Tietosuojaseloste: Seniorit tikissä-hankkeen henkilörekisteri

Tietosuojaseloste perustuu EU:n tietosuoja-asetuksen (2016/679, General Data Protection Regulation, ”GDPR”) rekisteröityjen informointivelvoitteeseen (GDPR:n artiklat 12-14), GDPR:n artiklan 30 mukaiseen rekisterinpitäjän velvoitteeseen ylläpitää selostetta vastuullaan olevista käsittelytoimista sekä GDPR:ää täydentävän kansallisen tietosuojalain (1050/2018) velvoitteisiin.

Tämä tietosuojaseloste on lisäksi pyritty laatimaan saavutettavaksi EU:n ns. saavutettavuusdirektiivin ja sitä täydentävän kansallisen digipalvelulain vaatimuksiin pohjautuen (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (2016/2102) julkisen sektorin elinten verkkosivustojen ja mobiilisovellusten saavutettavuudesta (2016/2102); Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta (306/2019)).

Rekisterin nimi

Seniorit tikissä-hankkeen henkilörekisteri

Rekisterinpitäjä

Nimi

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy

Yhteystiedot

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy (y-tunnus: 2094551-1)
Postiosoite: PL 4000, 00079 Metropolia
Vierailuosoite: Myllypurontie 1, 00920 Helsinki
Puhelin (vaihde): 09 7424 5000

Rekisterinpitäjän vastuuhenkilö

Nimi: Riitta Konkola
Tehtävä: Toimitusjohtaja-rehtori

Rekisterin sisällöstä vastaava henkilö

Nimi: Auli Sillanpää
Tehtävä: Osaamisaluepäällikkö
Osoite: Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy, PL 4000, 00079 METROPOLIA
Sähköposti: auli.sillanpaa [at] metropolia.fi (auli[dot]sillanpaa[at]metropolia[dot]fi)

Rekisterin yhteyshenkilön yhteystiedot

Nimi: Saija Heinonen
Tehtävä: Projektipäällikkö
Osoite: Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy, PL 4000, 00079 METROPOLIA
Sähköposti: saija.heinonen [at] metropolia.fi (saija[dot]heinonen[at]metropolia[dot]fi)

Tietosuojavastaava

Metropolian tietosuojavastaava, Riikka Ikäheimonen
Puhelin: 050 565 8499
Sähköposti: tietosuojavastaava [at] metropolia.fi (tietosuojavastaava[at]metropolia[dot]fi)

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset sekä käsittelyn oikeusperuste

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:

Seniorit tikissä -hankkeen henkilörekisterin sisältämiä henkilötietoja käytetään pääasiassa hankkeen viestintään, hankkeen nimissä toteutettavan opiskelun edistämiseen, sekä hankkeen nimissä tehtävään tutkimus-/selvitystyöhön. Seniorit tikissä on Opetus- ja Kulttuuriministeriön rahoittama hanke, jota Metropolia Ammattikorkeakoulu, Laurea-ammattikorkeakoulu ja Haaga-Helia ammattikorkeakoulu toteuttavat yhteistyössä. Hankkeen verkkosivut löytyvät osoitteesta https://tikissa.metropolia.fi.

­­­Seniorit tikissä -hankkeen henkilörekisterin sisältämillä tiedoilla suoritetaan muun muassa seuraavia käsittelytoimia:

 • hankkeen suorasta tai välillisestä toiminnasta viestintä ja tiedottaminen
 • hankkeen tapahtumien ja tilaisuuksien järjestäminen
 • hankkeen kartoitusten ja tutkimusten tekeminen
 • hankkeeseen liittyvien opiskelijatietojen ja opintojen rekisteröintiä
 • hankkeeseen liittyvien opiskelutoimenpiteiden edistämistä ja ohjausta

Seniorit tikissä -hankkeen henkilörekisteriä täydentävät lisäksi seuraavat Metropolian rekisterinpitäjyyden alle kuuluvat rekisterit tietosuojaselosteineen:

1. Metropolian projekti- ja hanketoiminnan hallintarekisteri

2. Metropolian opiskelija- ja opintotietorekisteri


Lisäksi hankkeen toimiin liittyy Helsingin kaupungin ylläpitämä Palvelukartta: https://palvelukartta.hel.fi. Hankkeessa voidaan kerätä palveluntarjoajien tietoja lisättäväksi alustalle. Tiedot välitetään Helsingin kaupungin Palvelukartasta vastaavalle yksikölle.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste:

Seniorit tikissä -hankkeen rekisterissä olevien henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyltä saatuun suostumukseen.


