Monialainen osaaminen sosiaali- ja terveysalan digitalisaation kehittämisessä 30 op

Perustiedot

Kesto / Ajankohta
20.8.2024-31.5.2025
Laajuus
30 op
Seuraava haku- tai ilmoittautumisaika:
1.3.-30.4.2024
Hinta
1500 €

Erikoistumiskoulutuksen suoritettuasi pystyt toimimaan vaativissa asiantuntijatehtävissä monialaisten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen suunnittelu- ja kehittämistehtävissä.

Kenelle?

Koulutus on suunnattu sosiaali- ja terveysalan digitaalisten palveluiden käyttämis- ja kehittämisosaamista tarvitseville korkeakoulututkinnon suorittaneille ammattilaisille, joita ovat työelämässä olevat sote-alan koulutuksen omaavat ammattilaiset (esim. sairaanhoitajat, sosionomit, fysioterapeutit jne.) sekä muiden alojen, esim. digitalisaation, muotoilun, IT-alan tai liike-elämän ammattilaiset, jotka työskentelevät sote-alalla, edellä mainittujen ammattiryhmien työttömät työnhakijat tai työttömyysuhan alla olevat työntekijät ja henkilöt, jotka miettivät alan vaihtoa.

Koulutukseen voidaan valita myös alemman opistotason tutkinnon suorittanut.

Tavoitteet

Tämän erikoistumiskoulutuksen suorittanut opiskelija saavuttaa sellaisen tietoperustan, jolla hän kykenee toimimaan vaativissa asiantuntijatehtävissä monialaisten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen suunnittelu- ja kehittämistehtävissä. Koulutuksessa opiskelija paneutuu syvällisesti digitaaliseen sosiaali- ja terveyspalvelujen ekosysteemin kehittämisosaamisiin ja siinä vaadittaviin syvällisiin erityisosaamisiin ja monialaisten kokonaisuuksien muotoiluosaamiseen ja hallintaan. Opiskelija tuottaa kehittämistehtävän, jossa häneltä vaaditaan käytännön ongelmanratkaisutaitoja ja toimimista erilaisissa monitoimijaisissa verkostoissa ja kehittämisyhteisössä. Tämä edistää oppijan ammatillisen osaamisen kehittymistä.

Koulutuksen sisältö

Erikoistumiskoulutus koostuu neljästä osasta:

1. Sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisten palveluiden ja tiedonhallinnan osaamisen asiantuntija 10 op

Tässä kokonaisuudessa kehität tiedonhallinnan ja digitaalisten sotepalveluiden käyttöön edellytettävää osaamista.

Valittavat opintojaksot:

  • Sosiaali- ja terveysalan tiedonhallinnan osaaminen (2 op)
  • Tiedolla johtamisosaaminen (2 op)
  • Terveyden ja hyvinvoinnin seurantaosaaminen (2 op)
  • Asiakaslähtöinen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluosaaminen sähköisessä ympäristössä (2 op)
  • Eettinen osaaminen (2 op)
  • Verkkovuorovaikutus (2 op)
  • Verkko-ohjausosaaminen (2 op)
  • Sosiaali- ja terveysalan digitalisaatioon liittyvä yhteiskunnallinen osaaminen (2 op)

2. Palvelumuotoiluosaaminen 5 op

Palvelumuotoilu lisää osallistujien halua ja taitoa kehittää julkisia, yksityisiä ja kolmannen sektorin hyvinvointi- ja sote-palveluita ihmislähtöisemmiksi sekä vaikuttavammiksi. Palvelumuotoilun koulutuskokonaisuus sisältää: palvelumuotoilun periaatteet, työskentelytavat, keskeiset työkalut ja menetelmät. Koulutuksessa työskennellään oikeiden työelämän kehittämishaasteiden kanssa soveltaen palvelumuotoilun prosessia. Koulutus antaa valmiuksia yrittäjämäisyyteen ja yritystoiminnan kehittämiseen

3. Vapaavalintaiset sisällöt 5 op

Valinnaisten opintojen tarkoitus on täydentää ja syventää opiskelijan osaamista tämän erikoistumiskoulutuksen päätavoitteiden mukaisesti. Opiskelija voi valita opinnot oman kiinnostuksensa ja osaamistarpeensa (HOPS) mukaan erikoistumiskoulutuksen tarjonnasta.

4. Työelämälähtöinen kehittämistehtävä 10 op

Kehittämistehtävä tehdään monitoimijaisessa yhteistyössä kansalaisten, julkisen, yksityisen ja/tai kolmannen sektorin kanssa. Kehittämistehtävässä sovelletaan palvelumuotoilun prosessia ja työskentelytapoja oikean työelämähaasteen ratkaisussa. Työelämästä tuleva kehittämistehtävä pohjautuu palvelun käyttäjien, palvelun ja sen kontekstin ymmärryksen kartoittamiseen. Kehittämistehtävän parissa työskennellään pienryhmissä ja se käsittää kokonaisen palvelumuotoiluprosessin eri vaiheet: asiakasymmärryksen luominen, konseptointi, prototypointi/pilotointi ja arviointi.

Työelämälähtöinen kehittämistehtävä 10 op

Milloin?

Kesto: 20.8.2024 – 31.5.2025

Koulutus toteutetaan keväällä 2024 Laureassa ja Lapin ammattikorkeakoulussa.

Koulutuksesta voi suorittaa myös yksittäisiä opintojaksoja hintaan 100 €/2 op.

Verkkovuorovaikutus 2 op (23.1.-27.2.2024)

Verkko-ohjausosaaminen 2 op (29.4.-4.6.2024)

Miten?

Toteutetaan etänä.

Hakeminen

Hakuaika 1.3.-30.4.2024.
Hae erikoistumiskoulutukseen sähköisellä lomakkeella 1.3.-30.4.2024.

Hinta

1500 €

Yhteyshenkilöt

Leena Hinkkanen, hoitotyön lehtori
leena.hinkkanen [at] metropolia.fi (leena[dot]hinkkanen[at]metropolia[dot]fi)

Ilmoittautumista ja käytännön asioita koskevat kyselyt

Maarit Vallinkoski, koulutussuunnittelija
maarit.vallinkoski [at] metropolia.fi (maarit[dot]vallinkoski[at]metropolia[dot]fi)