SusTexEdu-hankkeessa selvitetään  tekstiilimateriaalien, vastuullisuuden ja kiertotalouden ammatillisen korkeakoulutuksen suhdetta työelämän kestävän kehityksen vaatimuksiin ja EU:n hiilineutraaliustavoitteisiin Pohjoismaissa ja Baltian maissa.

Projektityöpajoissa, joita järjestetään kussakin osallistujamaassa, asiantuntijat, opettajat, opiskelijat ja työelämän edustajat keskustelevat ja verkostoituvat sekä analysoivat koulutusta. Tavoitteena on saada vertailevaa tietoa, näkökulmaa ja visioita pääosin tekstiili- ja vaatetusalan koulutukseen liittyen, mutta myös muut muotoilualat huomioidaan.

Koulutustietoja kerätään pitkän tähtäimen kehitystyötä varten ja luodaan pohjaa perusteelliselle tutkimukselle. Hankkeessa tehdään etenemissuunnitelma TKI-työn ja ammatillisen koulutuksen mallin kehittämiseksi Pohjoismaissa ja Baltiassa vastaamaan tämänhetkisiin ja tulevaisuuden ammatillisiin osaamistarpeisiin. Suunnitelma luo pohjan ja tuottaa aineistoa jatkokehitykselle, jossa huomioidaan myös elinikäisen oppimisen tarpeet sekä osaamisen kerryttämisen ja osoittamisen mahdollisuudet koulutusasteelta toiselle siirryttäessä. Ajatuksena on laajentaa verkostoa kattamaan EU-maat Euroopan komission hiilineutraaliustavoitteiden saavuttamiseksi.