Tietosuojaseloste: Metropolian Vauvan koliikki koskettaa-tutkimushankkeen henkilörekisteri

Tietosuojaseloste perustuu EU:n tietosuoja-asetuksen (2016/679, General Data Protection Regulation, ”GDPR”) rekisteröityjen informointivelvoitteeseen (GDPR:n artiklat 12-14), GDPR:n artiklan 30 mukaiseen rekisterinpitäjän velvoitteeseen ylläpitää selostetta vastuullaan olevista käsittelytoimista sekä GDPR:ää täydentävän kansallisen tietosuojalain (1050/2018) velvoitteisiin.

Tämä tietosuojaseloste on lisäksi pyritty laatimaan saavutettavaksi EU:n ns. saavutettavuusdirektiivin ja sitä täydentävän kansallisen digipalvelulain vaatimuksiin pohjautuen (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (2016/2102) julkisen sektorin elinten verkkosivustojen ja mobiilisovellusten saavutettavuudesta (2016/2102); Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta (306/2019)).

Rekisterin nimi

Vauvan koliikki koskettaa-tutkimushankkeen henkilörekisteri

Rekisterinpitäjä

Nimi

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy

Yhteystiedot

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy (y-tunnus: 2094551-1)
Postiosoite: PL 4000, 00079 Metropolia
Vierailuosoite: Myllypurontie 1, 00920 Helsinki
Puhelin (vaihde): 09 7424 5000

Rekisterinpitäjän vastuuhenkilö

Nimi: Riitta Konkola
Tehtävä: Toimitusjohtaja-rehtori

Rekisterin sisällöstä vastaava henkilö

Nimi: Leena Hannula
Tehtävä: Lehtori, Terveyden edistämisen tiimi
Osoite: Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy, PL 4000, 00079 METROPOLIA
Sähköposti: leena.hannula [at] metropolia.fi (leena[dot]hannula[at]metropolia[dot]fi)

Rekisterin yhteyshenkilön yhteystiedot

Nimi: Sandra Rinne
Tehtävä: Lehtori, Kuntoutuksen tiimi
Osoite: Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy, PL 4000, 00079 METROPOLIA
Sähköposti: sandra.rinne [at] metropolia.fi (sandra[dot]rinne[at]metropolia[dot]fi)

Tietosuojavastaava

Metropolian tietosuojavastaava, Riikka Ikäheimonen
Puhelin: 050 565 8499
Sähköposti: tietosuojavastaava [at] metropolia.fi (tietosuojavastaava[at]metropolia[dot]fi)

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset sekä käsittelyn oikeusperuste

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:

Metropolia Ammattikorkeakoulun Vauvan koliikki koskettaa -hankkeen ja sen sisältämien henkilötietojen käyttötarkoitus on tuottaa tietoa kolmen kosketukseen perustuvan hoitomuodon, vyöhyketerapian, osteopatian ja silittelyn vaikutuksista koliikkivauvojen oireisiin ja vanhempien koettuun stressiin ja hyvinvointiin verrattuna normaaliin neuvolahoitoon. Tutkimus toteutetaan vuosien 2020 - 2022 aikana ja siihen rekrytoidaan 200 koliikkioireisen vauvan perhettä.

Vauvat jaetaan neljään ryhmään:

A) 50 vauvaa saa osteopaattista hoitoa

B) 50 vauvaa saa vyöhyketerapiaa

C) 50 vauvaa saa kontrolliryhmässä silittelyä

D) 50 vauvaa saa kontrolliryhmässä normaalihoitoa omassa neuvolassa

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste:

Metropolia Ammattikorkeakoulun Vauvan koliikki koskettaa -hankkeen rekisterissä olevien henkilötietojen käsittely perustuu yleiseen etuun. Joiltain osin Vauvan koliikki koskettaa -hankkeen rekisterissä olevien henkilötietojen käsittely perustuu myös rekisteröidyltä saatuun suostumukseen.

Suostumus toimii käsittelyperusteena myös rekisterin sisältämien erityisiin henkilötietoryhmiin kuuluvien tietojen käsittelyn osalta, jotka ovat EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen ”GDPR:n” 9 artiklassa lueteltu erityissuojattavina tietoina.

Rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutetut edut

Metropolia Ammattikorkeakoulun Vauvan koliikki koskettaa -hankkeen tietojen käsittelyn oikeusperuste ei ole ”oikeutettu etu”. Siksi tämä kohta ei sovellu.

Rekisterin henkilötietoryhmät

Metropolia Ammattikorkeakoulun Vauvan koliikki koskettaa -hankkeen rekisteröityjä ovat koliikkioireyhtymää sairastavat vauvat ja heidän vanhempansa.

Metropolia Ammattikorkeakoulun Vauvan koliikki koskettaa -hankkeen henkilörekisteriin tallennetaan seuraavia henkilötietoja:

 • Perustiedot: etunimi; sukunimi; osoite; puhelinnumero; tutkimusnumero
 • Kysely- ja haastattelulomakkeilla kerätyt tiedot sekä oirepäiväkirjoilla kerätyt tiedot:
  • Taustatiedot (siviilisääty, koulutus, tupakointi, allergiat, käsikauppalääkitys, synnytystä ja imetystä koskevat tiedot)
  • Vauvan ikää ja vointia koskevat tiedot, vauvan koliikkioirelääkitystä koskevat tiedot, vauvan koliikkioireet, uni ja päivittäinen itkuaika
  • Vanhempien kokema stressi, vanhempien saama tuki ja sen lähteet, vauvan reagointi kosketushoitoihin, vanhempien kokemukset hoidoista ja saadusta tuesta, vanhempien palaute tutkimuksesta

Vauvan koliikki koskettaa -tutkimuksessa tietoja kerätään koliikkioireyhtymää sairastavien vauvojen vanhemmilta verkkokyselyillä ja lisäksi haastattelemalla 40 vanhempaa hoitojen jälkeen. Tutkittavilta kerätään tietoa heidän kokemuksistaan e-lomakkeilla (Eduix Oy:n e-lomake-ohjelmisto) kosketushoidon alussa, ensimmäisen hoidon jälkeen, viikko hoitojen päätyttyä sekä vielä noin 4 viikkoa hoitojen jälkeen. Verrokkiryhmän perheiltä kerätään tietoa samanlaisilla verkkokyselyillä (poislukien hoitoa koskevat kysymykset) ja samassa aikataulussa kuin koeryhmän perheiltä. Haastattelut järjestetään vanhempien toivomuksen mukaan Metropolia Ammattikorkeakoulun HyMy -kylän vastaanottotiloissa tai muussa vanhempien valitsemassa paikassa ja haastattelun kesto on tutkittavasta riippuen noin 30 - 60 minuuttia. Haastattelua jatketaan kunnes uusia asioita ei enää ilmaannu ja samat asiat alkavat toistua. Haastattelu toteutetaan tutkittavaa kunnioittaen. Haastattelu voidaan lopettaa missä tahansa vaiheessa tutkittavan sitä pyytäessä. Tutkittaville ei suoriteta korvauksia haastattelusta.

Tutkittavalle kerrotaan tutkimustiedotteissa henkilörekisterin perustamisesta ja häneltä pyydetään suostumus nimi- ja syntymäaikatiedon sekä yhteystietojen tallentamisesta rekisteriin. Tutkimusrekisteriin tallennetaan tutkimuksen kannalta vain välttämättömiä tietoja. Vanhemmille kerrotaan, kuka on yhteyshenkilö, jolta hän saa halutessaan tarkempia tietoja rekisteristä ja joka näyttää hänelle tarvittaessa tutkimusrekisterin tietosuojaselosteen. Yhdyshenkilölle rekisteröity /tutkittava voi osoittaa esim. tietosuojalainsäädännön mahdollistaman rekisteröidyn oikeuksien mukaisen pyynnön.

Tietojen käsittelyssä noudatetaan salassapitovelvollisuutta. Tietoja ei luovuteta tutkimusryhmän ulkopuolisille tahoille. Tiedot hävitetään aineiston analysoinnin jälkeen. Tietoja käsitellään analysoinnin aikana siten, että yksittäistä vastaajaa ei voi tunnistaa.

