Tietosuojaseloste perustuu EU:n tietosuoja-asetuksen (2016/679, General Data Protection Regulation, ”GDPR”) rekisteröityjen informointivelvoitteeseen (GDPR:n artiklat 12-14), GDPR:n artiklan 30 mukaiseen rekisterinpitäjän velvoitteeseen ylläpitää selostetta vastuullaan olevista käsittelytoimista sekä GDPR:ää täydentävän kansallisen tietosuojalain (1050/2018) velvoitteisiin.

Tämä tietosuojaseloste on lisäksi pyritty laatimaan saavutettavaksi EU:n ns. saavutettavuusdirektiivin ja sitä täydentävän kansallisen digipalvelulain vaatimuksiin pohjautuen (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (2016/2102) julkisen sektorin elinten verkkosivustojen ja mobiilisovellusten saavutettavuudesta (2016/2102); Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta (306/2019)).

Rekisterin nimi

And Beyond - Miesten luovat polut työelämään -hankkeen henkilörekisteri

Rekisterinpitäjä

Nimi

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy

Yhteystiedot

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy (y-tunnus: 2094551-1)
Postiosoite: PL 4000, 00079 Metropolia
Vierailuosoite: Myllypurontie 1, 00920 Helsinki
Puhelin (vaihde): 09 7424 5000

Rekisterinpitäjän vastuuhenkilö

Nimi: Riitta Konkola
Tehtävä: Toimitusjohtaja-rehtori


Rekisterin sisällöstä vastaava henkilö:

Nimi: Annakaisa Oksava
Tehtävä: Osaamisaluepäällikkö, Hyvinvoinnin osaamisalue
Osoite: Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy, PL 4000, 00079 METROPOLIA
Sähköposti: annakaisa.oksava [at] metropolia.fi

Rekisterin yhteyshenkilön yhteystiedot:

Nimi: Mai Salmenkangas
Tehtävä: Projektipäällikkö/Lehtori, Sosiaalialan tiimi
Osoite: Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy, PL 4000, 00079 METROPOLIA
Sähköposti: mai.salmenkangas [at] metropolia.fi

Yhteystiedot rekisterin käyttötarkoitusta koskevissa kysymyksissä: mai.salmenkangas [at] metropolia.fi

Tietosuojavastaava

Metropolian tietosuojavastaava, Riikka Ikäheimonen
Puhelin: 050 565 8499
Sähköposti: tietosuojavastaava [at] metropolia.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset sekä käsittelyn oikeusperuste

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:

And Beyond -hankkeen henkilörekisterin ja sen sisältämien henkilötietojen käyttötarkoitus on kehittää ja levittää käytännössä testattuja toimintamalleja, jotka lisäävät tietoisuutta sukupuolittuneista elämänvalinnoista, haastavat työmarkkinoiden sukupuolenmukaista segregaatiota, vahvistavat nuorten miesten osallisuutta ja osaamista. Kasvokkaisen ja virtuaalisen toiminnan yhteydessä myös ehkäistään nuorten miesten syrjäytymistä ja edistetään heidän työllistymistään hyödyntämällä luovia lähestymistapoja ja tukemalla verkostoitumista työnantajiin. Toimintamallien ja luovien lähestymistapojen välisestä suhteesta saadaan tutkimustietoa työelämäkäytäntöjen kehittämiseksi.

Metropolia Ammattikorkeakoulun koordinoima hanke toteutetaan yhdessä osatoteuttaja Loisto setlementin Helsingin Poikien Talon kanssa.

