Kohtaamisia voimavaraistavan ohjauksen äärellä

Laura Mattila (toim.)

Tervetuloa kohtaamisten äärelle!

Raisa Varsta

Voimavaraistavan ohjausotteen tavoitteena on auttaa ohjattavaa löytämään kosketus omiin voimavaroihinsa. Ajatuksena on, että näin pystytään vahvistamaan ohjattavan toimijuuden tunnetta eli varmuutta siitä, että hänellä itsellään on mahdollisuus vaikuttaa omaan elämäänsä ja tarinaansa.

Voimavarakeskeisiä oppeja sovelletaan monissa eri ammattikunnissa aina terapiatyöstä hoitotyöhön, neuvolatoimintaan ja vaikkapa urheiluvalmennukseen. Voimavaraistava työvalmentaja -täydennyskoulutuksessa meillä oli mahdollisuus koota yhteen ohjausalan asiantuntijoita eri koulutusorganisaatioista keskustelemaan, pohtimaan ja oppimaan uutta yhdessä.

Voimavaraistava työvalmentaja -koulutuksessa tarkastelimme voimavarakeskeisyyteen liitettyjä elementtejä: dialogisuutta, reflektiivisyyttä, narratiivisuutta ja ratkaisukeskeisyyttä (Holm). Tätä perustaa rikastimme muun muassa pessimistipedagogiikalla, moniammatillisuudella ja erityisesti näkökulmilla haavoittuvassa asemassa olevien ohjaustyöhön. Koulutuksen aikana jokainen osallistuja myös kokosi oman voimavaraistavan käyttöteoriansa joko yksin tai yhdessä muiden kanssa.

Koulutuksessa tarjottiin osallistujille konkreettisia työkaluja ohjattavien kanssa tehtävään työhön, mutta aivan yhtä tärkeänä – voimavaraistavana – tavoitteena oli myös antaa tila ja paikka osallistujille tarkastella ja vahvistaa omia voimavarojaan ja toimijuuttaan ohjaajina. Nämä kohtaamiset toimivat taustana tähän julkaisuun kokoamillemme keskusteluille voimavaraistavasta ohjausotteesta ja sen hyödyntämisestä erilaisissa ohjauksellisissa kohtaamisissa. Julkaisusta löytyy myös otteita osallistujien kokoamista käyttöteorioista ja työkalupakeista.

Tästä julkaisusta löydät asiantuntijakirjoituksia, podcasteja ja käytännössä testattuja ja toimivia harjoituksia seuraavista teemoista:

Voimavaraistavan työskentelyotteen yksi keskeinen ajatus on se, että lihotetaan ja monistetaan sitä, mikä jo toimii. Tässä siis sinulle, lukija, paljon löytämiämme näkökulmia tukemaan sinua ohjaustyössäsi!

Lähde:

Holm, P. Dialogisuus työnohjaajan osaamisena. Dialogic. Viitattu 14.1.2023.

Voimavaraistavaa ohjausotetta rakentamassa

Voimavaraistavan ohjausotteen elementtejä ja toiminnan eri konteksteja voidaan havainnollistaa pyramidin avulla (Kuva 1). Voimavarakeskeisen toiminnan tavoitteena on tukea ohjattavan toimijuuden tunnetta. Ohjauksessa korostuvat omien ajatusten ja kokemusten reflektointi, ratkaisukeskeisyys ja ohjattavan kohtaaminen kunnioittavasti ja kuunnellen. Ohjattavan konteksti muodostaa perustan kohtaamisille tekemällä näkyväksi esimerkiksi millaisia aiempia (ura)tarinoita ohjattavalla on ja miten verkostot voivat tukea ohjattavaa. (Varsta 2021, 11–12).

Kuvassa näkyy pyramidi, joka havainnollistaa voimavaraistavan ohjausotteen elementtejä. Näitä elementtejä ovat ohjattavan toimijuuden tunteen vahvistaminen, reflektiivisyys, dialogisuus ja ratkaisukeskeisyys, sosiaalisen kontekstin huomioiminen, narratiivisuus ja konstruktiivisuus. Kuvan sisältö on avattu tarkemmin tekstissä.

