Hankkeen esittely

Toiminnallisesti kaksikielinen sairaanhoitajakoulutus (TOKASA) -hankkeen tarkoituksena on luoda toimiva ja pysyvä tutkintokoulutusmalli, jossa kielenopetus on integroitu substanssiopintoihin. Tämä mahdollistaa sen, että tutkinnon suorittaja työllistyy Suomeen ammatin vaatimalla kielitaitotasolla. Opetuskielinä ovat englanti ja suomi.

Pilotti toteutetaan Metropolia Ammattikorkeakoulun ja Tampereen ammattikorkeakoulun johdolla. Hankkeeseen osallistuvat myös muut, toimintaan halukkuutensa ilmoittaneet ammattikorkeakoulut.

Hankkeen rahoittajana toimivat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö osana Talent Boost -toimenpideohjelmaa. Hankkeen kesto on 1.1.2021-31.12.2024.

Lue lisää hankkeen verkkosivuilta.

Tavoite ja tehtävät

Koulutuksen tavoitteena on, että opiskelija valmistuu sairaanhoitajaksi, jolla on valmiudet työskennellä suomen kielellä suomalaisessa terveydenhuollossa. Opetus toteutuu toiminnallisesti kaksikielisenä (englanti - suomi) Additional-mallilla, jossa englanninkielisen opetuksen osuus pienenee vähitellen antaen tilaa suomen kielellä opiskeluun. Koulutuksen aikana suomen kieli vahvistuu, jotta valmistumisvaiheessa suomen kielen taso on sairaanhoitajan ammatin vaatimalla tasolla. Englannin kielen kielitaitotasovaatimus B2.

Vaikuttavuus

Toiminnallisella kaksikielisellä sairaanhoitajakoulutus-mallilla koetaan olevan vaikuttavuutta uuden kaksikielisen toiminnallisen sairaanhoitajakoulutuksen jalkautumisella kansalliseen käyttöön. Koulutusmallin luominen tapahtuu yhteistyössä eri AMK:jen ja työelämäyhteistyökumppaneiden kanssa. Laaja-alaisella yhteistyöllä koetaan olevan vaikutusta niin AMK:jen omaan kehittymiseen, yhteistyökykyisyyteen kuin itse opetuksen kehitykseen.

Suurin vaikuttavuus nähdään monikulttuuristen sairaanhoitajien saamisella Suomen terveydenhuoltoon. Suomen väestö on monikulttuurista ja samoin sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaat. Sosiaali- ja terveydenhuollossa monikulttuurisella osaamisella on suuri vaikutus yhteiskunnallisesti. Toiminnallisella kaksikielisellä sairaanhoitajakoulutuksella on vaikuttavuutta lisäksi maahanmuuttajien työllistymiseen. Toiminnallista kaksikielistä sairaanhoitajakoulutus-mallia on mahdollista tulevaisuudessa integroida käyttöön muihinkin koulutusaloihin.

Yhteystiedot

Päivi Rimpioja
Projektipäällikkö (Metropolia), hoitotyön lehtori
paivi.rimpioja [at] metropolia.fi

Jenni Tiainen
Hoitotyön lehtori
jenni.tiainen [at] metropolia.fi

Mari Manninen
Hoitotyön lehtori
mari.manninen [at] metropolia.fi

Eeva Lintala
Koulutussuunnittelija
eeva.lintala [at] metropolia.fi