Kaveriohjausta maahanmuuttajille - KAMU

Hanke on päättynyt.

KAMU - Kaveriohjausta maahanmuuttajille -projektissa luodaan vähintään vuoden kestäviä kaveripareja, joiden toinen osapuoli on sosiaalialan opiskelija ammattikorkeakoulussa ja toinen erityisammattioppilaitoksessa opiskeleva maahanmuuttaja, jolla on diagnosoituja oppimisvaikeuksia. Hankkeeseen osallistuvilla maahanmuuttajilla on erityisiä vaikeuksia kotoutua ja työllistyä suomalaisessa yhteiskunnassa.

Hankkeessa Metropolia Ammattikorkeakoulu, Keskuspuiston ammattiopisto ja Kalliolan setlementti mahdollistavat yhteistoimillaan toisaalta sosiaalialan koulutuksen tavoitteiden saavuttamisen ammattikoulu- ja lähiyhteisössä ja toisaalta maahanmuuttajien syrjäytymisen ehkäisyn ja kotoutumisen edistämisen. Suomessa tällaisen Service Learning -ajattelun käyttömahdollisuudet ovat olleet heikosti tiedostettuja, mitä pyritään hankkeen aikana muuttamaan.

Vertaisopiskelijatoimintaa mallinnetaan sosiaalipedagogisesta viitekehyksestä käsin. Toiminnan keskeisiä piirteitä ovat toiminnallisten ja luovien menetelmien käyttö niin ryhmässä kuin vertaisparien toiminnassa. Mallin ja menetelmien kehittämisessä otetaan huomioon erityisesti tilanteet, joissa ovat läsnä yhteisen kielen puute, oppimisvaikeuksia sekä kulttuurieroja kuten erilainen käsitys sukupuolirooleista.

Kaveriparien toimintaan valmistaudutaan vapaaehtoistyön koulutuksella ja sitä tuetaan säännöllisellä ohjauksella. Parityöskentelyssä korostuvat kuulluksi tuleminen, yksilöllisyyteen vastaaminen ja tasa-arvoisuus. Kiinteä suhde omaan vertaispariin koko prosessin ajan edistää läheisen ja luottamuksellisen suhteen syntyä. Parityöskentelyllä voidaan myös vastata yksilöllisiin tarpeisiin kuten kaavakkeiden täyttöön, pohdiskeluun tulevaisuuden valinnoista ja oman harrastuksen löytämiseen sekä tukimateriaalin kehittämiseen arjen helpottamiseksi.

Ryhmätyöskentelyä varten tuotetaan sosiaalipedagogiikkaan perustuvia toiminnallisia menetelmiä. Osallistujien kertomuksia tehdään näkyviksi erilaisin ilmaisullisin menetelmin kuten draaman, kuvataiteen ja musiikin avulla. Ryhmätyöskentelyn keskeisiä aihealueita ovat mm. suomalainen yhteiskuntajärjestelmä ja vaikuttaminen omassa elämänpiirissä tärkeisiin asioihin. Kaveriohjaus on myös tapa saavuttaa kulttuurista pätevyyttä, kehittää yhteiskunnallista tiedostamista ja orientoitua sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen. Kaikessa työskentelyssä kiinnitetään erityistä huomiota tasa-arvon valtavirtaistamiseen.

Hankkeen tuloksina ovat Suomeen sovellettava Service Learning -malli, mallin käyttöönotosta kiinnostuneiden verkosto, uusia toiminnallisia ohjausmenetelmiä haasteellisiin ryhmätilanteisiin, malli kaveriohjaustoimintaan sekä hankkeen tuotoksia dokumentoiva e-kirja.

Vipuvoimaa EU:lta 2007-2013.Euroopan sosiaalirahasto – Euroopan unioni.

Lisätietoa

  • tki-info [at] metropolia.fi (tki-info[at]metropolia[dot]fi)

  • Hanketta rahoittaa Uudenmaan ELY-keskus ESR-ohjelmasta.