Kuva 1: Voimavaraistavan ohjausotteen elementit (Varsta 2021, 12), CC BY-NC-SA 4.0

Tutustu tarkemmin teemaan kuuntelemalla podcast voimavaraistavasta ohjausotteesta. Tässä osiossa pääset myös tutustumaan moniammatillisuuden ja verkostoyhteistyön merkitykseen ja mahdollisuuksiin ohjaustyössä. Mitä mahdollisuuksia moniammatillisuus tarjoaa vai aiheuttaako se vain turhaa kuormitusta?

Lähde:

Varsta, R. (2021). Voimavaraistamalla kohti uusia uratarinoita. Teoksessa Varsta, R., Raivio, A.-M. & Ruotsalainen, T. (toim). Kohtaatko ihmisiä uralla? Voimavaraistava ohjausote. Metropolia Ammattikorkeakoulun julkaisuja. Mikrokirjat 38. Helsinki: Metropolia Ammattikorkeakoulu. 9–15.

Keskiössä toimijuuden vahvistaminen

Raisa Varsta

Asiakkaan toimijuuden tunteen vahvistaminen on monen ohjaus-, valmennus- ja vaikkapa terapiatyötä tekevän keskeisin tavoite. Toisinaan puhutaan toimijuuden sijaan minäpystyvyydestä, ja välillä asiakkaan tunnetta vahvasta toimijuudesta kuvataan myös voimaantumisen, valtaistumisen ja vaikkapa osallisuuden käsitteillä. Termeillä on toki sisältöeroja, mutta silti tavoitteissa ja keinoissa päästä tavoitteisiin on paljon samaa.

Tässä julkaisussa sovellamme Albert Banduran (2001) teoriaa toimijuudesta, sillä se kuvaa hyvin valmennustyön toivottua lopputulosta: ohjattava kokee, että hän pystyy suunnittelemaan, säätelemään ja reflektoimaan omaa ajatteluaan ja toimintaansa tarkoituksellisesti sekä ennakoivasti. Keskeinen elementti toimijuuden rakentumisessa on Banduran mielestä ihmisen käsitys omasta pystyvyydestään. Eli hieman yksinkertaistaen ja soveltaen: ihmisen usko itseensä ja omiin kykyihinsä toimia oman elämän hyväksi.

Miten voimme auttaa ohjattaviamme vahvistamaan omaa toimijuuttaan? Voimavaraistava työvalmentaja -täydennyskoulutuksessa lähestyimme asiaa voimavarojen kautta. Tutkailimme erilaisia tapoja saattaa ohjattaviamme omien voimavarojensa – ja siten myös vahvemman toimijuuden tunteen – äärelle. Moni koki hyödylliseksi vaihtaa näkökulmia vaikkapa ratkaisukeskeisten kysymysten tai pessimismipedagogiikan kautta. Usein yhteiseen keskusteluun nousivat myös läsnäolo, kuuntelu ja monet muut dialogisuuden keinot. Oman ja kollegan elämäntarinan tutkailu rikastutti, ja tarinat omista kokemuksista uraohjauksen parissa naurattivat ja ehkä hieman itkettivätkin – mutta myös auttoivat hahmottamaan toimijuutta rapauttavia tapoja olla ohjaussuhteessa.

Meitä koulutuksen toteuttajia ihastutti kerta toisensa jälkeen osallistujien upea kyky reflektoida sekä omaa että ohjattavien toimintaa. Tämäkin on toimijuuden rakentamisen ytimessä. Myös ohjaajan oman toimijuuden!

Lähde:
Bandura, Albert (2001). Social cognitive theory: An agentic perspective. Annual Review of Psychology, 52. 1–26.

Tutustu tarkemmin tähän teemaan kuuntelemalla podcast ja nappaa talteen voimavaraistava harjoitus omaan käyttöön.

Kurkistuksia voimavaraistavaan ohjausprosessiin ja työkaluihin

Voimavaraistava lähestymistapa on kohtaamisen ja olemisen tapa, jossa korostuvat erityisesti dialogisuus, reflektiivisyys, ratkaisukeskeisyys, narratiivisuus ja näkökulman vaihtamisen taito. Mutta miten tämä kaikki toteutuu käytännössä?

