Kestävä Keikkatyö -hanke tukee keikkatyöntekijöiden työturvallisuutta, -terveyttä ja -hyvinvointia

Hankkeen päämääränä on, että työturvallisuus, työterveys ja työhyvinvointi sekä näiden kautta tuottavuus ja kilpailukyky vahvistuvat keikkatyötä hyödyntävissä pk-yrityksissä sekä keikkatyötä välittävissä yrityksissä, erityisesti keikkatyöntekijöiden näkökulmasta. Yrityksiin syntyy kulttuuri, jossa yhdessä pidetään huolta työturvallisuudesta, työterveydestä, työhyvinvoinnista ja tuottavuudesta. Lisäksi päämääränä on työllisyyden edistäminen, työurien pidentäminen sekä työvoimatarpeen ja työntekijöiden nykyistä parempi kohtaaminen.

Hankkeen tavoitteena on, että keikkatyötä hyödyntävien pk-yritysten ja keikkatyötä välittävien yritysten sekä keikkatyöntekijöiden työturvallisuus, työterveys ja työhyvinvointi (TTT) sekä sitä kautta tuottavuus ja kilpailukyky paranevat. Erityisesti kiinnitetään huomiota nuoriin, ikääntyviin ja maahanmuuttajataustaisiin työntekijöihin. Yritysten johto ja henkilöstö sekä keikkatyöntekijät ja työterveyshuolto kehittävät yhdessä yrityksen TTT-tekijöitä. Keikkatyötä hyödyntävien pk-yritysten, keikkatyöntekijöiden, keikkatyötä välittävien yritysten ja työterveyshuollon yhteistyö, sopimuskäytännöt ja roolit selkeytyvät. Yritysten TTT- ja johtamisosaaminen vahvistuvat.

Hankkeen tuloksena syntyy Kestävä keikkatyö -malli ja digitaalinen palvelu. Mallin avulla yritykset tunnistavat TTT-tekijöihin liittyviä kehittämistarpeita sekä tuottavat niihin ratkaisuja. Mallin materiaalit ja muu tuki kootaan yrityksille helposti käytettävään muotoon. Malli tukee valtakunnallisesti yrityksiä täyttämään työturvallisuus- ja työterveyssäädösten velvoitteet sekä edistämään työhyvinvointia helposti, tehokkaasti ja käyttäjälähtöisesti.

Hankkeen toiminta-aika on 1.3.2020-28.2.2023 ja se toteutetaan yhteistyössä Metropolia Ammattikorkeakoulun, Tampereen yliopiston, Oulun yliopiston ja Satakunnan Ammattikorkeakoulun kanssa. Hankkeen rahoittaa Euroopan Sosiaalirahasto (ESR).

Hankkeessa on neljä työpakettia:

  1. Kestävä keikkatyö -mallin kehittäminen pk-yrityksille (vuokratyö ja muu keikkatyö)
  2. Kestävä keikkatyö -mallin kehittäminen yrityksissä
  3. Arviointi
  4. Viestintä, levittäminen ja juurruttaminen

Yhteystiedot

Kati Ylikahri,
projektipäällikkö, hankkeen vastaava
Metropolia Ammattikorkeakoulu
p. 040 714 5126
kati.ylikahri [at] metropolia.fi

Riitta Kärkkäinen
Satakunnan ammattikorkeakoulu
p. 044 710 3010
riitta.karkkainen [at] samk.fi

Arto Reiman
Postdoctoral Research Fellow / Docent/ Adjunct Professor
Oulun yliopisto
p. 050 598 4509
arto.reiman [at] oulu.fi

Sari Tappura
Yliopisto-opettaja, projektipäällikkö, TkT
Tampereen yliopisto
p. 040 849 0365
sari.tappura [at] tuni.fi