Yleisötyön ja kulttuurihyvinvoinnin pedagoginen täydennyskoulutus muusikoille

Perustiedot

Kesto / Ajankohta
4.9. - 31.3.2024
Laajuus
5 op
Opetuspaikka
Seuraava haku- tai ilmoittautumisaika:
15.4. - 28.8.2023
Hinta
Maksuton

Sisältö ja tavoitteet

Koulutuksen tavoitteena on kehittää muusikoiden yleisötyöhön liittyvää pedagogista, vuorovaikutuksellista sekä ryhmätyöskentelyyn liittyvää osaamista. Muusikot työskentelevät yhä useammin kulttuurihyvinvointia edistävän yleisötyön parissa, jossa työn ammatillinen toteuttaminen vaatii uudenlaista osaamista. Tämä näkyy esimerkiksi orkesterimuusikon työn uudenlaisissa vaatimuksissa.

Koulutus tarjoaa pedagogisia työvälineitä liittyen toisen ihmisen musiikkikokemuksen, osallistumisen ja ilmaisun kannatteluun ja lisää ymmärrystä ryhmädynamiikasta moninaisissa yleisötyön konteksteissa. Olennaista on myös oman ja muiden yleisötyöhön liittyvien ammattilaisten yhteispotentiaalin hahmottaminen sekä muu moniammatillinen yhteistyö.

Koulutuksessa tarkastellaan yleisötyön perinteisiä ympäristöjä, kuten päiväkoteja, kouluja ja vanhustyötä sekä uusia avauksia ja mahdollisuuksia yleisötyön toteuttamiselle. Koulutuksessa tutustutaan moninaisiin yleisötyön työtapoihin ja kehitetään uudenlaista osaamista ja mahdollisuuksia lisätä musiikin yleisöjä sekä antautua yhteistyöhön ja jaettuihin kokemuksiin esiintyjien ja yleisön kesken.

Koulutuksen toteuttaminen ja yhteistyötahot

Koulutuksessa järjestetään muusikoille (orkesterimuusikot, freelancerit, musiikkipedagogit ym.) ja yleisötyötä tuottaville ammattilaisille suunnattu viiden opintopisteen laajuinen kokonaisuus. Koulutus on suunnattu työssä oleville, vastavalmistuneille ja työelämän ulkopuolella oleville. Opiskelijat eivät kuulu koulutuksen piiriin.

Koulutus toteutetaan Metropolia Ammattikorkeakoulun Arabian ja Myllypuron kampuksilla.

Koulutuksen toteuttaa Metropolia Ammattikorkeakoulu, ja sen yhteistyökumppanit ovat Taideyliopiston Sibelius-Akatemia ja Suomen Sinfoniaorkesterit ry, joiden asiantuntijoita toimii opintojaksojen kouluttajina.

Koulutuksen ja siihen liittyvän hankekokonaisuuden rahoittajana toimii Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus JOTPA. Se on itsenäinen viranomainen, jonka ohjauksesta vastaavat yhdessä opetus- ja kulttuuriministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö. Palvelukeskus toimii Opetushallituksen erillisyksikkönä.

Lue lisää hankekokonaisuudesta Kohtaamisia musiikin maailmassa – muusikoiden pedagogiset ja vuorovaikutukselliset valmiudet yleisötyössä.

Lue lisää kulttuurihyvinvoinnin edistämisestä: Kulttuuri­hyvin­voinnin tutkimuksen ja koulutuksen osaamis­keskittymä CuWeRE.

Ilmoittautuminen

Koulutuksen laajuus on 5 opintopistettä. Koulutuksessa on 40 opiskelupaikkaa ja se on osallistujille maksuton.

Ilmoittaudu muusikkojen Yleisötyön ja kulttuurihyvinvoinnin pedagogiseen täydennyskoulutukseen Avoimen AMK:n ilmoittautumisjärjestelmässä.

Viimeinen ilmoittautumispäivä oli alun perin ma 21.8.2023.
Ilmoittautumisaikaa on jatkettu ma 28.8.saakka.

Opiskelijalta vaadittu aiempi koulutus tai osaaminen

Opintojakso sopii parhaiten muusikon (vähintään toisen asteen) tai musiikkipedagogin/ -kasvattajan koulutuksen saaneille tai muulla tavoin ammatillisesti muusikon työssä tai musiikkialoilla harjaantuneille.

Aikataulu ja työtavat

Koulutus toteutetaan neljänä koulutuspäivänä. Lisäksi koulutukseen kuuluvat välitehtävät ja käytännön sovellus omassa työpaikassa.

Opiskelupäivät ja teemat

Koulutuspäivän aikataulu klo 10.00-17.00 (kaksi 3 tunnin jaksoa)

  • ma 4.9.2023 Kokemuksellisuus, vuorovaikutus ja merkitykset musiikissa
  • ma 30.10.2023 Muusikko luovana instrumenttina ja vuorovaikutuksen katalyyttinä
  • ma 15.1.2024 Learning together in music (etäpäivä, jossa kansainväliset kouluttajat)
  • ma 5.2.2024 Luovan tulevaisuuden näköaloja.

Koulutus toteutetaan osallistavalla, käytäntöä ja teoriaa yhdistävällä otteella. Keskeistä työskentelyssä on vahvistaa vuorovaikutuksessa omaa pedagogista ajattelua, yleisötyön edellyttämää vuorovaikutuksellisen, osallistavan musiikkitoiminnan osaamista sekä reflektoida osallistujien kokemuksia ja kehittää omassa orkesterissa tai muusikon työssä sovellettavia yleisötyömenetelmiä.

Opintojaksoon sisältyvät tehtävät

Koulutukseen sisältyy käytäntöön sitoutuneita tehtäviä, joissa hyödynnetään tutkimuskirjallisuutta ja tarkastellaan omaa ammatillisuutta refleksiivisesti. Tehtävien toteuttaminen on olennainen osa koulutusta ja opiskeluyhteisön rakentamista. Tehtävät koostuvat luku- ja kirjoitustehtävistä itsenäisesti ja ryhmissä ja mahdollisesti työpajatyöskentelystä ja ne voivat liittyä ammattiyhteisön kehittämiseen.

Viiden opintopisteen kokonaisuudessa näihin opetusten ulkopuolisiin tehtäviin varattava aika on n. 110 työskentelytuntia (vrt. 1 opintopiste = n. 27 tuntia työskentelyä).

Hankkeen rahoittaja