Tätä asiaa pohdimme podcastissa, jossa keskustelemme voimavaraistavasta ohjausprosessista. Mistä – tai kenen – prosessista onkaan oikeastaan kyse? Seuraavissa podcasteissa tarkastelemme erilaisia voimavaraistavan kohtaamisen ja olemisen periaatteita ei-tietämisen tilasta kysymisen taitoon ja läsnäoloon. Lisäksi tästä osiosta löydät nipun erilaisia voimavaraistavia harjoituksia, jotka soveltuvat hyvin yksilö- ja ryhmäohjauksiin tukemaan ohjattavan omaa prosessia. Ota siis talteen ja hyödynnä erilaisissa kohtaamisissa!

Mikä ihmeen pessimismipedagogiikka?

Sanna Velin

Pessimismipedagogiikka on uudenlainen tapa suhtautua opetus- ja ohjaustyöhön. Sillä pyritään laskemaan paineita, joita ihmisten kohtaamistyö monesti tuo. Pessimismipedagogiikka on lähtöisin Oulun yliopiston lehtoreiden Maija Saviniemen, Paula Vaskurin ja Merja Maikkolan näkemyksistä pandemia-ajan pedagogiikkaan (Juopperi 2020). Opetus- ja ohjaushenkilöstö, niin kuin moni muukin, joutui täysin uudenlaisten opetusmenetelmien ja -tekniikoiden eteen. Oli selvää, että niin nopeasti muuttuvan tilanteen edessä oltiin kaikki enemmän tai vähemmän haavoittuvaisia ja alttiita epäonnistumisille. Tästä alkoi pessimismipedagogiikan tie.

Pessimismipedagogiikka pitää sisällään muutamia periaatteita, joiden ympärille Saviniemi, Vaskuri ja Maikkola lähtivät ajatteluaan rakentamaan. Opettajan ja ohjaajan työ on usein varautumista eteen tuleviin tilanteisiin ja sen ennakoimista, miten niistä mennään eteenpäin. Varautumisen ja ennakoinnin lisäksi armollisuus itseä kohtaan on erityisen tärkeää (Saviniemi 2020). Asetamme usein oman jaksamisemme ja osaamisemme riman todella korkealle ja sitten pelkäämme epäonnistumista. Miksi asetamme jo lähtökohtaisesti itsellemme ansan? Pessimismipedagogiikka kehottaa meitä laskemaan rimaa hieman matalammalle. Aina ei tarvitse tähyillä kymppiin, ei edes kasiin. Itsensä ja oman keskeneräisyytensä sekä epäonnistumisten hyväksyminen on ainoastaan viisasta, ellei tavoitteena ole polttaa itseään loppuun. Opetus- ja ohjaustyössä voi olla jopa voimavaraistavaa tunnustaa, ettei tiedä tai osaa. Vielä enemmän voimauttavaa on huomata, mitä kaikkea epäonnistumisista voikaan oppia!

Kolmas periaate pessimismipedagogiikassa on pystyä olemaan oma itsensä sellaisena kuin on. Olla hyväksytty sellaisena kuin on. Pystyä ilmaisemaan omia tunteitaan, myös yleisesti kielteisiksi koettuja tunteita. Kaikki tunteet, olivatpa ne mitä hyvänsä, olivat ihmiselle kuitenkin totta. Työ- ja oppimisyhteisöjen on opettava sellaiseen tunneilmaisuun, missä ihmisen on turvallista ilmaista tunteitaan ilman, että tunteet tuomitaan. Tällaisen ilmapiirin luominen voi olla varsin haastavaa, ja se vaatii laajaa yhteistä keskustelua sallituista työ- tai oppimisyhteisöjen käyttäytymissäännöistä. Parhaassa tapauksessa tämäkin pessimistinen ajattelutapa lisää jaksamista eikä vie sitä.