Hankerekisteriä täydentävien rekisterien (yllä mainitut henkilörekisterit 1.-2.) sisältämien henkilötietojen käsittelyn tarkoitus, oikeusperuste ja muut tiedot on mainittu niiden omissa tietosuojaselosteissaan.

Rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutetut edut

Seniorit tikissä -hankkeen henkilörekisterin tietojen käsittelyn oikeusperuste ei ole ”oikeutettu etu”. Siksi tämä kohta ei sovellu.

Rekisterin henkilötietoryhmät

Seniorit tikissä -hankkeen henkilörekisteriin tallennetaan seuraavia henkilötietoja:

Kartoitukset / tutkimukset / kyselyt:

Kyselyt pyritään tekemään anonyymisti, mutta silloin kun se ei ole mahdollista kysytään yksilöivistä henkilötiedoista todennäköisimmin perustietoja, kuten:

 • etunimi; sukunimi;
 • ikä / syntymävuosi;
 • osoite tai asuinpaikka;
 • yritys / työnantaja / organisaatio
 • sähköpostiosoite

Tiedot suostumuksen annoista liittyen Seniorit tikissä - hankkeen rekisteröidyille suunnattuihin toimenpiteisiin:

 • suostumus tietojen keräämisestä ja säilyttämisestä tapahtumien ilmoittautumista ja niihin liittyvään tiedon lähettämiseen sähköpostitse, jos sähköpostiosoite on pyydetty ja annettu ilmoittautumisen yhteydessä.
 • suostumus tietojen keräämisestä ja säilyttämisestä hankkeen toiminnasta tiedottamiseen ja viestimiseen liittyen.
 • suostumus tietojen keräämisestä ja säilyttämisestä hankkeessa tehtäviin tutkimuksiin / kartoituksiin liittyen. Mahdollisista tulosten julkaisuista poistetaan yksilöivät henkilötiedot.

Tiedot rekisteröidyille suunnatuista toimenpiteistä:

 • suostumus sähköpostitse tehtävään, mahdolliseen suoramarkkinointiin (esim tapahtumakutsut) ja/tai pyyntö osallistua kyselyyn / kartoitukseen / tutkimukseen. Hanke ei lähetä säännöllisiä uutiskirjeitä.

Valokuvat ja videot: Hankkeen piiriin kuuluvissa tapahtumissa, työpajoissa tai tilaisuuksissa mahdollisesti otetut valokuvat ja tehdyt videotallenteet. Valokuvia ja videoita voidaan käyttää hankkeen verkkosivuilla ja muussa viestinnässä, sekä tapahtuman liittyessä läheisesti yhteistyökumppanin toimintaan myös kumppanilla on oikeus käyttää kyseistä materiaalia omilla sivuillaan ja viestinnässään. Valokuvaaminen /videointi perustuu aina rekisteröidyn suostumukseen/vapaaehtoisuuteen.


Hankkeen kotisivut:

Hankkeen verkkosivuilta löytyviä tietoja:

hanketyöntekijöiden yhteystietoja (tällä hetkellä vain projektipäällikön yhteystiedot), blogitekstien kirjoittajien nimet, valokuvia (ks. yllä ”valokuvat ja videot”).

Henkilötietojen säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötiedot on saatu lähtökohtaisesti rekisteröidyltä itseltään.

Henkilötietoja voidaan satunnaisesti saada myös hankepartnerin tai yhteistyökumppanin kautta.

Tietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät sekä säännönmukaiset luovutukset

Henkilörekisterin sisältämiin henkilötietoihin annetaan tarpeen vaatiessa pääsy (ns. admin-tunnusten avulla, esim. teknisen vian korjaustilanteessa järjestelmätoimittajalle/mittalaitteen huoltajalle) seuraavaksi lueteltavissa järjestelmissä. Kaikki käytettävät järjestelmien/laitteiden/ohjelmistojen toimittajat (yritykset niiden takana) ovat tulkittavissa henkilötietojen vastaanottajiksi ja säännönmukaisen luovutuksen saajaksi rekisterin taholta.

