseen ja käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus siihen, että rekisterinpitäjä rajoittaa käsittelyä, jos kyseessä on yksi seuraavista:

 • rekisteröity kiistää henkilötietonsa paikkansapitävyyden (oikeus tietojen oikaisemiseen), jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa rekisterinpitäjä voi varmistaa tietojen paikkansapitävyyden;
 • käsittely on lainvastaista ja rekisteröity vastustaa henkilötietojensa poistamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista;
 • rekisterinpitäjä ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Kyseinen Metropolian henkilötietorekisterin tietojen oikaisupyyntö tai käsittelyn rajoittamispyyntö voidaan tehdä toimittamalla pyyntö johonkin edellä mainitusta Metropolian opiskelija- ja hakijapalveluiden toimistosta tai Metropolian henkilöstöhallinnon yksikköön (vain työntekijät), jossa pyynnön esittämisen yhteydessä rekisteröidyn on todistettava henkilöllisyytensä jollakin luotettavalla tavalla.

C. Oikeus tietojen poistamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot poistettua Metropolian rekisteristä ilman aiheetonta viivytystä edellyttäen, että jokin seuraavista täyttyy:

 • henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin;
 • rekisteröity peruuttaa suostumuksen, johon käsittely on perustunut, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta;
 • henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti; tai
 • henkilötiedot on poistettava unionin oikeuteen tai kansallisen lainsäädäntöön perustuvan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.

Kyseinen Metropolian henkilötietorekisteriin kohdistuvan tietojen poistopyyntö voidaan tehdä toimittamalla pyyntö johonkin kolmesta, edellä mainitusta Metropolian opiskelija- ja hakijapalveluiden toimistosta tai Metropolian henkilöstöhallinnon yksikköön (vain työntekijät), jossa pyynnön esittämisen yhteydessä rekisteröidyn on todistettava henkilöllisyytensä jollakin luotettavalla tavalla.

D. Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Ei sovellu.

E. Oikeus olla joutumatta henkilötietojen tietoturvapoikkeaman kohteeksi

Rekisteröidyllä on oikeus olla joutumatta sellaisen EU:n tietosuoja-asetuksen artiklassa 33 mainitun henkilötietojen tietoturvapoikkeaman kohteeksi, joka perustuu rekisterinpitäjän tietosuoja- ja/tai tietoturva-asioiden laiminlyömiseen, tai rekisterinpitäjän käyttämän henkilötietojen käsittelijän tietosuoja- ja/tai tietoturva-asioiden laiminlyömiseen. Rekisteröidyllä on oikeus tulla informoiduksi ilman tarpeetonta viivytystä, jos henkilötietojen tietoturvaloukkaus todennäköisesti aiheuttaa korkean riskin luonnollisten henkilöiden oikeuksille ja vapauksille.

Rekisteröidyn vastustamisoikeus

EU:n tietosuoja-asetuksen 21 artiklan mukaisesti rekisteröidyllä on oikeus vastustaa, henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella, häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä, joka perustuu 6 artiklan 1 kohdan e alakohtaan (käsittely on tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi), kuten näihin säännöksiin perustuvaa profilointia. Rekisterinpitäjä ei saa enää käsitellä henkilötietoja, paitsi jos rekisterinpitäjä voi osoittaa, että käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää rekisteröidyn edut, oikeudet ja vapaudet tai jos se on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Kerättävien henkilötietojen käsittelyn vastustamispyyntö voidaan tehdä toimittamalla pyyntö johonkin kolmesta, edellä mainitusta Metropolian opiskelija- ja hakijapalveluiden toimistosta tai Metropolian henkilöstöhallinnon yksikköön (vain työntekijät), jossa pyynnön esittämisen yhteydessä rekisteröidyn on todistettava henkilöllisyytensä.

