Tämä hanke on jatkoa SusTexEdu | Nordplus selvityshankkeelle. Hankkeen tavoitteet liittyvät tekstiili- ja vaatetusalan koulutukseen, tekstiili- ja vaatetusmateriaaleihin, kestävään kehitykseen ja kiertotalouteen. Hankkeessa luodaan avoin foorumi, jossa on oppimis- ja opetusmateriaalia sekä suosituksia integroidun koulutuksen kehittämiseksi mainittujen aineiden osalta.

Vastuu tekstiili- ja vaatetusteollisuudesta edellyttää riittävää materiaalituntemusta. Tekstiilimateriaaleihin liittyvää osaamista tarvitaan teollisuudessa muun muassa kestävään suunnitteluun, hankintaan, logistiikkaan, myyntiin, kierrätykseen ja materiaalien uudelleenkäyttöön. Hankkeessa jatketaan Nordplus Horisontaali -ohjelman rahoittamassa selvityshankkeessa aloitettua taustatutkimusta alan osaamistarpeista, jotka mahdollistavat materiaalien ja tuotteiden kestävyyden kriittisen arvioinnin. Hankkeen tavoitteena on kehittää uusi tarvepohjainen koulutuskonsepti vastaamaan tekstiili- ja vaatetusalan tarpeisiin ja osaamisvajeeseen kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi EU:n ympäristösopimusten tavoitteet huomioiden. Osaamistarpeiden pohjalta hankkeessa suunnitellaan tekstiilimateriaaleihin, tekstiiliteknologiaan ja kiertotalouteen liittyviä pieniä osaamiskokonaisuuksia, mikrocredentiaaleja, ja testataan niitä osana olemassa olevaa opetussuunnitelmaa kumppaniorganisaatioissa. Suunnitellut mikrocredentiaalit tarjotaan verkkoalustalla avoimina koulutusresursseina, jolloin niitä voidaan hyödyntää myös täydennyskoulutukseen ja elinikäiseen oppimiseen.

Tavoitteena on tehdä myös arviointia ja laadunvarmistusta suunnitellulle koulutukselle sekä kehittää luotettavaa tutkimukseen perustuvaa ymmärrystä ja yhteistyötä eri koulutusasteilla (ylempi ja toinen aste). Mikrocredentiaalit voivat toimia siltoina eri koulutustasojen välillä.

Hankkeen kesto: 2022-2024

Hankekoordinaattori: Metropolia AMK | Puhtaat ja kestävät ratkaisut - innovaatio keskittymä

Kumppanit: Hogent (BE), Mome (HU), Omnia (FI), TTHK (EE), TTK (EE), Boråsin yliopisto (SE)

Rahoitus: Erasmus + www.oph.fi/erasmusplus