Metropolia Ammattikorkeakoulu tarjoaa tutkimuksen toteuttamiseen modernit ja turvalliset hoitotilat. Lapsi ja Luonto säätiö rahoittaa kosketushoidot ja tilastotieteilijän (TK) työtunnit sekä post doc -tutkijan (LH) ja kosketushoidoista vastaavan tutkimuskoordinaattorin (SR) työtunnit tutkimuksessa. Kosketushoidoista vastaava tutkimuskoordinaattori (SR) työskentelee HyMy -kylän oppimisympäristössä Metropolia AMK:ssa. Haastatteluaineiston kerää TtT-opiskelija Tiina Väänänen, jonka tutkimusta rahoittaa Jenny ja Antti Wihurin rahasto. Aineistonkeruu- ja analysointivaiheessa TtT opiskelija on omasta työstään opintovapaalla.Tutkimuksesta vastaava henkilö on Leena Hannula, lehtori TtT, erikoissairaanhoitaja-kätilö, Metropolia Ammattikorkeakoulu.

Tutkimuksessa käytettään suomalaisen, korkeakoulusektorin tarpeisiin erikoistuneen palveluntarjoajan/järjestelmäntoimittajan Eduix Oy:n e-lomake-ohjelmistoa. Kyseinen e-lomake-ohjelmisto toimii Metropolia Ammattikorkeakoulun omalla palvelimella. Metropolia Ammattikorkeakoulun ja Eduix Oy:n välillä on laadittu GDPR:n artiklan 28 mukainen henkilötietojen käsittelysopimus.

Haastatteluaineiston tietoja suojataan litterointivaiheessa siten, että tutkija kuuntelee äänitallennetta korvakuulokkeilla ja tallentaa aineiston tiedostona tietokoneelle, jossa se on suojattuna käyttäjätunnuksen ja salasanan takana. Mikäli haastatteluaineiston litteroinnissa tarvitaan litterointipalvelua, käytetään kotimaista tietoturvallista litterointipalvelua.

Kyselyt toteutetaan sähköisenä kyselynä edellä mainitulla e-lomakeohjelmistolla. Elomake-palvelu (elomake.metropolia.fi) on Metropolia Ammattikorkeakoulun omalla palvelimella toimiva kyselylomakepalvelu. Palvelimien ylläpito on Metropolia Ammattikorkeakoulun tietohallinnon ylläpidossa ja ohjelmistoa varten on olemassa ylläpitosopimus ohjelmistotoimittajalta. Tietoliikenne käyttäjiltä palvelimille on suojattu SSL-suojauksella.

E-lomakkeelle perustettavien kyselylomakkeiden tietoihin pääsee käsiksi vain lomakkeen perustajat tutkimusassistentti Eeva Lintala ja tutkimuksesta vastaava henkilö Leena Hannula, tutkimuskoordinaattori Sandra Rinne sekä, opiskelija-assistentti Emma Heinonen (kyselyiden lähettäminen) ja järjestelmän pääkäyttäjä. Pääkäyttäjällä on siis oletusarvoisesti näkyvyys järjestelmään tallennettujen lomakkeiden tietoihin ylläpidollisista

syistä (esim. ongelmatilanteiden selvitys). Kyselylomakkeilla ei kysytä vastaajien nimiä tai henkilötietoja, vaan kyselyyn vastataan anonyymeinä käyttäen vastaajakohtaista koodinumeroa. Aineiston analysointivaiheessa huoltajien eri vaiheissa antamat vastaukset voidaan yhdistää numerokoodin avulla.

Henkilötietojen säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan rekisteröidyiltä itse, vauvojen kohdalta tiedot pyydetään heidän vanhemmiltaan. Jokaiselta tutkittavalta (ns. koliikkivauvaperhe + verrokkiryhmäperhe) pyydetään suostumus osallistua tutkimukseen, suostumus henkilötietojen käsittelyyn sekä suostumus saada käsitellä erityisiin henkilötietoryhmiin kuuluvia tietoja.

Tietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät sekä säännönmukaiset luovutukset

Vauvan koliikki koskettaa -tutkimuksessa tietoja kerätään koliikkioireyhtymää sairastavien vauvojen vanhemmilta verkkokyselyillä ja lisäksi haastattelemalla 40 vanhempaa hoitojen jälkeen. Tutkittavilta kerätään tietoa heidän kokemuksistaan e-lomakkeilla (Eduix Oy:n e-lomake-ohjelmisto) kosketushoidon alussa, ensimmäisen hoidon jälkeen, viikko hoitojen päätyttyä sekä vielä noin 4 viikkoa hoitojen jälkeen. Verrokkiryhmän perheiltä kerätään tietoa samanlaisilla verkkokyselyillä (poislukien hoitoa koskevat kysymykset) ja samassa aikataulussa kuin koeryhmän perheiltä. Haastattelut järjestetään vanhempien toivomuksen mukaan Metropolia Ammattikorkeakoulun HyMy -kylän vastaanottotiloissa tai muussa vanhempien valitsemassa paikassa ja haastattelun kesto on tutkittavasta riippuen noin 30 - 60 minuuttia. Haastattelua jatketaan kunnes uusia asioita ei enää ilmaannu ja samat asiat alkavat toistua. Haastattelu toteutetaan tutkittavaa kunnioittaen. Haastattelu voidaan lopettaa missä tahansa vaiheessa tutkittavan sitä pyytäessä. Tutkittaville ei suoriteta korvauksia haastattelusta.

Tutkittavalle kerrotaan tutkimustiedotteissa henkilörekisterin perustamisesta ja häneltä pyydetään suostumus nimi- ja syntymäaikatiedon sekä yhteystietojen tallentamisesta rekisteriin. Tutkimusrekisteriin tallennetaan tutkimuksen kannalta vain välttämättömiä tietoja. Vanhemmille kerrotaan, kuka on yhteyshenkilö, jolta hän saa halutessaan tarkempia tietoja rekisteristä ja joka näyttää hänelle tarvittaessa tutkimusrekisterin tietosuojaselosteen. Yhdyshenkilölle rekisteröity /tutkittava voi osoittaa esim. tietosuojalainsäädännön mahdollistaman rekisteröidyn oikeuksien mukaisen pyynnön.

Tietojen käsittelyssä noudatetaan salassapitovelvollisuutta. Tietoja ei luovuteta tutkimusryhmän ulkopuolisille tahoille. Tiedot hävitetään aineiston analysoinnin jälkeen. Tietoja käsitellään analysoinnin aikana siten, että yksittäistä vastaajaa ei voi tunnistaa.

Metropolia Ammattikorkeakoulu tarjoaa tutkimuksen toteuttamiseen modernit ja turvalliset hoitotilat. Lapsi ja Luonto säätiö rahoittaa kosketushoidot ja tilastotieteilijän (TK) työtunnit sekä post doc -tutkijan (LH) ja kosketushoidoista vastaavan tutkimuskoordinaattorin (SR) työtunnit tutkimuksessa. Kosketushoidoista vastaava tutkimuskoordinaattori (SR) työskentelee HyMy -kylän oppimisympäristössä Metropolia AMK:ssa. Haastatteluaineiston kerää TtT-opiskelija Tiina Väänänen, jonka tutkimusta rahoittaa Aaltosen säätiö. Aineistonkeruu- ja analysointivaiheessa TtT opiskelija on omasta työstään opintovapaalla. Tutkimuksesta vastaava henkilö on Leena Hannula, lehtori TtT, erikoissairaanhoitaja-kätilö, Metropolia Ammattikorkeakoulu. Tilastotieteilijä Teemu Kemppainen vastaa anonyymin kyselyaineiston tilastollisesta analyysistä.

