1 Johdanto

Seuraavassa esitetään valmistuvan terveydenhoitajan (AMK) ammatillisen osaamisen kuvaus ja sen kehittämisen vaiheet. Terveydenhoitajan ammatilliset osaamisalueet, tavoitteet, keskeiset sisällöt ja suositus vähimmäisopintopistemääriksi laadittiin valtakunnallisena yhteistyönä terveydenhoitajia kouluttavien ammattikorkeakoulujen kanssa. Tarkoituksena oli kehittää valmistuvien terveydenhoitajien ammatillista osaamista valtakunnallisesti tasalaatuiseksi ja vertailtavaksi ottaen huomioon mm. kansainvälinen EQF - vaatimustasokuvaus (European Qualification Framework), ja sen pohjalta tarkennettu kansallinen NQF -vaatimistasokuvaus (National Qualification Framework). Kehittämistyön eri vaiheisiin osallistuivat terveydenhoitajakoulutusten opettajat ja opiskelijat, ammattijärjestöt, käytännön työssä toimivat terveydenhoitajat, heidän esimiehensä sekä terveydenhoitajatyön eri asiantuntijat.

Kehittämistyön aloittamisesta sovittiin 1.2.2013 Terveysalan ammattikorkeakouluverkoston työvaliokunnan kokouksessa, johon kuuluu ammattikorkeakoulujen terveysalan johtajia. Vetovastuu kehittämistyöstä sovittiin Metropolia Ammattikorkeakoululle. Kehittämistyön aikana tehtiin yhteistyötä myös samaan aikaan toteutuneen Sairaanhoitajakoulutuksen tulevaisuus –hankkeen kanssa, jossa kehitettiin sairaanhoitajakoulutuksen osaamisalueet. Valmistuvan terveydenhoitajan ammatillinen osaaminen perustuu vahvaan sairaanhoitotyön osaamiseen.

Kehittämistyön ensimmäisessä vaiheessa määriteltiin alustavat valmistuvan terveydenhoitajan ammatilliset osaamisalueet. Kirjallisuuskatsauksen avulla kartoitettiin terveydenhoitajan osaamisvaatimuksia perustuen valintakriteerit täyttäviin vuoden 2008 ja sitä uudempaan sekä kansalliseen että kansainväliseen tutkimustietoon. Lisäksi hyödynnettiin kansallisia ja kansainvälisiä koulutus- sekä sosiaali- ja terveyspoliittisia asiakirjoja.

Keskeisiä julkaisuja olivat mm.

 • Koulutuksella osaamista asiakaskeskeisiin ja moniammatillisiin palveluihin (STM 2012:7),
 • Koulutus ja tutkimus vuosina 2011-2016 (OKM 2012:1).
 • Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma 2012- 2015 (STM 2012:1),
 • Terveydenhuoltolaki (FINLEX 30.12.2010/ 1326).

Kehittämistyön perustana oli myös Euroopan Unionin asettama ammattipätevyysdirektiivi (2005/36/EY), jonka modernisointi tehtiin vuoden 2013 aikana ja uusi direktiivi (2013/55/EU) tuli voimaan 18.1.2014. Lisäksi haastateltiin terveydenhoitajia, heidän esimiehiään ja terveydenhoitajatyön eri asiantuntijoita. Ajankohtaisesti huomioitiin yhteiskunnalliset terveydenhoitajan osaamiseen ja työhön vaikuttavat kehittämishaasteet. Tästä aiheesta on myös valmisteilla tämän raportin laatijan väitöskirjatyö, joka painottuu lisäksi valmistuvan terveydenhoitajan ammatillisen osaamisen arviointiin.

Kehittämistyön toinen vaihe perustui eri ammattikorkeakoulujen (N=21) terveydenhoitajakoulutusten vastuuopettajien näkemyksiin valmistuvan terveydenhoitajan ammatillisesta osaamisesta. Tätä varten jokaisesta terveydenhoitajia kouluttavasta ammattikorkeakoulusta yksikön johtaja nimesi vastuuopettajan/-opettajia (N=25). Vastuuopettajan tehtävänä oli olla ammattikorkeakoulunsa yhdyshenkilö ja osallistua osaamisen kuvauksen määrittelyyn työkokouksissa sekä niiden välillä tehtävässä valmistelutyössä. Vastuuopettajat 2 pyysivät kollegoiltaan, terveydenhoitajaopiskelijoilta, alueensa terveydenhoitajilta ja heidän esimiehiltään sekä muilta asiantuntijoilta palautetta laadittavan osaamisen kuvauksen tavoitteista ja sisällöistä. Vuoden 2013 aikana toteutui neljä vastuuopettajien työkokousta, joissa osaamisen kuvausta työstettiin palautteiden ja yhteisen näkemyksen perusteella.

