Tietosuojaseloste: Metropolian yksilöllisten opetusjärjestelyjen henkilörekisteri

Tietosuojaseloste perustuu EU:n tietosuoja-asetuksen (2016/679, General Data Protection Regulation, ”GDPR”) rekisteröityjen informointivelvoitteeseen (GDPR:n artiklat 12-14), GDPR:n artiklan 30 mukaiseen rekisterinpitäjän velvoitteeseen ylläpitää selostetta vastuullaan olevista käsittelytoimista sekä GDPR:ää täydentävän kansallisen tietosuojalain (1050/2018) velvoitteisiin.

Tämä tietosuojaseloste on lisäksi pyritty laatimaan saavutettavaksi EU:n ns. saavutettavuusdirektiivin ja sitä täydentävän kansallisen digipalvelulain vaatimuksiin pohjautuen (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (2016/2102) julkisen sektorin elinten verkkosivustojen ja mobiilisovellusten saavutettavuudesta (2016/2102); Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta (306/2019)).

Rekisterin nimi

Metropolian yksilöllisten opetusjärjestelyjen henkilörekisteri

Rekisterinpitäjä

Nimi

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy

Yhteystiedot

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy (y-tunnus: 2094551-1)
Postiosoite: PL 4000, 00079 Metropolia
Vierailuosoite: Myllypurontie 1, 00920 Helsinki
Puhelin (vaihde): 09 7424 5000

Rekisterinpitäjän vastuuhenkilö

Nimi: Riitta Konkola
Tehtävä: Toimitusjohtaja-rehtori


Rekisterin sisällöstä vastaava henkilö

Nimi: Heidi Rontu
Tehtävä: Jatkuvan oppimisen johtaja, Oppimistoiminta
Osoite: Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy, PL 4000, 00079 METROPOLIA
Sähköposti: heidi.rontu [at] metropolia.fi (heidi[dot]rontu[at]metropolia[dot]fi)

Rekisterin yhteyshenkilön yhteystiedot

Nimi: Tiina Soininen
Tehtävä: Ammatillinen erityisopettaja, Lehtori (Laboratorioanalytiikka) / Puhtaat ja älykkäät ratkaisut -osaamisalue
Osoite: Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy, PL 4000, 00079 METROPOLIA
Sähköposti: tiina.soininen [at] metropolia.fi (tiina[dot]soininen[at]metropolia[dot]fi)

Tietosuojavastaava

Metropolian tietosuojavastaava, Riikka Ikäheimonen
Puhelin: 050 565 8499
Sähköposti: tietosuojavastaava [at] metropolia.fi (tietosuojavastaava[at]metropolia[dot]fi)

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset sekä käsittelyn oikeusperuste

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:

Metropolia Ammattikorkeakoulun yksilöllisten opetusjärjestelyjen henkilörekisterin ja sen sisältämien henkilötietojen käyttötarkoitus on toteuttaa yksilöllisen opetusjärjestelyn palveluja Metropolian opiskelijoille. Yksilölliset opetusjärjestelyt on tarkoitettu niille opiskelijoille, joilla on todettu esimerkiksi lukivaikeus, tai jokin muu fyysiseen tai psyykkisen terveyteen liittyvä yksilöllisen tuen tarve, ja tähän liittyen yksilöllisten opetusjärjestelyjen tarve.


Metropolia Ammattikorkeakoulun ammatillisten erityisopettajien verkosto toteuttaa palvelua käytännössä. Metropolian Opiskelijan opas- sivusto ”Yksilöllinen tuki opiskelussa” (https://opiskelija.oma.metropolia.fi/group/pakki/opiskelijan-opas/opinn…) kuvaa käytännön tasolla palvelua.
Yksilöllisen tuen tarve ja haku yksilöllisiin opetusjärjestelyihin perustuu aina opiskelijan omaan, vapaaehtoiseen tuen piiriin hakeutumiseen.
Yksilöllisten opetusjärjestelyjen tarkoituksena on auttaa opiskelijaa etenemään opinnoissaan, mahdollistaakseen opiskelijan valmistumisen. Lisäksi yksilöllisten opetusjärjestelyjen tarkoituksena on huomioida yhdenvertaisuuslaki ja esteettömän oppimisympäristön toteutuminen Metropoliassa.

