ESR Asiakasvastaava -toiminnan kehittäminen (ASVA) -hanke

Hanke on päättynyt.

Tulevaisuudessa iäkkäiden sekä pitkäaikais- ja monisairaiden henkilöiden määrä tulee kasvamaan. Terveyskeskusten suunnitelmallinen ja huolellinen sairauksien ennaltaehkäisy, hoito sekä kuntoutus ovat keinoja ylläpitää heidän toimintakykyään.

Asiakasvastaava on näiden perusterveydenhuollon paljon palveluja käyttävien asiakkaiden hoitaja. Hän vastaa asiakkaan hoidon toteutuksesta, hoitosuunnitelman laatimisesta, hoidon seurannasta sekä koordinoinnista asiakkaan ja moniammatillisen verkoston kanssa.

Hyvien Asiakasvastaava-toimintamallien luominen, tutkiminen ja kehittäminen

ESR Asiakasvastaava-hankkeessa (2013-2014) Metropolia Ammattikorkeakoulun Terveys- ja hoitoala kehittää yhdessä kuntien, asiakkaiden ja omaisten kanssa Asiakasvastaava-toimintamallia, asiakkaalle terveyshyötyä edistäviä hyviä käytänteitä ja jakaa niitä.

Asiakasvastaava-toiminnan tavoitteet:

  • keskittyä kokonaisvaltaiseen ja suunnitelmalliseen hoitoon sairauskeskeisen ja hajautetun hoidon sijaan (STM 2010)
  • nimetä monisairaille ja/tai paljon palveluja käyttäville asiakkaille tai potilaille hoidon toteutuksesta vastaava ja hoitoa koordinoiva Case Manager (asiakasvastaava)
  • tutkia ja kehittää Asiakasvastaava-toimintamallin ja Terveyshyötymallin (Chronic Care Model) käyttöönottoa perusterveydenhuollon organisaatioissa
  • hakea ratkaisua henkilöstön osaamisen sekä koko toimintamallin kehittämiseen monisairaiden potilaiden omahoidon tukemisessa ja palvelujen yhteensovittamisessa
  • lisätä asiakastyytyväisyyttä ja toiminnan kustannusvaikuttavuutta
  • tukea ja varmistaa henkilöstön saatavuutta, pysyvyyttä sekä työn organisointia.

Hanketta koordinoi Metropolia Ammattikorkeakoulun Terveys- ja hoitoala. Hankkeen kumppaneina ovat Suomen Sairaanhoitajaliitto ry, Suomen Omaishoidon verkosto sekä Suomen Potilasliitto ry. Kehittämistyössä mukana olevat kunnat ovat Espoo, Helsinki, Järvenpää, perusturvakuntayhtymä Karviainen, Nurmijärvi ja Vantaa.

Hanke on Uudenmaan ELY-keskuksen osarahoittama Euroopan sosiaalirahaston (ESR) -hanke. Hanke on sosiaali- ja terveysministeriön (STM) hallinnonalan ja ESR Toimintalinjan 2 (työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistämisen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen) -hanke.

Asiakasvastaava-täydennyskoulutuksessa kehitetään oma paikallinen ASVA-malli

Kehittämishanke limittyy samanaikaisesti toteutettavaan Metropolian Asiakasvastaava-täydennyskoulutukseen (30 op). Koulutus on ensimmäinen laatuaan Suomessa, ja se on laadittu sosiaali- ja terveysministeriön perusteiden mukaan.

Lähiopetuksen ohella koulutukseen kuuluu työpaikalla tapahtuvaa oppimista sekä itsenäistä työskentelyä. Keskeistä koulutuksessa on omahoidon tukeminen ja ennakoiva toiminta Terveyshyötymallin (Chronic Care Model) mukaisesti. Koulutuksen aikana opiskelijat kehittävät oman paikallisen Asiakasvastaava-toimintamallin omassa organisaatiossaan.

ESR ASVA -hanke ja Asiakasvastaava-toiminnan kehittäminen -esite (pdf)

Seuraa hankkeen etenemistä.

Euroopan aluekehitysrahasto ja Euroopan sosiaalirahasto – Euroopan unioni.Vipuvoimaa EU:lta 2007-2013.Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

Creative Commons -lisenssi
Tämän teoksen käyttöoikeutta koskee Creative Commons Nimeä 3.0 Muokkaamaton -lisenssi

Teokseen liittyvät taloudelliset tekijänoikeudet kuuluvat ASVA-projektin rahoittajalle, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. Teoksen tekijä on Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy. Teosta saa käyttää Creative Commons Nimeä 3.0 Muokkaamaton -lisenssin ehtojen mukaisesti.

Lisätietoa

tki-info [at] metropolia.fi (tki-info[at]metropolia[dot]fi)