And Beyond -hankkeen henkilötietorekisterin sisältämillä henkilötiedoilla suoritetaan muun muassa seuraavia käsittelytoimia:

 • hanketoiminnasta viestintä ja tiedottaminen
 • tapahtumien, kehittämistyöpajojen ja tilaisuuksien järjestäminen
 • hankkeen piiriin kuuluvissa tapahtumissa, kehittämistyöpajoissa ja tilaisuuksissa valokuvaaminen ja videokuvaaminen
 • toiminnan vaikutuksia koskevan arviointitiedon kokoaminen

Tietoa And Beyond -hankkeesta ylläpidetään Metropolia Ammattikorkeakoulun alustalla, osoitteessa: www.metropolia.fi/andbeyond ja Poikien Talon alustalla, osoitteessa www.poikientalo.fi.

And Beyond -hankkeen henkilörekisteriä täydentävät seuraavat rekisterit tietosuojaselosteineen:

 • Metropolian ESR Henkilö –hankkeisiin liittyvän henkilörekisterin tietosuojaseloste, joka on julkaistu Metropolian julkisilla verkkosivuilla Tietosuojaselosteet -osiossa
 • Loisto setlementin rekisteri- ja tietosuojaseloste, joka on julkaistu organisaation nettisivulla
 • Mainittua rekisteriä koskee myös Työ- ja elinkeinoministeriön yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja ”ESR henkilö” -rekisteri

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste:

And Beyond -hankkeen henkilörekisterissä olevien henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on:

 • Rekisteröidyltä saatu suostumus (ESR-rahoittajan vaatimuksesta kaikilta hankkeeseen osallistuvilta henkilöiltä kerätään tietty määrä henkilötietojaan suostumukseen perustuen).
 • Rekisterin sisältämien EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 9 artiklan tarkoittamien erityisiin henkilötietoryhmiin kuuluvien tietojen, kuten biometristen henkilötietojen (esim. kasvokuva, videomateriaali, josta henkilö on tunnistettavissa) käsittelyn oikeusperusteena toimii niin ikään suostumus.
 • Yleinen etu. Muiden, kuin rahoittajan vaatimuksesta kerättävien henkilötietojen käsittely perustuu yleiseen etuun.

Rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutetut edut

And Beyond -hankkeen henkilörekisterin henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ei ole ”oikeutettu etu”. Siksi tämä kohta ei sovellu.

Rekisterin henkilötietoryhmät

And Beyond -hankkeessa Metropolia Ammattikorkeakoulu on pääasiallisessa vastuussa ammattilaisia ja opiskelijoita koskevasta tietojen käsittelystä sekä nuoria koskevan arviointitiedon käsittelystä. Sen sijaan Loisto setlementin Poikien Talo on pääasiallisessa vastuussa muusta nuoria koskevien tietojen käsittelystä.

Hankkeen henkilörekisteriin tallennetaan seuraavia henkilötietoja henkilötietoryhmittäin:

Hankkeen työntekijät -rekisteröityjen ryhmä:

 • Perustiedot ja työntekijän rooliin liittyvät tiedot hallinnointiin liittyen
 • Tiedot rekisteröidyille suunnatuista toimenpiteistä: suostumus uutiskirjeiden vastaanottamiseen; suostumus sähköpostitse tehtävään suoramarkkinointiin ja/tai tiedot tehdystä muusta yhteistyöstä
 • Valokuvat ja videot: Hankkeen piiriin kuuluvissa tapahtumissa, kehittämistyöpajoissa ja tilaisuuksissa otetut valokuvat ja tehdyt videotallenteet. Valokuvia ja videoita käytetään hankkeen verkkosivuilla ja muussa viestinnässä. Ryhmän henkilöitä saattaa näkyä kuvissa ja videoilla.