Suostumus toimii käsittelyperusteena myös rekisterin sisältämien erityisiin henkilötietoryhmiin kuuluvien tietojen käsittelyn osalta, arkaluonteisten henkilötietojen, kuten terveyteen liittyvien henkilötietojen osalta. EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen, ”GDPR:n” artiklassa 9 on lueteltu erityissuojattavina tietoina mm. henkilön terveyteen liittyvät tiedot.

Rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutetut edut

Metropolian yksilöllisten opetusjärjestelyjen henkilörekisterin tietojen käsittelyn oikeusperuste ei ole ”oikeutettu etu”. Siksi tämä kohta ei sovellu.

Rekisterin henkilötietoryhmät

Metropolian yksilöllisten opetusjärjestelyjen henkilörekisterin rekisteröityjä ovat

 • Metropolian opiskelijat, jotka hakevat perustellusta syystä yksilöllisiä opetusjärjestelyitä kuten lukivaikeudesta johtuen opintojensa suorittamiseen.
 • Metropolian työntekijät, jotka kuuluvat Metropolian ammatillisten erityisopettajien verkostoon (ns. MERKKA-verkoston edustajat).
 • Metropolian työntekijät, jotka toimivat HOPS-ohjaajina yksilöllistä opetusjärjestelyä saaville Metropolian opiskelijoille. Ko. tietoa kysytään yksilöllisen opetusjärjestelyn hakemuslomakkeessa.
 • Metropolian osaamisaluepäälliköt tai heidän valtuuttamansa henkilöt.
 • Yksilöllisten opetusjärjestelyjen myöntö- tai hylkypäätöksiin liittyvissä asioissa ja niihin liittyvissä tiedoissa rekisteröityjä ovat päätösesittelijöinä toimivat ns. laatijat (MERKKA-verkoston ammatilliset erityisopettajat) sekä vastuuhenkilö (MERKKA-verkoston toiminnasta vastaava ammatillinen erityisopettaja). Varsinaisina päätöksentekijöinä toimivat Metropolian osaamisaluepäälliköt, tai hänen valtuuttamansa.


Metropolia Ammattikorkeakoulun yksilöllisten opetusjärjestelyjen henkilörekisteriin tallennetaan seuraavia henkilötietoja:

 • Perustiedot: etunimi(t), sukunimi, opiskelijanumero, ryhmätunnus, tutkinto-ohjelma, HOPS-ohjaaja
 • Tiedot syistä, joiden vuoksi hakee yksilöllistä opetusjärjestelyä
 • Opintojaksoja koskevat tiedot
 • Kokeen suorittamiseen liittyvät tiedot ja tiedot erityisjärjestelyistä opintojen suorittamisessa
 • Opinnäytetyön ja harjoittelun suorittamiseen liittyvät tiedot.
 • Opiskelijan suostumus/kieltäytyminen yksilölliseen opetusjärjestelyyn ja siihen liittyviin toimenpiteisiin.
 • Suostumus omien tietojen antamisesta Metropolian ammatillisten erityisopettajien ja opinto-ohjaajien tiimin edustajien käyttöön opiskelijan opintojen suunnittelua ja ohjausta varten.
 • Päätös yksilöllisten opetusjärjestelyjen myöntämisestä ja kaikki päätökseen liittyvät tiedot tiedot

DIGILUKISEULA-TYÖVÄLINEEN KÄYTÖN MYÖTÄ (LUKIVAIKEUDEN VAPAAEHTOINEN TESTAUS/TODENTAMINEN) KÄSITELTÄVÄT HENKILÖTIEDOT


Metropoliassa on otettu käyttöön digilukiseula-työväline. Testin/ työvälineen avulla on mahdollista kartoittaa lukivaikeuksia ja todentaa niiden olemassaolo.