Metropolian käyttämien järjestelmien osalta henkilötietojen käsittelysopimukset GDPR:n artiklan 28 mukaisesti on laadittu/tullaan laatimaan seuraavien yhteistyökumppanitahojen kanssa:

Eduix Oy ja e-lomake -ohjelmisto

Seniorit tikissä -hankkeen tapahtumiin ja koulutuksiin ilmoittaudutaan ja kyselyihin vastataan ensisijaisesti e-lomakkeella, josta tiedot siirretään tietojen hallinnoimiseksi Exceliin. Yksilöiviä henkilötietoja ei lähtökohtaisesti luovuteta hanketiimin ja esimerkiksi kyselyn / tutkimuksen tekijän / tekijöiden ulkopuolelle.

Wordpress -kotisivukone

Seniorit tikissä -hankkeen julkiset verkkosivut ovat Metropolia Ammattikorkeakoulun julkisten verkkosivujen (metropolia.fi -sivuston) alla ostetulla Wordpress -kotisivupalvelulla. Wordpress pyörii Metropolian omalla palvelimella (ei ulkopuolista järjestelmätoimittajaa /palveluntarjoajaa). Sivuilla ei ole automaattista palaute-toimintoa, vaan projektipäällikön yhteystiedot.

Google LLC ja Google-sidonnaiset työvälineet

Seniorit tikissä -hankkeessa käytetään Google-sidonnaista työvälinettä Google Drive yhteistyössä muiden hanketoimijoiden kesken.

Microsoft Corporation ja Microsoft-sidonnaiset työvälineet

Seniorit tikissä -hankkeessa hyödynnetään Microsoft-sidonnaisia-työvälineitä yhteistyössä muiden hanketoimijoiden kanssa. Muun muassa Microsoft Outlook Exchange-sähköpostijärjestelmää ja Teams-etäyhteistyövälinettä saatetaan hyödyntää yhteistyössä muiden hanketoimijoiden kesken.

Halli-projektinhallintajärjestelmä

Järjestelmässä on kaikkien Metropolian Seniorit tikissä -hankkeessa työskentelevien ja ohjausryhmässä toimivien tahojen tiedot. Metropolialaisten projekti- ja hanketoimijoiden perustiedot siirtyvät henkilöstöhallinnon tietojärjestelmistä tai niitä ylläpidetään suoraan Halli-järjestelmässä. Tiedot näkyvät vain metropolialaisille.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle tai kansainvälisiin järjestöihin

Metropolian henkilörekisterin sisältämiä henkilötietoja ei pääsääntöisesti siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle tai kansainvälisiin järjestöihin.

Henkilörekisterin sisältämiä henkilötietoja voidaan siirtää EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle työskentelyn tai opintojen suorittamisen kannalta välttämättömien IT-palveluiden toteuttamiseksi, tapauskohtaiseen harkintaan perustuen. Kohdevaltio, jonne henkilötietoja siirretään, on Yhdysvallat. On myös mahdollista, että esim. globaalien ICT-palveluntarjoajien paljon käyttämän Helpdesk-toiminnon / ICT-käyttäjätuen toteutusvaltiona toimiva Intia on henkilötietojen siirtojen kohdevaltio.

Metropolia Ammattikorkeakoulun henkilörekisteristä Yhdysvaltoihin ja/tai muualle EU-/ETA-alueen ulkopuolelle suuntautuva kansainvälinen henkilötietosiirto turvataan ensisijaisesti EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR:n) luvussa V esitetyllä 46 artiklan mukaisella suojatoimella eli ns. vakiosopimuslausekkein. SCC (Standard Contractual Clauses) -lausekkeet liitetään osaksi ICT-palveluntarjoajan kanssa laadittavaa henkilötietojen käsittelysopimusta.

Vain välttämättömät tiedot siirretään ja siirto tehdään tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja sen asettamissa rajoissa. Siirron turvallisuudesta ja tietosuojasta sovitaan aina erikseen.