Hankkeen työntekijöiden yhteystiedot löytyvät lisäksi hankkeen verkkosivuilta

 • Hankkeen verkkosivuilta löytyvät tiedot: hanketyöntekijöiden yhteystiedot, blogitekstin kirjoittajien nimet, valokuvia, joihin on erikseen saatu kirjallinen lupa

Hankkeeseen osallistuneet ammattilaiset -rekisteröityjen ryhmä:

 • Perustiedot hankkeen toimintaan osallistuneista ammattilaisista: etunimi; sukunimi; syntymäaika; katuosoite; postinumero; kaupunki; puhelin; sähköposti
 • Tiedot rekisteröidyille suunnatuista toimenpiteistä: suostumus uutiskirjeiden vastaanottamiseen; suostumus sähköpostitse tehtävään suoramarkkinointiin ja/tai tiedot tehdystä muusta yhteistyöstä
 • Valokuvat ja videot: Hankkeen piiriin kuuluvissa tapahtumissa, kehittämistyöpajoissa ja tilaisuuksissa otetut valokuvat ja tehdyt videotallenteet. Valokuvia ja videoita käytetään hankkeen verkkosivuilla ja muussa viestinnässä. Ryhmän henkilöitä saattaa näkyä kuvissa ja videoilla.

Metropolian opiskelijat -rekisteröityjen ryhmä:

 • Perustiedot Metropolian opiskelijoista: etunimi; sukunimi; syntymäaika; katuosoite; postinumero; kaupunki; puhelin; sähköposti
 • Opinto- ja tutkintotiedot: tutkinto; tutkinto-ohjelma; opintojen vaihe; opintolaji (harjoittelu, teoriaopinnot, innovaatio-opinnot, opinnäytetyö, vapaasti valittavat opinnot)
 • Projekti- ja opinnäytetyö- sekä harjoittelusopimuksiin liittyvät henkilötiedot (esim. sopimusten allekirjoittajien henkilötiedot)
 • Tiedot rekisteröidyille suunnatuista toimenpiteistä: suostumus uutiskirjeiden vastaanottamiseen; suostumus sähköpostitse tehtävään suoramarkkinointiin ja/tai tiedot tehdystä muusta yhteistyöstä
 • Valokuvat ja videot: Hankkeen piiriin kuuluvissa tapahtumissa, kehittämistyöpajoissa ja tilaisuuksissa otetut valokuvat ja tehdyt videotallenteet. Valokuvia ja videoita käytetään hankkeen verkkosivuilla ja muussa viestinnässä. Ryhmän henkilöitä saattaa näkyä kuvissa ja videoilla.

Hankkeen kohderyhmään kuuluvat nuoret -rekisteröityjen ryhmä:

 • Perustiedot kohderyhmään kuuluvista nuorista: etunimi; sukunimi; syntymäaika; katuosoite; postinumero; kaupunki; puhelin; sähköposti
 • Valokuvat ja videot: Hankkeen piiriin kuuluvissa tapahtumissa, kehittämistyöpajoissa ja tilaisuuksissa otetut valokuvat ja tehdyt videotallenteet. Valokuvia ja videoita käytetään hankkeen verkkosivuilla ja muussa viestinnässä. Ryhmän henkilöitä saattaa näkyä kuvissa ja videoilla.

Henkilötietojen säännönmukaiset tietolähteet

And Beyond -hankkeen henkilötiedot on saatu rekisteröidyltä itseltään.

Tietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät sekä säännönmukaiset luovutukset

Metropolian And Beyond -hankkeen sisältämiin henkilötietoihin annetaan tarpeen vaatiessa pääsy (ns. admin-tunnusten avulla, esim. teknisen vian korjaustilanteessa järjestelmätoimittajalle/mittalaitteen huoltajalle) seuraavaksi lueteltavissa järjestelmissä. Kaikki käytettävät järjestelmien/laitteiden/ohjelmistojen toimittajat (yritykset niiden takana) ovat tulkittavissa henkilötietojen vastaanottajiksi ja säännönmukaisen luovutuksen saajaksi rekisterin taholta.

Eduix Oy ja E-lomake -ohjelmisto
And Beyond -hankkeen tapahtumiin, kehittämistyöpajoihin ja tilaisuuksiin ilmoittaudutaan Metropolian e-lomakkeella, josta tiedot siirretään osallistujatietojen hallinnoimiseksi Exceliin. Samoilla ohjelmilla kootaan palautetietoa hankkeeseen osallistuvilta nuorilta.