 • Digilukiseulatestiä käyttävän Metropolian MERKKA-opettajan tiedot: sähköpostiosoite, salasana
 • Digilukiseulatestiin osallistuvan Metropolian opiskelijan henkilötiedot: nimi, testausryhmä
 • Digilukiseulatestiin osallistuvan opiskelijan tehtävät: kyselyjen tulokset, annetut vastaukset sekä niihin lasketut arviot/pisteet

Henkilötietojen säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötiedot on saatu rekisteröidyltä itseltään.

Tietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät sekä säännönmukaiset luovutukset

Metropolian yksilöllisten opetusjärjestelyn henkilörekisterin sisältämiin
tietoihin annetaan tarpeen vaatiessa pääsy (ns. admin-tunnusten avulla, esim. teknisen vian korjaustilanteessa järjestelmätoimittajalle/mittalaitteen huoltajalle) seuraavaksi lueteltavissa järjestelmissä. Kaikki käytettävät järjestelmien/laitteiden/ohjelmistojen toimittajat (yritykset niiden takana) ovat tulkittavissa henkilötietojen vastaanottajiksi ja säännönmukaisen luovutuksen saajaksi rekisterin taholta.
Henkilötietojen käsittelysopimukset GDPR:n artiklan 28 mukaisesti on laadittu/tullaan Metropoliassa laatimaan seuraavien yhteistyökumppanitahojen kanssa:


Niilo Mäki -säätiö ja digilukiseula-työväline (lukivaikeuden vapaaehtoinen testaus/todentaminen)
Digilukiseulatestiin osallistuvan opiskelijan tehtävät: Tehtävien tekeminen, tarkistaminen ja pisteyttäminen suoritetaan digitaalisesti ja niitä voidaan käyttää tutkimus- ja kehittämistyössä Niilo Mäki -säätiön ja yhteistyökumppaneiden toimesta. Myös Metropolia Ammattikorkeakoulu voi ne tallentaa itselleen vastaten tästä eteenpäin henkilötietoja sisältävien tulosten säilytyksestä/ arkistoinnista. Tulokset voidaan esimerkiksi tallentaa omille suojatuille asemille tai tulostaa niistä paperiversiot.


Niilo Mäki -säätiö toimii henkilötietojen käsittelijänä ja lisenssejä ostavalla oppilaitoksella (Metropolia Ammattikorkeakoulu) on rekisterinpitäjän rooli.


Lisäksi opettajan (asiakkaan) palveluun rekisteröimien henkilöiden osalta (digilukiseulaan osallistuvista opiskelijoista) Niilo Mäki Instituutti saa pääsyn seuraaviin henkilötietoihin:

 • Digilukiseulatestiin osallistuvan opiskelijan henkilötiedot (nimi ja ryhmä) (tallentuvat Niilo Mäki -säätiön suojatulle palvelimelle)
 • Digilukiseulatestiin osallistuvan opiskelijan tehtävät, kyselyjen tulokset, annetut vastaukset sekä niihin lasketut arviot/pisteet (tallentuvat Niilo Mäki -säätiön suojatulla palvelimelle, josta kahden (2) vuoden päästä anonymisoidaan)

Eduix Oy ja Metropolian opintotietojärjestelmä (OMA-/Peppi-järjestelmä)
Metropolian ammatillinen erityisopettaja tallentaa opiskelijan niin halutessa opintotietojärjestelmään tiedon hänelle myönnetyssä opetuksen erityisjärjestelyistä ”Opiskeluoikeuden lisätiedot” -kohtaan ja sen alakohtaan ”Huomiot”. Mitään terveystietoja tai muita arkaluonteisia tietoja ei opintotietojärjestelmään kirjata. Tieto myönnetyistä yksilöllisistä opetusjärjestelyistä kirjataan opintotietojärjestelmään esimerkiksi seuraavassa muodossa: ”Opiskelijalle on myönnetty yksilöllisen opetusjärjestelyn päätös, tarkempia tietoja voi kysyä opiskelijalta”.


