Voimavaraistava uraohjaus -hanke 2021-2022

Voimavaraistava uraohjaus -hanke toteutetaan Metropolia Ammattikorkeakoulun ja Stadin ammatti- ja aikuisopiston yhteistyönä. Metropolia toimii hankkeen koordinoijana. Hankkeen toteutusaika on 5.5.2021-31.12.2022.

Hankkeen tavoitteet

Voimavaraistava uraohjaus -hanke on jatkoa Metropolia Ammattikorkeakoulun aiemmalla OPH:n rahoittamalle Voimavaraistava uraohjaajan valmennus ammatillisille opettajille -hankkeelle, jossa rakennettiin voimavaraistavan uravalmentajan valmennusohjelma. Valmennusohjelma koostuu valmennuksen ja ohjauksen teorioista, menetelmiä ja käytänteistä, ja tavoitteena on kehittää osallistujien valmennus- ja ohjaustaitoja. Keskeisiä käsiteltäviä teemoja ja taitoja ovat dialogisuus, ratkaisukeskeisyys, reflektiivisyys ja narratiivisuus. Kyseinen valmennuskokonaisuus täydentyy tässä hankkeessa ajankohtaisella erityisosaamisella, jota tarvitaan erityistukea tarvitsevien nuorten uraohjaamisessa.

Hankkeen toimenpiteet

Hankkeessa toteutettu Voimavaraistava työvalmentaja -koulutus (5 op) on suunnattu ammatillisessa koulutuksessa työskenteleville työvalmentajille ja kouluttajille, jotka työskentelevät yhteiskunnallisesti haavoittuvassa asemassa olevien nuorten uraohjauksen parissa sekä erityisoppijoiden kanssa työelämärajapinnassa. Nuoret saavat paremman lähtölaukauksen työelämään ja uralleen, kun heitä osataan ohjata tunnistamaan omia vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan suhteessa työelämän vaatimuksiin.

Koulutustarve on kartoitettu kyselyllä työelämävalmentajien keskuudessa Stadin ammatti- ja aikuisopistossa. Kyselyn perusteella ohjaajat tarvitsevat uusia menetelmiä ja työkaluja ohjaukseen ja ohjattavien aktivointiin ja sitä kautta ohjattavan toimijuuden vahvistamiseen. Nuorten työpajojen osallistujien koulutustaustat ovat varsin heterogeenisiä, eikä uraohjauksen eri tehtävissä toimivilla työelämävalmentajilla ja kouluttajilla ole välttämättä spesifiä ohjaajakoulutusta. Suurimmalla osalla ei ole mahdollista tai mielekästä hankkia opinto-ohjaajan kelpoisuuskoulutusta. Siksi on tärkeää saada yhteinen ohjauksellinen orientaatio ja sanasto ohjausta toteuttaville työntekijöille.

Voimavaraistava työvalmentaja -koulutus on valtakunnallinen ja se toteutettiin pääosin virtuaaliopetuksena kolme kertaa hankkeen aikana. Tutustu tarkemmin Voimavaraistava työvalmentaja -koulutuksen sisältöihin ja tavoitteisiin.

Hankkeen tulokset

Voimavaraistava uraohjaus -hanke tukee sekä osallistujan ammatillista kehittymistä että osallistujan organisaatiota.

Hankkeen hyödyt osallistujan ammatilliselle kehittymiselle:

  • kehittää osallistujan ohjausosaamista laajasti
  • rohkaisee digitaalisten työvälineiden käyttöön ohjaustilanteessa ja
  • vahvistaa osallistujan omia uranhallintataitoja.

Hankkeen hyödyt osallistujan organisaatiolle:

  • vahvistaa henkilöstön ohjausosaamista
  • parantaa nuorten valmiuksia työllistyä, ja
  • vahvistaa yhteiskunnallista vaikuttavuutta.

Hankkeesta julkaistaan e-julkaisu osana Metropolia Ammattikorkeakoulun OIVA-julkaisusarjaa. Lisäksi Stadin ammatti- ja aikuisopisto viestii tuloksista ja yhteistyöstä omissa kanavissaan esimerkiksi henkilöstön kuukausittaisissa uutiskirjeissä. Koulutuksessa syntynyttä materiaalia jaetaan soveltuvin osin AOE-palvelussa.