Microsoft Corporation (CSC Oy palveluntarjoajana) ja Microsoft Office-ohjelmisto (Excel)
Excel-ohjelmistoa hyödynnetään e-lomake-ohjelmiston osana tilastointiin sekä osallistujatietojen hallinnointiin. Metropolia Ammattikorkeakoulun ja CSC Oy:n välillä on solmittu puitesopimus, joka kattaa myös henkilötietojen käsittelysopimusliitteen GDPR:n artiklan 28 mukaisesti. Lisäksi Metropolia Ammattikorkeakoulun ja Microsoft Corporation välillä on olemassa palvelun yksilöivä sopimus ja sen liitteenä henkilötietojen käsittelysopimus GDPR:n artiklan 28 mukaisesti.

Microsoft Corporation (CSC Oy palveluntarjoajana) ja Microsoft Teams -verkkokokoustyöväline
Hankkeessa käytetään Microsoft Teams-verkkokokoustyövälinettä aineistojen tallentamiseen ja hankehallinnointiin sekä sisäiseen viestintään. Metropolia Ammattikorkeakoulun ja CSC Oy:n välillä on solmittu puitesopimus, joka kattaa myös henkilötietojen käsittelysopimusliitteen GDPR:n artiklan 28 mukaisesti. Lisäksi Metropolia Ammattikorkeakoulun ja Microsoft Corporation välillä on olemassa palvelun yksilöivä sopimus ja sen liitteenä henkilötietojen käsittelysopimus GDPR:n artiklan 28 mukaisesti.

Google LLC ja Google Workspace for Education
Hankkeessa hyödynnetään Google-yhtiön sovelluspaketin, Google Workspace for Educationin, Google Drive -alustaa aineistojen tallentamiseksi ja toiminnallisten hetkien toteuttamiseksi.

YouTube -videotyöväline
And Beyond -hankkeessa tuotettuja videoita voidaan jakaa Metropolian hankkiman Google Workspace for Education -palvelupakettiin kuuluvan YouTube-videotyövälineen avulla. Niihin ei kerätä henkilötietoja ilman rekisteröidyn nimenomaista suostumusta.

Meta Inc. ja Facebook -yhteisöpalveluohjelmisto
Hankkeessa tuotettuja videoita ja kuvia voidaan tallentaa ja jakaa Facebook-työvälineen avulla. Niihin ei kerätä henkilötietoja ilman rekisteröidyn nimenomaista suostumusta.

Meta Inc. ja Instagram-työväline
Hankkeessa tuotettuja kuvia/videoita voidaan tallentaa ja jakaa Instagram-työvälineen avulla. Niihin ei kerätä henkilötietoja ilman rekisteröidyn nimenomaista suostumusta.

Meta Inc. ja WhatsApp-viestintäsovellus
Hankkeen viestinnässä voidaan hyödyntää WhatsApp-viestintäsovellusta hanketoimijoiden ja rekisteröityjen välillä. Tällöin rekisteröidyiltä pyydetään suostumus sovelluksen käyttämisestä viestinnässä.

Twitter Inc. ja Twitter -yhteisöpalveluohjelmisto
Hankkeessa tuotettuja kuvia/videoita voidaan tallentaa ja jakaa Twitter -työvälineen avulla. Niihin ei kerätä henkilötietoja ilman rekisteröidyn nimenomaista suostumusta.

Adobe ja Adobe Creative Cloud -tuoteperheen ohjelmistot
Hankkeen parissa tapahtuvassa kuvankäsittelyssä hyödynnetään Adobe Creative Cloud -tuoteperheen ohjelmistoja kuin PhotoShop, Illustrator, InDesign ja Adobe Spark.