Microsoft Corporation ja Metropolian sähköpostijärjestelmä
Metropolian yksilöllisten opetusjärjestelyn henkilörekisterin liittyvä, sähköpostitse tapahtuva hakemus- ja päätöksentekomenettely tapahtuu Metropolian Microsoft Outlook Exchange -sähköpostijärjestelmän kautta. Vaikka Metropolia on hankkinut sähköpostijärjestelmän osana Microsoftin O365-palvelupakettia, toimii Metropolian sähköpostijärjestelmä ammattikorkeakoulun omalla palvelimella.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle tai kansainvälisiin järjestöihin

Metropolian henkilörekisterin sisältämiä henkilötietoja ei pääsääntöisesti siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle tai kansainvälisiin järjestöihin.

Henkilörekisterin sisältämiä henkilötietoja voidaan siirtää EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle työskentelyn tai opintojen suorittamisen kannalta välttämättömien IT-palveluiden toteuttamiseksi, tapauskohtaiseen harkintaan perustuen. Kohdevaltio, jonne henkilötietoja siirretään, on Yhdysvallat. On myös mahdollista, että esim. globaalien ICT-palveluntarjoajien paljon käyttämän Helpdesk-toiminnon / ICT-käyttäjätuen toteutusvaltiona toimiva Intia on henkilötietojen siirtojen kohdevaltio.

Metropolia Ammattikorkeakoulun henkilörekisteristä Yhdysvaltoihin ja/tai muualle EU-/ETA-alueen ulkopuolelle suuntautuva kansainvälinen henkilötietosiirto turvataan ensisijaisesti EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR:n) luvussa V esitetyllä 46 artiklan mukaisella suojatoimella eli ns. vakiosopimuslausekkein. SCC (Standard Contractual Clauses) -lausekkeet liitetään osaksi ICT-palveluntarjoajan kanssa laadittavaa henkilötietojen käsittelysopimusta.

Vain välttämättömät tiedot siirretään ja siirto tehdään tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja sen asettamissa rajoissa. Siirron turvallisuudesta ja tietosuojasta sovitaan aina erikseen.

Henkilötietojen säilyttämisaika

Yksilölliset opiskelujärjestelyt opinnoissa myönnetään koko opiskeluoikeuden ajaksi. Yksilöllisiä poikkeustapauksia arvioidaan erikseen. Kaikki tiedot yksilöllisistä opetusjärjestelyistä poistetaan, kun opiskelija (rekisteröity) joko valmistuu, opinto-oikeus Metropolia Ammattikorkeakoulussa päättyy tai kunnes hän itse ilmoittaa, että ei enää tarvitse oppimisen tukipalveluita. Tiedon poistamisesta vastaavat ammatilliset erityisopettajat.
MERKKA-verkoston jäsenille annetaan oletusarvoisesti vain vuodeksi kerrallaan oikeus kirjata tieto opintotietojärjestelmään (OMA-/Peppi-järjestelmä) opiskelijan saamasta opetuksen erityisjärjestelyt -oikeudesta (yksilölliset opetusjärjestelyt -oikeus). Käyttöoikeustarvetta arvioidaan säännöllisesti (vuosittainen tiedustelu esimiehille Metropolian opintotietojärjestelmän, OMA-/Peppi-järjestelmän pääkäyttäjän toimesta vahvistaa opintotietojärjestelmän käyttöoikeuksien ajantasaisuus).
Digilukiseulatestiin osallistuvan opiskelijoiden henkilötiedot (nimi ja ryhmä) tallentuvat Niilo Mäki -säätiön suojatulle palvelimelle, jossa niitä säilytetään kahden (2) vuoden ajan. Sen jälkeen aineisto anonymisoidaan eli tehtävien tulosten yhteydestä poistetaan henkilötiedot (opiskelijan nimi, ryhmä).
Anonymisoituja tehtävien ja kyselyjen tuloksia voidaan käyttää tutkimus- ja kehittämistyössä Niilo Mäki -säätiön ja yhteistyökumppaneiden toimesta.
Metropolia Ammattikorkeakoulu vastaa henkilötietoja sisältävien tulosten säilytyksestä/ arkistoinnista tästä eteenpäin. Tulokset voidaan esimerkiksi tallentaa omille suojatuille asemille tai tulostaa niistä paperiversiot.


