Monialainen osaaminen sosiaali- ja terveysalan digitalisaation kehittämisessä 30 op

Perustiedot

Tutkintonimike
Monialainen osaaminen sosiaali- ja terveysalan digitalisaation kehittämisessä
Kesto / Ajankohta
30.3.2022 - 31.5.2023
Laajuus
30 op
Seuraava haku- tai ilmoittautumisaika: Ei tiedossa
Hinta
0 €

Erikoistumiskoulutuksen suoritettuasi pystyt toimimaan vaativissa asiantuntijatehtävissä monialaisten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen suunnittelu- ja kehittämistehtävissä.

Kenelle?

Koulutus on suunnattu sosiaali- ja terveysalan digitaalisten palveluiden käyttämis- ja kehittämisosaamista tarvitseville korkeakoulututkinnon suorittaneille ammattilaisille, joita ovat työelämässä olevat sote-alan koulutuksen omaavat ammattilaiset (esim. sairaanhoitajat, sosionomit, fysioterapeutit jne.) sekä muiden alojen, esim. digitalisaation, muotoilun, IT-alan tai liike-elämän ammattilaiset, jotka työskentelevät sote-alalla, edellä mainittujen ammattiryhmien työttömät työnhakijat tai työttömyysuhan alla olevat työntekijät ja henkilöt, jotka miettivät alan vaihtoa.

Koulutukseen voidaan valita myös alemman opistotason tutkinnon suorittanut.

Tavoitteet

Tämän erikoistumiskoulutuksen suorittanut opiskelija saavuttaa sellaisen tietoperustan, jolla hän kykenee toimimaan vaativissa asiantuntijatehtävissä monialaisten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen suunnittelu- ja kehittämistehtävissä. Koulutuksessa opiskelija paneutuu syvällisesti digitaaliseen sosiaali- ja terveyspalvelujen ekosysteemin kehittämisosaamisiin ja siinä vaadittaviin syvällisiin erityisosaamisiin ja monialaisten kokonaisuuksien muotoiluosaamiseen ja hallintaan. Opiskelija tuottaa kehittämistehtävän, jossa häneltä vaaditaan käytännön ongelmanratkaisutaitoja ja toimimista erilaisissa monitoimijaisissa verkostoissa ja kehittämisyhteisössä. Tämä edistää oppijan ammatillisen osaamisen kehittymistä.

Erikoistumiskoulutus koostuu neljästä osasta:

1. Sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisten palveluiden ja tiedonhallinnan osaamisen asiantuntija 10 op

Tässä kokonaisuudessa kehität tiedonhallinnan ja digitaalisten sotepalveluiden käyttöön edellytettävää osaamista.

Valittavat opintojaksot:

 • Sosiaali- ja terveysalan tiedonhallinnan osaaminen (2 op)
 • Tiedolla johtamisosaaminen (2 op)
 • Terveyden ja hyvinvoinnin seurantaosaaminen (2 op)
 • Asiakaslähtöinen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluosaaminen sähköisessä ympäristössä (2 op)
 • Eettinen osaaminen (2 op)
 • Verkkovuorovaikutus (2 op)
 • Verkko-ohjausosaaminen (2 op)
 • Sosiaali- ja terveysalan digitalisaatioon liittyvä yhteiskunnallinen osaaminen (2 op)

2. Palvelumuotoiluosaaminen 5 op

Palvelumuotoilu lisää osallistujien halua ja taitoa kehittää julkisia, yksityisiä ja kolmannen sektorin hyvinvointi- ja sote-palveluita ihmislähtöisemmiksi sekä vaikuttavammiksi. Palvelumuotoilun koulutuskokonaisuus sisältää: palvelumuotoilun periaatteet, työskentelytavat, keskeiset työkalut ja menetelmät. Koulutuksessa työskennellään oikeiden työelämän kehittämishaasteiden kanssa soveltaen palvelumuotoilun prosessia. Koulutus antaa valmiuksia yrittäjämäisyyteen ja yritystoiminnan kehittämiseen

3. Vapaavalintaiset sisällöt 5 op

Valinnaisten opintojen tarkoitus on täydentää ja syventää opiskelijan osaamista tämän erikoistumiskoulutuksen päätavoitteiden mukaisesti. Opiskelija voi valita opinnot oman kiinnostuksensa ja osaamistarpeensa (HOPS) mukaan erikoistumiskoulutuksen tarjonnasta.

4. Työelämälähtöinen kehittämistehtävä 10 op

Kehittämistehtävä tehdään monitoimijaisessa yhteistyössä kansalaisten, julkisen, yksityisen ja/tai kolmannen sektorin kanssa. Kehittämistehtävässä sovelletaan palvelumuotoilun prosessia ja työskentelytapoja oikean työelämähaasteen ratkaisussa. Työelämästä tuleva kehittämistehtävä pohjautuu palvelun käyttäjien, palvelun ja sen kontekstin ymmärryksen kartoittamiseen. Kehittämistehtävän parissa työskennellään pienryhmissä ja se käsittää kokonaisen palvelumuotoiluprosessin eri vaiheet: asiakasymmärryksen luominen, konseptointi, prototypointi/pilotointi ja arviointi.

Koulutus sisältää kontaktiopetusta seuraavina päivinä (päivämäärät riippuvat opiskelijan kurssivalinnoista):

 • 12.4.2022 ja 17.5.2022 Verkkovuorovaikutus
 • 12.4.2022 ja 17.5.2022 Verkko-ohjausosaaminen
 • 27.9.2022 ja 1.11.2022 Eettinen osaaminen
 • 27.9.2022 ja 1.11.2022 Sosiaali- ja terveysalan tiedonhallinnan osaaminen
 • 29.11.2022 Tiedolla johtamisosaaminen
 • 29.11.2022 Asiakaslähtöinen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluosaaminen sähköisessä ympäristössä
 • 7.2.2023 ja 14.3.2023 Sosiaali- ja terveysalan digitalisaatioon liittyvä yhteiskunnallinen osaaminen
 • 7.2.2023 ja 14.3.2023 Terveyden ja hyvinvoinnin seurantaosaaminen
 • 23.8., 12.-13.9. ja 3.10.2022 Palvelumuotoilu 5 op

Työelämälähtöinen kehittämistehtävä 10 op

 • 6.9.2022 Alkuinfo, aihejako
 • 15.11.2022 Ideaseminaari
 • 26.01.2023 Suunnitelmaseminaari
 • 25.04.2023 Loppuseminaari

Milloin?

Orientaatiopäivä: 30.3.2022
Kesto: 30.3.2022 – 31.5.2023

Miten?

Toteutetaan etänä.
Hinta opiskelijalle 0€

Hakeminen

Hakuaika 10.1.-13.2.2022
Koulutukseen haetaan sähköisellä lomakkeella.
Hakijoille ilmoitetaan opiskelijavalinnasta viimeistään 25.2.2022.

Hinta

0 €

Yhteyshenkilöt

Leena Hinkkanen, hoitotyön lehtori
leena.hinkkanen [at] metropolia.fi

Ilmoittautumista ja käytännön asioita koskevat kyselyt

Maarit Vallinkoski, koulutussuunnittelija
maarit.vallinkoski [at] metropolia.fi