Kehittämistyössä saatiin arvokasta tietoa terveydenhoitajien koulutuksen, osaamisen ja työn kehittämiseksi. Osaamiskuvausta voidaan käyttää erityisesti terveydenhoitajakoulutusten opetussuunnitelmien laatimisessa, ammatillisen osaamisen tason määrittämisessä, täydennyskoulutusten ja urakehityksen toteuttamisessa sekä johtamisen välineenä. Ammattikorkeakoulut päättävät itsenäisesti miten osaaminen terveydenhoitajakoulutuksessa rakentuu, sekä erilaiset pedagogiset ratkaisut ja oppimisympäristöt, joiden kautta se saavutetaan.

2 Terveydenhoitajan tutkinnon rakenne

Terveydenhoitajan tutkinnon laajuus on 240 opintopistettä (op) ja kesto neljä vuotta. Terveydenhoitajatyön ammattiopintoja koulutuksessa on 60 op. Valmistuva terveydenhoitaja saa todistuksen terveydenhoitajan sekä sairaanhoitajan tutkinnoista ja hänet laillistetaan hakemuksesta Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) toimesta sekä terveydenhoitajana että sairaanhoitajana. Koulutus täyttää Euroopan parlamentin ja neuvoston sairaanhoitajakoulutuksesta antamien direktiivien vaatimukset.

Ammattitaitoa edistävän harjoittelun laajuus on yhteensä 100 op sisältäen käytäntöläheisen opinnäytetyön (15 op). Harjoittelun kokonaispistemäärästä terveydenhoitajatyön ammattiopinnoissa toteutuvan harjoittelun laajuus on vähintään 25 opintopistettä.

Keskeisten hoitotyön toimintaympäristöjen (mm. sisätaudit ja kirurgia, mielenterveys ja psykiatria, lasten, nuorten ja perheiden hoitotyö, geriatria ja ikääntyvien hoitotyö) lisäksi terveydenhoitajatyön ammattitaitoa edistävä harjoittelu toteutetaan seuraavissa toimintaympäristöissä:

 • äitiys- ja lastenneuvola/väestövastuinen työ,
 • synnytyssairaala: äitiyspoliklinikka ja/tai synnytyssali ja/tai lapsivuodeosasto,
 • koulu- ja/tai opiskeluterveydenhuolto,
 • työterveyshuolto,
 • avosairaanhoito ja/tai aikuisten/iäkkäiden terveysneuvonta/vastaanottotoiminta,
 • kotisairaanhoito ja/tai kotihoito.

Harjoittelu voi toteutua myös kolmannella sektorilla kansanterveys- ja potilasjärjestöissä tai vapaaehtoistyössä.

Terveydenhoitajakoulutuksessa tehdään opinnäytetyö (15 op), joka sisältää kypsyysnäytteen. Lisäksi terveydenhoitajatyön ammattiopintoihin sisältyy kehittämistyö (5 op), jonka tekeminen vahvistaa terveydenhoitajatyön ammatillisen osaamisen ja terveydenhoitajan työn ja ammatin kehittämistä. Koulutukseen sisältyy kieliopintoja (englanti, ruotsi/suomi toisena kielenä) sekä vapaasti valittavia opintoja

3 Terveydenhoitajaksi valmistuvan ammatillinen osaaminen

Terveydenhoitajan ammatillinen osaaminen rakentuu valmistuvan terveydenhoitajan, sairaanhoitajan ja ammattikorkeatutkintojen yhteisestä ammatillisesta osaamisesta, joka luo perustan työelämässä toimimiselle, yhteistyölle ja asiantuntijuuden kehittymiselle.

Terveydenhoitajan ammatilliset osaamisalueet 60 op (Liite 1)

 1. Terveyttä edistävä terveydenhoitajatyö, 5 op
 2. Yksilön, perheen ja yhteisön terveydenhoitajatyö, 40 op
 3. Terveellisen ja turvallisen ympäristön edistäminen, 5 op
 4. Yhteiskunnallinen terveydenhoitajatyö, 5 op
 5. Terveydenhoitajatyön johtaminen ja kehittäminen, 5 op

Sairaanhoitajan ammatilliset osaamisalueet 180 op (Sairaanhoitajakoulutuksen osaamisalueet, 25112013)

 1. Asiakaslähtöisyys, 10 op
 2. Hoitotyön eettisyys ja ammatillisuus, 5 op
 3. Johtaminen ja yrittäjyys, 5 op
 4. Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristö, 5 op
 5. Kliininen hoitotyö, 105 op
 6. Näyttöön perustuva toiminta ja päätöksenteko (sis. opinnäytetyön), 30 op
 7. Ohjaus- ja opetusosaaminen, 5 op
 8. Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen, 10 op
 9. Sosiaali- ja terveyspalvelujen laatu ja turvallisuus, 5 op

Ammattikorkeakoulututkintojen yhteiset osaamisalueet (Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry. 2009)

 1. Oppimisen taidot
 2. Eettinen osaaminen
 3. Työyhteisöosaaminen
 4. Innovaatio-osaaminen
 5. Kansainvälistymisosaaminen

