Tietosuojaseloste perustuu EU:n tietosuoja-asetuksen (2016/679, General Data Protection Regulation, ”GDPR”) rekisteröityjen informointivelvoitteeseen (GDPR:n artiklat 12-14), GDPR:n artiklan 30 mukaiseen rekisterinpitäjän velvoitteeseen ylläpitää selostetta vastuullaan olevista käsittelytoimista sekä GDPR:ää täydentävän kansallisen tietosuojalain (1050/2018) velvoitteisiin.

Tämä tietosuojaseloste on lisäksi pyritty laatimaan saavutettavaksi EU:n ns. saavutettavuusdirektiivin ja sitä täydentävän kansallisen digipalvelulain vaatimuksiin pohjautuen (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (2016/2102) julkisen sektorin elinten verkkosivustojen ja mobiilisovellusten saavutettavuudesta (2016/2102); Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta (306/2019)).

Rekisterin nimi

Metropolian rakennusarkkitehtuurin sähköisen soveltuvuuskokeen henkilörekisteri

Rekisterinpitäjä

Nimi

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy

Yhteystiedot

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy (y-tunnus: 2094551-1)
Postiosoite: PL 4000, 00079 Metropolia
Vierailuosoite: Myllypurontie 1, 00920 Helsinki
Puhelin (vaihde): 09 7424 5000

Rekisterinpitäjän vastuuhenkilö

Nimi: Riitta Konkola
Tehtävä: Toimitusjohtaja-rehtori

Rekisterin sisällöstä vastaava henkilö

Nimi: Jorma Lehtinen
Tehtävä Tutkintovastaava, rakennusarkkitehtuuri
Osoite: Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy, PL 4000, 00079 METROPOLIA
Sähköposti: jorma.lehtinen [at] metropolia.fi

Rekisterin yhteyshenkilön yhteystiedot

Nimi: Jorma Lehtinen
Tehtävä Tutkintovastaava, rakennusarkkitehtuuri
Osoite: Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy, PL 4000, 00079 METROPOLIA
Sähköposti: jorma.lehtinen [at] metropolia.fi

Yhteystiedot rekisterin käyttötarkoitusta koskevissa kysymyksissä: jorma.lehtinen [at] metropolia.fi

Tietosuojavastaava

Metropolian tietosuojavastaava, Riikka Ikäheimonen
Puhelin: 050 565 8499
Sähköposti: tietosuojavastaava [at] metropolia.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset sekä käsittelyn oikeusperuste

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:

Metropolia Ammattikorkeakoulun rakennusarkkitehtuurin sähköisen soveltuvuuskokeen henkilörekisterin ja sen sisältämien henkilötietojen käyttötarkoitus on toteuttaa opiskelijavalintaa Metropolian Kiinteistö ja rakennusalan osaamisalueella rakennusarkkitehtuurin tutkinto-ohjelmassa.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste:

Metropolia Ammattikorkeakoulun rakennusarkkitehtuurin sähköisen soveltuvuuskokeen henkilörekisterin olevien henkilötietojen käsittely perustuu rekisterinpitäjän lakisääteiseen velvollisuuteen.

Toimintaa sääteleviä lakeja ovat muun muassa ammattikorkeakoululaki (932/2014) ja laki valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä (884/2017).

Rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutetut edut

Metropolia Ammattikorkeakoulun rakennusarkkitehtuurin sähköisen soveltuvuuskokeen henkilörekisterin tietojen käsittelyn oikeusperuste ei ole ”oikeutettu etu”. Siksi tämä kohta ei sovellu.

Rekisterin henkilötietoryhmät

Metropolia Ammattikorkeakoulun rakennusarkkitehtuurin sähköisen soveltuvuuskokeen henkilörekisteriin rekisteröityjä ovat rakennusarkkitehtuurin soveltuvuuskokeeseen osallistuvat hakijat.

