And Beyond - Miesten luovat polut työelämään -hanke kehittää haavoittuvassa asemassa olevien nuorten miesten keskuudessa toimintamallia, joka yhdistää sukupuolen mukaan epätyypillisiltä työpaikoilta saatuja kokemuksia sukupuoleen liittyviin pohdintoihin ja luoviin produktioihin. Hankkeen tavoitteena on vähentää työmarkkinoiden segregaatiota sekä lisätä nuorten miesten hyvinvointia ja työllistymisvalmiuksia.

Hankkeen toimintamuotoja

 • Sukupuolen mukaan epätyypillisiin työpaikkoihin tutustuminen mm. työnvarjostamisen, tuetun keikkatyön ja kevytyrittäjyyden myötä
 • Luovuutta hyödyntävien Beyond pop-up pajojen ja pidempien Beyond prosessien järjestäminen sekä kasvokkain että etäyhteydellä
 • Työnantajille suunnattujen galleria- ja performanssitreffien kehittäminen
 • Nuorten asiantuntijaryhmätyöskentely
 • Toimintamallia tukevan arviointitiedon julkaiseminen
 • Tulosten testaaminen muissa organisaatioissa

Kohderyhmään kuuluvat ensisijaisesti 18-29-vuotiaat nuoret miehet, välillisesti myös heidän parissaan työskentelevät, alasta kiinnostuneet opiskelijat, työllistymistä tukevat tahot, yrittäjät ja muut työnantajat.

Hanketta koordinoi Metropolia Ammattikorkeakoulu ja sitä toteuttaa Helsingin Poikien Talo. Rahoitus kaksivuotiseen (2021-22) hankkeeseen saadaan Euroopan sosiaalirahastolta.

 

Oman näköinen duuni

Oman polun suunnittelu

And Beyond –hankkeessa nuortille tarjotaan mahdollisuus  tutustua omalle sukupuolelleen epätyypillisiin työpaikkoihin esimerikiksi seuraavilla tavoilla: 

 • Työn varjostaminen: Nuorille tarjotaan mahdollisuus laajentaa ymmärrystään työelämästä tutustumalla työn tekemiseen 
  erilaisilla työpaikoilla.  
 • Keikkatyö: Nuoria valmennetaan tunnistamaan omaa osaamistaan ja tekemään keikkatyötä tuetusti.  

Työpaikkoihin liittyvät kokemukset nivotaan luoviin prosesseihin ja samalla nuoret saavat mahdollisuuden tarkastella sukupuoleen liittyviä 
käsityksiään. Myös työelämätuntemus ja verkostot työnantajiin lisääntyvät. Galleria- ja performanssitreffien avulla nuorten osaaminen tulee paremmin näkyväksi.  

Maisemakuva

Luovuuspajoja nuorille

And Beyond –hankkeen työpajoissa toteutetaan nuorten kanssa eripituisia luovia prosesseja, jotka liittyvät omien mieltymysten ja vahvuuksien 
tunnistamiseen, työelämätaitojen vahvistamiseen sekä sukupuolinormien näkyväksi tekemiseen. Esimerkkejä kevään 2021 aikana 
toteutetusta toiminnasta: 

 • KameraKlubi: Säännöllisissä tapaamisissa nuoret työstivät valokuva- ja kirjoitusprojektejaan, joiden tuotoksena julkaistaan zine-pienlehtiä.  
 • SoundExchange: Brasilialaisista ja suomalaisista nuorista koostunet parit harjoittelivat sanatonta dialogia jakamalla toisilleen 
  arjen ääniä whatsappin kautta. Dialogit julkaistaan toimitettuina. 
 • Pop-up zine-paja: Nuorten työpajalla tutustuttiin hankkeeseen pelillisiä tehtäviä toteuttaen ja zine-pienlehti-ideoita työstäen. Innostuneet ovat tervetulleita pitkäkestoisempaankin toimintaan Poikien Talolle! 

Työpajojen toteutustapoja suunnitellaan nuorten toiveet ja osaaminen huomioon ottaen. Muutaman tunnin pop up –pajoja on mahdollista toteuttaa muillekin organisaatioille.  

Ryhmämuotoisen toiminnan rinnalla hanke tarjoaa tukea myös nuorten henkilökohtaisille, luoville produktioille. Näistä yksi esimerkki on And Beyond -hankkeen logo, jonka on suunnitellut hankkeeseen osallistunut nuori. 

and beyond

And Beyond -hanke lyhyesti

And Beyond – Miesten luovat polut työelämään -hankkeen toteutuksessa tärkeänä tukena toimii nuorten oma asiantuntijaryhmä, joka osallistuu toiminnan suunnitteluun ja koulutusten 
toteuttamiseen.  Hankkeen ensisijaisena kohderyhmänä ovat 18-29 –vuotiaat nuoret miehet, jotka ovat haavoittuvassa elämäntilanteessa.  

And Beyond tuottaa toimintamalleja, materiaaleja ja koulutuksia, joita nuorten parissa työskentelevät ja alasta kiinnostuneet sosiaali-, 
nuoriso-, kulttuurialojen sekä ohjauksen ammattilaiset voivat hyödyntää työssään. Hanke toivottaa tervetulleeksi myös laajan yhteistyön 
pääkaupunkiseudulla toimivien yrittäjien ja muiden työnantajien kanssa! 

Luovaan toimintaan ja työelämään tutustumiseen liittyvistä kokemuksista kerätään säännöllistä seurantatietoa, josta julkaistaan 
artikkeleita hankkeen loppupuolella.  

And Beyondia koordinoi Metropolia Ammattikorkeakoulu ja sitä toteutetaan yhteistyössä Helsingin Poikien Talon kanssa. Rahoitus kaksivuotiseen (2021-22) hankkeeseen saadaan Euroopan sosiaalirahastolta.