Tutkintojen ja muun osaamisen kansallinen viitekehys NQF perustuu EQF:n pohjalle niin, että viitekehyksessä on kahdeksan tasoa. Viitekehyksessä kuvataan suomalaisten tutkintojen edellyttämä osaaminen (oppimistulokset) eurooppalaisessa yhteistyössä sovituin kriteerein tietoina, taitoina ja pätevyyksinä EQF:n tasokuvausten pohjalta. Osaamisen eri ulottuvuuksia ei kuitenkaan erotella toisistaan, ja EQF:n tasokuvauksia täsmennetään kansallisista lähtökohdista käsin. Kansallisessa tutkintojen ja muun osaamisen viitekehyksessä terveydenhoitajan (AMK) tutkinto sijoittuu tasolle 6 (OKM 2009):

Tavoitteena on, että valmistuva terveydenhoitaja:

 • hallitsee laaja-alaiset ja edistyneet oman alansa tiedot, joihin liittyy teorioiden, keskeisten käsitteiden, menetelmien ja periaatteiden kriittinen ymmärtäminen ja arvioiminen.
 • ymmärtää ammatillisten tehtäväalueiden ja/tai tieteenalojen kattavuuden ja rajat.
 • hallitsee edistyneet taidot, jotka osoittavat asioiden hallintaa, kykyä soveltaa ja kykyä luoviin ratkaisuihin, joita vaaditaan erikoistuneella ammatti-, tieteen- tai taiteenalalla monimutkaisten tai ennakoimattomien ongelmien ratkaisemiseksi.
 • kykenee johtamaan monimutkaisia ammatillisia toimia tai hankkeita tai kykenee työskentelemään itsenäisesti alan asiantuntijatehtävissä. •
 • kykenee päätöksentekoon ennakoimattomissa toimintaympäristöissä. Perusedellytykset toimia alan itsenäisenä yrittäjänä.
 • kykenee vastaamaan oman osaamisensa arvioinnin ja kehittämisen lisäksi yksittäisten henkilöiden ja ryhmien kehityksestä.
 • valmius jatkuvaan oppimiseen.
 • osaa viestiä riittävästi suullisesti ja kirjallisesti sekä alan että alan ulkopuoliselle yleisölle.
 • kykenee itsenäiseen kansainväliseen viestintään ja vuorovaikutukseen toisella kotimaisella ja vähintään yhdellä vieraalla kielellä.

Lähteet

Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto ARENE ry. 2010.

Suositus tutkintojen kansallisen viitekehyksen (NQF) ja tutkintojen yhteisten kompetenssien soveltamisesta ammattikorkeakouluissa. OKM 2009.

Tutkintojen muun osaamisen kansallinen viitekehys. Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä. Sairaanhoitajakoulutuksen osaamisalueet, 25112013.

4 Terveydenhoitajan ammatillisen osaamisen kuvaus

Terveydenhoitaja on hoitotyön ja erityisesti terveydenhoitajatyön, terveyden edistämisen ja kansanterveystyön asiantuntija. Valmistuvalla terveydenhoitajalla on vahvat kliiniset perustiedot ja -taidot, hyvät vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot ja osaaminen perustuu näyttöön. Terveydenhoitajatyön tietoperusta on hoitotieteessä ja muissa terveystieteissä ja sitä täydentävät muut tieteenalat. Terveydenhoitajatyön näkökulma on promotiivinen ja preventiivinen, jolla tarkoitetaan terveyden edellytyksiä tukevaa ja luovaa sekä sairauksia ennaltaehkäisevää toimintaa.

Terveydenhoitaja osaa ehkäistä ja ylläpitää yksilöiden, perheiden, työ- ja muiden yhteisöjen, väestön ja ympäristön terveyttä sekä osaa ehkäistä sairauksia. Hän osaa vahvistaa asiakkaiden voimavaroja, itsehoitoa ja kykyä elää 5 terveellisesti. Terveydenhoitaja tekee työtään neuvoloissa, koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa, työterveyshuollossa, avosairaanhoidon vastaanotoilla ja ikääntyneiden palveluissa sekä erilaisissa yhteisöissä, järjestöissä, koulutus- ja projektitehtävissä ja itsenäisenä yrittäjänä. Työ edellyttää kykyä ja rohkeutta puuttua varhain asiakkaan tilanteeseen elämänkulun eri vaiheissa. Terveydenhoitajan asiantuntijuudessa korostuu kriittinen ajattelu, itsenäinen päätöksenteko ja vastuullisuus.

Taulukossa 1. esitetään tämän kehittämistyön tuloksena määritetyt terveydenhoitajan ammatilliset osaamisalueet. Liitteessä 1. kuvataan näiden osaamisalueiden osaamistavoitteet ja keskeiset sisällöt.