CSC Oy ja Zoom-verkkokokoustyöväline (Funet Miitti/NORDUnet)
And Beyond -hankkeessa käytetään Zoom-verkkokokoustyövälinettä etäkoulutusten järjestämiseen. Metropoliassa on käytössä Tieteen tietotekniikan keskus - IT Center for Science - CSC:n Funet Miitti (Zoom)-palvelu. Palvelu on toteutettu yhteispohjoismaisesti yhteistyössä NORDUnetin kanssa, eikä näin ollen ole osa julkisesti saatavilla olevaa Zoom-palvelua. Lisäksi NORDUnetin tarjoama Zoom-palvelu toimii kokonaisuudessaan EU:ssa, NORDUnetin omaan käyttöön varatuissa palvelinympäristöissä. Nämä palvelimet sijaitsevat Tanskassa ja Ruotsissa. Palveluista on myös sovittu NORDUnetin ja Zoomin kanssa ottaen huomioon eurooppalaisen tietosuojasääntelyn vaatimukset.

IAC ja Vimeo -videotyöväline
Hankkeessa hyödynnetään Vimeo -videotyövälinettä videoiden jakamiseen.

Canva Pty Ltd ja Canva -visuaalisen markkinoinnin työväline
And Beyond -hankkeessa tuotetaan viestinnällisiä sisältöjä Canva -ohjelmistolla.

Orange Advertising Oy ja Drupal -sisällöntuotantotyöväline
Hankkeen verkkosivuja (metropolia.fi) toteutetaan ja ylläpidetään Drupal -sisällöntuotantovälineen avulla.

Zoner Oy ja WordPress -kotisivukone
Loisto Setlementin Helsingin Poikien Talossa hankkeen verkkosivuja ylläpidetään WordPress -kotisivukoneella

Lentävä liitutaulu Oy ja Seppo.io-pelialusta
Nuorten And Beyond työpajoissa ja ammattilaisten koulutuksissa hyödynnetään pelillistä Seppo.io-alustaa.

Thinking Portfolio Oy ja Halli -projektinhallintajärjestelmä
Järjestelmässä on kaikkien Metropolian And Beyond -hankkeessa työskentelevien henkilöiden tiedot. Metropolialaisten projekti- ja hanketoimijoiden perustiedot siirtyvät henkilöstöhallinnon tietojärjestelmistä tai niitä ylläpidetään suoraan Halli-järjestelmässä.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle tai kansainvälisiin järjestöihin

And Beyond -hankkeessa henkilötietojen käsittely sekä hankkeen palvelut ja toiminta pyritään toteuttamaan ensisijaisesti EU- tai ETA-alueella sijaitsevia toimijoita ja palveluita hyödyntäen. Palveluita saatetaan kuitenkin joissakin tapauksissa toteuttaa myös muualla sijaitsevia toimijoita, palveluja ja palvelimia käyttäen ja tällöin henkilötietoja saatetaan siirtää eri maiden välillä. Tällaiset siirrot voivat sisältää henkilötietojen luovutuksia EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle sellaisiin maihin, joiden henkilötietojen käsittelyä koskeva lainsäädäntö poikkeaa Suomen ja EU-tasoisen sääntelyn vaatimuksista, esimerkiksi Yhdysvaltoihin. And Beyond -hankkeessa huolehditaan tällöin nimenomaisten suostumusten keräämisestä rekisteröidyiltä.

Henkilötietojen säilyttämisaika

And Beyond -hankkeen henkilörekisteriin kerätyt henkilötiedot säilytetään rekisterissä lähtökohtaisesti kymmenen vuoden ajan.

Säilytysaika perustuu hankkeen rahoittajan ESR (Hämeen ELY-keskus) päätöksessä mainittuun arkistointiohjeistukseen, jonka mukaan hankkeen aineisto on säilytettävä 10 vuotta rahoituspäätöksessä vahvistetusta hankkeen päättymispäivästä.