Metropolian rakennusarkkitehtuurin sähköisen soveltuvuuskokeen henkilörekisteriin tallennetaan seuraavia henkilötietoja:

1. SOVELTUVUUSKOKEESEEN LIITTYVÄT HAKIJAN TAUSTATIEDOT

Hakijatietoja käsitellään ennen soveltuvuuskoetta Opetushallituksen teknisesti ylläpitämässä Opintopolkupalvelussa, Metropolian hakijapalveluissa, valintakokeen aikana, valintakokeen arvioinnissa sekä valintakokeen tuloksen selviämisen jälkeen. Näitä hakijan taustatietoja ovat:

 • Perustiedot hakijasta: etunimet, kutsumanimi, sukunimi, oppijanumero ja henkilötunnus, sähköposti, puhelinnumero
 • Hakemustunniste (=hakemusnumero).
 • Soveltuvuuskokeen sisältötunnisteet
 • Tieto soveltuvuuskokeen ajankohdasta

2. TUNNISTAUTUMISEEN LIITTYVÄT TIEDOT

Tunnistautumisessa käytettäviä henkilötietoja ovat:

 • Hakija valmistautuu käyttämään tunnistautumisessa nimeään ja henkilötunnustaan sekä opintopolusta saamaansa hakemustunnusta. Tarvittaessa tunnistus tehdään verkkoasioinnin vahvana tunnistautumisena.
 • Tarvittaessa hakijalle lähetetyt henkilökohtaiset Moodle-tunnukset, joiden avulla hakija tunnistautuu Moodle-työtilaan.
 • Tarvittaessa Webropol-kyselytyökalun kautta tunnistautuminen ja sitä kautta saadut tiedot.

3. HAKIJAN VASTAUKSET

 • Valintakokeessa Metropoliaan annetut koevastaukset joko e-lomakkeella, sähköpostilla tai Moodle-järjestelmällä (tallentuvat vain Metropolia Ammattikorkeakoulun palvelimelle);
 • Metropoliaan annettuihin valintakoevastauksiin liittyvät lokikirjaustiedot (mm. tarkka vastauksen tallentamisaika ja lähettäjän tiedot yms., tallentuvat vain Metropolian Ammattikorkeakoulun palvelimelle)
 • Webropol- kyselytyökalun kautta saadut vastaukset.
 • Postilla palautetut soveltuvuuskoetyöt tallennetaan lakisääteiseksi ajaksi Metropolia Ammattikorkeakoulun arkistointisäännösten mukaisesti.

4. HAKIJAN VALINTAKOKEESSA SAAMAT PISTEET

Arvioinnin jälkeen soveltuvuuskokeessa saadut pisteet toimitetaan Metropolian hakijapalveluihin. Hakijan vastaukset pisteytetään Metropolian Ammattikorkeakoulussa ja ne toimitetaan Metropolian hakijapalveluihin sekä hakijan soveltuvuuskokeen osiokohtaiset pisteet viedään Opintopolku.fi-palveluun.

5. SOVELTUVUUSKOKEEN LOPUKSI KÄSITELTÄVÄT TIEDOT JA METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULUSTA OPETUSHALLITUKSELLE OPINTOPOLKU.FI -PALVELUN KAUTTA VÄLITETTÄVÄT TIEDOT:

 • Hakijan saamat pisteet soveltuvuuskokeessa

Henkilötietojen säännönmukaiset tietolähteet

Metropolian rakennusarkkitehdin tutkintoa suorittamaan hakevien soveltuvuuskokeen henkilörekisterin tiedot on saatu Opetushallituksen ylläpitämästä Opintopolku.fi-palvelusta opiskelijavalintaan ja soveltuvuuskokeen osallistumisen osalta.

Soveltuvuuskokeessa annetut koevastaukset saadaan rekisteröidyltä itseltään koetilanteessa.

Metropolia Ammattikorkeakoulu tallentaa hakijan soveltuvuuskokeessa saamat pisteet sekä toimittaa ne Opintopolku.fi palveluun.

Tietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät sekä säännönmukaiset luovutukset

Metropolian rakennusarkkitehtuurin sähköisen soveltuvuuskokeen sisältämiin henkilötietoihin annetaan tarpeen vaatiessa pääsy (ns. admin-tunnusten avulla, esim. teknisen vian korjaustilanteessa järjestelmätoimittajalle/mittalaitteen huoltajalle) seuraavaksi lueteltavissa järjestelmissä. Kaikki käytettävät järjestelmien/laitteiden/ohjelmistojen toimittajat (yritykset niiden takana) ovat tulkittavissa henkilötietojen vastaanottajiksi ja säännönmukaisen luovutuksen saajaksi rekisterin taholta.

