Terveydenhoitaja (AMK), päiväopiskelu

Perustiedot

Tutkintonimike
Terveydenhoitaja (AMK)
Kesto / Ajankohta
4 vuotta
Laajuus
240 opintopistettä
Opetuspaikka
Seuraava haku- tai ilmoittautumisaika: 4. – 14.9.2023
Hinta
Maksuton

Terveydenhoitajana

 • teet ihmisläheistä, monipuolista, merkityksellistä ja vastuullista terveydenhoitajatyötä
 • edistät terveyttä ja ennaltaehkäiset sairauksia
 • osaat edistää lasten, lasta odottavien perheiden, kouluikäisten, nuorten, aikuisten ja ikääntyvien ihmisten sekä heidän perheidensä terveyttä
 • osallistut asiakkaittesi terveysriskien ja sairauksien varhaiseen tunnistamiseen ja ehkäisyyn sekä sairastuneiden hoitamiseen
 • osaat vaikuttaa terveellisen elinympäristön kehittämiseen ja toimit kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti
 • teet yhteistyötä eri ammattiryhmien, asiantuntijoiden ja organisaatioiden kanssa
 • olet terveydenhoitajatyön asiantuntija eri tilanteissa, tiimeissä, työryhmissä ja verkostoissa.

Minustako terveydenhoitaja?

 • olet kiinnostunut ihmisläheisestä työstä ja eri-ikäisten ihmisten terveyden edistämisestä
 • sinulla on hyvät vuorovaikutustaidot sekä taito eläytyä asiakkaittesi elämäntilanteisiin
 • terveydenhoitajana sinulta edellytetään hyviä teoreettisia tietoja ja vahvaa käytännön terveydenhoitajatyön osaamista
 • sinulla on rohkeutta tehdä itsenäisesti päätöksiä
 • terveydenhoitajana osaat arvioida ja kehittää omaa työtäsi, ammattitaitoasi ja työyhteisösi toimintaa.

Terveydenhoitajan opinnot ovat monipuolisia

 • opiskelu on kokopäiväistä ja päätoimista
 • opiskelu edellyttää sinulta aktiivista osallistumista ja vaatii läsnäoloa
 • opetus toteutuu pääasiassa päivisin, mutta opetusta voi olla myös iltaisin ja lauantaisin
 • opiskelet sekä itsenäisesti että ryhmissä
 • suoritat opintoja hankkeissa, projekteissa ja verkko-opintoina sekä laboraatio- ja simulaatio-opintoina
 • opiskelusi tilat ja välineet on rakennettu parasta oppimistasi ajatellen
 • Kansainvälinen opiskelijavaihto opintojesi aikana on mahdollista
 • voit osallistua halutessasi Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA:n yhteisölliseen toimintaan

Terveydenhoitajakoulutus

Terveydenhoitajakoulutus sisältää teoreettista opetusta, taito- ja työpajoja, laboraatiota sekä simulaatioita. Osa opinnoista toteutuu innovaatiokeskittymissä, Myllypuron kampuksen palvelutoiminnassa. Opiskelu toteutuu lähi- ja etäopiskeluna ja edellyttää sekä itsenäistä työskentelyä että ryhmä- ja tiimityöskentelyä. Opinnoissa hyödynnetään monipuolisesti eri opetus- ja oppimismenetelmiä, digitaalisia oppimisympäristöjä ja -sovelluksia sekä projekteissa opiskelua.

Myllypuron kampuksella opiskelet kansainvälisesti ainutlaatuisissa oppimisympäristöissä, joihin kuuluu mm. ambulanssi, päivystys- ja vastaanottotilat, synnytyshuone, leikkaussali ja tehohoitoyksikkö. Simulaatiotiloissa pääset harjoittelemaan myös mm. lastenhoitotyötä, lääkehoitoa ja terveydenhoitajatyötä. Katso tilojemme 360-esittelyt.

Tutkinnon opinnoista yli kolmannes on ammattitaitoa edistävää harjoittelua. Opintojesi aikana harjoittelet sairaanhoitotyön eri toimintayksiköissä ja terveydenhoitajatyön toimintaympäristöissä mm. äitiys- ja lastenneuvolassa, koulu- ja/tai opiskeluterveydenhuollossa, työterveyshuollossa, aikuisneuvonnassa ja terveysaseman vastaanotossa, sairaalassa ja kotihoidossa.