Säilytysajan määräytymisessä on otettu huomioon myös mm. seuraava sääntely:

 • EU:n yleinen tietosuoja-asetus (”GDPR”, 2016/679)
 • Tietosuojalaki (1050/2018)
 • Ammattikorkeakoululaki, (932/2014)
 • Kansallisarkiston päätös säilytysajoista - AMK:ita koskeva päätös (AL/20757/07.01.01.03.02/ 2016)

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja vai ei. Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus saada pääsy rekisteröityä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Rekisteröidyn oikeuksien toteuttamispyyntöön on tietosuoja-asetuksen mukaisesti rekisterinpitäjän annettava vastaus kuukauden kuluttua pyynnön vastaanottamisesta.

A. Oikeus saada pääsy henkilötietoihin

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on tallennettu. Rekisteröity voi tehdä tietopyynnön toimittamalla Metropolian julkisilta verkkosivuilta ja/tai Metropolian intranetistä löytyvän huolellisesti täytetyn, tulostetun ja henkilökohtaisesti allekirjoitetun rekisteröidyn tietopyyntölomakkeen johonkin kolmesta Metropolian opiskelija- ja hakijapalveluiden toimistosta. Rekisteröidyn ollessa henkilökunnan edustaja, voi hän toimittaa pyyntölomakkeen Metropolian henkilöstöhallinnon yksikölle. Pyynnön esittämisen yhteydessä rekisteröidyn on todistettava henkilöllisyytensä jollakin luotettavalla tavalla (esimerkiksi esittämällä virallisen henkilöllisyystodistuksen tai ajokorttinsa pyynnön vastaanottavalle Metropolian työntekijälle).

Ohessa käyntiosoitteet Metropolian opiskelija- ja hakijapalveluiden toimistoihin:

Metropolian Myllypuron kampus

Myllypurontie 1, 00920 Helsinki

Metropolian Arabian kampus

Hämeentie 135 D, 00560 Helsinki

Metropolian Myyrmäen kampus

Leiritie 1, 01600 Vantaa

Metropolian Karamalmin kampus

Karaportti 2, 02610 Espoo

Ohessa käyntiosoite Metropolian henkilöstöhallinnon yksikköön:

Metropolian Myllypuron kampus (C- ja D-rakennus, 5.krs.)

Myllypurontie 1, 00920 Helsinki

Metropolian opiskelija- ja hakijapalveluiden toimistosta ja/tai henkilöstöhallinnon yksiköstä pyyntö ohjataan keskitetysti Metropolian tietosuojavastaavalle, (sähköposti: tietosuojavastaava [at] metropolia.fi).

Rekisteröidyn tietopyyntöön vastauksen antaa Metropolian tietosuojavastaava. Tarpeen vaatiessa tietosuojavastaavalta voi tiedustella lisätietoja pyynnön käsittelyn etenemisestä tai vastauksen sisällöstä.

B. Oikeus tietojen oikaisemiseen ja käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus siihen, että rekisterinpitäjä rajoittaa käsittelyä, jos kyseessä on yksi seuraavista:

 • rekisteröity kiistää henkilötietonsa paikkansapitävyyden (oikeus tietojen oikaisemiseen), jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa rekisterinpitäjä voi varmistaa tietojen paikkansapitävyyden;
 • käsittely on lainvastaista ja rekisteröity vastustaa henkilötietojensa poistamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista;
 • rekisterinpitäjä ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Kyseinen Metropolian henkilötietorekisterin tietojen oikaisupyyntö tai käsittelyn rajoittamispyyntö voidaan tehdä toimittamalla pyyntö johonkin edellä mainitusta Metropolian opiskelija- ja hakijapalveluiden toimistosta tai Metropolian henkilöstöhallinnon yksikköön (vain työntekijät), jossa pyynnön esittämisen yhteydessä rekisteröidyn on todistettava henkilöllisyytensä jollakin luotettavalla tavalla.