Oikeus peruuttaa suostumus

Mikäli henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn antamaan suostumukseen, on rekisteröidyllä oikeus peruuttaa käsittelyyn antamansa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen tätä suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

Metropoliassa kerättävien henkilötietojen käsittelyyn liittyvä suostumuksen peruuttaminen (peruuttamispyyntö) voidaan tehdä toimittamalla pyyntö johonkin kolmesta, edellä mainitusta Metropolian opiskelija- ja hakijapalveluiden toimistosta (tai henkilökunnan edustajan tapauksessa henkilöstöhallinnon yksikköön), jossa pyynnön esittämisen yhteydessä rekisteröidyn on todistettava henkilöllisyytensä.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

Kansallinen valvontaviranomainen on Suomessa Tietosuojavaltuutetun toimisto, yhteystiedot:

Tietosuojavaltuutetun toimisto
Käyntiosoite: Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki
Postiosoite: PL 800, 00531 Helsinki

Puhelin (vaihde): + 358 29 56 66700
Faksi: + 358 9 56 66735
Sähköposti: tietosuoja [at] om.fi (tietosuoja[at]om[dot]fi)

Rekisterin suojauksen periaatteet

Yleinen kuvaus teknisistä ja organisatorisista turvatoimista, joilla rekisteröityjen henkilötietoja ja rekistereitä Metropoliassa pyritään suojaamaan:

 • Rekisterinpitäjän (Metropolian) ja järjestelmätoimittajien kanssa on sovittu rekisterin suojauksesta. Tarpeen vaatiessa vastuut on asianmukaisissa sopimuksissa riittävällä tarkkuudella kuvattu.
 • Rekisterinpitäjän (Metropolian) työntekijät ja muut henkilöt ovat sitoutuneet noudattamaan vaitiolovelvollisuutta ja pitämään salassa henkilötietojen käsittelyn yhteydessä saamansa tiedot.
 • Järjestelmätoimittajat (henkilötietojen käsittelijät, jotka toimivat Metropolia-rekisterinpitäjän lukuun) hoitavat rekisterin ja siihen liittyvien tietojen säilytyksen hyvän tietojenkäsittelytavan mukaisesti ja noudattavat ehdotonta vaitiolo- ja salassapitovelvollisuutta.
 • Rekisterinpitäjän (Metropolian) henkilörekisterin tietoturvallisuus sekä henkilötietojen luottamuksellisuus varmistetaan tarkoituksenmukaisin teknisin ja hallinnollisin toimenpitein hyvän tietojenkäsittelytavan mukaisesti.
 • Rekisterinpitäjä (Metropolia) on rajannut käyttöoikeudet ja -valtuudet tietojärjestelmiin, työvälineisiin ja muihin tallennusalustoihin siten, että tietoja pääsevät tarkastelemaan ja käsittelemään ainoastaan työtehtäviensä tai muun toimenkuvansa vuoksi niiden käsittelyn kannalta tarpeelliset henkilöt.
 • Henkilötietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä ja/tai muun toimenkuvansa puolesta on oikeus käsitellä henkilötietoja. Työntekijät saavat tehtäviin nähden asianmukaisen koulutuksen.
 • Jokainen työvälineen/järjestelmän käyttäjä tunnistautuu järjestelmään henkilökohtaisilla tunnuksillaan, jotka annetaan käyttöoikeuden myöntämisen yhteydessä. Käyttöoikeus päättyy henkilön siirtyessä pois niistä tehtävistä, joita varten käyttöoikeus on hänelle Metropoliassa myönnetty.
 • Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat suojattu loogisesti ja fyysisesti.
 • Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.

Onko henkilötietojen antaminen lakisääteinen, sopimukseen perustuva tai sopimuksen tekemisen edellyttämä vaatimus sekä onko rekisteröidyn pakko toimittaa henkilötiedot ja tietojen antamatta jättämisen seuraukset

Metropolian opiskeluterveydenhuollon henkilörekisterin sisältämien tietojen käsittely suhteessa siihen, onko tietojen antaminen lakisääteinen, sopimukseen perustuva tai sopimuksen tekemisen edellyttämä vaatimus sekä onko rekisteröidyn pakko toimittaa henkilötiedot ja tietojen antamatta jättämisen seuraukset. Rekisterikohtaisesti on myös selvitetty, mistä henkilötiedot on saatu.

Metropolian opiskeluterveydenhuollon henkilörekisteri on lakisääteisen tehtävän hoitamista varten perustettu henkilörekisteri. Sen avulla hallinnoidaan Metropolia Ammattikorkeakoulussa opiskelevien henkilöiden pääsyä YTHS:n 1.1.2021 lukien järjestelmän opiskeluterveydenhuollon palveluiden piiriin - niin kuin laki korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollosta (695/2019) säätää.

Rekisteriin tallennetut henkilötiedot on saatu lähtökohtaisesti rekisteröidyltä itseltään.

Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Metropolian opiskeluterveydenhuollon henkilörekisterin sisältämiä tietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon eikä profilointiin.