Taulukko 1. Terveydenhoitajan ammatilliset osaamisalueet

1. Terveyttä edistävä terveydenhoitajatyö, 5 op
1.1 Promotiivinen ja preventiivinen terveydenhoitajatyö
1.2 Voimavaroja tukeva terveydenhoitajatyö
1.3 Etsivä terveydenhoitajatyö
1.4 Kulttuurinen terveydenhoitajatyö
1.5 Toimintamallit ja työmenetelmät terveydenhoitajatyössä

2. Yksilön, perheen ja yhteisön terveydenhoitajatyö, 40 op
2.1 Lasta odottavan perheen terveydenhoitajatyö
2.2 Lapsen, kouluikäisen, nuoren ja hänen perheensä terveydenhoitajatyö
2.3 Työikäisen ja hänen yhteisönsä terveydenhoitajatyö
2.4 Ikääntyneen ja hänen perheensä terveydenhoitajatyö

3. Terveellisen ja turvallisen ympäristön edistäminen, 5 op
3.1 Ympäristöterveyden edistäminen
3.2 Tartuntatautien ehkäisy, hoito ja rokottaminen

4. Yhteiskunnallinen terveydenhoitajatyö, 5 op
4.1 Yhteiskunnalliseen päätöksentekoon vaikuttaminen
4.2 Terveyspalvelujen laadun ja vaikuttavuuden kehittäminen

5. Terveydenhoitajatyön johtaminen ja kehittäminen, 5 op
5.1 Terveydenhoitajan ammattieettinen toiminta
5.2 Terveydenhoitajatyön johtaminen
5.3 Tulevaisuussuuntautunut terveydenhoitajatyö

Terveydenhoitajan ammatilliset osaamisalueet, osaamistavoitteet, keskeiset sisällöt ja laajuudet (Liite 1)

1. Terveyttä edistävä terveydenhoitajatyö, 5 op

1.1 Promotiivinen ja preventiivinen terveydenhoitajatyö

Osaamistavoitteet: Valmistuva terveydenhoitaja osaa

 • kehittää promotiivista ja preventiivistä terveydenhoitajatyötä eri toimintaympäristöissä
 • toimia kansanterveyden edistämiseksi ja väestöryhmien välisten terveyserojen kaventamiseksi soveltaen ennakointitietoa kansanterveydestä
 • analysoida näyttöön perustuvaa tietoa asiakaslähtöisessä terveyden edistämisen suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa
 • käyttää työnsä perustana keskeistä terveydenhoitajatyötä ohjaavaa lainsäädäntöä sekä kansallisia ja kansainvälisiä sosiaali- ja terveyspoliittisia asiakirjoja

Keskeiset sisällöt

 • Promotiivinen ja preventiivinen näkökulma terveydenhoitajatyön lähtökohtana
 • Kansansairauksien ehkäisyn ja riskitekijöiden tunnistamisen vahvistaminen yksilö-, ryhmä- ja yhteisötasolla
 • Terveyden ja hyvinvoinnin indikaattorit, epidemiologinen tieto
 • Väestön terveyskäyttäytyminen, terveyden tasa-arvo, terveysuhat
 • Ajankohtaiset terveyden edistämiseen ja terveydenhoitajatyöhön liittyvät tutkimukset
 • Sosiaali- ja terveydenhuollon keskeinen lainsäädäntö, sosiaali- ja terveyspoliittiset ohjelmat, suositukset ja ohjeet, EU:n ja WHO:n terveyspoliittiset linjaukset

1.2 Voimavaroja vahvistava terveydenhoitajatyö

Osaamistavoitteet: Valmistuva terveydenhoitaja osaa

 • kartoittaa asiakkaan voimavaroja, terveyttä suojaavia ja vahvistavia tekijöitä
 • auttaa asiakasta tunnistamaan omia voimavarojaan terveyden ylläpitämisessä ja omahoidossa sekä vahvistaa asiakkaan päätöksentekotaitoja

Keskeiset sisällöt

 • Voimavaroja tukeva ja voimaannuttava työote
 • Asiakkaan (yksilö, perhe, ryhmä, yhteisö) voimaantuminen, voimavaroja vahvistavien keinojen löytäminen, terveydenlukutaito
 • Asiakkaan omahoidon tukeminen ja päätöksentekotaitojen vahvistaminen
 • Dialogi, yhteistoiminnallisuus, asiakkaan osallisuus
 • Asiakassuhteiden luonne terveydenhoitajatyössä (mm. jatkuvuus, pitkäkestoisuus)

1.3 Etsivä terveydenhoitajatyö

Osaamistavoitteet: Valmistuva terveydenhoitaja osaa

 • löytää ja tukea erityisen tuen tarpeissa ja syrjäytymisen vaarassa olevia asiakkaita, perheitä ja yhteisöjä
 • käyttää etsivän työn menetelmiä asiakkaiden, heidän perheidensä ja lähiyhteisöjensä terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi

Keskeiset sisällöt

 • Syrjäytyminen, syrjäytymisen uhat ja indikaattorit
 • Asiakas-/yhteisöanalyysi, hyvinvointikertomukset
 • Yhteisöllisyys, verkostotyö, jalkautuminen asiakkaiden pariin
 • Matalan kynnyksen palvelut (mm. terveysneuvontapiste, terveyskioski, liikkuva yksikkö)