Metropolian rakennusarkkitehtuurin sähköisen soveltuvuuskokeen käyttämien järjestelmien henkilötietojen käsittelysopimukset on laadittu GDPR:n artiklan 28 mukaisesti.

EU:n tietosuoja-asetuksen 4.9 artiklaa laajasti tulkiten seuraavaksi on lueteltu ne henkilötietojen käsittelijät/vastaanottajat, joille rekisterinpitäjä ”siirtää” tai ”luovuttaa käsiteltäviksi” (esim. teknisen käyttöliittymän avulla huoltotehtävien suorittamistilanteessa) henkilötietojaan.

Eduix Oy ja E-lomake-ohjelmisto

Tarvittaessa rakennusarkkitehtuurin sähköisessä soveltuvuuskokeessa käytetään e-lomaketta. Metropolia Ammattikorkeakoulun ja Eduix Oy:n välistä henkilötietojen käsittelyä säätelee osapuolten välille laadittu henkilötietojen käsittelysopimus (GDPR 28 artiklan mukainen sopimus).

Metropolian sähköpostijärjestelmä

Tarvittaessa rakennusarkkitehtuurin sähköisessä soveltuvuuskokeessa käytetään töiden palauttamiseen ja neuvontaan sähköpostijärjestelmää. Vaikka Metropolia on hankkinut sähköpostijärjestelmän osana Microsoftin O365-palvelupakettia, toimii Metropolian sähköpostijärjestelmä ammattikorkeakoulun omalla palvelimella. Metropolian sähköpostijärjestelmän käyttö ei edellytä Metropolialta ulkopuolisen palveluntarjoajan kanssa tehtävää yhteistyötä.

Deltagon Group Oy ja sec@gw -turvapostiratkaisu

Metropolian omalla palvelimella toimivaa sähköpostin salausratkaisua - Deltagonin sec@gw -turvapostiratkaisua voidaan käyttää arkaluonteisten henkilötietojen ja salassapidettävien asiakirjojen välittämiseen Metropolian ulkopuolisiin sähköpostiosoitteisiin. Metropolia Ammattikorkeakoulun ja Deltagon Group Oy:n välistä henkilötietojen käsittelyä säätelee osapuolten välille laadittu henkilötietojen käsittelysopimus (GDPR 28 artiklan mukainen sopimus).

Moodle-verkko-oppimisalusta

Rakennusarkkitehtuurin sähköisessä soveltuvuuskokeessa voidaan tarvittaessa käyttää Moodle-verkko-oppimisalustaa, jonne hakijat kirjautuvat henkilökohtaisesti toteuttamaan soveltuvuuskokeeseen liittyvää osiota. Moodle on avoimeen lähdekoodiin perustuva verkko-oppimisalusta, jonka käyttö ei edellytä Metropolialta ulkopuolisen palveluntarjoajan kanssa tehtävää yhteistyötä.

Palveluntarjoajana CSC Oy ja Zoom-verkkokokoustyöväline (Funet Miitti/NORDUnet)

Zoom -verkkokokoustyövälinettä voidaan tarvittaessa käyttää hakijoiden tunnistautumiseen ja/tai kokeen aikaiseen neuvontaan. Tieteen tietotekniikan keskus - IT Center for Science - CSC:n Funet Miitti (Zoom)-palvelu on käytössä Metropolia Ammattikorkeakoulussa. Palvelu on toteutettu yhteispohjoismaisesti yhteistyössä NORDUnetin kanssa, eikä näin ollen ole osa julkisesti saatavilla olevaa Zoom-palvelua. Lisäksi NORDUnetin tarjoama Zoom-palvelu toimii kokonaisuudessaan EU:ssa, NORDUnetin omaan käyttöön varatuissa palvelinympäristöissä. Nämä palvelimet sijaitsevat Tanskassa ja Ruotsissa. Palveluista on myös sovittu NORDUnetin ja Zoomin kanssa ottaen huomioon eurooppalaisen tietosuojasääntelyn vaatimukset. Metropolia Ammattikorkeakoulun ja CSC Oy:n välistä henkilötietojen käsittelyä säätelee osapuolten välille laadittu puitesopimus sekä sen henkilötietojen käsittelysopimusliite (GDPR 28 artiklan mukainen sopimus).