C. Oikeus tietojen poistamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot poistettua Metropolian rekisteristä ilman aiheetonta viivytystä edellyttäen, että jokin seuraavista täyttyy:

 • henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin;
 • rekisteröity peruuttaa suostumuksen, johon käsittely on perustunut, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta;
 • henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti; tai
 • henkilötiedot on poistettava unionin oikeuteen tai kansallisen lainsäädäntöön perustuvan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.

Kyseinen Metropolian henkilötietorekisteriin kohdistuvan tietojen poistopyyntö voidaan tehdä toimittamalla pyyntö johonkin kolmesta, edellä mainitusta Metropolian opiskelija- ja hakijapalveluiden toimistosta tai Metropolian henkilöstöhallinnon yksikköön (vain työntekijät), jossa pyynnön esittämisen yhteydessä rekisteröidyn on todistettava henkilöllisyytensä jollakin luotettavalla tavalla.

D. Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Ei sovellu.

E. Oikeus olla joutumatta henkilötietojen tietoturvapoikkeaman kohteeksi

Rekisteröidyllä on oikeus olla joutumatta sellaisen EU:n tietosuoja-asetuksen artiklassa 33 mainitun henkilötietojen tietoturvapoikkeaman kohteeksi, joka perustuu rekisterinpitäjän tietosuoja- ja/tai tietoturva-asioiden laiminlyömiseen, tai rekisterinpitäjän käyttämän henkilötietojen käsittelijän tietosuoja- ja/tai tietoturva-asioiden laiminlyömiseen. Rekisteröidyllä on oikeus tulla informoiduksi ilman tarpeetonta viivytystä, jos henkilötietojen tietoturvaloukkaus todennäköisesti aiheuttaa korkean riskin luonnollisten henkilöiden oikeuksille ja vapauksille.

Rekisteröidyn vastustamisoikeus

EU:n tietosuoja-asetuksen 21 artiklan mukaisesti rekisteröidyllä on oikeus vastustaa, henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella, häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä, joka perustuu 6 artiklan 1 kohdan e alakohtaan (käsittely on tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi), kuten näihin säännöksiin perustuvaa profilointia. Rekisterinpitäjä ei saa enää käsitellä henkilötietoja, paitsi jos rekisterinpitäjä voi osoittaa, että käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää rekisteröidyn edut, oikeudet ja vapaudet tai jos se on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Kerättävien henkilötietojen käsittelyn vastustamispyyntö voidaan tehdä toimittamalla pyyntö johonkin kolmesta, edellä mainitusta Metropolian opiskelija- ja hakijapalveluiden toimistosta tai Metropolian henkilöstöhallinnon yksikköön (vain työntekijät), jossa pyynnön esittämisen yhteydessä rekisteröidyn on todistettava henkilöllisyytensä.

Oikeus peruuttaa suostumus

Mikäli henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn antamaan suostumukseen, on rekisteröidyllä oikeus peruuttaa käsittelyyn antamansa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen tätä suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

Metropoliassa kerättävien henkilötietojen käsittelyyn liittyvä suostumuksen peruuttaminen (peruuttamispyyntö) voidaan tehdä toimittamalla pyyntö johonkin kolmesta, edellä mainitusta Metropolian opiskelija- ja hakijapalveluiden toimistosta (tai henkilökunnan edustajan tapauksessa henkilöstöhallinnon yksikköön), jossa pyynnön esittämisen yhteydessä rekisteröidyn on todistettava henkilöllisyytensä.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

Kansallinen valvontaviranomainen on Suomessa Tietosuojavaltuutetun toimisto, yhteystiedot:

Tietosuojavaltuutetun toimisto
Käyntiosoite: Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki
Postiosoite: PL 800, 00531 Helsinki

Puhelin (vaihde): + 358 29 56 66700
Faksi: + 358 9 56 66735
Sähköposti: tietosuoja [at] om.fi