1.4 Monikulttuurinen terveydenhoitajatyö

Osaamistavoitteet: Valmistuva terveydenhoitaja osaa

 • selittää kulttuurin merkityksen terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä
 • tukea yhteistyössä eri kulttuureista ja kulttuuritaustasta olevia asiakkaita ja perheitä heidän terveytensä, toimintakykynsä ja hyvinvointinsa edistämisessä

Keskeiset sisällöt

 • Kulttuurisuuden eri tasot
 • Psykososiaaliset kulttuuritekijät
 • Kulttuurinen ja eettinen herkkyys asiakastyössä
 • Eri kulttuuritaustaiset asiakkaat mm. etniset ryhmät, nuorisokulttuurit, maahanmuuttajat
 • Monikulttuurinen verkostotyö terveydenhoitajatyön toimintaympäristöissä

1.5 Toimintamallit ja työmenetelmät terveydenhoitajatyössä

Osaamistavoitteet: Valmistuva terveydenhoitaja osaa

 • valita ja käyttää asiakkaan osallisuutta lisääviä ja vaikuttavia toimintamalleja ja työmenetelmiä yksilö-, ryhmä- ja yhteisötasolla
 • uudistaa ja kehittää yhteistyössä terveyden edistämisen toimintamalleja ja työmenetelmiä
 • selittää eettisyyteen ja laillisuuteen liittyvät kysymykset käyttäessään viestintäteknologisia työmenetelmiä
 • käyttää ja kehittää innovatiivisesti sekä asiakaslähtöisesti tieto- ja viestintäteknologiaa työssään yhdessä muiden asiasiantuntijoiden kanssa.

Keskeiset sisällöt

 • Toimintamallien ja työmenetelmien asiakaslähtöinen käyttö ja kehittäminen:
  • Dialogiset työmenetelmät
  • Huolen puheeksiotto
  • Kokemusasiantuntijatoiminta
  • Kotikäynnit
  • Motivoiva haastattelu
  • Projektityön menetelmät
  • Ratkaisukeskeinen ja voimavaralähtöinen ohjaus, valmentava elintapaohjaus
  • Ryhmätyömenetelmät
  • Toiminnalliset menetelmät
  • Varhainen tukeminen ja menetelmät
  • Vastaanottotoiminta
 • Yhteisölähtöiset työmenetelmät Innovatiivisten ja teknologiaa hyödyntävien toimintamallien ja työmenetelmien asiakaslähtöinen käyttö ja kehittäminen:
  • Kirjaamiskäytänteet
  • Palautejärjestelmät
  • Palvelumuotoilu
  • Puhelin- ja nettineuvonta
  • Sosiaalinen media
  • Sähköinen asiointi, konsultointi ja materiaalit
  • Terveysviestinnän menetelmät
  • Videoneuvottelut

2. Yksilön, perheen ja yhteisön terveydenhoitajatyö, 40 op

2.1 Lasta odottavan perheen terveydenhoitajatyö

Osaamistavoitteet: Valmistuva terveydenhoitaja osaa

 • ohjata ja tukea asiakkaita parisuhteeseen ja perhesuunnitteluun liittyvissä asioissa
 • suunnitella, toteuttaa ja arvioida lasta odottavan perheen terveyden, hyvinvoinnin ja voimavarojen seurannan ja vahvistamisen yhteistyössä perheen kanssa
 • arvioida odottavan äidin ja sikiön terveyttä ja tunnistaa raskauteen ja synnytykseen liittyvät riskitekijät sekä ohjata hoitoon tarvittaessa
 • synnytyksen hoidon ja toimia äkillisessä synnytyksessä
 • suunnitella, toteuttaa ja arvioida vastasyntyneen lapsen ja hänen perheensä tuen tarvetta ja vahvistaa osallisuutta

Keskeiset sisällöt

 • Äitiyshuollon palvelujärjestelmä
 • Perhesuunnittelu, seksuaali- ja lisääntymisterveys
 • Perhevalmennus, vanhemmuuteen, äitiyteen, isyyteen ja parisuhteeseen tukeminen
 • Lasta odottavan ja lapsivuodeaikaisen äidin ja perheen terveystarkastukset, seulontatutkimukset, terveysneuvonta ja ohjaus
 • Raskauden riskitekijät ja niiden tunnistaminen sekä hoitoonohjaus, erityisen tuen ja seurannan tarve
 • Synnytyksen kulku, äkillinen synnytys ja jälkitarkastus
 • Varhainen vuorovaikutus ja tuki
 • Imetysohjaus