Henkilötietojen säilyttämisaika

Seniorit tikissä -hankkeen yhteydessä kerätyt ja käsiteltävät henkilötiedot säilytetään rekisterissä seuraavan laisesti:

Metropolian projekti- ja hanketoiminnan hallintorekisterin kattaman osuuden osalta:

Metropolian projekti- ja hanketoiminnan hallintarekisterin yhteydessä kerätyt ja käsiteltävät henkilötiedot säilytetään rekisterissä lähtökohtaisesti pysyvästi Kansallisarkiston 12.9.2017 julkaiseman ns. AMK-päätöksen, asiakohdan 13 mukaisesti (Kansallisarkiston päätös, diaarinumero: AL/20757/07.01.01.03.02/2016, asiakohta 13 ”Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatio (TKI-)toiminta”

TKI-hankkeiden ja projektien kilpailuttamiseen liittyvät asiakirjatiedot (hankinta-asiakirjat) ovat määräajan säilytettäviä.

Seniorit tikissä -hankkeen toteuttajat eivät säilytä hankkeen erilaisiin toimenpiteisiin liittyneitä henkilötietoja hankkeen päättymisen jälkeen, elleivät henkilötiedot liity olennaisesti hankkeen jälkeen jatkuviin toimiin

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja vai ei. Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus saada pääsy rekisteröityä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Rekisteröidyn oikeuksien toteuttamispyyntöön on tietosuoja-asetuksen mukaisesti rekisterinpitäjän annettava vastaus kuukauden kuluttua pyynnön vastaanottamisesta.

A. Oikeus saada pääsy henkilötietoihin

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on tallennettu. Rekisteröity voi tehdä tietopyynnön toimittamalla Metropolian julkisilta verkkosivuilta ja/tai Metropolian intranetistä löytyvän huolellisesti täytetyn, tulostetun ja henkilökohtaisesti allekirjoitetun rekisteröidyn tietopyyntölomakkeen johonkin kolmesta Metropolian opiskelija- ja hakijapalveluiden toimistosta. Rekisteröidyn ollessa henkilökunnan edustaja, voi hän toimittaa pyyntölomakkeen Metropolian henkilöstöhallinnon yksikölle. Pyynnön esittämisen yhteydessä rekisteröidyn on todistettava henkilöllisyytensä jollakin luotettavalla tavalla (esimerkiksi esittämällä virallisen henkilöllisyystodistuksen tai ajokorttinsa pyynnön vastaanottavalle Metropolian työntekijälle).

Ohessa käyntiosoitteet Metropolian opiskelija- ja hakijapalveluiden toimistoihin:

Metropolian Myllypuron kampus

Myllypurontie 1, 00920 Helsinki

Metropolian Arabian kampus

Hämeentie 135 D, 00560 Helsinki

Metropolian Myyrmäen kampus

Leiritie 1, 01600 Vantaa

Metropolian Karamalmin kampus

Karaportti 2, 02610 Espoo

Ohessa käyntiosoite Metropolian henkilöstöhallinnon yksikköön:

Metropolian Myllypuron kampus (C- ja D-rakennus, 5.krs.)

Myllypurontie 1, 00920 Helsinki

Metropolian opiskelija- ja hakijapalveluiden toimistosta ja/tai henkilöstöhallinnon yksiköstä pyyntö ohjataan keskitetysti Metropolian tietosuojavastaavalle, (sähköposti: tietosuojavastaava [at] metropolia.fi (tietosuojavastaava[at]metropolia[dot]fi)).

Rekisteröidyn tietopyyntöön vastauksen antaa Metropolian tietosuojavastaava. Tarpeen vaatiessa tietosuojavastaavalta voi tiedustella lisätietoja pyynnön käsittelyn etenemisestä tai vastauksen sisällöstä.