Säilytysajan määräytymisessä on otettu huomioon mm. seuraava sääntely:

 • EU:n yleinen tietosuoja-asetus (”GDPR”, 2016/679)
 • Tietosuojalaki (1050/2018)
 • Ammattikorkeakoululaki (932/2014, 40§)

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja vai ei. Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus saada pääsy rekisteröityä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Rekisteröidyn oikeuksien toteuttamispyyntöön on tietosuoja-asetuksen mukaisesti rekisterinpitäjän annettava vastaus kuukauden kuluttua pyynnön vastaanottamisesta.

A. Oikeus saada pääsy henkilötietoihin

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on tallennettu. Rekisteröity voi tehdä tietopyynnön toimittamalla Metropolian julkisilta verkkosivuilta ja/tai Metropolian intranetistä löytyvän huolellisesti täytetyn, tulostetun ja henkilökohtaisesti allekirjoitetun rekisteröidyn tietopyyntölomakkeen johonkin kolmesta Metropolian opiskelija- ja hakijapalveluiden toimistosta. Rekisteröidyn ollessa henkilökunnan edustaja, voi hän toimittaa pyyntölomakkeen Metropolian henkilöstöhallinnon yksikölle. Pyynnön esittämisen yhteydessä rekisteröidyn on todistettava henkilöllisyytensä jollakin luotettavalla tavalla (esimerkiksi esittämällä virallisen henkilöllisyystodistuksen tai ajokorttinsa pyynnön vastaanottavalle Metropolian työntekijälle).

Ohessa käyntiosoitteet Metropolian opiskelija- ja hakijapalveluiden toimistoihin:

Metropolian Myllypuron kampus

Myllypurontie 1, 00920 Helsinki

Metropolian Arabian kampus

Hämeentie 135 D, 00560 Helsinki

Metropolian Myyrmäen kampus

Leiritie 1, 01600 Vantaa

Metropolian Karamalmin kampus

Karaportti 2, 02610 Espoo

Ohessa käyntiosoite Metropolian henkilöstöhallinnon yksikköön:

Metropolian Myllypuron kampus (C- ja D-rakennus, 5.krs.)

Myllypurontie 1, 00920 Helsinki

Metropolian opiskelija- ja hakijapalveluiden toimistosta ja/tai henkilöstöhallinnon yksiköstä pyyntö ohjataan keskitetysti Metropolian tietosuojavastaavalle, (sähköposti: tietosuojavastaava [at] metropolia.fi (tietosuojavastaava[at]metropolia[dot]fi)).

Rekisteröidyn tietopyyntöön vastauksen antaa Metropolian tietosuojavastaava. Tarpeen vaatiessa tietosuojavastaavalta voi tiedustella lisätietoja pyynnön käsittelyn etenemisestä tai vastauksen sisällöstä.

B. Oikeus tietojen oikaisemiseen ja käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus siihen, että rekisterinpitäjä rajoittaa käsittelyä, jos kyseessä on yksi seuraavista:

 • rekisteröity kiistää henkilötietonsa paikkansapitävyyden (oikeus tietojen oikaisemiseen), jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa rekisterinpitäjä voi varmistaa tietojen paikkansapitävyyden;
 • käsittely on lainvastaista ja rekisteröity vastustaa henkilötietojensa poistamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista;
 • rekisterinpitäjä ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Kyseinen Metropolian henkilötietorekisterin tietojen oikaisupyyntö tai käsittelyn rajoittamispyyntö voidaan tehdä toimittamalla pyyntö johonkin edellä mainitusta Metropolian opiskelija- ja hakijapalveluiden toimistosta tai Metropolian henkilöstöhallinnon yksikköön (vain työntekijät), jossa pyynnön esittämisen yhteydessä rekisteröidyn on todistettava henkilöllisyytensä jollakin luotettavalla tavalla.

