DigiTikkaat edistämässä työelämässä tarvittavien digitaitojen kehittymistä 

Digitalisaation aiheuttama työn murros ja nopeat muutokset työmarkkinoilla aiheuttavat isoja osaamishaasteita. Digiosaaminen polarisoituu muun osaamisen ja oppimisen tavoin: osalle ihmisistä se voi tarkoittaa suoria digiosaamisen puutteita ja osalle rajatumpia mahdollisuuksia hyödyntää saatavilla olevia ratkaisuja. Haastavin tilanne on heillä, joiden työmarkkina-asema on suoraan tai välillisesti vaarantumassa sen johdosta, että työelämässä tarvittavat digivalmiudet eivät ole ajantasaiset. Koronapandemia on osaltaan sekä kiihdyttänyt digiosaamista ja erilaisten digitaalisten laitteiden ja sisältöjen käyttöönottoa, että saattanut syventää entisestään osaamisen epätasa-arvoa työelämässä.

DigiTikkaat-hankkeen päätavoitteena on edistää digitaalisten työelämätaitojen kehittymistä kolmessa erityyppisiä tarpeita omaavassa kohderyhmässä: itsensä työllistäjät, ikääntyvät työnhakijat ja ammattikouluista ​valmistuvat ja valmistuneet nuoret, jotka ovat heikommassa asemassa työelämässä puutteellisten digitaitojen vuoksi. Hankkeen aikana järjestetään maksutonta koulutusta kohderyhmille digitaitojen kehittämiseksi. Lisäksi hankkeessa kehitetään yhteistyössä kolme toimintamallia:

  • digitaitotesti osaamistarpeiden ja osaamisen tunnistamiseen
  • ryhmämuotoinen ohjauksellisen tuen malli
  • oppimisratkaisut ja koulutussisällöt digitaalisen osaamisen kehittämiseen

Yhdistettynä digitaitotestin tuottamaan tulokseen, tulevaisuudessa oppijat voivat valita hankkeessa tuotetuista oppimisratkaisuista ja koulutusisällöistä itselleen sopivimmat koulutukset  omien digitaitojen kehittämiseksi. Ryhmämuotoisella ohjauksellisen tuen mallilla vahvistetaan oppijoiden motivaatiota sekä huomioidaan tuen tarve koulutusten ajan.

Hanke toteutetaan yhteistyössä kolmen ammattikorkeakoulun kesken. Hanketta koordinoi Metropolia, jonka lisäksi mukana ovat Haaga-Helia ammattikorkeakoulu ja Laurea-ammattikorkeakoulu. Hankkeen kesto on 1.1.2022 -31.8.2023.

Kohderyhmäkohtaiset koulutukset  

DigiTikkaat tarjoaa maksutonta koulutusta digitaitojen kehittämiseksi kolmelle kohderyhmälle, jolla jokaisella on omat digitaalisiin käyttö- tai hyödyntämistaitoihin liittyvät tarpeensa. Koulutukset järjestetään ajalla 10.5.2022 - 31.8.2023. 

Itsensä työllistäjät

Tule kuuntelemaan DigiTikkaat-hankkeen webinaareihin, miten itsensä työllistäjät voivat kehittää digitaalista liiketoimintaansa!

DigiTikkaat-webinaarisarja on suunnattu itsensä työllistäjille, freelancereille ja kevytyrittäjille, jotka tekevät tai suunnittelevat tekevänsä digitaalista liiketoimintaa Uudenmaan tai Päijät-Hämeen alueella. Erityisesti osallistumisesta hyötyvät sellaiset itsensä työllistäjät, joilla työn luonteesta johtuen on ajankäytöllisiä sekä taloudellisia haasteita hankkia, käyttää ja soveltaa erilaisia digiratkaisuja työssään ja hankkiessaan uusia työtilaisuuksia.

Miksi kannattaa osallistua

Itsensä työllistäjille suunnatussa webinaarisarjassa rakennetaan ymmärrystä seuraavista teemoista

  • Yrityksen strategiset valinnat menestyksen kivijalkana – webinaari 10.5.2022
  • Asiakaslähtöinen palvelun kehittäminen ja palvelumuotoilu – tulossa syksyllä 2022
  • Tietoturva ja tietosuoja yrityksen toiminnassa – tulossa syksyllä 2022
  • Digitaalisen myynnin ja verkkokaupan mahdollisuudet yrittäjälle – tulossa syksyllä 2022
  • Digitaalisen markkinoinnin hyödyntäminen  – tulossa syksyllä 2022

Webinaareissa kuulet asiantuntijapuheenvuoroja ja käytännön esimerkkejä digitaalisuuden hyödyntämisestä oman liiketoiminnan kehittämisessä. Webinaarien lopussa on varattu aikaa kysymyksille ja keskusteluille.

Webinaarit toteutetaan Howspace-alustalla. Webinaarit tallennetaan soveltuvin osin.

Webinaarisarjan lisäksi järjestämme teemaan liittyviä pienryhmätyöpajoja, joissa pääset konkreettisesti kehittämään digitaalista liiketoimintaasi asiantuntijoiden sparraamana ja vertaisoppien. Asiantuntijoina toimivat Haaga-Helian omat asiantuntijat, sekä Itä-Uudenmaan kehitysyhtiö Posintran yrityskehittäjät. Työpajassa käsitellään webinaarin lopussa annettua tehtävää, jonka avulla työstät liiketoimintaasi webinaarin teeman näkökulmasta ja reflektoit oppimaasi.

DigiTikkaat-webinaarisarjan järjestää Haaga-Helia amk. Katso lisätietoja ja ilmoittaudu webinaareihin Haaga-Helian sivulla

Ikääntyvät työnhakijat

Ikääntyville työnhakijoille on tarjolla digitaitoja kehittävien koulutusten lisäksi ryhmämuotoista ohjausta. Ensimmäinen ryhmä aloittaa syksyllä 2022. Lisätietoja tulossa myöhemmin.

Ammattikouluista ​valmistuvat ja valmistuneet nuoret

Ammattikouluista valmistuville ja valmistuneille nuorille suunnatut digitaitoja kehittävät koulutukset alkavat syksyllä 2022. Koulutuksia järjestetään sekä lähi- että etäopetuksena. Lisätietoja tulossa myöhemmin. 

Rahoitus 

Hanketta rahoittaa Euroopan unionin Euroopan sosiaalirahasto (ESR). Hanketta rahoitetaan osana unionin Covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia (REACT-EU).

Yhteystiedot

Mira Myllärinen
projektipäällikkö, Metropolia
mira.myllarinen [at] metropolia.fi

Tuuli Itkonen
projektipäällikkö, Haaga-Helia
tuuli.itkonen [at] haaga-helia.fi 

Hanna Tuohimaa
projektipäällikkö, Laurea
hanna.tuohimaa [at] laurea.fi