B. Oikeus tietojen oikaisemiseen ja käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus siihen, että rekisterinpitäjä rajoittaa käsittelyä, jos kyseessä on yksi seuraavista:

 • rekisteröity kiistää henkilötietonsa paikkansapitävyyden (oikeus tietojen oikaisemiseen), jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa rekisterinpitäjä voi varmistaa tietojen paikkansapitävyyden;
 • käsittely on lainvastaista ja rekisteröity vastustaa henkilötietojensa poistamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista;
 • rekisterinpitäjä ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Kyseinen Metropolian henkilötietorekisterin tietojen oikaisupyyntö tai käsittelyn rajoittamispyyntö voidaan tehdä toimittamalla pyyntö johonkin edellä mainitusta Metropolian opiskelija- ja hakijapalveluiden toimistosta tai Metropolian henkilöstöhallinnon yksikköön (vain työntekijät), jossa pyynnön esittämisen yhteydessä rekisteröidyn on todistettava henkilöllisyytensä jollakin luotettavalla tavalla.

C. Oikeus tietojen poistamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot poistettua Metropolian rekisteristä ilman aiheetonta viivytystä edellyttäen, että jokin seuraavista täyttyy:

 • henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin;
 • rekisteröity peruuttaa suostumuksen, johon käsittely on perustunut, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta;
 • henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti; tai
 • henkilötiedot on poistettava unionin oikeuteen tai kansallisen lainsäädäntöön perustuvan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.

Kyseinen Metropolian henkilötietorekisteriin kohdistuvan tietojen poistopyyntö voidaan tehdä toimittamalla pyyntö johonkin kolmesta, edellä mainitusta Metropolian opiskelija- ja hakijapalveluiden toimistosta tai Metropolian henkilöstöhallinnon yksikköön (vain työntekijät), jossa pyynnön esittämisen yhteydessä rekisteröidyn on todistettava henkilöllisyytensä jollakin luotettavalla tavalla.

D. Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Ei sovellu.

E. Oikeus olla joutumatta henkilötietojen tietoturvapoikkeaman kohteeksi

Rekisteröidyllä on oikeus olla joutumatta sellaisen EU:n tietosuoja-asetuksen artiklassa 33 mainitun henkilötietojen tietoturvapoikkeaman kohteeksi, joka perustuu rekisterinpitäjän tietosuoja- ja/tai tietoturva-asioiden laiminlyömiseen, tai rekisterinpitäjän käyttämän henkilötietojen käsittelijän tietosuoja- ja/tai tietoturva-asioiden laiminlyömiseen. Rekisteröidyllä on oikeus tulla informoiduksi ilman tarpeetonta viivytystä, jos henkilötietojen tietoturvaloukkaus todennäköisesti aiheuttaa korkean riskin luonnollisten henkilöiden oikeuksille ja vapauksille.

Rekisteröidyn vastustamisoikeus

EU:n tietosuoja-asetuksen 21 artiklan mukaisesti rekisteröidyllä on oikeus vastustaa, henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella, häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä, joka perustuu 6 artiklan 1 kohdan e alakohtaan (käsittely on tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi), kuten näihin säännöksiin perustuvaa profilointia. Rekisterinpitäjä ei saa enää käsitellä henkilötietoja, paitsi jos rekisterinpitäjä voi osoittaa, että käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää rekisteröidyn edut, oikeudet ja vapaudet tai jos se on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Kerättävien henkilötietojen käsittelyn vastustamispyyntö voidaan tehdä toimittamalla pyyntö johonkin kolmesta, edellä mainitusta Metropolian opiskelija- ja hakijapalveluiden toimistosta tai Metropolian henkilöstöhallinnon yksikköön (vain työntekijät), jossa pyynnön esittämisen yhteydessä rekisteröidyn on todistettava henkilöllisyytensä.

Oikeus peruuttaa suostumus

Mikäli henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn antamaan suostumukseen, on rekisteröidyllä oikeus peruuttaa käsittelyyn antamansa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen tätä suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

Metropoliassa kerättävien henkilötietojen käsittelyyn liittyvä suostumuksen peruuttaminen (peruuttamispyyntö) voidaan tehdä toimittamalla pyyntö johonkin kolmesta, edellä mainitusta Metropolian opiskelija- ja hakijapalveluiden toimistosta (tai henkilökunnan edustajan tapauksessa henkilöstöhallinnon yksikköön), jossa pyynnön esittämisen yhteydessä rekisteröidyn on todistettava henkilöllisyytensä.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