Jokainen opetus- ja ohjaustyötä tekevä on oikeutettu myöntämään, ettei mennyt ihan putkeen tai ettei itsestään ihan kaikkea pysty joka hetki toisille antamaan. Se ei tarkoita, että työssä on epäonnistunut, sen on vaan suhteuttanut hieman matalampaan rimaan. Ja vaikka olisikin epäonnistunut, mitä sitten? Voi olla, että luomme pessimismipedagogiikan avulla sosiaalisesti kestävämpää ohjausta ja opetusta, koska jaksamisemme kasvaa ja ajattelemme asioita pidemmälle. Uskon myös, että ohjattavamme voivat oppia ajattelutavasta jotain uutta oman elämän hallintaan ja toivon ylläpitämiseen.

Tutustu teemaan tarkemmin kuuntelemalla podcast, jossa pohdimme yhdessä yhden pessimismipedagogiikan kehittäjän, Maija Saviniemen, kanssa sitä, mistä oikeastaan onkaan kyse ja miten kaikki tämä linkittyy voimavaraistavaan ohjausotteeseen.

Lähteet:

Juopperi, H. (2020). Pessimismiaate leviää nyt myös opetukseen – pessimismipedagogiikassa ei kursailla puhua niistä hetkistä, jolloin kaikki meni pieleen (Verkkouutinen Yle, 14.5.2020). Viitattu 17.1.2023.
Saviniemi, M. (2020). Ole kiltti itsellesi. Lyhyt oppimäärä pessimismipedagogiikkaan (OAMKExtra Youtube). Viitattu 17.1.2023.

Ohjaajien oivalluksia

Laura Mattila

Miten hyödyntää voimavaraistavaa otetta omassa työssä?

Voimavaraistava työvalmentaja -täydennyskoulutuksen aikana jokainen osallistuja toteutti oman voimavarakeskeisen kehittämiskokeilun joko yksin tai yhdessä jonkun kanssa. Kehittämistehtävää työstettiin ja reflektoitiin koko koulutuksen ajan. Tehtävän toteutustapa ja muoto olivat vapaat. Tavoitteena oli tukea osallistujien ohjausosaamisen vahvistumista ja ymmärrystä siitä, miten voimavaraistavaa lähestymistapaa ja työkaluja voi soveltaa koulutuksen jälkeen omassa työssään. Kehittämiskokeiluina toteutettiin erilaisia töitä, kuten huoneentauluja, valmennussuunnitelmia ja infopaketteja omille kollegoille voimavaraistavasta lähestymistavasta.

Oman toimintamallin rakentamisen ja kehittämiskokeilun toteutuksen tueksi osallistujille esiteltiin palvelumuotoilu lähestymistapana ja työkaluna. Palvelumuotoilussa oleellista on vahva asiakasymmärrys, jonka tulisi olla keskiössä ongelman määrittelyssä (toisin sanoen, mikä on oikea ongelma) ja ratkaisun määrittelyssä (toisin sanoen, miten ongelma kannattaa ratkaista). Yksi yleinen tapa kuvata palvelumuotoilun prosessia on tuplatimanttimalli, joka rakentuu kahdesta toisiinsa kytkeytyvästä timantista. (Ball 2019; Design Council 2019.) Kehittämistehtävän ohjeistus pohjautuu tälle palvelumuotoilun lähestymistavalle ja prosessille.

Kuvassa on kaksi timanttia, jotka havainnollistavat palvelumuotoilun prosessia ja sen eri vaiheita, joita ovat kehittämiskohteen tunnistaminen, tiedon keruu ja analysointi, kehittämiskohteen kuvailu, kehittäminen, ideointi ja testaus, toteutusvaiheen ja valmis ratkaisu. Tämä prosessi on kuvattu tarkemmin tekstissä.

Kuva 3: Palvelumuotoiluprosessi (mukaillen Design Council,2019)

Yllä olevan kuvan tuplatimantti havainnollistaa kehittämistehtävän tehtävänantoa:

  1. Aluksi oleellista oli tunnistaa ohjaukseen liittyvä asia, jota voisi kehittää omassa työssä ja työpaikalla.
  2. Kohteen tunnistamisen jälkeen vuorossa oli tiedonkeruu mahdollisista kehittämisideoista, joita voisi omassa kehittämiskohteessaan soveltaa ja näin tukea omien asiakkaiden toimijuutta ja voimavaraistumista.
  3. Tässä vaiheessa osallistujan tuli arvioida ja analysoida keräämäänsä materiaalia, ideoita ja aineistoa ja perustellen valita parhaat ideat ja työkalut omaan kehittämiskohteeseen. Kehittämiskohde sekä valitut ideat ja työkalut kuvattiin vapaasti valitulla tavalla.
  4. Seuraavassa vaiheessa osallistuja toteutti mahdollisuuksien mukaan ketterän kokeilun joko omassa työssä tai muussa soveltuvassa ympäristössä. Osallistuja kirjasi tässä vaiheessa havaintojaan siitä, miten ideat ja elementit kannattaa siirtää omaan työhön. Kehittämistehtävään kirjattiin myös muita havaintoja ja pohdintoja kehittämiskokeilusta.
  5. Lopuksi osallistuja palautti valmiin työnsä koulutuksen oppimisalustalle. Kehittämistehtävät esiteltiin yhteisessä loppuseminaarissa, joka mahdollisti kokeilujen jakamisen, reflektoinnin yhdessä ja jatkokehittämisen.

Kehittämiskokeilun työstäminen aloitettiin heti koulutuksen alkaessa. Osallistujat keskustelivat yhdessä pienryhmissä alustavista ideoista kehittämiskokeiluille ja sparrasivat toinen toisiaan. Keskustelun tukena hyödynnettiin GROW-menetelmää, jonka avulla voidaan selkeyttää tavoitetta ja nykytilaa, tarkastella eri toimintavaihtoehtoja ja pohtia seuraavia askelmia (TTL 2022).

Alle on koottu muutamia esimerkkejä kehittämiskokeiluista, jotka on toteutettu erilaisille kohderyhmille erityyppisissä organisaatioissa. Näissä esimerkeissä havainnollistuu hyvin se, millaisia mahdollisuuksia voimavaraisuuden hyödyntämisellä on ja millaista lisäarvoa se tarjoaa. Oivalluttavia lukuhetkiä!

Lähteet:

Ball, Jonathan (2019). The Double Diamond: A universally accepted depiction of the design process. Design Council. Viitattu 18.1.2023.

Design Council (2019). Framework for Innovation: Design Council's evolved Double Diamond. Viitattu 18.1.2023.

Työterveyslaitos (2022). GROW-malli. Verkko-oppimateriaali. Viitattu 23.12.2022.

© Metropolia Ammattikorkeakoulu 2023

Julkaisija: Metropolia Ammattikorkeakoulu
Toimittaja: Laura Mattila
Tekninen toteutus: Laura Mattila
Kansikuva: Bianca Van Dijk, Pixabay, CC0

Metropolia Ammattikorkeakoulun julkaisuja
OIVA-sarja 58
Helsinki 2023

ISBN 978-952-328-388-6
ISSN 2490-2055

Tutustu muihin Metropolian julkaisuihin.
Tutustu Voimavaraistava uraohjaus -hankesivuun.

Creative Commons -lisenssi
Tämä teos on lisensoitu Creative Commons Nimeä-JaaSamoin 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä poislukien kuva 3.

Kohtaamisia voimavaraistavan ohjauksen äärellä -julkaisu tehtiin osana Voimavaraistava uraohjaus -hanketta, joka toteutettiin Metropolia Ammattikorkeakoulun ja ja Stadin ammatti- ja aikuisopiston yhteistyönä 5.5.2021–31.12.2022. Metropolia toimi hankkeen koordinoijana. Hankkeen rahoittajana toimi Opetushallitus.

Voimavaraistava uraohjaus -hankkeessa toteutettiin Voimavaraistava työvalmentaja -koulutus (5 op), joka oli erityisesti suunnattu ammatillisessa koulutuksessa työskenteleville työvalmentajille ja kouluttajille, jotka työskentelevät yhteiskunnallisesti haavoittuvassa asemassa olevien nuorten uraohjauksen parissa sekä erityisoppijoiden kanssa työelämärajapinnassa. Tavoitteena oli kehittää osallistujan ohjausosaamista laajasti, rohkaista digitaalisten työvälineiden käyttöön ohjaustilanteessa ja vahvistaa osallistujan omia uranhallintataitoja.