Hankkeen ajankohta: 1.3.2019-31.8.2021.
Rahoittaja: Opetus- ja kulttuuriministeriö.
Hankkeen toteuttaja: Metropolia Ammattikorkeakoulu.

SIMHE-jatkokehitys -hankkeen tavoitteena on kehittää kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden Suomeen työllistymistä tukeva uraohjauksen ja suomen kielen oppimisen malli. Mallin osia avataan soveltuvin osin myös muille ulkomaalaistaustaisille opiskelijoille ja maahanmuuttajaryhmille. Lisäksi hankkeessa arvioidaan 2016 käynnistynyttä maahanmuuton vastuukorkeakoulutoimintaa.

Hanke laajentaa SIMHE-toiminnan kohderyhmää korkeakoulujen ulkomaalaistaustaisiin ja kansainvälisiin tutkinto-opiskelijoihin. Selvitysten mukaan kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden on vaikea työllistyä Suomeen opiskelijoiden tahtotilasta huolimatta. Myös ulkomaalaistaustaisten opiskelijoiden opintojen etenemisessä on todettu olevan haasteita erityisesti puutteellisesta kielitaidosta johtuen. Jyväskylän yliopiston selvityksen (2016) mukaan korkeakouluissa suomen kielen kurssien tarjonta on riittämätöntä. Tarvitaan kokonaisvaltaisesti sekä kielen että ammatillisen kehittymisen ja verkostoitumisen kattava malli, joka tukee opiskelijoiden työllistymistavoitetta opintojen alusta lähtien. Mallia levitetään muiden korkeakoulujen käyttöön.

Maahanmuuton vastuukorkeakoulutoiminnan vaikuttavuutta puolestaan arvioidaan tällä hetkellä lähinnä kävijämäärillä ja asiakaspalautteilla. SIMHE-toiminnan arviointia tulisi tehdä suomalaisen korkeakoulupolitiikan ja maahanmuuttajan integraation näkökulmasta. Hanke koostaa arviointiraportin vaikuttavuudesta toiminnan kehittämiseksi Suomessa.

Vaikuttavuus / Tulokset 

Hankkeen tuloksena syntyy uraohjauksen ja suomen kielen opetuksen malli. Hankkeessa kehitettävä malli kuvantaa uraohjauksen ja kielen oppimisen toimenpiteet koko opintopolun ajalta. Toimenpiteiden avulla saadaan edistettyä kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden Suomeen integroitumista opintojen aikana sekä Suomeen työllistymistä valmistumisen jälkeen. Malli on siirrettävissä muiden korkeakoulujen sovellettaviksi. 

Hankkeen toinen tulos on maahanmuuton vastuukorkeakoulutoiminnan arvioinnin kooste artikkelikokoelman muodossa. Maahanmuuton vastuukorkeakoulutoiminnan arviointi kehittää SIMHE-korkeakoulujen palveluita ja kansallisia toimenpiteitä.

Hankkeessa järjestettiin SIMHE-gaala joulukuussa 2020, jossa hankkeen ja maahanmuuton vastuukorkeakoulutoiminnan tuloksia levitettiin.