C. Oikeus tietojen poistamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot poistettua Metropolian rekisteristä ilman aiheetonta viivytystä edellyttäen, että jokin seuraavista täyttyy:

 • henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin;
 • rekisteröity peruuttaa suostumuksen, johon käsittely on perustunut, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta;
 • henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti; tai
 • henkilötiedot on poistettava unionin oikeuteen tai kansallisen lainsäädäntöön perustuvan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.

Kyseinen Metropolian henkilötietorekisteriin kohdistuvan tietojen poistopyyntö voidaan tehdä toimittamalla pyyntö johonkin kolmesta, edellä mainitusta Metropolian opiskelija- ja hakijapalveluiden toimistosta tai Metropolian henkilöstöhallinnon yksikköön (vain työntekijät), jossa pyynnön esittämisen yhteydessä rekisteröidyn on todistettava henkilöllisyytensä jollakin luotettavalla tavalla.

D. Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Ei sovellu.

E. Oikeus olla joutumatta henkilötietojen tietoturvapoikkeaman kohteeksi

Rekisteröidyllä on oikeus olla joutumatta sellaisen EU:n tietosuoja-asetuksen artiklassa 33 mainitun henkilötietojen tietoturvapoikkeaman kohteeksi, joka perustuu rekisterinpitäjän tietosuoja- ja/tai tietoturva-asioiden laiminlyömiseen, tai rekisterinpitäjän käyttämän henkilötietojen käsittelijän tietosuoja- ja/tai tietoturva-asioiden laiminlyömiseen. Rekisteröidyllä on oikeus tulla informoiduksi ilman tarpeetonta viivytystä, jos henkilötietojen tietoturvaloukkaus todennäköisesti aiheuttaa korkean riskin luonnollisten henkilöiden oikeuksille ja vapauksille.

Rekisteröidyn vastustamisoikeus

EU:n tietosuoja-asetuksen 21 artiklan mukaisesti rekisteröidyllä on oikeus vastustaa, henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella, häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä, joka perustuu 6 artiklan 1 kohdan e alakohtaan (käsittely on tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi), kuten näihin säännöksiin perustuvaa profilointia. Rekisterinpitäjä ei saa enää käsitellä henkilötietoja, paitsi jos rekisterinpitäjä voi osoittaa, että käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää rekisteröidyn edut, oikeudet ja vapaudet tai jos se on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Kerättävien henkilötietojen käsittelyn vastustamispyyntö voidaan tehdä toimittamalla pyyntö johonkin kolmesta, edellä mainitusta Metropolian opiskelija- ja hakijapalveluiden toimistosta tai Metropolian henkilöstöhallinnon yksikköön (vain työntekijät), jossa pyynnön esittämisen yhteydessä rekisteröidyn on todistettava henkilöllisyytensä.

Oikeus peruuttaa suostumus

Mikäli henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn antamaan suostumukseen, on rekisteröidyllä oikeus peruuttaa käsittelyyn antamansa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen tätä suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

Metropoliassa kerättävien henkilötietojen käsittelyyn liittyvä suostumuksen peruuttaminen (peruuttamispyyntö) voidaan tehdä toimittamalla pyyntö johonkin kolmesta, edellä mainitusta Metropolian opiskelija- ja hakijapalveluiden toimistosta (tai henkilökunnan edustajan tapauksessa henkilöstöhallinnon yksikköön), jossa pyynnön esittämisen yhteydessä rekisteröidyn on todistettava henkilöllisyytensä.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

Kansallinen valvontaviranomainen on Suomessa Tietosuojavaltuutetun toimisto, yhteystiedot:

Tietosuojavaltuutetun toimisto
Käyntiosoite: Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki
Postiosoite: PL 800, 00531 Helsinki

Puhelin (vaihde): + 358 29 56 66700
Faksi: + 358 9 56 66735
Sähköposti: tietosuoja [at] om.fi (tietosuoja[at]om[dot]fi)