Tutkimuksessa käytettään suomalaisen, korkeakoulusektorin tarpeisiin erikoistuneen palveluntarjoajan/järjestelmäntoimittajan Eduix Oy:n e-lomake-ohjelmistoa. Kyseinen e-lomake-ohjelmisto toimii Metropolia Ammattikorkeakoulun omalla palvelimella. Metropolia Ammattikorkeakoulun ja Eduix Oy:n välillä on laadittu GDPR:n artiklan 28 mukainen henkilötietojen käsittelysopimus.

Haastatteluaineiston tietoja suojataan litterointivaiheessa siten, että tutkija kuuntelee äänitallennetta korvakuulokkeilla ja tallentaa aineiston tiedostona tietokoneelle, jossa se on suojattuna käyttäjätunnuksen ja salasanan takana. Mikäli haastatteluaineiston litteroinnissa tarvitaan litterointipalvelua, käytetään kotimaista tietoturvallista litterointipalvelua.

Kyselyt toteutetaan sähköisenä kyselynä edellä mainitulla e-lomakeohjelmistolla. E-lomake-palvelu (elomake.metropolia.fi) on Metropolia Ammattikorkeakoulun omalla palvelimella toimiva kyselylomakepalvelu. Palvelimien ylläpito on Metropolia Ammattikorkeakoulun tietohallinnon ylläpidossa ja ohjelmistoa varten on olemassa ylläpitosopimus ohjelmistotoimittajalta. Tietoliikenne käyttäjiltä palvelimille on suojattu SSL-suojauksella.

E-lomakkeelle perustettavien kyselylomakkeiden tietoihin pääsee käsiksi vain lomakkeen perustajat tutkimusassistentti Eeva Lintala ja tutkimuksesta vastaava henkilö Leena Hannula, tutkimuskoordinaattori Sandra Rinne, opiskelija-assistentti Emma Heinonen (kyselyiden lähettäminen) sekä järjestelmän pääkäyttäjä. Pääkäyttäjällä on siis oletusarvoisesti näkyvyys järjestelmään tallennettujen lomakkeiden tietoihin ylläpidollisista syistä (esim. ongelmatilanteiden selvitys). Kyselylomakkeilla ei kysytä vastaajien nimiä tai henkilötietoja, vaan kyselyyn vastataan anonyymeinä käyttäen vastaajakohtaista koodinumeroa. Aineiston analysointivaiheessa huoltajien eri vaiheissa antamat vastaukset voidaan yhdistää numerokoodin avulla.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle tai kansainvälisiin järjestöihin

Metropolian henkilörekisterin sisältämiä henkilötietoja ei pääsääntöisesti siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle tai kansainvälisiin järjestöihin.

Henkilörekisterin sisältämiä henkilötietoja voidaan siirtää EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle työskentelyn tai opintojen suorittamisen kannalta välttämättömien IT-palveluiden toteuttamiseksi, tapauskohtaiseen harkintaan perustuen. Kohdevaltio, jonne henkilötietoja siirretään, on Yhdysvallat. On myös mahdollista, että esim. globaalien ICT-palveluntarjoajien paljon käyttämän Helpdesk-toiminnon / ICT-käyttäjätuen toteutusvaltiona toimiva Intia on henkilötietojen siirtojen kohdevaltio.

Metropolia Ammattikorkeakoulun henkilörekisteristä Yhdysvaltoihin ja/tai muualle EU-/ETA-alueen ulkopuolelle suuntautuva kansainvälinen henkilötietosiirto turvataan ensisijaisesti EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR:n) luvussa V esitetyllä 46 artiklan mukaisella suojatoimella eli ns. vakiosopimuslausekkein. SCC (Standard Contractual Clauses) -lausekkeet liitetään osaksi ICT-palveluntarjoajan kanssa laadittavaa henkilötietojen käsittelysopimusta.

Vain välttämättömät tiedot siirretään ja siirto tehdään tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja sen asettamissa rajoissa. Siirron turvallisuudesta ja tietosuojasta sovitaan aina erikseen.

