Kulttuurisilta - Taidekohtaamisten voimaannuttava vaikutus

Hanke on päättynyt.

”Kulttuurisilta - osallistava kulttuurikasvatus pääkaupunkiseudun palvelutuotannossa” on Euroopan aluekehitysrahaston tukeen perustuva Metropolian EU-hanke, jossa musiikin koulutusohjelma kehittää Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupunkien kanssa kulttuuripalvelujen tavoitettavuutta ja vaikuttavuutta. Hanke saa rahoitusta Etelä-Suomen EAKR-ohjelmasta. Valvojaviranomaisena toimii Uudenmaanliitto.

Kulttuurisilta-hanke toimi vuosina 2008-2011 saavuttaen erinomaiset tulokset.

Taiteellinen kohtaaminen ja vuorovaikutus musiikkikasvatuksen työtapoina

Laura Huhtinen-Hildén, musiikin koulutusohjelma

Metropolia Ammattikorkeakoulun musiikin koulutusohjelmassa on käynnistynyt laaja kehittämistyö, jonka ytimessä toimii Kulttuurinsilta-hanke. Tulevaisuuden musiikkipedagogin on kyettävä yhä paremmin soveltaa musiikkikasvatusta eri-ikäisten ihmisten kohtaamisessa. Paremman yhteiskunnan, henkisen hyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden lisääminen taidekasvatustyön ja ilmaisukasvatuksen kautta on näkemyksemme mukaan musiikkikasvatuksen ydinaluetta. Siksi menetelmien ja lähestymistapojen tulee antaa laajat valmiudet ammatilliseen kasvuun ja vahvaan musiikkikasvattaja-identiteettiin.

Taidetyöskentelyssä osallisuuden ja onnistumisen kokemuksen turvaaminen ja elämyksellisyys vaativat toteutuakseen vankkaa ammattitaitoa. Tällaisia ammattitaidon kulmakiviä ovat mm. pedagoginen ryhmähallinta, osallistavat opetusmenetelmät, dialogisen pedagogiikan lähestymistavat, ihmisten kohtaaminen, erilaiset soveltavan musiikkikasvatuksen ja taideintegraation menetelmät sekä opetusprosessin hallinta, jossa elämyksellisyys ja ilo voidaan turvata.

Musiikkipedagogien koulutusta kehitetään kiinteässä vuoropuhelussa työelämän kanssa. Kulttuurisilta-hanke etenee eritysryhmien tarpeista lähtevinä osaprojekteina, jotka yhdistetään pääkaupunkiseudun kulttuuri- ja taidelaitosten toimintaan sekä Metropolian koulutukseen. Koulutuksen keskiössä ovat osallistavan ja vuorovaikutuksellisen musiikkikasvatuksen menetelmät ja näin saadut valmiudet laajentavat perinteistä musiikkipedagogin työkenttää ja antavat valmiuksia toteuttaa laaja-alaista musiikkikasvatusta erilaisissa ympäristöissä. Osallistavien menetelmien avulla tuodaan taiteellispedagogista toimintaa yhä paremmin ihmisten ulottuville.

Taiteesta hyvinvointia nykyistä laajemmalle osalle

Kulttuurisilta-hankkeella halutaan tavoittaa etenkin ne kaupunkilaiset, jotka jäävät kulttuuri- ja taidekokemusten katvealueelle, kuten lapset, nuoret, maahanmuuttajat ja vanhukset. Monitaitoiset musiikinopiskelijat toteuttavat taidetyöpajoja niin Tapiola Sinfonietan, Helsingin kaupunginteatterin, kuin Vantaan musiikkiopiston ja vapaa-ajan palveluiden kanssa. He luovat yhteyksiä lakisääteisiä kulttuuripalveluja tarjoavien toimijoiden ja alan koulutusta järjestävän Metropolia Ammattikorkeakoulun välille. He kohtaavat kaupunkilaisia kirjastoissa, palvelutaloissa, sairaaloissa, eri kulttuurien kohtaamispaikoilla.

Lisätietoa

tki-info [at] metropolia.fi