Opiskelun aikana tehdään opinnäytetyö ja terveydenhoitajan ammattiopintoihin liittyvä kehittämistyö. Laadit opintojen alkuvaiheessa uraohjaajasi avulla henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS), jossa huomioidaan aiemmin hankittu osaamisesi.

Kansainvälisyys terveydenhoitajan opinnoissa

Opintojesi aikana sinulla on mahdollisuus hakea kansainväliseen opiskelijavaihtoon tai osallistua kansainväliseen toimintaan esim. intensiivikursseilla, projekteissa tai ohjaamalla Suomeen tulevia vaihto-opiskelijoita. Rokotusosaamisen intensiivikurssilla keväällä 2019 oli kansainvälistä tunnelmaa ja oppimisen riemua.

Terveydenhoitajakoulutus on vertailukelpoinen vastaavien eurooppalaisten ja kansainvälisten tutkintojen kanssa, mikä antaa sinulle mahdollisuuden työskennellä myös kansainvälisissä tehtävissä.

Mitä tutkinnon suorittanut osaa?

Terveydenhoitajatutkinnon suorittanut työskentelee Valviran laillistamana terveydenhuollon ammattihenkilönä.

Terveydenhoitajatutkinto on kaksoistutkinto, jonka aikana opiskelija suorittaa sekä terveydenhoitajan että sairaanhoitajan ammattikorkeakoulututkinnot. Ensin opiskellaan yleissairaanhoidosta vastaavan sairaanhoitajan opinnot (180 op) ja sitten terveydenhoitajatyön ammattiopinnot (60 op).

Terveydenhoitajakoulutuksessa saavutetaan vahva terveydenhoitajatyön, terveyden edistämisen ja kansanterveystyön ammattitaito. Terveydenhoitajatyön näkökulma on terveyden edellytyksiä tukeva ja luova (promotiivinen) sekä sairauksia ennaltaehkäisevä (preventiivinen).

Terveydenhoitajan ammatilliset osaamisvaatimukset (2022) sisältävät terveyttä edistävän terveydenhoitajatyön, yksilön, perheen ja yhteisön terveydenhoitajatyön, terveellisen ja turvallisen ympäristön edistämisen sekä terveydenhoitajatyön johtamisen ja kehittämisen.

Terveydenhoitajat työllistyvät hyvin

Terveydenhoitajan koulutus mahdollistaa työskentelyn monipuolisissa ja mielenkiintoisissa työtehtävissä. Terveydenhoitajaksi valmistuessasi saat kaksi tutkintoa: terveydenhoitajan (AMK) tutkinnon ja lisäksi saavutat koulutuksen aikana myös sairaanhoitaja (AMK) pätevyyden. Valmistuttuasi voit työskennellä terveydenhoitajan tai sairaanhoitajan työtehtävissä julkisella ja yksityisellä sektorilla sekä järjestöissä. Työpaikkanasi voi olla

 • äitiys- ja lastenneuvola, perhekeskus
 • koulu- tai opiskeluterveydenhuolto
 • työterveyshuolto
 • kotihoito
 • hyvinvointi- ja terveyskeskus
 • päivystysvastaanotto

Voit myös tehdä työtä:

 • erilaisissa koulutus- ja projektitehtävissä, järjestöissä
 • itsenäisenä yrittäjänä

Terveydenhoitaja tekee työtään niin yksilöiden, perheiden, ryhmien kuin yhteisöjenkin terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Terveydenhoitajan työssä on keskeistä terveyttä edistävä ja sairauksia ehkäisevä työ sekä asiakkaiden voimavarojen ja itsehoidon tukeminen aina lapsuudesta vanhuuteen. Työ on itsenäistä, mutta edellyttää tiivistä monialaista ja -ammatillista yhteistyötä. Työterveyshuollossa työskentelevien tulee myöhemmin valmistumisen jälkeen suorittaa työterveyshuollon pätevöittävä koulutus, joka antaa pätevyyden toimia työterveyshuollon ammattihenkilönä.

Terveydenhoitajan uramahdollisuutena on myös jatkaa opintojaan yliopistossa tai YAMK-opinnoissa mm. opettaja-, hallinto- tai eri asiantuntijatehtäviin.

Koulutukseen vaadittava terveys ja toimintakyky

Video terveydenhoitajan opinnoista Myllypuron kampuksella

Terveydenhoitajaopiskelijoiden kehittämistyönä toteuttama video opiskelusta Metropoliassa.