2.2 Lapsen, kouluikäisen, nuoren ja hänen perheensä terveydenhoitajatyö

Osaamistavoitteet: Valmistuva terveydenhoitaja osaa

 • suunnitella, toteuttaa ja arvioida lapsen, kouluikäisen ja nuoren kasvun ja kehityksen seurannan yhteistyössä asiakkaiden kanssa
 • tukea lasta, kouluikäistä ja nuorta terveyttä edistäviin valintoihin
 • kannustaa perhettä vanhemmuudessa ja terveellisten elintapojen edistämisessä
 • arvioida lapsen, kouluikäisen, nuoren ja hänen perheensä erityisen tuen ja jatkohoidon tarpeen
 • ylläpitää ja edistää yhteistyössä perheiden ja eri sidosryhmien kanssa turvallista kasvuyhteisöä ja -ympäristöä

Keskeiset sisällöt

 • Perhepalveluverkosto, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palvelut
 • Lapsen, kouluikäisen ja nuoren terveystarkastukset, terveyden seurantamenetelmät ja arviointi
 • Voimavarojen tukeminen ja voimavarainen vanhemmuus, perhe-elämän taidot, vanhempien terveys ja hyvinvointi
 • Asiakkaiden osallisuuden vahvistaminen, osallistavat terveyden edistämisen työmenetelmät
 • Elintapaohjaus, varhainen puuttuminen ja huolen puheeksi otto (mm. mielenterveys, painonhallinta, päihteet, seksuaali- ja lisääntymisterveys, väkivalta)
 • Erityisen tuen ja tutkimusten tarpeen varhainen tunnistaminen, pitkäaikaissairaan omahoidon tukeminen ja tarvittaessa jatkohoitoon ohjaaminen, lastensuojelu
 • Oppilas- ja opiskelijahuolto; turvallinen ja terveellinen koulu- ja opiskeluyhteisö ja -ympäristö

2.3 Työikäisen ja hänen yhteisönsä terveydenhoitajatyö

Osaamistavoitteet: Valmistuva terveydenhoitaja osaa

 • suunnitella, toteuttaa ja arvioida työikäisen, työpaikan ja –yhteisön terveyttä ja työkykyä ylläpitävää ja kuntouttavaa terveydenhoitajatyötä
 • selittää hyvän työterveyshuoltokäytännön periaatteet
 • arvioida työn, työyhteisöjen ja – ympäristöjen vaikutuksia terveyteen
 • suunnitella, toteuttaa ja arvioida tarvittavia toimenpide-ehdotuksia asiakkaiden (yksilö, perhe, ryhmä, työpaikka, työ- tai muu yhteisö) terveyden edistämiseksi
 • toimia moniammatillisessa työyhteisössä ja moniammatillisissa ja – alaisissa verkostoissa

Keskeiset sisällöt

 • Työterveyshuollon palvelujärjestelmä ja sen yhteydet sidosryhmiin
 • Työterveyshuoltoa ja työturvallisuutta koskeva keskeinen lainsäädäntö ja linjaukset, korvauskäytäntö
 • Työikäisen terveystarkastukset ja terveyden, työ- ja toimintakyvyn ylläpitäminen, edistäminen ja seuranta työuran eri vaiheissa (huomioiden työttömät)
 • Hyvän työterveyshuoltokäytännön periaatteet, työelämätietoisuus
 • Työpaikkaselvityksiin pohjautuva työterveysyhteistyön suunnittelu, toteutus ja seuranta
 • Työkyvyn arviointi ja hallinta, varhainen tukeminen ja kuntouttava toiminta
 • Terveydellisten olosuhteiden arviointi; voimavaratekijöiden tunnistaminen, työympäristöjen ja -yhteisöjen terveydelliset altisteet, vaara- ja kuormitustekijät • Keskeiset työperäiset sairaudet ja ammattitaudit
 • Työsuojelu ja -ergonomia
 • Työelämän, työpaikkojen, työympäristöjen ja -yhteisöjen terveyden edistäminen ja työhyvinvoinnin seuranta eri toimijoiden yhteistyönä
 • Työterveyspainotteinen sairaanhoito/ avosairaanhoidon vastaanottotoiminta

2.4 Ikääntyneen ja hänen perheensä terveydenhoitajatyö

Osaamistavoitteet: Valmistuva terveydenhoitaja osaa

 • suunnitella, toteuttaa ja arvioida ikääntyneen terveyttä ja toimintakykyä vahvistavaa terveydenhoitajatyötä
 • arvioida ikääntyneen terveyteen, elinoloihin ja elämäntilanteeseen liittyviä palveluntarvetta lisääviä riskitekijöitä ja ohjata tarjolla olevien palvelujen käyttöön
 • toimia yhteistyössä ikääntyneen ja hänen omaistensa/ läheistensä kanssa ja tehdä päätöksiä ikääntyneen terveyden edistämiseksi sekä arvokkaan elämän turvaamiseksi
 • toteuttaa kotona tapahtuvaa terveyden- ja sairaanhoitoa.