Henkilötietojen säilyttämisaika

Metropolia Ammattikorkeakoulun Vauvan koliikki koskettaa -hankkeen tutkimusaineisto säilytetään niin kauan, kuin on tarvetta tutkimusaineiston analysointia ja raportointia varten ja sekä viisi vuotta tutkimuksen päätyttyä vuoteen 2028 asti. Manuaalinen aineisto (suostumuslomakkeet ja oirepäiväkirjat) hävitetään tietosuoja-astian silppuriin asianmukaisesti. Tutkimuksen päätyttyä, kun litteraateista on poistettu tunnistetiedot ja kyselytutkimusaineisto anonymisoitu, voidaan aineisto luovuttaa säilytykseen esimerkiksi Tietoarkistoon https://www.fsd.tuni.fi/fi/.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja vai ei. Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus saada pääsy rekisteröityä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Rekisteröidyn oikeuksien toteuttamispyyntöön on tietosuoja-asetuksen mukaisesti rekisterinpitäjän annettava vastaus kuukauden kuluttua pyynnön vastaanottamisesta.

A. Oikeus saada pääsy henkilötietoihin

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on tallennettu. Rekisteröity voi tehdä tietopyynnön toimittamalla Metropolian julkisilta verkkosivuilta ja/tai Metropolian intranetistä löytyvän huolellisesti täytetyn, tulostetun ja henkilökohtaisesti allekirjoitetun rekisteröidyn tietopyyntölomakkeen johonkin kolmesta Metropolian opiskelija- ja hakijapalveluiden toimistosta. Rekisteröidyn ollessa henkilökunnan edustaja, voi hän toimittaa pyyntölomakkeen Metropolian henkilöstöhallinnon yksikölle. Pyynnön esittämisen yhteydessä rekisteröidyn on todistettava henkilöllisyytensä jollakin luotettavalla tavalla (esimerkiksi esittämällä virallisen henkilöllisyystodistuksen tai ajokorttinsa pyynnön vastaanottavalle Metropolian työntekijälle).

Ohessa käyntiosoitteet Metropolian opiskelija- ja hakijapalveluiden toimistoihin:

Metropolian Myllypuron kampus

Myllypurontie 1, 00920 Helsinki

Metropolian Arabian kampus

Hämeentie 135 D, 00560 Helsinki

Metropolian Myyrmäen kampus

Leiritie 1, 01600 Vantaa

Metropolian Karamalmin kampus

Karaportti 2, 02610 Espoo

Ohessa käyntiosoite Metropolian henkilöstöhallinnon yksikköön:

Metropolian Myllypuron kampus (C- ja D-rakennus, 5.krs.)

Myllypurontie 1, 00920 Helsinki

Metropolian opiskelija- ja hakijapalveluiden toimistosta ja/tai henkilöstöhallinnon yksiköstä pyyntö ohjataan keskitetysti Metropolian tietosuojavastaavalle, (sähköposti: tietosuojavastaava [at] metropolia.fi (tietosuojavastaava[at]metropolia[dot]fi)).

Rekisteröidyn tietopyyntöön vastauksen antaa Metropolian tietosuojavastaava. Tarpeen vaatiessa tietosuojavastaavalta voi tiedustella lisätietoja pyynnön käsittelyn etenemisestä tai vastauksen sisällöstä.

B. Oikeus tietojen oikaisemiseen ja käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus siihen, että rekisterinpitäjä rajoittaa käsittelyä, jos kyseessä on yksi seuraavista:

 • rekisteröity kiistää henkilötietonsa paikkansapitävyyden (oikeus tietojen oikaisemiseen), jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa rekisterinpitäjä voi varmistaa tietojen paikkansapitävyyden;
 • käsittely on lainvastaista ja rekisteröity vastustaa henkilötietojensa poistamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista;
 • rekisterinpitäjä ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Kyseinen Metropolian henkilötietorekisterin tietojen oikaisupyyntö tai käsittelyn rajoittamispyyntö voidaan tehdä toimittamalla pyyntö johonkin edellä mainitusta Metropolian opiskelija- ja hakijapalveluiden toimistosta tai Metropolian henkilöstöhallinnon yksikköön (vain työntekijät), jossa pyynnön esittämisen yhteydessä rekisteröidyn on todistettava henkilöllisyytensä jollakin luotettavalla tavalla.