Microsoft Corporation (osa O365-pakettia) Teams-verkkokokoustyöväline

Microsoft Teams - verkkokokoustyövälinettä voidaan tarvittaessa käyttää hakijoiden tunnistautumiseen ja/tai kokeen aikaiseen neuvontaan. Metropolia Ammattikorkeakoulun ja Microsoft Corporationin välistä henkilötietojen käsittelyä säätelee osapuolten välille laadittu henkilötietojen käsittelysopimus (GDPR 28 artiklan mukainen sopimus).

Webropol-kyselytyökalu

Webropol-kyselytyökalua voidaan tarvittaessa käyttää soveltuvuuskokeen tehtäviin ilmoittautumiseen. Webropol on ostettava palvelu, joka vastaa omalta osaltaan henkilörekisterien käytöstä ja toimittamisesta palvelun tilaajalle. Webropolin henkilötietojen käsittelyn perusteena on hakijan antama suostumus henkilötietojen käsittelyyn. Tiedot hankitaan Webropol-ohjelmiston käyttäjiltä heidän suostumuksellaan. Annettuja tietoja ei luovuteta muille osapuolille.

Palvelun tarjoaja on: Webropol Oy, Huovitie 3, 00400 Helsinki


Opetushallitus ja Opintopolku.fi-palvelu

Hakijatietoja luovutetaan Metropolia Ammattikorkeakoululle Opintopolku.fi-palvelusta. Opetushallitus ylläpitää teknisesti Opintopolku.fi-palvelua. Metropolia Ammattikorkeakoulu on tulkittavissa luovutuksen saajaksi Opetushallituksen ylläpitämästä Opintopolku.fi-palvelusta. Luovuttamista säätelee Metropolia Ammattikorkeakoulun ja Opetushallituksen välillä laadittu luovutussopimus (tietopalvelusopimus). Toisaalta Metropolia Ammattikorkeakoulu luovuttaa tietoja myös takaisin päin Opetushallituksen ylläpitämään Opintopolku.fi-palveluun pääsykoetulosten selvittyä ja pääsykoeosallistujain kokonaispistemäärien selvittyä.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle tai kansainvälisiin järjestöihin

Metropolian henkilörekisterin sisältämiä henkilötietoja ei pääsääntöisesti siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle tai kansainvälisiin järjestöihin.

Henkilörekisterin sisältämiä henkilötietoja voidaan siirtää EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle työskentelyn tai opintojen suorittamisen kannalta välttämättömien IT-palveluiden toteuttamiseksi, tapauskohtaiseen harkintaan perustuen. Kohdevaltio, jonne henkilötietoja siirretään, on Yhdysvallat. On myös mahdollista, että esim. globaalien ICT-palveluntarjoajien paljon käyttämän Helpdesk-toiminnon / ICT-käyttäjätuen toteutusvaltiona toimiva Intia on henkilötietojen siirtojen kohdevaltio.

Metropolia Ammattikorkeakoulun henkilörekisteristä Yhdysvaltoihin ja/tai muualle EU-/ETA-alueen ulkopuolelle suuntautuva kansainvälinen henkilötietosiirto turvataan ensisijaisesti EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR:n) luvussa V esitetyllä 46 artiklan mukaisella suojatoimella eli ns. vakiosopimuslausekkein. SCC (Standard Contractual Clauses) -lausekkeet liitetään osaksi ICT-palveluntarjoajan kanssa laadittavaa henkilötietojen käsittelysopimusta.

Vain välttämättömät tiedot siirretään ja siirto tehdään tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja sen asettamissa rajoissa. Siirron turvallisuudesta ja tietosuojasta sovitaan aina erikseen.

Henkilötietojen säilyttämisaika

Metropolian rakennusarkkitehtuurin sähköisen soveltuvuuskokeen henkilörekisteriin kerätyt ja rekisterin piirissä käsiteltävät henkilötiedot säilytetään yhden vuoden ajan opiskelijavalintapäätöksestä lukien.

