PRE-ohjelma ja BIMCity-hanke

Hanke on päättynyt.

Strategisen huippuosaamisen keskittymän SHOK tutkimusohjelma PRE-ohjelma (Built Environment Process Re-engineering) on vuoden 2010 lopussa käynnistynyt rakennusalan TKI-hanke. Vuosina 2010-2013 toteutettavan PRE-ohjelman tavoitteena on luoda kiinteistö-, rakennus- ja infra-alalle täysin uusia toimintatapoja ja liiketoimintamalleja.

ICT:n nopea kehitys on ollut talouden voimakas uudistaja viime vuosikymmeninä. Suuri osa useiden toimialojen viimeaikaisesta tuottavuuden kasvusta on tullut nimenomaan ICT soveltamisen kautta.

Jatkuvasti kiihtyvät globaalit muutossyklit (mm. loppukäyttäjien kasvanut tietoisuus ja valta, taloudelliset rajoitteet ja kestävän kehityksen vaatimukset) pakottavat useimmat julkiset ja yksityiset organisaatiot sopeutumaan tähän nopeaan muutosvauhtiin. Riippumatta toimialasta kaikkien organisaatioiden tulee muuttaa omia liiketoimintamallejaan, toimintatapojaan, organisoitumistaan – ja sijoittumistaan tiloihin.

Tutkimusohjelmalla luodaan keinoja miten kiinteistö- ja rakennusala voi toimia muiden toimialojen uutena kasvun ja kehityksen mahdollistajana, tuomalla ratkaisuja tämän muutoksen hallitsemiseksi, tukemiseksi ja vauhdittamiseksi.

Tutkimusohjelmassa haetaan vastauksia miten kiinteistön loppukäyttäjäasiakkaat muuttavat toimintamallejaan tulevaisuudessa. Pystyäkseen tukemaan loppukäyttäjien uusia toimintamalleja ja niiden asettamia tarpeita, joutuu kiinteistö- ja rakennustoimiala uudistumaan ja luomaan uusia toimintamalleja, tarjoten ihmisille uudenlaisia työtapoja ja rakennettuja ympäristöjä. Pystyäkseen toimimaan vaaditun uuden businesslogiikan mukaan toimialan toimijoiden tulee uudistaa arvoverkkonsa ja organisoida resurssinsa uudelleen. Tällainen systeeminen muutos edellyttää uudenlaista johtamista ja tiedonhallintaa. Syntyy tarve hallita sekä yhdistää ja siirtää erilaisia tietoja entistä tehokkaammin. Kiinteistö- ja rakennustoimiala on toistaiseksi ottanut hitaasti käyttöön ja hyödyntänyt vähäisesti ICT:n tuomia mahdollisuuksia. Nyt tutkitaan teknologisen ”tiikerinloikan” tekemistä, business paradigman muutoksen mahdollistamiseksi.

PRE-ohjelman koordinoijana toimii RYM Oy. Ohjelmaan sisältyy 7 eri työpakettia, joista yksi on Metropolian BIMCity-työpaketti. Ohjelmaan osallistuu 37 yrityspartneria sekä 6 tutkijaosapuolta, joiden joukossa on Metropolian rakennus- ja kiinteistöalan yksikkö.

Metropolian tehtävät tutkimusohjelmassa

Metropolian tutkimusstrategisina pääalueina ovat rakennusalan uudet ja innovatiiviset menetelmät, prosessit, palvelumallit ja toimintakonseptit, toiseksi oppimisteknologia ja digitaalinen media sekä lisäksi rakennusalan ammattikuvien muutosten ennakointi.

Tutkimusyksikön rooli konsortiossa on perustutkimuksen tuloksiin nojautuva käytäntöön soveltaminen, tiedon kerääminen, testaaminen ja jalkauttaminen. Yksikkö tarjoaa uudenlaista näkemystä yhdistää sosiaalisen median menetelmiä rakentamisen tietomalleihin ja siten lisätä rakennushankkeen yhteisöllisyyttä.

Tutkimusyksikön tavoitteisiin kuuluu VTT:n virtuaaliympäristön sekä lisätyn todellisuuden teknologioiden hyödyntäminen koulutuksen ja opetuksen, kommunikoinnin ja sosiaalisen interaktion kehittämiseksi yrityspartnereiden (FCG, MAD, Solibri, AX-Suunnittelu ja Vianova) kanssa yhteistyössä. Yksikön tavoitteena on myös yksikön henkilökunnan asiantuntemuksen lisääminen ja koulutuksen sisältöjen ajankohtaisuuden varmistaminen. Hankkeessa pyritään rakennuksen tietomallin hyödyntämiseen opetuksessa, koulutuksessa ja oppimisessa.

RYM Oy:n ensimmäinen tutkimusohjelma, Rakennuslehti

Lisätietoa

tki-info [at] metropolia.fi (tki-info[at]metropolia[dot]fi)