C. Oikeus tietojen poistamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot poistettua Metropolian rekisteristä ilman aiheetonta viivytystä edellyttäen, että jokin seuraavista täyttyy:

 • henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin;
 • rekisteröity peruuttaa suostumuksen, johon käsittely on perustunut, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta;
 • henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti; tai
 • henkilötiedot on poistettava unionin oikeuteen tai kansallisen lainsäädäntöön perustuvan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.

Kyseinen Metropolian henkilötietorekisteriin kohdistuvan tietojen poistopyyntö voidaan tehdä toimittamalla pyyntö johonkin kolmesta, edellä mainitusta Metropolian opiskelija- ja hakijapalveluiden toimistosta tai Metropolian henkilöstöhallinnon yksikköön (vain työntekijät), jossa pyynnön esittämisen yhteydessä rekisteröidyn on todistettava henkilöllisyytensä jollakin luotettavalla tavalla.

D. Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Ei sovellu.

E. Oikeus olla joutumatta henkilötietojen tietoturvapoikkeaman kohteeksi

Rekisteröidyllä on oikeus olla joutumatta sellaisen EU:n tietosuoja-asetuksen artiklassa 33 mainitun henkilötietojen tietoturvapoikkeaman kohteeksi, joka perustuu rekisterinpitäjän tietosuoja- ja/tai tietoturva-asioiden laiminlyömiseen, tai rekisterinpitäjän käyttämän henkilötietojen käsittelijän tietosuoja- ja/tai tietoturva-asioiden laiminlyömiseen. Rekisteröidyllä on oikeus tulla informoiduksi ilman tarpeetonta viivytystä, jos henkilötietojen tietoturvaloukkaus todennäköisesti aiheuttaa korkean riskin luonnollisten henkilöiden oikeuksille ja vapauksille.

Rekisteröidyn vastustamisoikeus

EU:n tietosuoja-asetuksen 21 artiklan mukaisesti rekisteröidyllä on oikeus vastustaa, henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella, häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä, joka perustuu 6 artiklan 1 kohdan e alakohtaan (käsittely on tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi), kuten näihin säännöksiin perustuvaa profilointia. Rekisterinpitäjä ei saa enää käsitellä henkilötietoja, paitsi jos rekisterinpitäjä voi osoittaa, että käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää rekisteröidyn edut, oikeudet ja vapaudet tai jos se on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Kerättävien henkilötietojen käsittelyn vastustamispyyntö voidaan tehdä toimittamalla pyyntö johonkin kolmesta, edellä mainitusta Metropolian opiskelija- ja hakijapalveluiden toimistosta tai Metropolian henkilöstöhallinnon yksikköön (vain työntekijät), jossa pyynnön esittämisen yhteydessä rekisteröidyn on todistettava henkilöllisyytensä.

Oikeus peruuttaa suostumus

Mikäli henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn antamaan suostumukseen, on rekisteröidyllä oikeus peruuttaa käsittelyyn antamansa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen tätä suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

Metropoliassa kerättävien henkilötietojen käsittelyyn liittyvä suostumuksen peruuttaminen (peruuttamispyyntö) voidaan tehdä toimittamalla pyyntö johonkin kolmesta, edellä mainitusta Metropolian opiskelija- ja hakijapalveluiden toimistosta (tai henkilökunnan edustajan tapauksessa henkilöstöhallinnon yksikköön), jossa pyynnön esittämisen yhteydessä rekisteröidyn on todistettava henkilöllisyytensä.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

Kansallinen valvontaviranomainen on Suomessa Tietosuojavaltuutetun toimisto, yhteystiedot:

Tietosuojavaltuutetun toimisto
Käyntiosoite: Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki
Postiosoite: PL 800, 00531 Helsinki

Puhelin (vaihde): + 358 29 56 66700
Faksi: + 358 9 56 66735
Sähköposti: tietosuoja [at] om.fi (tietosuoja[at]om[dot]fi)