Keskeiset sisällöt

 • Kotihoito: kotipalvelu ja kotisairaanhoito
 • Ikääntyneen terveystarkastukset ja terveyden edistäminen, hoito- ja palvelusuunnitelma
 • Terveysneuvonnan erityispiirteet (mm. liikunta, ravitsemus, seksuaalisuus, uni, ikääntymiseen ja pitkäaikaissairauksiin liittyvä neuvonta)
 • Voimavarojen ja toimintakyvyn tukeminen, varhainen tuki, osallisuuden ja vaikuttamisen mahdollisuuksien luominen
 • Hyvinvointiteknologian mahdollisuudet ja käyttö
 • Omaisten/läheisten tukeminen, haasteelliset asiakkaat mm. kaltoinkohtelu
 • Kuntouttava työote (mm. ennaltaehkäisevät, terveyttä, toimintakykyä ja itsenäistä suoriutumista lisäävät vastaanotot, kotikäynnit)

3. Terveellisen ja turvallisen ympäristön edistäminen, 5 op

3.1 Ympäristöterveyden edistäminen

Osaamistavoitteet: Valmistuva terveydenhoitaja osaa

 • ottaa työssään huomioon erilaiset terveyttä vahvistavat sekä uhkaavat ympäristötekijät
 • edistää eri-ikäisten asiakkaiden terveellistä, turvallista ja esteetöntä ympäristöä
 • tehdä yhteistyötä ympäristöterveyden erityistilanteissa ja poikkeusoloissa
 • ehkäistä suunnitelmallisesti tapaturmia ja hallitsee ensiavun

Keskeiset sisällöt

 • Ympäristöterveydenhuollon lainsäädäntö ja toimintajärjestelmä
 • Terveyttä ylläpitävät, vahvistavat ja uhkaavat globaalit, kansalliset ja paikalliset ympäristötekijät
 • Ympäristövastuullisuus, kestävä kehitys, terveydensuojelu
 • Ympäristö- ja yhteisöterveyden keskeiset arviointimenetelmät
 • Terveyttä, turvallisuutta ja toimintakykyä tukevan ja esteettömän ympäristön toteuttaminen
 • Monitoimijaisuus ympäristöterveyden edistämisessä • Koti-, työ- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisy ja ensiapu

3.2 Tartuntatautien ehkäisy, hoito ja rokottaminen

Osaamistavoitteet: Valmistuva terveydenhoitaja osaa

 • soveltaa työssään tartuntatautien ehkäisyyn ja hoitoon liittyviä kansallisia ja kansainvälisiä ohjeita sekä säädöksiä
 • kotimaassa esiintyvien tarttuvien tautien ehkäisyn ja hoidon ja osaa ohjata asiakasta niihin liittyvissä kysymyksissä
 • toteuttaa kansallista rokotusohjelmaa ja matkailijan terveysneuvontaa

Keskeiset sisällöt

 • Tartuntatautien ehkäisy ja siihen liittyvät lait sekä ohjeet
 • Tartuntatautitilanteen seuranta
 • Tartuntatautien tunnistaminen, hoito ja tarvittaessa hoitoon ohjaaminen
 • Rokotustoiminta ja -ohjelma, epidemiat ja rokotuskampanjat
 • Eri-ikäisten asiakkaiden ja matkailijoiden terveysneuvonta ja rokottaminen

4. Yhteiskunnallinen terveydenhoitajatyö, 5 op

4.1 Yhteiskunnalliseen päätöksentekoon vaikuttaminen

Osaamistavoitteet: Valmistuva terveydenhoitaja osaa

 • tunnistaa yhteiskunnan haasteet ja toimia niiden edellyttämällä tavalla terveyttä edistäen asiakkaidensa parhaaksi
 • puhua asiakaskuntansa puolesta ja tiedottaa näyttöön perustuvasti terveyteen ja hyvinvointiin liittyvistä asioista
 • osallistua väestön terveyttä ja hyvinvointia koskevaan keskusteluun sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla
 • tehdä yhteistyötä julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin kanssa

Keskeiset sisällöt

 • Yhteiskunnan ajankohtaiset haasteet ja niiden merkitys terveydenhoitajan työssä, yhteiskunnallinen aktiivisuus
 • Työelämän ja sen muutosten merkitys yksilöille, perheille ja yhteisöille
 • Päätöksenteon ja vallan käytön mekanismit
 • Terveysnäkökohtien esiin nostaminen päätöksenteon tueksi, terveyden puolesta puhuminen
 • Monialainen tieto, yhteen sovittavat palvelut, monitoimijainen vaikuttaminen
 • Eri sektoreiden toimijat: julkinen, yksityinen ja kolmas sektori

4.2 Terveyspalveluiden laadun ja vaikuttavuuden kehittäminen

Osaamistavoitteet: Valmistuva terveydenhoitaja osaa

 • osallistua palveluiden ja tuotteiden kehittämiseen yhteistyössä asiantuntijoiden ja palvelun käyttäjien kanssa
 • kehittää terveydenhoitajatyön laatua näyttöön perustuen ja hyödyntää laatusuosituksia työssään
 • seurata terveydenhuollon kustannuksia sekä ehkäisevän työn ja varhaisen tuen vaikuttavuutta
 • tarjota asiakkaalle tarkoituksenmukaisia palveluja ja varmistaa asiakkaan palvelukokonaisuuden jatkuvuuden
 • toimia terveydenhoitajatyön asiantuntijana erilaisissa medioissa.