Kansallinen valvontaviranomainen on Suomessa Tietosuojavaltuutetun toimisto, yhteystiedot:

Tietosuojavaltuutetun toimisto
Käyntiosoite: Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki
Postiosoite: PL 800, 00531 Helsinki

Puhelin (vaihde): + 358 29 56 66700
Faksi: + 358 9 56 66735
Sähköposti: tietosuoja [at] om.fi (tietosuoja[at]om[dot]fi)

Rekisterin suojauksen periaatteet

Yleinen kuvaus teknisistä ja organisatorisista turvatoimista, joilla rekisteröityjen henkilötietoja ja rekistereitä Metropoliassa pyritään suojaamaan:

 • Rekisterinpitäjän (Metropolian) ja järjestelmätoimittajien kanssa on sovittu rekisterin suojauksesta. Tarpeen vaatiessa vastuut on asianmukaisissa sopimuksissa riittävällä tarkkuudella kuvattu.
 • Rekisterinpitäjän (Metropolian) työntekijät ja muut henkilöt ovat sitoutuneet noudattamaan vaitiolovelvollisuutta ja pitämään salassa henkilötietojen käsittelyn yhteydessä saamansa tiedot.
 • Järjestelmätoimittajat (henkilötietojen käsittelijät, jotka toimivat Metropolia-rekisterinpitäjän lukuun) hoitavat rekisterin ja siihen liittyvien tietojen säilytyksen hyvän tietojenkäsittelytavan mukaisesti ja noudattavat ehdotonta vaitiolo- ja salassapitovelvollisuutta.
 • Rekisterinpitäjän (Metropolian) henkilörekisterin tietoturvallisuus sekä henkilötietojen luottamuksellisuus varmistetaan tarkoituksenmukaisin teknisin ja hallinnollisin toimenpitein hyvän tietojenkäsittelytavan mukaisesti.
 • Rekisterinpitäjä (Metropolia) on rajannut käyttöoikeudet ja -valtuudet tietojärjestelmiin, työvälineisiin ja muihin tallennusalustoihin siten, että tietoja pääsevät tarkastelemaan ja käsittelemään ainoastaan työtehtäviensä tai muun toimenkuvansa vuoksi niiden käsittelyn kannalta tarpeelliset henkilöt.
 • Henkilötietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä ja/tai muun toimenkuvansa puolesta on oikeus käsitellä henkilötietoja. Työntekijät saavat tehtäviin nähden asianmukaisen koulutuksen.
 • Jokainen työvälineen/järjestelmän käyttäjä tunnistautuu järjestelmään henkilökohtaisilla tunnuksillaan, jotka annetaan käyttöoikeuden myöntämisen yhteydessä. Käyttöoikeus päättyy henkilön siirtyessä pois niistä tehtävistä, joita varten käyttöoikeus on hänelle Metropoliassa myönnetty.
 • Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat suojattu loogisesti ja fyysisesti.
 • Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.

Onko henkilötietojen antaminen lakisääteinen, sopimukseen perustuva tai sopimuksen tekemisen edellyttämä vaatimus sekä onko rekisteröidyn pakko toimittaa henkilötiedot ja tietojen antamatta jättämisen seuraukset

Henkilörekisterin ja sen sisältämien tietojen käsittely suhteessa siihen, onko tietojen antaminen lakisääteinen, sopimukseen perustuva tai sopimuksen tekemisen edellyttämä vaatimus sekä onko rekisteröidyn pakko toimittaa henkilötiedot ja tietojen antamatta jättämisen seuraukset. Rekisterikohtaisesti on myös selvitetty, mistä henkilötiedot on saatu.

Seniorit tikissä -hankkeen henkilörekisteri on vapaaehtoiseen liittymiseen perustuva henkilörekisteri, jonka avulla hallitaan hankkeen toimintaa ja viestintää sekä markkinoidaan sitä.

Seniorit tikissä -hankkeeseen ei kenenkään ole pakko osallistua.

Rekisteriin tallennetut henkilötiedot on saatu lähtökohtaisesti rekisteröidyltä itseltään.

Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Seniorit tikissä -hankkeen rekisterin sisältämiä henkilötietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon eikä profilointiin.