Rekisterin suojauksen periaatteet

Yleinen kuvaus teknisistä ja organisatorisista turvatoimista, joilla rekisteröityjen henkilötietoja ja rekistereitä Metropoliassa pyritään suojaamaan:

 • Rekisterinpitäjän (Metropolian) ja järjestelmätoimittajien kanssa on sovittu rekisterin suojauksesta. Tarpeen vaatiessa vastuut on asianmukaisissa sopimuksissa riittävällä tarkkuudella kuvattu.
 • Rekisterinpitäjän (Metropolian) työntekijät ja muut henkilöt ovat sitoutuneet noudattamaan vaitiolovelvollisuutta ja pitämään salassa henkilötietojen käsittelyn yhteydessä saamansa tiedot.
 • Järjestelmätoimittajat (henkilötietojen käsittelijät, jotka toimivat Metropolia-rekisterinpitäjän lukuun) hoitavat rekisterin ja siihen liittyvien tietojen säilytyksen hyvän tietojenkäsittelytavan mukaisesti ja noudattavat ehdotonta vaitiolo- ja salassapitovelvollisuutta.
 • Rekisterinpitäjän (Metropolian) henkilörekisterin tietoturvallisuus sekä henkilötietojen luottamuksellisuus varmistetaan tarkoituksenmukaisin teknisin ja hallinnollisin toimenpitein hyvän tietojenkäsittelytavan mukaisesti.
 • Rekisterinpitäjä (Metropolia) on rajannut käyttöoikeudet ja -valtuudet tietojärjestelmiin, työvälineisiin ja muihin tallennusalustoihin siten, että tietoja pääsevät tarkastelemaan ja käsittelemään ainoastaan työtehtäviensä tai muun toimenkuvansa vuoksi niiden käsittelyn kannalta tarpeelliset henkilöt.
 • Henkilötietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä ja/tai muun toimenkuvansa puolesta on oikeus käsitellä henkilötietoja. Työntekijät saavat tehtäviin nähden asianmukaisen koulutuksen.
 • Jokainen työvälineen/järjestelmän käyttäjä tunnistautuu järjestelmään henkilökohtaisilla tunnuksillaan, jotka annetaan käyttöoikeuden myöntämisen yhteydessä. Käyttöoikeus päättyy henkilön siirtyessä pois niistä tehtävistä, joita varten käyttöoikeus on hänelle Metropoliassa myönnetty.
 • Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat suojattu loogisesti ja fyysisesti.
 • Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.

Onko henkilötietojen antaminen lakisääteinen, sopimukseen perustuva tai sopimuksen tekemisen edellyttämä vaatimus sekä onko rekisteröidyn pakko toimittaa henkilötiedot ja tietojen antamatta jättämisen seuraukset

Metropolia Ammattikorkeakoulun Vauvan koliikki koskettaa -hankkeen henkilörekisterin ja sen sisältämien tietojen käsittely suhteessa siihen, onko tietojen antaminen lakisääteinen, sopimukseen perustuva tai sopimuksen tekemisen edellyttämä vaatimus sekä onko rekisteröidyn pakko toimittaa henkilötiedot ja tietojen antamatta jättämisen seuraukset. Rekisterikohtaisesti on myös selvitetty, mistä henkilötiedot on saatu.

Metropolia Ammattikorkeakoulun Vauvan koliikki koskettaa -hankkeen henkilötietorekisteri on vapaaehtoiseen liittymiseen perustuva henkilörekisteri, jonka avulla hallinnoidaan hankkeen mahdollista jatkokehitystä, tiedonkeruuta, viestintää sekä hankkeen ajankohtaisista asioista tiedottamista.

Metropolia Ammattikorkeakoulun Vauvan koliikki koskettaa -hankkeen henkilötietorekisteriin ei kenenkään ole pakko liittyä jäseneksi.

Rekisteriin tallennetut henkilötiedot on saatu lähtökohtaisesti rekisteröidyltä itseltään.

Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Metropolia Ammattikorkeakoulun Vauvan koliikki koskettaa -hankkeen henkilörekisterin sisältämiä tietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon eikä profilointiin.