Korkeakoulujen hakijarekisterin tiedot säilytetään viisi vuotta opiskelijavalintapäätöksen tekemisestä lukien. Korkeakoulujen hakurekisteriin sisältyvät opiskelupaikan vastaanottamista koskevat tiedot säilytetään kuitenkin pysyvästi. Oppijanumero säilytetään myös pysyvästi (laki valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä 884/2017).

Lisäksi henkilötietojen säilytysaika rakennusarkkitehtuurin sähköisen soveltuvuuskokeen henkilörekisterin tietosuojaselosteeseen osalta perustuu Kansallisarkiston määräyksiin ja päätöksiin, arkistolakiin (831/94) sekä Metropolia Ammattikorkeakoulun arkistonmuodostussuunnitelmaan.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja vai ei. Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus saada pääsy rekisteröityä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Rekisteröidyn oikeuksien toteuttamispyyntöön on tietosuoja-asetuksen mukaisesti rekisterinpitäjän annettava vastaus kuukauden kuluttua pyynnön vastaanottamisesta.

A. Oikeus saada pääsy henkilötietoihin

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on tallennettu. Rekisteröity voi tehdä tietopyynnön toimittamalla Metropolian julkisilta verkkosivuilta ja/tai Metropolian intranetistä löytyvän huolellisesti täytetyn, tulostetun ja henkilökohtaisesti allekirjoitetun rekisteröidyn tietopyyntölomakkeen johonkin kolmesta Metropolian opiskelija- ja hakijapalveluiden toimistosta. Rekisteröidyn ollessa henkilökunnan edustaja, voi hän toimittaa pyyntölomakkeen Metropolian henkilöstöhallinnon yksikölle. Pyynnön esittämisen yhteydessä rekisteröidyn on todistettava henkilöllisyytensä jollakin luotettavalla tavalla (esimerkiksi esittämällä virallisen henkilöllisyystodistuksen tai ajokorttinsa pyynnön vastaanottavalle Metropolian työntekijälle).

Ohessa käyntiosoitteet Metropolian opiskelija- ja hakijapalveluiden toimistoihin:

Metropolian Myllypuron kampus

Myllypurontie 1, 00920 Helsinki

Metropolian Arabian kampus

Hämeentie 135 D, 00560 Helsinki

Metropolian Myyrmäen kampus

Leiritie 1, 01600 Vantaa

Metropolian Karamalmin kampus

Karaportti 2, 02610 Espoo

Ohessa käyntiosoite Metropolian henkilöstöhallinnon yksikköön:

Metropolian Myllypuron kampus (C- ja D-rakennus, 5.krs.)

Myllypurontie 1, 00920 Helsinki

Metropolian opiskelija- ja hakijapalveluiden toimistosta ja/tai henkilöstöhallinnon yksiköstä pyyntö ohjataan keskitetysti Metropolian tietosuojavastaavalle, (sähköposti: tietosuojavastaava [at] metropolia.fi).

Rekisteröidyn tietopyyntöön vastauksen antaa Metropolian tietosuojavastaava. Tarpeen vaatiessa tietosuojavastaavalta voi tiedustella lisätietoja pyynnön käsittelyn etenemisestä tai vastauksen sisällöstä.

B. Oikeus tietojen oikaisemiseen ja käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus siihen, että rekisterinpitäjä rajoittaa käsittelyä, jos kyseessä on yksi seuraavista:

 • rekisteröity kiistää henkilötietonsa paikkansapitävyyden (oikeus tietojen oikaisemiseen), jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa rekisterinpitäjä voi varmistaa tietojen paikkansapitävyyden;
 • käsittely on lainvastaista ja rekisteröity vastustaa henkilötietojensa poistamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista;
 • rekisterinpitäjä ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Kyseinen Metropolian henkilötietorekisterin tietojen oikaisupyyntö tai käsittelyn rajoittamispyyntö voidaan tehdä toimittamalla pyyntö johonkin edellä mainitusta Metropolian opiskelija- ja hakijapalveluiden toimistosta tai Metropolian henkilöstöhallinnon yksikköön (vain työntekijät), jossa pyynnön esittämisen yhteydessä rekisteröidyn on todistettava henkilöllisyytensä jollakin luotettavalla tavalla.