Keskeiset sisällöt

 • Palvelujärjestelmät ja tuotteet sekä niiden kehittämisen periaatteet
 • Laatu ja sen kriteerit terveydenhuollossa ja terveydenhoitajatyössä, laatusuositukset
 • Vaikuttavuuden mittaamisen perusteet
 • Toiminnan ja talouden suunnittelu, toteutus ja arviointi, kustannusseuranta ja -tehokkuus
 • Asiakaspalaute, asiakasfoorumit, näyttöön perustuva tieto • Asiakkaan palvelukokonaisuus, palveluohjaus ja –polku
 • Yhteistyö median kanssa: radio-ohjelmat, tv, internet, some, artikkelit

5. Terveydenhoitajatyön johtaminen ja kehittäminen, 5 op

5.1 Terveydenhoitajan ammattieettinen toiminta

Osaamistavoitteet: Valmistuva terveydenhoitaja osaa

 • noudattaa terveydenhoitajatyön ja terveyden edistämisen arvoja ja eettisiä periaatteita
 • työskennellä itsenäisesti, vastuullisesti ja innovatiivisesti erilaisissa terveydenhoitajan tehtävissä
 • arvioida ja kehittää ammatillista osaamistaan työelämän haasteiden mukaisesti työuran eri vaiheissa

Keskeiset sisällöt

 • Terveydenhoitajatyön ja terveyden edistämisen arvot ja eettiset periaatteet
 • Ammatti-identiteetti, vastuu ja vastuullisuus
 • Kehittävä työote, aktiivisuus oman työn kehittämiseen
 • Esiintymistaidot
 • Oman osaamisen arviointi ja kehittämishaasteiden tunnistaminen, urakehitys
 • Kansainvälisyys terveydenhoitajan työssä

5.2 Terveydenhoitajatyön johtaminen

Osaamistavoitteet: Valmistuva terveydenhoitaja osaa

 • soveltaa terveyden- ja hyvinvoinnin strategioita terveydenhoitajatyön suunnittelussa, toteutuksessa, arvioinnissa ja kehittämisessä
 • toimia monitoimijaisissa työryhmissä, verkostoissa ja hankkeissa.
 • toimia työryhmän vetäjänä ja johtaa sen toimintaa
 • tehdä päätöksiä ennakoimattomissa tilanteissa ja toimintaympäristöissä
 • kehittää työyhteisötaitojaan terveydenhoitajatyössä ja sen johtamisessa ja kehittämisessä
 • selittää terveydenhoitajatyön yrittäjyyden mahdollisuudet

Keskeiset sisällöt

 • Terveyden edistämisen johtaminen eri tasoilla: hyvinvointistrategiat ja -kertomukset
 • Poikkisektorinen ja monialainen verkostotyö, kumppanuus terveydenhoitajatyön sidosryhmien kanssa
 • Hanke- ja projektitehtävien osa-alueet ja niissä toimiminen
 • Tiimin/työryhmän vastaavana toimiminen terveydenhoitajatyössä
 • Esimiehen rooli ja työntekijän vastuu, oikeudet ja velvollisuudet, työsuhde ja työehtosopimus
 • Oman työn johtaminen, itsensä johtaminen, itsenäinen työskentely
 • Työyhteisön hyvinvointi ja sen kehittäminen, työnohjaus
 • Sisäinen ja ulkoinen yrittäjyys terveydenhoitajatyössä

5.3 Tulevaisuussuuntautunut terveydenhoitajatyö

Osaamistavoitteet: Valmistuva terveydenhoitaja osaa

 • tunnistaa oman kehittämis-, innovaatio- ja tutkimusosaamisensa ja vahvistaa niitä terveyden edistämisen asiantuntijatehtävässään
 • ylläpitää tietoisuuttaan uusimmista tutkimustuloksista ja kehittämisideoista ja soveltaa niitä työssään
 • kehittää terveydenhoitajatyötä aloitteellisesti ja innovatiivisesti yhteiskunnan ja työelämän tarpeesta.

Keskeiset sisällöt

 • Näyttöön perustuvan terveydenhoitajatyön ja terveyden edistämisen kehittäminen
 • Tutkimusten ja hankkeiden/ projektien tulosten sekä muun työyhteisön osaamisen hyödyntäminen terveydenhoitajatyössä
 • Tulevaisuuden lukutaito terveydenhoitajatyössä, megatrendit ja muutossignaalit
 • Reflektiivinen työote, kriittinen ymmärtäminen ja arviointi
 • Asiakkuusosaamisen vahvistaminen