Rekisterin suojauksen periaatteet

Yleinen kuvaus teknisistä ja organisatorisista turvatoimista, joilla rekisteröityjen henkilötietoja ja rekistereitä Metropoliassa pyritään suojaamaan:

 • Rekisterinpitäjän (Metropolian) ja järjestelmätoimittajien kanssa on sovittu rekisterin suojauksesta. Tarpeen vaatiessa vastuut on asianmukaisissa sopimuksissa riittävällä tarkkuudella kuvattu.
 • Rekisterinpitäjän (Metropolian) työntekijät ja muut henkilöt ovat sitoutuneet noudattamaan vaitiolovelvollisuutta ja pitämään salassa henkilötietojen käsittelyn yhteydessä saamansa tiedot.
 • Järjestelmätoimittajat (henkilötietojen käsittelijät, jotka toimivat Metropolia-rekisterinpitäjän lukuun) hoitavat rekisterin ja siihen liittyvien tietojen säilytyksen hyvän tietojenkäsittelytavan mukaisesti ja noudattavat ehdotonta vaitiolo- ja salassapitovelvollisuutta.
 • Rekisterinpitäjän (Metropolian) henkilörekisterin tietoturvallisuus sekä henkilötietojen luottamuksellisuus varmistetaan tarkoituksenmukaisin teknisin ja hallinnollisin toimenpitein hyvän tietojenkäsittelytavan mukaisesti.
 • Rekisterinpitäjä (Metropolia) on rajannut käyttöoikeudet ja -valtuudet tietojärjestelmiin, työvälineisiin ja muihin tallennusalustoihin siten, että tietoja pääsevät tarkastelemaan ja käsittelemään ainoastaan työtehtäviensä tai muun toimenkuvansa vuoksi niiden käsittelyn kannalta tarpeelliset henkilöt.
 • Henkilötietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä ja/tai muun toimenkuvansa puolesta on oikeus käsitellä henkilötietoja. Työntekijät saavat tehtäviin nähden asianmukaisen koulutuksen.
 • Jokainen työvälineen/järjestelmän käyttäjä tunnistautuu järjestelmään henkilökohtaisilla tunnuksillaan, jotka annetaan käyttöoikeuden myöntämisen yhteydessä. Käyttöoikeus päättyy henkilön siirtyessä pois niistä tehtävistä, joita varten käyttöoikeus on hänelle Metropoliassa myönnetty.
 • Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat suojattu loogisesti ja fyysisesti.
 • Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.

Onko henkilötietojen antaminen lakisääteinen, sopimukseen perustuva tai sopimuksen tekemisen edellyttämä vaatimus sekä onko rekisteröidyn pakko toimittaa henkilötiedot ja tietojen antamatta jättämisen seuraukset

And Beyond -hankkeen henkilörekisterin ja sen sisältämien tietojen käsittely suhteessa siihen, onko tietojen antaminen lakisääteinen, sopimukseen perustuva tai sopimuksen tekemisen edellyttämä vaatimus sekä onko rekisteröidyn pakko toimittaa henkilötiedot ja tietojen antamatta jättämisen seuraukset. Rekisterikohtaisesti on myös selvitetty, mistä henkilötiedot on saatu.

And Beyond -hankkeen henkilötietorekisteri on vapaaehtoiseen hankkeeseen osallistumiseen liittyvä henkilörekisteri, jonka avulla hallinnoidaan hankkeen toimintaa, viestintää sekä hankkeen ajankohtaisista asioista tiedottamista.

And Beyond -hankkeen henkilötietorekisteriin ei kenenkään ole pakko liittyä jäseneksi.

Rekisteriin tallennetut henkilötiedot on saatu lähtökohtaisesti rekisteröidyltä itseltään.

Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

And Beyond -hankkeen henkilörekisteriä ja sen sisältämiä tietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon eikä profilointiin.