C. Oikeus tietojen poistamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot poistettua Metropolian rekisteristä ilman aiheetonta viivytystä edellyttäen, että jokin seuraavista täyttyy:

 • henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin;
 • rekisteröity peruuttaa suostumuksen, johon käsittely on perustunut, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta;
 • henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti; tai
 • henkilötiedot on poistettava unionin oikeuteen tai kansallisen lainsäädäntöön perustuvan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.

Kyseinen Metropolian henkilötietorekisteriin kohdistuvan tietojen poistopyyntö voidaan tehdä toimittamalla pyyntö johonkin kolmesta, edellä mainitusta Metropolian opiskelija- ja hakijapalveluiden toimistosta tai Metropolian henkilöstöhallinnon yksikköön (vain työntekijät), jossa pyynnön esittämisen yhteydessä rekisteröidyn on todistettava henkilöllisyytensä jollakin luotettavalla tavalla.

D. Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Ei sovellu.

E. Oikeus olla joutumatta henkilötietojen tietoturvapoikkeaman kohteeksi

Rekisteröidyllä on oikeus olla joutumatta sellaisen EU:n tietosuoja-asetuksen artiklassa 33 mainitun henkilötietojen tietoturvapoikkeaman kohteeksi, joka perustuu rekisterinpitäjän tietosuoja- ja/tai tietoturva-asioiden laiminlyömiseen, tai rekisterinpitäjän käyttämän henkilötietojen käsittelijän tietosuoja- ja/tai tietoturva-asioiden laiminlyömiseen. Rekisteröidyllä on oikeus tulla informoiduksi ilman tarpeetonta viivytystä, jos henkilötietojen tietoturvaloukkaus todennäköisesti aiheuttaa korkean riskin luonnollisten henkilöiden oikeuksille ja vapauksille.

Rekisteröidyn vastustamisoikeus

EU:n tietosuoja-asetuksen 21 artiklan mukaisesti rekisteröidyllä on oikeus vastustaa, henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella, häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä, joka perustuu 6 artiklan 1 kohdan e alakohtaan (käsittely on tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi), kuten näihin säännöksiin perustuvaa profilointia. Rekisterinpitäjä ei saa enää käsitellä henkilötietoja, paitsi jos rekisterinpitäjä voi osoittaa, että käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää rekisteröidyn edut, oikeudet ja vapaudet tai jos se on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Kerättävien henkilötietojen käsittelyn vastustamispyyntö voidaan tehdä toimittamalla pyyntö johonkin kolmesta, edellä mainitusta Metropolian opiskelija- ja hakijapalveluiden toimistosta tai Metropolian henkilöstöhallinnon yksikköön (vain työntekijät), jossa pyynnön esittämisen yhteydessä rekisteröidyn on todistettava henkilöllisyytensä.

Oikeus peruuttaa suostumus

Mikäli henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn antamaan suostumukseen, on rekisteröidyllä oikeus peruuttaa käsittelyyn antamansa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen tätä suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

Metropoliassa kerättävien henkilötietojen käsittelyyn liittyvä suostumuksen peruuttaminen (peruuttamispyyntö) voidaan tehdä toimittamalla pyyntö johonkin kolmesta, edellä mainitusta Metropolian opiskelija- ja hakijapalveluiden toimistosta (tai henkilökunnan edustajan tapauksessa henkilöstöhallinnon yksikköön), jossa pyynnön esittämisen yhteydessä rekisteröidyn on todistettava henkilöllisyytensä.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

Kansallinen valvontaviranomainen on Suomessa Tietosuojavaltuutetun toimisto, yhteystiedot:

Tietosuojavaltuutetun toimisto
Käyntiosoite: Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki
Postiosoite: PL 800, 00531 Helsinki

Puhelin (vaihde): + 358 29 56 66700
Faksi: + 358 9 56 66735
Sähköposti: tietosuoja [at] om.fi

Rekisterin suojauksen periaatteet

Yleinen kuvaus teknisistä ja organisatorisista turvatoimista, joilla rekisteröityjen henkilötietoja ja rekistereitä Metropoliassa pyritään suojaamaan:

 • Rekisterinpitäjän (Metropolian) ja järjestelmätoimittajien kanssa on sovittu rekisterin suojauksesta. Tarpeen vaatiessa vastuut on asianmukaisissa sopimuksissa riittävällä tarkkuudella kuvattu.
 • Rekisterinpitäjän (Metropolian) työntekijät ja muut henkilöt ovat sitoutuneet noudattamaan vaitiolovelvollisuutta ja pitämään salassa henkilötietojen käsittelyn yhteydessä saamansa tiedot.
 • Järjestelmätoimittajat (henkilötietojen käsittelijät, jotka toimivat Metropolia-rekisterinpitäjän lukuun) hoitavat rekisterin ja siihen liittyvien tietojen säilytyksen hyvän tietojenkäsittelytavan mukaisesti ja noudattavat ehdotonta vaitiolo- ja salassapitovelvollisuutta.
 • Rekisterinpitäjän (Metropolian) henkilörekisterin tietoturvallisuus sekä henkilötietojen luottamuksellisuus varmistetaan tarkoituksenmukaisin teknisin ja hallinnollisin toimenpitein hyvän tietojenkäsittelytavan mukaisesti.
 • Rekisterinpitäjä (Metropolia) on rajannut käyttöoikeudet ja -valtuudet tietojärjestelmiin, työvälineisiin ja muihin tallennusalustoihin siten, että tietoja pääsevät tarkastelemaan ja käsittelemään ainoastaan työtehtäviensä tai muun toimenkuvansa vuoksi niiden käsittelyn kannalta tarpeelliset henkilöt.
 • Henkilötietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä ja/tai muun toimenkuvansa puolesta on oikeus käsitellä henkilötietoja. Työntekijät saavat tehtäviin nähden asianmukaisen koulutuksen.
 • Jokainen työvälineen/järjestelmän käyttäjä tunnistautuu järjestelmään henkilökohtaisilla tunnuksillaan, jotka annetaan käyttöoikeuden myöntämisen yhteydessä. Käyttöoikeus päättyy henkilön siirtyessä pois niistä tehtävistä, joita varten käyttöoikeus on hänelle Metropoliassa myönnetty.
 • Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat suojattu loogisesti ja fyysisesti.
 • Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.

Onko henkilötietojen antaminen lakisääteinen, sopimukseen perustuva tai sopimuksen tekemisen edellyttämä vaatimus sekä onko rekisteröidyn pakko toimittaa henkilötiedot ja tietojen antamatta jättämisen seuraukset

Metropolia Ammattikorkeakoulun rakennusarkkitehtuurin sähköisen soveltuvuuskokeen henkilörekisterin ja sen sisältämien tietojen käsittely suhteessa siihen, onko tietojen antaminen lakisääteinen, sopimukseen perustuva tai sopimuksen tekemisen edellyttämä vaatimus sekä onko rekisteröidyn pakko toimittaa henkilötiedot ja tietojen antamatta jättämisen seuraukset. Rekisterikohtaisesti on myös selvitetty, mistä henkilötiedot on saatu.

Metropolian rakennusarkkitehtuurin sähköisen soveltuvuuskokeen henkilörekisteri perustuu ammattikorkeakoulun lakisääteiseen velvollisuuteen suorittaa opiskelijavalintaa.

Henkilötiedot on saatu rekisteröidyltä itseltään koulutukseen hakeutumisen ja soveltuvuuskokeeseen osallistumisen osalta.

Ammattikorkeakouluun opiskelijaksi hakeminen on järjestetty siten, että ryhtyessään itse syöttämään tietoja Opintopolku.fi -palvelun kautta, informoidaan hakijaa tässä yhteydessä siitä, että tietoja tulevat käsittelemään Opetushallitus sekä Metropolia Ammattikorkeakoulu.

Metropolian rakennusarkkitehtuurin sähköistä soveltuvuuskoetta suorittamaan hakevien henkilörekisterin sisältämät tiedot on saatu Opetushallituksen ylläpitämästä Opintopolku.fi -palvelusta soveltuvuuskokeeseen osallistumisen osalta.

Soveltuvuuskokeessa annetut koevastaukset saadaan rekisteröidyltä itseltään koetilanteessa.

Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Metropolia Ammattikorkeakoulun rakennusarkkitehtuurin sähköisen soveltuvuuskokeen henkilörekisteriä ja sen sisältämiä tietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon eikä profilointiin.