Rekisterin suojauksen periaatteet

Yleinen kuvaus teknisistä ja organisatorisista turvatoimista, joilla rekisteröityjen henkilötietoja ja rekistereitä Metropoliassa pyritään suojaamaan:

 • Rekisterinpitäjän (Metropolian) ja järjestelmätoimittajien kanssa on sovittu rekisterin suojauksesta. Tarpeen vaatiessa vastuut on asianmukaisissa sopimuksissa riittävällä tarkkuudella kuvattu.
 • Rekisterinpitäjän (Metropolian) työntekijät ja muut henkilöt ovat sitoutuneet noudattamaan vaitiolovelvollisuutta ja pitämään salassa henkilötietojen käsittelyn yhteydessä saamansa tiedot.
 • Järjestelmätoimittajat (henkilötietojen käsittelijät, jotka toimivat Metropolia-rekisterinpitäjän lukuun) hoitavat rekisterin ja siihen liittyvien tietojen säilytyksen hyvän tietojenkäsittelytavan mukaisesti ja noudattavat ehdotonta vaitiolo- ja salassapitovelvollisuutta.
 • Rekisterinpitäjän (Metropolian) henkilörekisterin tietoturvallisuus sekä henkilötietojen luottamuksellisuus varmistetaan tarkoituksenmukaisin teknisin ja hallinnollisin toimenpitein hyvän tietojenkäsittelytavan mukaisesti.
 • Rekisterinpitäjä (Metropolia) on rajannut käyttöoikeudet ja -valtuudet tietojärjestelmiin, työvälineisiin ja muihin tallennusalustoihin siten, että tietoja pääsevät tarkastelemaan ja käsittelemään ainoastaan työtehtäviensä tai muun toimenkuvansa vuoksi niiden käsittelyn kannalta tarpeelliset henkilöt.
 • Henkilötietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä ja/tai muun toimenkuvansa puolesta on oikeus käsitellä henkilötietoja. Työntekijät saavat tehtäviin nähden asianmukaisen koulutuksen.
 • Jokainen työvälineen/järjestelmän käyttäjä tunnistautuu järjestelmään henkilökohtaisilla tunnuksillaan, jotka annetaan käyttöoikeuden myöntämisen yhteydessä. Käyttöoikeus päättyy henkilön siirtyessä pois niistä tehtävistä, joita varten käyttöoikeus on hänelle Metropoliassa myönnetty.
 • Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat suojattu loogisesti ja fyysisesti.
 • Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.

Onko henkilötietojen antaminen lakisääteinen, sopimukseen perustuva tai sopimuksen tekemisen edellyttämä vaatimus sekä onko rekisteröidyn pakko toimittaa henkilötiedot ja tietojen antamatta jättämisen seuraukset


Metropolian yksilöllisten opetusjärjestelyjen henkilörekisteri on lähtökohtaisesti vapaaehtoiseen liittymiseen perustuva henkilörekisteri, jonka avulla hallinnoidaan yksilöllisten opetusjärjestelyn tunnistamistilanteita, opiskelijoiden hakemuksia yksilöllisten opetusjärjestelyiksi, päätöksiä myönnetyistä yksilöllisistä opetusjärjestelyistä sekä muita Metropolian opetustoiminnan tukipalveluita.

Yksilöllisiä opetusjärjestelyjä on haettava opiskelijan omasta aloitteesta. Yksilöllisiin opetusjärjestelyihin hakeutuminen on opiskelijalle täysin vapaaehtoista. Metropolia ei voi toteuttaa opiskelijalle yksilöllisiä opetusjärjestelyjä, jos opiskelija ei halua toimittaa opetusjärjestelyjen järjestämiseksi tarpeellisia henkilötietoja ja ei suostu niiden käsittelemiseen tässä tietosuojaselosteessa tarkoitetulla tavalla.

Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Metropolian yksilöllisten opetusjärjestelyjen henkilörekisterin sisältämiä tietoja käytetä automaattiseen päätöksentekoon eikä profilointiin.